T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2017/1.Olağan Toplantı
Karar No         : 5
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği Tadilatı
 
 
İSU Genel Kurulu’nun 23.05.2017 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 10. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği Tadilat teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
 
İSU İhale Yönetmeliğimize yürürlük maddesinde önce gelmek üzere;
 
“EK MADDE 1: Aşağıda sayılan işler Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca verilen yetki sınırlarına uyulmak kaydıyla; Yönetmelik hükümlerine ve ihale usullerine tabi olmaksızın, ilgili birimlerinin kıymet takdiri ve hazırlayacakları protokol üzerine Genel Müdürlük makamının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir.
Ayrıca bu nitelikteki işlerin tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri saklı olup ilgili mevzuatındaki hükümleri uygulamaya Yönetim Kurulunun kararı üzerine ilgili birim yetkilidir.
a) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler üzerine bu kurum ve kuruluşlara yapılacak taşınır ve taşınmaz malların satış, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve kiraya verme işleri.
b) İdari şartnamelere hüküm konulmak şartıyla İdare yüklenicilerinin veya (a) bendinde sayılan kuruluşların yüklenicilerinin ihtiyacı olan geçici şantiye veya çalışma sahalarına ilişkin taşınmaz kiralama talepleri üzerine; işin kesin kabul süresini geçmemek üzere yüklenicilerine yapılacak belirli süreli kiraya verme işleri.” Maddesinin eklenmesi;
 
 
Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi. 23.05.2017
 
 
 
 
 
 
                                             KATİP                                                                         KATİP                            
              Tuba ŞENSOY                                                              Berna ABİŞ
                       Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 

DİĞER DUYURULAR