T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L   K U R U L   K A R A R I

 
 
Esas No          : 2017/2.Olağan Toplantısı
Karar No         : 16
Özeti              :  İSU Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği,  Tarife Cetveli ve Abone Teminat bedelleri tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması
 
            İSU Genel Kurulu’nun 16.11.2017 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 11. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği,  Tarife Cetveli ve Abone Teminat bedelleri tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
“T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU)
TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSU) su satışı ve atıksuların uzaklaştırılması hizmetleri ve abone hizmetleri ile ilgili tarifelerin tespiti, tarifelerin tespitinde esas alınacak usul ve esasları, tespit edilen bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahakkuk ve tahsil edileceğini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 23/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve endüstri suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü hizmet, bedel, pay, teminat ve yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 23/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü ve Ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Abone: İdarece sunulan su ve/veya atıksu hizmetlerinden abonelik sözleşmesi kapsamında faydalanan veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Abonelik: İdarece sunulan su ve/veya atıksu hizmetlerinden abonelik sözleşmesi kapsamında faydalanılan veya faydalanılacak yeri,
c) Abone grubu: Aynı hizmet standardına tabi gerçek ve tüzel kişileri,
ç) Abone yolu: Parsel sınırında şube yolunun bitiminden başlayıp sayaçların bağlandığı kolon borusuna kadar olan kısmı,
d) Ahır: Ticari maksatlı olmayan hayvan yetiştirme yerlerini,
e) Alıcı ortam (Mansap): Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu ve yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,
f) Altyapı: Planlanan veya mevcut atıksu kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri tesislerden müteşekkil sistemleri,
g) Atıksu: Kullanım sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları,
ğ) Atıksu arıtma tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarjından önce arıtılmaları için İdarece kurulan veya kirletici kaynaklardan İdarece kurulması istenecek her türlü tesisleri,
h) Atıksu bağlantı kanalı (Rabıt): Üretilen atıksuları, kanalizasyon şebekesine ileten ve güzergâhı, boru cins ve çapı, eğimi gibi bağlantı koşulları İdarece belirlenen hattı,
ı) Atıksu çukuru (Fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen hazneleri,
i) Atıksu kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atıksu üreten her türlü yapı ve faaliyet yerlerini,
j) Çevre temizlik vergisi (ÇTV): 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilen ve ilgili belediyesine aktarılan vergiyi,
k) Dahili tesisat: Kolon borusundan itibaren sayaç, sayaç kolektörü ve bağımsız birime ayrı su dağılımı yapılan bina içi su tesisatını,
l) Deşarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR): İdare tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine doğrudan ve dolaylı bağlanma ve boşaltılma şartlarını tespit eden belgeyi,
m) Endüstriyel atıksu: Evsel atıksular hariç, tüm sanayi tesisleri ile imalathanelerin, ticari işletmelerin, sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesi sonucu kirlenmiş veya özelliklerini kaybetmiş suları,
n) Evsel atıksu: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları ve kullanım neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,
o) Geçici kapatma: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasını,
ö) Genel Kurul: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) genel kurulunu,
p) Genel ortalama tüketim: Bir abonenin her hangi bir abonelikteki tüm tüketimleri dikkate alınarak bulunan günlük ortalama tüketimi,
r) Hidrofor şartı: Şube yolu bitiminde abonelere verilen suyun basıncı minimum 3 bardır. Kot farkı veya bina yüksekliği nedeniyle yeterli basınç sağlanmayan yerlerde hidrofor kullanımı şartını,
s) İdare (Kurum): Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU)’nü, kısa adı İSU Genel Müdürlüğü’nü
ş) İsimsiz kullanım: Daha önce abonelik açılmış olan ancak abonelik sözleşmesi iptal ya da feshedilen yerlerde, abonelik sözleşmesi yapılmadan su kullanılması ve/veya atıksu üretilmesini,
t) İş emri: İdarenin ilgili birimlerine gönderilmek üzere düzenlenen ve hangi işin yapılacağını belirten talimatı,
u) Kanalizasyon şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki hatları,
ü) Kapatma/Açma: Kanun, yönetmelik ve sözleşmeye aykırılık nedenleriyle, tahliye nedeniyle veya abonenin isteği üzerine suyun kapatılmasını; kapatmayı gerektiren fiil veya hukuki durumun ortadan kalkması halinde suyun açılmasını,
v) Kartlı sayaç: Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda su kullanımına imkân veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tâbi ve İdarenin sistemine uyum sağlayan ölçü aletini,
y) Katılma payı: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak su ve kanalizasyon harcamalarına katılma paylarını,
z) Kaynak suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynı Yönetmeliğin Ek-1'indeki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yeraltı sularını,
aa) Kesme aparatı: Su kesme işlemine yarayan aleti,
bb) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,
cc) Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı ilkesini,
çç) Kirlilik yükü bedeli (KYB): Özel arıtma gerektiren, kirlilik yükü fazla atıksu üreten kaynaklardan, gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleri ile birlikte alınacak bedeli,
dd) Kolon: Her müstakil birime ayrı su dağılımının yapıldığı bina içinde yer alan ana boruyu,
ee) Kontrol bacası (Fenni baca): Atıksu deşarjlarını kontrol amacıyla numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için içine girilebilir, projesi İdarece belirlenecek bacaları,
ff) Köy yerleşik alan sınırı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskûn) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, Valiliklerce tespit edilerek İl İdare Kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alanı köy yerleşik alan sınırını,
gg) KSUB: Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli,
ğğ) Parsel bacası (Rögar): Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında İdarece tespit edilecek özel tiplere uygun olarak inşa edilecek bacaları,
hh) Pompa şartı: Kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile binaların son bodrum döşeme kotu arasındaki kot farkı nedeniyle bağlantı kanalının akışının sağlanamayacağı yerlerde bir terfi çukuru veya rögarda toplanacak atıksuların uygun bir pompa sistemi ile parsel bacasına aktarılması şartıyla atıksu kanalizasyon sistemine bağlantı yapılmasına müsaade edilmesini,
ıı) Priz veya ana musluk: Şube yolunun ana şebekeye bağlandığı noktayı,
ii) Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan ölçü aletini veya ölçme şartlarında, ölçüm çeviricisinden geçen suyun hacminin ölçülmesi, hafızaya alınması ve görüntülenmesi için tasarımlanan ölçü aletini,
jj) SCADA: Gerçek zamanlı uzaktan su ve atıksu izleme sistemi,
kk) Su Şebekesi: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesislerini,
ll) Şube yolu: Su şebeke hattından başlayıp aboneye ait parsel sınırına kadar olan kısmı,
mm) Tarife cetveli: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerin belirlendiği cetvel,
nn) Toplam Sistem Maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletilmesini ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam,
oo) Yönerge: Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen tüm hizmetlere ilişkin ilgili birimlerce hazırlanan uygulama yönergelerini,
öö) Yönetim Kurulu: Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarife Tespit Esasları, Tarife ve Bedel Çeşitleri, Tarifeye Dair Hususlar
Tarife tespit esasları
MADDE 5 – (1) Su ve atıksu tarifesinin belirlenmesinde, üretilen sudan kayıplar düşüldükten sonra tüketileceği öngörülen ölçülebilir tahmini su satış miktarı esas alınır. Su satışı veya atıksu arıtma ve bertarafıyla ilgili olmayan tarifeler; sistem maliyetleri ve kârlılık oranı gözetilerek belirlenir.
(2) Toplam sistem maliyetleri tüm tarifelere yansıtılır. Bunlar, yönetim ve işletme giderleri, amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve kârlılık oranıdır.
a) Yönetim ve işletme giderleri:
1) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile alüminyum, sülfat, mayi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur.
2) Personel Giderleri: Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler, devlet memurları kanununa tabi memurlar ile iş kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarını, ikramiyelerini, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü diğer ücretlerini kapsar.
3) Çeşitli Masraflar: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve öğretim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler; bakım, onarım, imalat giderleri, tevsi, atıksu tasfiye giderleri gibi kalemlerinden meydana gelir.
b) Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yapılacak yatırımlarla ilgili kredilerin yıllık anapara, para ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanmadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.
c) Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen yenileme ıslah ve tevsi giderleri hesaba katılır.
ç) Kâr: Bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki giderlerin toplamına % 10 kâr ilave edilir.
Tarife ve bedel çeşitleri
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller; su satış tarifesi, atıksu tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır.
Tarifeye dair hususlar
MADDE 7 – (1) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri kapsamında belirlenenler hariç tarifeleri yapmaya ve tarifelere uygulanacak artış veya azalış oranlarını belirlemeye ve değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir.
(2) Mevzuatta yapılan değişiklikler uyarınca bazı yerleşim yerlerinde su ve atıksu tarifeleri Genel Kurulca farklı belirlenebilir.
(3) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının Valilik sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bölgelerdeki abonelere mahallelerinde ikameti adrese dayalı sistem kayıtları veya Muhtarlık Belgesi ile tevsik edilen, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan yerlerdeki aboneliklerine ilgili kanun ve/veya Genel Kurul Kararı ile belirlenen tarife uygulanır.
(4) 4736 sayılı Kanunun l inci maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, İdarece üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.
(5) İdarenin hizmet sınırları içerisinde bulunan cami, ibadethaneler, mezarlık çeşmeleri ve halk çeşmelerinin abone olmak ve sayaç taktırmak zorunluluğu vardır. Ancak Mezarlık ve Halk Çeşmeleri ile Cami ve İbadethanelerde temizlik, tuvalet ve gasilhanede kullanılan sulardan ücret alınmaz. Cami ve İbadethanelerin kendi ihtiyaçları dışında ücretli tuvalet gibi ticari bir faaliyetin yürütülmesi halinde ait oldukları abone ve tarife grubundan ücret tahakkuk ettirilir. Bu aboneliklerde uygulanacak usul ve esaslar yönergeyle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Abone Türleri, Abone Grupları, Abone Uygulamaları
Abone türleri
MADDE 8 – (1) Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere abone adı verilir. Uygulanacak tarifelere göre üç tür abone vardır.
a) Su ve atıksu abonesi: İdarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte veya su hizmetlerinden doğrudan, atıksu hizmetlerinden dolaylı olarak ya da sahip olduğu çeşitli su kaynaklarından yararlanan abonedir. Her su abonesi ayrı bir sözleşmeye gerek olmaksızın aynı zamanda atıksu abonesidir. Bu tip abonelere su tarifesi ve atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.
b) Su abonesi: İdarenin sadece su hizmetinden veya sahip olduğu çeşitli su kaynaklarından yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. Bu aboneler atıksu tarifesinden kanunla veya İdare hizmet sınırları ile bağlı olarak muaftırlar.
c) Atıksu (KSUB) abonesi: Şebeke suyu haricinde İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan abonedir. Bu aboneler bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu İdarenin yapacağı her türlü yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak zorunda olduklarından ve tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden İdare ile kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmak; bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedeli (KSUB) ödemek mecburiyetindedirler. Bu abonelere atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.
Abone grupları
MADDE 9 – (1) Aboneler suyun kullanıldığı yer ve biçime göre farklı tarifelere tabi olarak gruplandırılmıştır.
a) Konut aboneleri: Barınma gayesi ile oturulan yerlerde; içme, temizlik, ısınma, ortak mahal temizliği, bahçe-çevre sulaması amaçlı olarak su tüketen ve kirleten abonelerdir. Konut tarifesi uygulanacak yerler aşağıda belirtilmiştir.
1) Bağımsız konut birimleri
2) Siteler ve apartmanların toplu veya merkezi ısıtma sistemleri
3) Site ve apartmanların ana sayaçları
4) Ortak mahal temizliği ve bahçe-çevre sulaması
5) Resmi kurumlara ait lojman ve misafirhaneler, huzurevleri, barınma evleri, yurtlar
6) Bakanlar Kurulu kararı veya kanun gereği kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile diğer dernek ve vakıfların ticari gaye gözetmeksizin kurmuş oldukları öğrenci yurtları, kurslar, pansiyonlar.
7) Köy yerleşik alanlarındaki bağımsız birimin müştemilatı olan ahırlar
8) İlgili mevzuatına göre konut tarifesi uygulanması gereken diğer yerler.
9) Kamuya hizmet veren; cami ve ibadet yerlerinin lojman ve hizmet binaları, muhtarlıklar ve siyasi partilerin hizmet binaları, Bakanlar Kurulu Kararı veya kanun gereği kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ve vakıfların faaliyet alanları ile ilgili hizmet sundukları yerler.
10) Hayratlar ve kişiler tarafından yaptırılan halk çeşmeleri.
b) İşyeri aboneleri: Sunulan mal veya hizmet karşılığı bir bedel alınarak gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerler ile diğer ticari hizmet üretilen tüm yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir. Endüstriyel atıksuyu bulunmayan diğer ticari faaliyette bulunan yerler işyeri abonesi olarak tarifelendirilir.
c) Sanayi aboneleri: Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde haline getiren yerler ile faaliyeti gereği endüstriyel nitelikte atıksu üreten yerler sanayi abonesi olarak tarifelendirilir.
ç) Resmi aboneler: Genel ve yerel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan yerler ile bu yerlere ait park ve/veya bahçelerde su tüketen abonelerdir. Resmi abone tarifesi uygulanan aboneler aşağıda belirtilmiştir.
1) Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bağlı kuruluşlarının hizmetlerini ifa ettikleri yerler,
2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet binaları ve tesisleri,
3) Özel Bütçe kapsamındaki üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, klinikler ve poliklinikler ile laboratuvarlar,
5) Gençlik ve Spor Bakanlığına ait spor tesisleri,
6) Sosyal Güvenlik Kurumları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar,
7) 5018 sayılı Kanun dışında kalan Özel Bütçeli Kuruluşların tarifeleri ait oldukları abone grubu altında belirlenir.
d) İnşaat aboneleri: Yapı ruhsatı belgesine istinaden bina, ihata duvarı ve benzeri inşaatlar ile her türlü maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan tesislerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir. Bunlara inşaat tarifesi uygulanır.
e) Kaynak suyu aboneleri: İdarenin sahip olduğu kaynak sularını işletenlere uygulanan abone grubudur. Kaynak suyu tarifesi ile tarifelendirilir. Kaynak sularının satışında uyulacak usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.
f) Geri kazanım suyu aboneleri: Atıksu arıtma tesislerinin çıkışından deşarj edilen suyu, ileri arıtma teknolojileri kullanılarak arıtıldıktan sonra endüstriyel ve yeşil alan sulama suyu veya benzeri amaçla kullanan abonelerdir. Geri kazanım sularının satışında uyulacak usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.
g) Atıksu (KSUB) aboneleri: İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan yerlerdir. Kuyu, kaptaj, havuz gibi tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları veya deniz suyunu temin ederek kullananlar, vidanjör hizmeti gibi İdarenin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden faydalananlar ile arıtma gibi nihai bertaraf hizmetlerini alanlar, alacak olanlar, nitelikleri itibariyle ait oldukları abone grubu için belirlenen atıksu bedeli oranında kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli öderler.
Abone uygulamaları
MADDE 10 – (1) İdarenin su satışı yaptığı veya hizmet ürettiği yerlerle su abonesi sözleşmesi ve/veya atıksu abonesi sözleşmesi yapmanın yanı sıra satılan suyun miktarı, niteliği, fiyatı, suyu kullanan yerin durumu, su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi bakımından abonelere özel uygulamalar yapabilir.
a) Geçici abone uygulaması: 1) Geçici süre ile faaliyet gösteren sergi, fuar, festival, sirk, panayır gibi yerler ile mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerlerinde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.
2) 26/07/2008 tarihinden sonra yapı ruhsatı bulunup da; yol, elektrik, doğalgaz ve telefon gibi kamu hizmetlerinin en az birinden yararlandığını ispatlamak koşuluyla, yapı kullanma izni için ilgili kuruma başvurulduğu halde izin verilmeme nedeninin;
1. Sigorta prim veya vergi borçlarından kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere,
2. Binanın tamamından kaynaklanmayıp, binanın bazı kısımlarının yapı ruhsatına aykırı olması halinde, bu aykırılığın binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen ve teknik açıdan tamamında oturulmasında sakınca olmadığının belgelenmesi şartıyla yapı ruhsatına uygun bağımsız bölümlerine,
3. Binanın oturulan bölümleriyle ilgili olmayıp çevre düzenlemesi gibi eksikliklerden kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere, Yapı kullanma izni belgesi alınıncaya kadar kullanım türüne göre geçici olarak abonelik verilebilir.
3) Ayrıca 12/10/2004 tarihi ile 26/07/2008 tarihleri arasındaki ruhsatlı olup yapı kullanma izin belgesi bulunmayan binalara yukarıdaki şartlar aranmaksızın geçici abonelik uygulaması yapılır. Ancak, yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
4) Geçici abonelik tesis edilirken; su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları tahakkuk ve tahsil edilir.
5) Geçici abonelere ilgili belediyesinden veya resmi kurumdan su kapatma/kesme talebinde bulunulursa abonelik iptal edileceğinden su bağlanmış olması herhangi hak doğurucu olarak kabul edilmez.
6) Sanayi tarifesi uygulanacak abonelere 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesi hükmü uyarınca geçici abonelik tesis edilemez.
7) Ticari ve zirai amaçlı olmayan, bahçe olarak kullanılan imar parselleri üzerinde yapı bulunması halinde bahçe aboneliği geçici olarak verilebilir.
8) Geçici abonelerin tarifeleri ait oldukları abone grubuna göre belirlenir.
b) Ortak abone uygulaması: Birden fazla birimi olan yerlerde, her bağımsız birime ayrı sayaç ile su verilmesi esastır. Ancak havuz, kazan dairesi, su arıtma sistemi, su deposu, hidrofor, bahçe sulama gibi ortak su kullanım sistemlerinin olduğu yerlerde parsel sınırları içerisindeki iç tesisatların her türlü bakım, onarım, yenileme sorumluluğu buraların yönetimlerine ait olduğundan bu tesisatlarda meydana gelen su kayıplarının sorumluluğu da bu yönetimlere aittir. Buralarda oluşacak su kayıp kaçaklarının önlenmesi amacıyla ortak abonelik yapılarak ana su sayacı takılması zorunludur.
1) Ortak abonelik, aynı abone grubuna veya değişik abone grubuna dahil, birden fazla bağımsız birimin olduğu yerlerde varsa buraların yönetim birimleri adına, bir yönetim biriminin olmadığı yerlerde ise ana su kullanıcısının adına tesis edilir.
2) Aynı abone grubuna dahil olan bağımsız birimlerin olduğu yerlerde oluşturulan ortak abonelere dahil oldukları abone grubunun tarifesi uygulanır.
3) Değişik abone grubuna dahil olan bağımsız birimlerin olduğu yerlerde oluşturulan ortak aboneler, bağımsız birimlerin dahil oldukları abone gruplarının yoğunluğuna ve abone grubunun toplam tüketim oranlarına bakılarak İdare tarafından belirlenir. Ancak abonenin müracaatına bağlı olarak tarife değişikliği 12 aylık tüketimler gözlemlenerek değiştirilebilir.
4) Ortak abonelerde teminat bedeli, tarifesine bağlı abone grubu üzerinden alınır.
5) Ortak abone sayacı şube yolu bitiminde İdare tarafından uygun görülen yere takılır. Sayaç bedeli, sayaç montaj bedeli ve tesisat yapımı ile ilgili harcamalar aboneden alınır.
6) Ortak abone sayacından su alan tüm abonelerin dönemsel olarak tükettikleri toplam su miktarı, aynı dönem site sayacından tüketilen su miktarından çıkarılmak suretiyle bulunan tüketimin toplam tüketime oranı %5 üzerinde ise ortak aboneye tahakkuk yapılır. Tüketim farkının toplam tüketime oranı %5 ve altında ise tahakkuk yapılmaz.
7) Tüketim farkı oluşan yerlerde fiziki ve/veya kullanım kaçağı için araştırma ve inceleme yapılır. Tespit edilmişse fiziki kaçakların giderilmesi yönetim birimlerinden istenilir. Sayaçsız ortak birimler varsa sayaç takılarak abone yapılır. Olumsuzlukların devamı halinde kaçak su kullandığı tespit edilenlere bu Yönetmeliğin 38 ve 39 uncu maddelerine göre işlem yapılır.
c) Yüksek tüketimli abone uygulaması: Aynı parsel ve/veya kampüs alanı içerisinde kullanıcısı aynı veya farklı olan abonelerin ayrı ayrı tükettikleri su miktarına bakılmaksızın toplamda tükettikleri veya tüketebilecekleri su miktarı aylık 100 m3 ve üzerinde olan yerler İdarece yüksek tüketimli abone olarak değerlendirilebilir. Bu yerlerdeki Su ve/veya atıksu abonelerinin mevcut sistemlerinde kontroller yapılarak su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla;
1) Abonelerin tüketim profillerine, suyun kalitesine, kullanım biçimine uygun çap ve özellikte, günün okuma teknolojisine uyarlanabilen, ölçüm hassasiyeti yüksek sayaçlar takılır.
2) Yüksek Tüketimli abonelerin tüketimlerinin takibi ve faturalandırılması uzaktan okuma sistemleri ile yapılır.
3) Abonelerin sayaç yerlerinin tespiti ve değiştirilmesi, sayaç ve tesisatlarının durumunun iyileştirilmesi, sayaçların ve sayaç tesisatına bağlı vana, pislik tutucu gibi malzemelerin montaj kurallarına göre mesafe aralıklarına uyularak monte edilmesi, sayaçların kutu içine alınması gibi hususlarda İdare gerekli tedbirleri alır, bedeli karşılığında gerekli gördüğü düzenlemeleri ve imalatı yapar, yaptırır.
4) İdarenin gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasına engel olan abonelerin suyu kapatılır.
5) Aboneler sayaç ve sayaca bağlı tesisat, uzaktan okuma sistemini sağlayan elektronik aksam ve gereçlerin korunmasından sorumludurlar. Bunlarda meydana gelebilecek hasarlar bedeli karşılığında giderilir. Ayrıca gerekiyorsa bu Yönetmeliğin 38 ve 39 uncu maddelerine göre işlem yapılır.
(2)Kuraklık, Doğal afet veya başka bir sebeple şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, İdare su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelerine su satışını geçici olarak durdurabilir.
(3) Abonelik uygulamalarıyla ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Su Satışı, Kaynak Suyu, Geri Kazanım Suyu, Atıksu Tarifeleri
Su satış tarifesi
MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen abone gruplarına uygulanacak su satış ücretinin, 5 inci madde ve bentlerinde belirtilen giderleri ve kârlılığı sağlayacak düzeyde olması esastır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen abone tür ve gruplarına uygulanacak su tarifeleri Genel Kurulca ayrı ayrı belirlenebilir.
(3) İdare su tasarrufunu teşvik, az kullanana sosyal destek sağlamak ve gelirini artırmak amacıyla Abone gruplarına veya aynı abone grubu içerisinde yer alan abone tiplerine suyu kullanma ve kullanılmış suyu uzaklaştırma durumlarına göre birlikte veya ayrı ayrı, kademeli tarife uygulaması yapabilir. Abone türüne göre gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını ve tarifelerini tespit etmeye Genel Kurul yetkilidir.
(4) İşyeri, sanayi ve inşaat grubu abonelerinin su kullanım amaçlarının ticari olması göz önüne alınarak bunlara uygulanan su tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.
(5) İdare, yasal mevzuat veya işletmecilik gereği abonelere, ait oldukları abone grubu için belirlenen su satış bedeli üzerinden belirli indirimlerle su satabilir.
a) Özel tarife indirimleri: Kendi adlarına veya kanuni vasileri adına ikamet ettikleri yerlerdeki konut aboneliklerinde geçerli olmak üzere;
1) 24/02/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca; Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar, Malul gazi olarak aylık bağlananlar ile Şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlananlara,
2) 9/7/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca aylık bağlanan amatör sporculara,
3) Engellilik oranı %40 ve üzerinde bulunanlara
Genel Kurulun belirlediği oranlarda özel tarife indirimi uygulanabilir. Bu kişiler, indirimli tarifelerden yalnızca bir aboneliğinde faydalanabilir.
b) Özel sözleşmeli su satışı: Yüksek miktarda tüketim yapan su abonelerine, ait oldukları abone grubunun tarife bedelinin %25’ine kadar indirimli bedelle su aboneliği sözleşmesi yanı sıra özel sözleşme ile su satışı yapılabilir. Bu sözleşmeleri yapmaya Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Müdür yetkilidir. Buna göre özel su satış sözleşmeleri;
1) Alıcı tarafından, aynı işletme sahası veya kampüs alanı gibi yerdeki bir veya birden fazla su abonesinden kullanımı taahhüt edilen su tüketim miktarı toplamda yıllık 120.000 m3 ’ten az olamaz.
2) Sözleşmeler bir yıllık süre için ve mali yılbaşından başlatılarak yapılır. Sözleşmenin yıl içerisinde başlaması gereken durumlarda taahhüt edilen su miktarı aylık 10.000 m3 üzerinden kalan ayların toplamından az olamaz.
3) Alıcı, yıllık taahhüdüne ait suyun bedelini sözleşme başlangıcında peşin ödemek isterse, sözleşme tarihindeki belirlenen indirimli tarife bedelinden tahakkuk yapılarak tahsil edilir.
4) Yıllık tüketilen su miktarı 120.000 m3’e ulaşmadığı takdirde, tüketilen toplam miktar ile taahhüt edilen miktar arasındaki tüketim farkının karşılığı olarak sözleşmenin tamamlandığı tarihteki tarife bedeli üzerinden tahakkuk yapılır.
5) Tarife cetvelinde değişiklik olması halinde özel sözleşmeyle belirlenen bedel de aynı nispette arttırılır veya azaltılır.
6) Yıllık 500.000 m3 üzeri su tüketen sanayi abonelerine; tanker ve benzeri usullerle su kullanmaması, yer altı suyu kullanımı ve temininden vazgeçmesi, kuyusunu kapatması şartıyla tarifesinin %50’sine kadar indirimli su satışı yapılabilir.
7) Bu bent işyeri, sanayi ve kaynak suyu abone grubu dışındaki abonelere uygulanmaz.
8) Özel sözleşmeli su satışında uyulması gereken usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.
c) Protokollü su satışı: Herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan veya tutularak İdare ile özel protokol imzalamak suretiyle su alan İdarenin hizmet sınırları içinde veya dışındaki gerçek veya tüzel kişilere, ait oldukları abone grubu üzerinden protokolle belirlenen süre zarfında ve indirimli bedelle su satılabilir. Protokolleri yapmaya Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Müdür yetkilidir.
Kaynak suyu tarifesi
MADDE 12- (1) İdarenin sahibi bulunduğu kaynak suları, isteklilerine Genel Kurulun belirlediği tarife üzerinden satılabilir.
(2) Kaynak suyu satışı yapılacaklarla Kaynak Suyu Özel Satış Sözleşmesi yapılır.
(3) Kaynak sularının satışında uyulması gereken usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.
Geri kazanım suyu tarifesi
MADDE 13- (1) Atıksu arıtma tesisleri çıkışında deşarj edilmek yerine ileri arıtma teknikleri kullanılarak tekrar arıtma işlemlerinden geçirildikten sonra bir şebeke vasıtasıyla geri kazanılan suyun satış tarifesi, geri kazanım maliyetleri ve kârlılık gözetilerek Genel Kurul tarafından belirlenir.
(2) Geri kazanım suyu talep edenlerle suyun alıcıya ulaştırılması ve uyulacak esasların tespiti amacıyla protokol yapılır. Protokol yapmaya Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Müdür yetkilidir.
Atıksu (KSUB) tarifesi
MADDE 14- (1) Tüketilen her m3 su üzerinden alınan, Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde belirtilen abone türlerine ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen abone grubuna uygulanacak atıksu bedeli; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hesaplanan su birim fiyatını aşmayacak oranda Genel Kurul tarafından belirlenir.
(2) 2560 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü uyarınca kullanılmış sularını kendilerine ait arıtma tesisinden geçirmiş olsalar dahi her abone, kendi abone tarifesi üzerinden atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür.
(3) Geri kazanım suyunu kullanarak atanlar atıksu bedeli öderler.
(4) Su alma yapısıyla denizden temin ettikleri suyu kullanarak atanlar atıksu bedeli öderler.
(5) 4562 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü gereği ortak atıksu arıtma tesisi kuran ve işleten Organize Sanayi Bölgeleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden atıksu bedeli alınmaz. Ortak arıtma tesislerini kurmamış veya devreye almamış olanlardan kendi tarifesi üzerinden atıksu bedeli alınır.
(6) Ortak mahal temizliği ve bahçe-çevre sulaması yapılan yerlerden, parklardan, besihane, ahır, tarım amaçlı bahçe, bostan, fidanlık ve seralardan atıksu bedeli alınmaz.
(7) İnşaatlardan atıksu bedeli alınmaz. Ancak atıksu üreten inşaatlara atıksu bedeli tahakkuku yapılır.
(8) Atıksu bedeli ödenmiş olan sudan elde edilen buharın tekrar suya dönüştürülüp kullanıldığı yerlerden buhardan elde ettikleri su nedeniyle tekrar atıksu bedeli alınmaz.
(9) Tekneler, gemiler ve diğer deniz taşıtlarından atıksu bedeli alınmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bedelleri ve Teminatlar
Su ve kanalizasyon durum belgesi bedeli
MADDE 15- (1) 2560 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek veya tüzel kişiler, daha önce İdareden altyapı tesisleriyle uygunluk bakımından su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İdarece, o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre Genel Kurul tarafından belirlenen bedel karşılığında Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi verilir.
(2) Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi verilmeden önce bu Yönetmeliğin 20 inci maddesinde yer alan ilgili projelerin İdare tarafından incelenmesi ve onaylanması zorunludur.
(3) Bağlantı ve tesisatın Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi ile İdare tarafından onaylı projesine aykırı olarak yapılması halinde abonelik açılmaz ve imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır.
Vidanjör hizmet bedeli
MADDE 16- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre vidanjör satın alma bedelinin aşınma payı saat emsali (0,000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik aşınma payı ücretine, yakıt gideri, şoför, kanal operatörü ve vasıfsız işçinin birer saatlik çalışma ücreti eklenerek bulunacak miktara Genel Kurulca belirlenecek kâr ilave edilerek, vidanjörün bir saatlik ücreti tespit edilir. İki saat içinde bir seferlik çekim ve boşaltım yerine taşınıp boşaltılacağı kabul edilerek bir seferlik çekim için iki saatlik bedel tahakkuk ettirilir.
(2) Fosseptiği olan aboneden, su veya atıksu abonesi olarak atıksu bedeli alınıyorsa, vidanjör hizmeti için ayrıca bedel alınmaz.
Vidanjör izin belgesi bedeli
MADDE 17 - (1) Atıksu nakli amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ile uygulama usul ve esaslarını düzenleyen mevzuat hükümlerine göre verilen Vidanjör İzin Belgesi ile gerçekleştirilir.
(2) Bu izin belgesine göre faaliyette bulunanlar çektikleri atıksuları, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ile İdare Havza Koruma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak İdarenin belirleyeceği yerlere deşarj etmek zorundadır. Bu hükümlere uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli adli ve idari işlemler yapılır.
(3) Vidanjör İzin Belgesi karşılığında alınacak bedel Genel Kurul tarafından belirlenir.
Kanal temizleme hizmet bedeli
MADDE 18 - (1) Atıksu bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan abonelerin kanalı kanal temizleme aracı ile açılır. İdareye ait kanalizasyon hattı ile bina arasındaki atıksu bağlantı hattında meydana gelen tıkanmalara parsel bacasından veya parselin içinden herhangi bir yerden yapılan her türlü müdahaleler karşılığında bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre bu işte kullanılacak makine, araç, malzeme, yakıt, personel ve çalışma süresi gibi kıstaslar dikkate alınarak hesaplanan ve Genel Kurulca belirlenen kanal temizleme hizmet bedeli alınır.
(2) Bu işlem nedeniyle kullanılan araç için ayrıca bedel hesaplanmaz.
(3) Kanal temizleme çalışması nedeniyle tamirat gerektiren durumlarda tamirat bedelleri ayrıca hesaplanır.
(4) Kanal temizleme bedeli, hizmetin verildiği binalardaki abonelere paylaştırılarak veya bina yönetimine ait aboneye tahakkuk ettirilir.
İş makineleri kiralama, fiziki kaçak arama ve kanal içi görüntüleme hizmet bedeli
MADDE 19- (1) İdarenin imkânları dâhilinde ve talep olması durumunda, kiralayacağı mevcut iş makineleri ile diğer araç ve gereçlerin saatlik çalışma ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyat analizleriyle bulunacak bedele kâr ilave edilmek suretiyle hesaplanır.
Proje inceleme ve onay bedeli
MADDE 20- (1) İdarenin yetki ve hizmet sahası içinde; imar yolları ve kadastral yollarda özel ve tüzel kişilerce hazırlatılmış, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, dere, menfez, içmesuyu deposu, fosseptik yapısı, terfi merkezi, sıhhi tesisat gibi altyapı tesisleri ile ilgili projeler İdarenin incelemesi ve onayından geçmek zorundadır.
(2) İnceleme ve onay için projenin cinsi, mahiyeti ve metrajına göre hesaplanan bedeller peşinen tahsil edilir.
(3) Projelerin incelenmesi sırasında, gereken yerlerde hidrofor ve pompa şartına uyulup uyulmadığı ayrıca kontrol edilir. Kullanıcı tarafından İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmeliğine uygun olacak şekilde pompa veya hidrofor (terfi sistemi) kullanılması gerekli olan durumlarda basınçlandırma sisteminin uygunluğu bedeli karşılığında İdarenin onayına sunulur.
(4) İnceleme ve onay sürecinde uygulanacak usul ve esaslar yönergeyle belirlenir.
a) Uygulama projelerinin yapımı, incelenmesi ve onaylanması: İdarenin yetki ve hizmet sahası içinde özel ve tüzel kişilerce hazırlanacak veya hazırlatılacak atıksu, yağmursuyu, içmesuyu projelerinin uygulanabilmesi için İdareden onay alınması zorundadır. İdare tarafından onaylanan projelerde özel veya tüzel kişilerce revizyon talep edilmesi halinde hazırlanacak veya hazırlatılacak revize projeler tekrardan İdarenin onayına sunulacaktır. Tüm altyapı projeleri İdare tarafından bedeli karşılığında yapılıp talep edenlere verilebilir. İdare tarafından yapılan projelerden aşağıdaki formüle göre belirlenen proje yapım bedeli alınır, proje inceleme ve onay bedeli alınmaz.
1) Atıksu, içmesuyu, yağmursuyu, dere ıslahı uygulama projelerinin onay bedeli: Km başına belirlenen bedel üzerinden hattın uzunluğuna bağlı olarak alınır. Bununla birlikte atıksu, içmesuyu, yağmursuyu projeleri kapsamında kullanılan tahliye, vantuz, parsel bacası, baca, ızgara detayı gibi altyapı tip projeleri onaya sunulan projeler ile birlikte İdare tarafından bedelsiz olarak temin edilir.
2) Menfez, depo, fosseptik, terfi merkezi, sıhhı tesisat (daire-dükkan dışı) gibi sanat yapılarına ait projeler bedeli karşılığında İdare tarafından incelenir ve onaylanır.
3) Altyapı projelerinin incelenerek onaylanması ve yapımı için Taban Bedel (T); 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi beşinci dereceli kadroda çalışan personel maaşına göre belirlenecek 4 mühendis/saat, 2 tekniker/saat, 2 teknisyen/saat, 1 bilgisayar işletmeni/saat, 1 memur/saat, 1 şoför/saat ücretleri toplamı olarak hesaplanır.
İnceleme ve onaylama bedeli; taban bedelin projenin metraj ve kapasite miktarına göre hesaplanan A katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan bedeldir.
Projenin İdare tarafından yapılmasının talep edilmesi durumunda proje yapım bedeli; taban bedelin 5 katının, proje metrajı ve projenin cinsi ve mahiyetine göre metraj ve kapasitesine göre belirlenen A katsayısı ile çarpımı olarak belirlenir.
1. Atıksu, içmesuyu, yağmursuyu, dere ıslah projesi ve bu projelerin işletme projelerinin inceleme ve yapım bedellerinin belirlenmesi için kullanılacak formül:
Atıksu- içmesuyu-Yağmursuyu-Dere Islah Projesi- İşletme Projesi Proje İnceleme Bedeli = Proje Metrajı x A x T
Atıksu- İçmesuyu-Yağmursuyu- Dere Islah Projesi-İşletme Projesi = Proje Metrajı (Km)
Proje Metrajına Karşılık Gelen Katsayı = A Katsayısı
Taban Bedeli = T (TL)
Atıksu- İçmesuyu-Yağmursuyu-Dere Islah Projesi- İşletme Projesi Proje Yapım Bedeli = 5 x Proje Metrajı x A x T
Atıksu, içmesuyu, yağmursuyu, dere ıslah ve bu projelerin işletme projelerinde kabul edilen A katsayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Taban Bedel A Katsayısı Atıksu Projesi (km) İçmesuyu Projesi (km) Yağmursuyu Projesi (km) Dere Islah Projesi (km) İşletme projesi (km)
T 1,00 0 - 5 0 - 5 0-3 0 - 2 0 - 5
2,00 5 -… 5 -… 3 -… 2 -… 5 -…
2. Atıksu-İçmesuyu-Yağmursuyu Terfi Merkezi, Fosseptik Yapısı, İçmesuyu Deposu, Hidrolik Kesit Projeleri, Sıhhi Tesisat Projesi gibi projelerinin inceleme ve yapım bedellerinin belirlenmesi için kullanılacak formül:
Terfi Merkezi, Fosseptik Yapısı, İçmesuyu Deposu, Hidrolik Kesit Projeleri, Sıhhi Tesisat Projesi İnceleme Bedeli = A Katsayısı x T
A Katsayısı = Terfi Merkezi-Hidrolik Kesit-Fosseptik Yapısı-Depo-Sıhhi Tesisat Projesinin
Kapasitesine Denk Gelen Sayı
Taban Bedeli = T (TL)
Terfi Merkezi, Fosseptik Yapısı, İçmesuyu Deposu, Hidrolik Kesit Projeleri, Sıhhi Tesisat Projesi Yapım Bedeli = 5 x A Katsayısı x T
Terfi Merkezi, Fosseptik Yapısı, İçmesuyu Deposu, Hidrolik Kesit Projeleri, Sıhhi Tesisat Projelerinde kabul edilen A Katsayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
Taban Bedel
 
A Katsayısı
 
Kapasite
Terfi Merkezi (kv)
 
Hidrolik Kesit Projesi (m2) Fosseptik Projesi (Kişi) Depo Projesi (m3) Sıhhi Tesisat Projesi (Bağımsız Birim Adeti)
T
 
1,00 0-20 0-9 0-250 0-100 1-4
2,00 20-50 9-…. 250-…. 100-500 5-20
3,00 50-100 - - 500-2000 21-100
4,00 100-…. - - 2000-…. 101-….
b) Atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu bağlantı projelerinin incelenmesi ve onaylanması:
1) İdarenin yetki ve hizmet sahası içerisindeki bir parselde yapılan ve yapılacak bina ve tesislere ait atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu bağlantıları ile parsel sınırı içerisinde kalan kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj sistemlerine ait projeler İdarenin incelemesi ve onayına sunulmak zorundadır.
2) Mevcut atıksu ve yağmursuyu kanallarına bağlantı için parsel bacalarından imar yolundaki bağlantı noktalarına kadar olan bağlantıların projeleri ile mevcut içmesuyu hattına bağlantı için parsel sınırından imar yolundaki bağlantı noktasına kadar olan şube yolu bağlantı projelerinin incelenmesi ve onayı için hesaplanacak bedel; hattın uzunluğuna bağlı olarak bu maddenin (a) bendine göre hesaplanır.
c) İşletme projelerinin incelenmesi ve onaylanması:
1) Yapımı tamamlanan atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu işletme projeleri hazırlanarak İdarenin inceleme ve onayına sunulur. İdare, parsel bağlantıları haricinde uzunluğu 100m den fazla olan içmesuyu, yağmursuyu ve atıksu işletme projelerinin CBS tabanlı hazırlanmasını isteyebilir.
2) İşletme projelerinin onay bedeli, hattın uzunluğuna bağlı olarak bu maddenin (a) bendine göre belirlenen taban bedelin A katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanır.
d) Sıhhi tesisat projelerinin incelenmesi ve onaylanması:
1) Yapı ruhsatı alınması sürecinde su ve kanalizasyon durum belgesi verilmeden önce bina ve yapılara ait sıhhi tesisat projelerinin İdare tarafından incelenerek onaylanması zorunludur.
2) İdare tarafından onaylanan projelerde özel veya tüzel kişilerce revizyon yapılmasının talep edilmesi halinde bedeli karşılığında revize projeler tekrar İdarenin onayına sunulur.
3) Sıhhi Tesisat projelerinin onay bedeli, hattın uzunluğuna bağlı olarak bu maddenin (a) bendine göre tarafından belirlenen bedelin A katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanır.
e) Revize proje onay bedeli
1) İdare tarafından onaylanan projelerde, idarenin kusuru olmaksızın revizyon talep edilmesi durumunda; İdare tarafından onay veya yapım için alınan ücretin 1/10’u kadar revize proje inceleme ve onaylama ücreti alınır.
Deşarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR) bedeli
MADDE 21- (1) Endüstriyel atıksu kaynaklarına atıksularıyla ilgili almış olduğu tedbirlerin ilgili mevzuatına uygun olması şartıyla verilen Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi karşılığında alınan bedeldir.
(2) Tahakkuka esas bedel endüstriyel atıksu debisine bağlı olarak Genel Kurul tarafından belirlenir.
Havza atıksu kontrol belgesi (HAKB) bedeli
MADDE 22- (1) Su Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, içme suyu havzalarında bulunan işletmelerin atıksularının ilgili yönetmeliklerde belirlenen esaslar doğrultusunda bertaraf edilmesi durumunda verilen Havza Atıksu Kontrol Belgesi bedelidir.
(2) Tahakkuka esas bedel debiye bağlı olarak Genel Kurul tarafından belirlenir.
Kirlilik yükü bedeli (KYB)
MADDE 23- (1) Özel arıtma gerektiren kirlilik yükü fazla atıksu üreten, endüstriyel nitelikte atıksu oluşturan tesis ve işletmelerden, kirlilik yüküne göre Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda Kirlilik Yükü Bedeli alınır.
Atıksu bertaraf hizmet bedeli
MADDE 24- (1) Endüstriyel atıksu üreten kaynakların; Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirlenen deşarj şartlarına uygun olmayan atıksularının vidanjörle arıtma tesislerine deşarj edilmesi, aboneliği olmayan atıksu kaynağının mücbir sebepler nedeniyle atıksuyunun kanala ya da arıtma tesisine kabul edilmesi, aboneliği bulunan ancak atıksuyunun taşınmasının mümkün olmadığı hallerde doğrudan kanala verilmesi için ilgili birimin onay vermesi gerekmektedir. Bu tür atıksuların arıtma ve/veya bertaraf işlemleri için atıksuyun miktarı ve kirlilik yüküne bağlı olarak hesaplama yapılarak, atıksu bertaraf hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.
Laboratuvar ölçüm ve analiz bedeli
MADDE 25- (1) İdare tarafından izin, lisans, izleme ve denetim amacıyla veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre numune alınarak laboratuvarda yapılan testlerin karşılığında alınan bedeldir.
(2) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamındaki laboratuvar ölçüm ve analiz bedelleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan asgari fiyat tarifesinden Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar üzerinden %10 indirim uygulanır.
(3) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamındaki ölçüm ve analiz bedelleri için Bakanlıkça sonraki yılın tarifesi yayımlanıncaya kadar mevcut tarife geçerli olur.
(4) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamına yeni parametrelerin ilave edilmesi durumunda bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası uygulanır.
(5) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamı dışındaki laboratuvar ölçüm ve analiz bedelleri, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki tarife tespit esaslarına göre yapılır.
(6) İdarenin faaliyet alanıyla ilgili olarak, laboratuvar hizmetlerinin bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından, gerçekleştirilmesi halinde, gerek İdare ve gerekse kamu kurum veya kuruluşlarından, gerçek veya tüzel kişilerden gelebilecek tez, proje, araştırma-geliştirme ve benzeri nitelikteki deney hizmeti talepleri ile İdare ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan proje veya araştırma-geliştirme çalışmaları kapsamında gelen deney taleplerinde, hizmet fiyatları, Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili taraflarla yapılacak protokol ile belirlenir
SCADA sistemi izleme bedeli
MADDE 26- (1) Gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme sistemi tarafından aktarılan verilerin işletmeler tarafından izlenebilmesi ve alınan numunelerin analizleri için sanayi kuruluşları tarafından karşılanması gereken ve Genel Kurul tarafından belirlenen bedeldir.
(2) Abonenin dönemsel tahakkukları ile birlikte aylık olarak alınır.
Su ve kanalizasyon tesislerine katılma payları
MADDE 27- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 87 nci ve 88 inci maddeleri gereği programa göre yapılacak yeni içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutlarının genişletilmesi (tevsi) ve iyileştirilmesi (ıslahı) maksadıyla yapılan harcamalar ile istek üzerine İdare tarafından yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri, tesisin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı olarak alınır.
(2) Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları: KP = ((L x T) / D)/2 formülüne göre hesaplanan değerdir. Bu değer gayrimenkulün vergi değerinin %2 sini geçemez. Abone grubu ve tarife türü sanayi olan aboneler haricinde bağımsız birim adedi en az 4 kabul edilir.
Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı = KP
Tesislerden faydalanacak Gayrimenkulun Yola Nazaran Arsa Cephesi = L
Su veya Kanal Hattının 1 Metre Maliyeti = T
Gayrimenkulun Bağımsız Birim Adedi = D
(3) İdarenin sorumluluk alanında içmesuyu dağıtım ve kanalizasyon toplama tesisleri bulunmayan mahallerde, bu tesislerin İdarenin projelerine ve teknik görüşüne uygun olmak, İdarenin onayı alınmak ve şebeke bağlantısı İdare tarafından yapılmak şartıyla en yakın uç noktalara kadar kendilerince tesis eden abonelerden içme suyu ve kanalizasyon katılım payları alınmaz. Şebeke ve tesisler abonelik sözleşmesinin yapımı tarihinden itibaren İdarenin mülkiyetine geçer. Bu tesislerin, taşınmaz sahiplerinin başvurusu üzerine program dışı olarak İdare tarafından yapılması durumunda, 29. maddeye göre hesaplanan toplam değer üzerinden bulunacak maliyetine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde hesaplanacak su ve/veya kanal katılma payı, faydalanacaklara tahakkuk ettirilir.
(4) Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payları, faydalanacak su kanal hattının cephe uzunluğu ve çapına göre; uygulanacağı yılın rayiç fiyatları esas alınarak her iki hizmet için ayrı ayrı hesap edilir.
(5) İbadet yerlerine resmi park ve bahçelere, genel çeşmelere, genel tuvaletlere ve köy sınırları içindeki ahır aboneleri ile köy yerleşim alanı dahilindeki bahçe abonelerine katılma payları tahakkuku yapılmaz. Resmi aboneler haricindeki bahçe abonelerinden sadece su katılım payı alınır. Bahçe aboneliğinin mesken, işyeri veya diğer abone tiplerine dönüştürülmesi durumunda ayrıca kanal katılım payı da alınır.
(6) Su abonesi olarak su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı ödemiş olan yerlerde sonradan tesis eden atıksu (KSUB) abonelerinden sadece kanal katılım payı alınır.
(7) 5216 sayılı Kanunla belediyelerden devir alınmış abonelerin katılım payları ödenmiş kabul edilir.
(8) İnşaat süresi sonunda abone grubu ve tarife türü İdarece yapılacak tespite göre değiştirilerek inşaat ruhsatında belirtilen bağımsız birim veya ortak mahallerden birini kullanan abonelerden tekrar katılım payı alınmaz.
Su ve atıksu tesisleri bakım bedeli
MADDE 28- (1) Abonelerden tahakkuk oluşturulan her dönem için her türlü bakım işleri karşılığı abonenin tabi olduğu su satış tarifesi üzerinden 1 m³ su ve atıksu miktarı karşılığı bakım ücreti, tanker ve kuyu suyu kullanan abonelerden de ait olduğu tarife grubundaki 1 m³ su miktarı su ve atıksu tesisleri bakım bedeli olarak alınır.
(2) Su kullanımı olmayan abonelerden ve kartlı sayaç abonelerinden bakım bedeli alınmaz.
İçmesuyu ve kanal yapım bedelleri ve bağlantı bedelleri
MADDE 29- (1) Cephesinde kanalizasyon ve içme suyu şebekesi bulunan yerlerde atıksu ve içme suyu bağlantıları taşınmaz sahibince veya talep ediliyorsa İdare tarafından yapılabilir. Yapım bedeli; gerekli bağlantı hatları uzunluğu ile İller Bankası birim fiyatlarına göre belirlenmiş metre/tül birim fiyatı çarpılarak bulunacak miktar üzerinden hesaplanır. Su bağlantısı sayaç ve sayaca bağlı tesisatı da kapsıyorsa bu bedeller ayrıca tahakkuk ettirilir.
(2) Cephesinde kanalizasyon ve içme suyu şebekesi bulunan yerlerde taşınmaz sahipleri kendilerine ait atıksu hatlarını İdarece onaylı bağlantı projesine uygun olarak kanalizasyon şebekesine bağlamak zorundadır.
(3) Cephesinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde; İdarenin yapmakla yükümlü olduğu ancak yatırım programına alamadığı kanalizasyon şebekesinin yapımı taşınmaz sahiplerinin talebi ve İdarenin de uygun görmesi halinde İdare tarafından üstlenilir. Ancak taşınmaz sahipleri bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre su ve kanalizasyon tesislerine katılma paylarını ve bağlantı bedellerini öderler. Taşınmaz sahipleri şebekenin yapım işini kendileri üstlenirlerse Su ve kanalizasyon tesislerine katılma paylarını ödemezler, sadece bağlantı bedellerini öderler. Yapım bedeli; gerekli bağlantı hatları uzunluğu ile İdarece belirlenmiş metre/tül birim fiyatı çarpılarak bulunacak miktar üzerinden hesaplanır.
(4) Cephesinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde taşınmazın yapımı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar kanalizasyon şebekesinin yapılamadığı hallerde, İdare tarafından projesi onaylanmış fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya içme suyu verilmez. Kanalizasyon şebekesi yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri atıksu kanallarını bu tesise bağlamak zorundadır.
(5) Taşınmazın kanalizasyon ve içme suyu bağlantı hatlarının yapımı sırasında; doğalgaz, elektrik, telefon gibi hizmetleri sunan kuruluşların altyapı tesislerine verilen hasarlar İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. Bedeli zarar verenlerden tahsil edilir.
(6) Abonenin atıksu hattına yapacağı ilk bağlantı veya mevcut hatta meydana gelen arızanın onarımı için İdarece kazı ruhsat izin belgesi düzenlenir ve ilgili Belediyesine/Müdürlüğe yönlendirilir.
Su ve kanal tamir bedeli
MADDE 30- (1) Şube yolunun bakım ve onarımından İdare, abone yolunun bakım ve onarımından abone sorumludur.
(2) Abone yolunda meydana gelen arızaların onarımı için yapılacak tüm giderler, bedeli aboneler tarafından ödenmek şartıyla İdare tarafından yapılabilir.
(3) Bakım ve onarımda kullanılan malzeme, araç ve işçilik bedelleri, ilgili abone yolundan yararlanan tüm abonelere paylaştırılır.
(4) Abone yolunda meydana gelen arızalardan kaynaklanan ölçülemeyen su kayıpları hesaplanarak ilgililerine tahakkuk edilir.
(5) Bakım ve onarım yapılırken abone yolunda meydana gelebilecek hasarlardan İdare sorumlu tutulamaz. Zorunlu olarak yıkılan, kırılan, tahrip edilen diğer yapıların yapımı İdareden talep edilemez. İdarenin imkanları çerçevesinde yapılamayacak su bakım ve onarımları ise İdarenin kontrolünde abone tarafından yaptırılır.
(6) Bakım ve onarım yapılırken üçüncü şahısların uğradığı zararların tazmin yükümlülüğü abonelere aittir. İdare üçüncü şahısların uğradığı zararları tazmin etmek durumunda kalırsa ihmal veya kusuru olan abonelere rücu edilir.
Abone keşif bedeli
MADDE 31- (1) İdareden su almak üzere müracaat edildiğinde şube yolu, abone yolu, sayaç tesisatı ve sayaç yeri kontrolü yapılır. Abone sözleşmesi yapılırken bu kontrole istinaden Genel Kurul tarafından belirlenen keşif bedeli alınır.
(2) Abonelik keşfinde İdarece onaylanmış proje, Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi veya İdarenin ilgili mevzuatına uygunluk kontrol edilir.
(3) Keşif işlemi sonunda değişiklik istenen hususlar varsa, istenen değişiklikler sağlanıncaya kadar su verilmez.
Abonelik tesisi ve plaka bedeli
MADDE 32- (1) İlk abonelik açılmasında aboneden bir defaya mahsus olmak üzere Genel Kurul tarafından belirlenen abonelik tesis bedeli ile abone numarasını gösteren plakanın bedeli alınır.
Sayaç, vana, pislik tutucu ve diğer malzeme satış bedeli
MADDE 33- (1) Su sayaçları abonelere İdare tarafından bedeli karşılığında temin edilir.
(2) Ekonomik ömrünü doldurmuş, bozulmuş, buharlı DN25 ten küçük çaptaki sayaçlar değiştirildiklerinde sayaç bedeli ve sökme-takma bedeli alınmaz.
(3) Vanalar ile pislik tutucular takıldıklarında veya değiştirildiklerinde bedeli aboneden alınır.
(4) Sayaç, vana, pislik tutucu ve imalat ve abone uygulamalarında kullanılan diğer malzemelerin satış bedelleri teknik özellik ve niteliklerine göre Genel Kurul tarafından belirlenir.
Sayaç ve tesisat montaj, sayaç sökme takma ve açma bedeli
MADDE 34- (1) Sayaç ve sayaca bağlı tesisat ile üzerine monte edilen vana, pislik tutucu ve diğer malzemelerin montajı için alınacak bedel çaplarına göre Genel Kurul tarafından belirlenir.
(2) Su kapatma nedeniyle sayacın sökülerek İdarenin zimmetine alınması ve tekrar yerine takılması durumunda Genel Kurul tarafından belirlenen sökme takma bedeli alınır.
(3) Su açma bedeli Genel Kurul tarafından belirlenir.
Teminat bedeli
MADDE 35- (1) İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden, abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde muhtemel ödenmemiş borçlarına karşılık olarak borcuna mahsup edilmek üzere abone grubuna göre en az bir tahakkuk dönemindeki su ve/veya atıksu bedelini karşılayacak kadar teminat bedeli alınır.
(2) Abone gruplarına göre alınacak teminat bedelleri, Genel Kurul tarafından belirlenen m3 miktarın, abone grubuna ait su ve/veya atıksu tarifesindeki m3 bedeli ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Kademeli tarife uygulanan abonelerde teminat bedeli, birinci kademe bedeli üzerinden belirlenir.
(3) Genel ve yerel yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarından ve kartlı su sayacı kullanacak abonelerden teminat bedeli alınmaz.
(4) Teminat bedeli abone sözleşmesi yapılırken peşin olarak alınır.
(5) Grubu değişen abonelerden önceki grubunda alınmış teminat bedeli grubunda alınması gereken bedele güncellenir. Yeni abone grubunda hesaplanan teminat tutarı eski teminat tutarından fazla ise teminat bedeli farkı aboneden alınır; az olması halinde, teminat bedeli farkı aboneye iade edilir.
(6) Sözleşmesi feshedilen abonenin borcu İdare tarafından mevcut teminat bedelinden mahsup edilerek tahsil edilebilir.
(7) Abonelik sözleşmesi yapıldığında m3 karşılığı olarak alınan teminat bedeli, sözleşme feshedildiğinde alınan m3 karşılığı olarak güncel tarife bedeli üzerinden aboneye iade edilir.
(8) Özel bir sözleşme veya protokol ile su satışı yapılan abonelerde sözleşme gereği alınacak teminat veya teminat mektupları tutarına ilişkin hususlar yönerge ile belirlenir.
(9) Teminat bedelleri, abonelerin tüketim alışkanlıkları, nüfus, kuraklık ve mevzuat değişiklikleri gibi hususlar dikkate alınarak Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Yaptırımlar Tarifesi
Su kapatma ve açma
MADDE 36- (1) Kanun ve yönetmelikler ile abone sözleşmesine aykırı davranışta bulunanların tespiti halinde kullanıcının suyu mühür veya kelepçe takılarak vanadan; sayaç sökülerek, priz ya da kolyeden olmak üzere İdarenin uygun göreceği şekilde kullanıma kapatılır.
(2) Kapatmayı gerektiren fiili veya hukuki durumun ortadan kalkması halinde, açma bedeli alınarak abonenin suyu açılır.
(3) İdarece kapatılan suyun kapatma aparatının kırılarak, sökülerek, kapatma mührünün kopartılarak kullanıldığının tespit edilmesi halinde Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.
(4) Su kapama ve açma bedeli dışında, abone veya kullanıcı tarafından İdare daha ağır bir külfete katlanmak zorunda bırakılmış ise İdare katlandığı maddi yükümlülüğün bedelini ilgiliden tahsil eder.
Zamanında ödenmeyen borçlar
MADDE 37- (1) Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini fatura bildiriminde belirtilen son ödeme gününe kadar ödemekle yükümlüdür. İdare ayrıca ödeme bildiriminde bulunma hakkını saklı tutar.
(2) Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:
a) Gecikme zammı: Abonelerin borçlarını faturanın son ödeme tarihine kadar ödememesi halinde tahsilâtı hızlandırmak ve tüm abonelerin borçlarını süreleri içinde ödemelerini temin için gecikme zammı ilave edilir.
1) Gecikme zammı oranlarını belirlemeye, uygulama süresini tespite Genel Kurula sunmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
2) Kaçak ve usulsüz su kullanım müeyyide bedeline gecikme zammı uygulanmaz; ancak tespit edilen kaçak su miktarı normal su olarak tahakkuk ettirilir ve kullanılan su bedeline gecikme zammı uygulanır.
3) Ceza tahakkuku dışındaki tahakkuksuz gelirlerin ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde gecikme zammı ilave edilir.
4) Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.
5) Gecikme zammı tahsilat sırasında hesaplanarak tahsil edilir.
b) Su kapatma: Fatura bildiriminde belirtilen son ödeme gününe kadar borçlarını ödemeyen abonelerin suyu kapatılır ve borcun tahsili için yasal takip başlatılır.
1) Su kapanmasına rağmen, borç tahsil edilemezse abonenin teminat bedeli borcuna mahsup edilmek suretiyle sözleşmesi feshedilebilir.
2) Su kapatmaya esas olacak borcun miktarı ve kıstaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
3) Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur.
4) Abone sözleşmesini feshetmeden aboneliği terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve/veya atıksu bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.
5) Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahibi, kiracısının İdareye abone olmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde taşınmaz sahibi veya intifa hakkı sahibi, abone olunmaksızın kullanılan her türlü su ve/veya atıksu tahakkukları gibi borçlardan fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.
6) Sermaye şirketlerinin ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlarından, şirkete koymayı taahhüt ettikleri fakat koymadıkları sermaye tutarında tüm mal varlıkları ile sorumludurlar. Bu sorumluluk her bir ortak için ortaklık süresini kapsayan dönemlerde tahakkuk eden borçlarla sınırlıdır.
7) Borcundan dolayı suyu kapatılan ya da borcunu ödemeden aboneliği terk edenlerin varsa diğer bir abonelikte kullandıkları su da kapatılabilir.
8) Su veya atıksu borcunun dışında bu Yönetmelikte sayılan ve ödenmesi gereken diğer bedelleri ödemeyenler hakkında da aynı işlemler yapılır.
Kaçak su kullanımı
MADDE 38- (1) Kaçak Su Kullanımı; abone olmadan su dağıtım şebeke hattından veya şube yolundan İdareye ait kuyu veya kaynaktan delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak veya farklı surette su temin etmek, abone olup da sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir tertibatla su kullanmaktır.
a) Abonesiz ve sayaçsız su kullananlar: Tespit edildiklerinde kaçak su bağlantısı ortadan kaldırılır, su kullanımı engellenir, ceza tahakkuku yapılır. Kaçak kullanımın süresi ve kaçak tüketim miktarı tahakkuk edecek ceza tutarına esas oluşturur. Kaçak kullanımın başlangıç tarihinin tespit edilemediği durumlarda kullanıcının 12 aydan beri su tüketildiği kabul edilir. Buna göre;
1) Konutlarda aylık 15 m3 su tüketildiği farz edilerek, yürürlükteki konut ikinci tarifesinin 3 katı bedelle ceza tahakkuk ettirilir. Bu hesap (kullanım süresi veya 12 ay x 15 m3) x (tarife bedeli x 3) formülüyle yapılır.
2) Birden fazla tuvalet ve lavabosu bulunmayan ve faaliyetinin ana unsuru olarak su kullanılmayan ofis, büfe, bakkal gibi işyerlerinde aylık 10 m3, diğer işyerlerinde ise aylık 30 m3 su tüketildiği farz edilerek yürürlükteki işyeri tarifesinin 3 katı bedelle ceza tahakkuk ettirilir. Bu hesap (Kullanım süresi veya 12 ay x 10 veya 30 m3) x ( Tarife bedeli x 3) formülüyle yapılır.
3) İnşaatlarda kullanılan su miktarı (Toplam İnşaat alanı/2 = m3) formülüne göre hesaplanır ve inşaat tarifesinin 3 katı bedelle ceza tahakkuku yapılır.
4) Sanayi kuruluşlarında ve diğer abonelerde 100 m3 den az olmamak kaydıyla, emsalleriyle de karşılaştırılarak bulunacak aylık tüketim miktarına yürürlükteki tarifesinin 3 katı bedelle ceza tahakkuk ettirilir. Bu hesap (Kullanım süresi veya 12 ay x 100 m3 veya emsal m3) x ( Tarife bedeli x 3) formülüyle yapılır.
5) Kaçak su kullanımının aynı yerde tekrarı durumunda ilk tespitteki tarihten tekrar tespit tarihine kadar geçen dönem için yukarıdaki alt bentlere göre hesaplanan tahakkukun 2 katı bedelle ceza alınır. Ayrıca abone hakkında kanuni işlemlere başlanır.
b) Aboneli ve sayaçsız su kullanımı: Bir abonesi olup da sayacının sökülmesi yoluyla sayaçtan geçirmeden doğrudan veya bir tertibat kurularak su alındığı durumlarda abone kaçak su kullanıyor kabul edilir. Sayacın çalışmasının kasten engellendiği ve devre dışı bırakıldığı haller de kaçak kullanım kapsamında değerlendirilir. Bu şekilde su kullanımı yapanlar tespit edildiğinde bu maddenin (a) bendinde belirtilen şekilde işlem yapılır.
c) Kaçak su kullanımı ceza tahakkuklarına su bedeli ile birlikte hesaplanan Katma Değer Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilir.
Usulsüz su kullanımı
MADDE 39- (1) Abonenin sözleşmeye aykırı şekilde su kullanması veya kullandırmasıdır.
(2) Abone olmaksızın sayaçtan geçirerek su kullananlar da usulsüz su kullanmış sayılırlar.
(3) Kullanıcı tarafından sayaca hiçbir şekilde müdahale olmaması, usulsüz kullanım sayılması için ön şarttır. Abone olmadan kullanımın süresi ile sayaçtaki göstergenin uyum arz etmesi halinde kanuni soruşturma yollarına müracaat edilmez.
a) Abonesiz ve sayaçlı su kullananlar: Tespit edildiklerinde su kapatılır. Usulsüzlük sebebi ortadan kaldırılır. Aşağıda belirtilen durumlara göre ceza tahakkuk ettirilir.
1) Abone tesis edilmiş yerlerde abone sözleşmesi yapmadan sayaçlı olarak su kullananlara sayaç üzerindeki kayıtlı endekse, yürürlükteki tarife bedeli üzerinden 2 katı bedelle ceza tahakkuk eder. Tespit edilen endeks abonenin başlangıç endeksi olarak kabul edilir. Bu türden su kullanımı yapanlara abone sözleşmesi yapmaları için 7 gün süre verilir.
2) Abonelik tesisi yapılmamış ancak sayaçlı olarak su kullanan yerlerde kayıtlı endekse yürürlükteki tarifesinin 2 katı bedelle ceza tahakkuku yapılır. Bu türden su kullanımı yapanlara abone sözleşmesi yapmaları için 7 gün süre verilir.
b) Sayaca müdahale:
1) Donarak patlayanların dışında İdarenin haberi olmadan sayacın yerinin değiştirildiği, sayaç mührünün kopartıldığı, rakorlara takılan kelepçelerin, mühürlerin söküldüğü, başka bir sayaçla değiştirildiği tespit edildiğinde; ortalama tüketim miktarı üzerinden 2 katı bedelle ceza tahakkuk ettirilir.
2) Sayacın başka bir sayaçla değiştirilmesi veya herhangi bir sebeple sökülmesi veya takılması durumunda, sökülen sayacın ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, kayıt ettiği su miktarı saptanır ve kayda geçirilir.
3) Sayacın donmasına karşı tedbir almayan, sayacı onarılmayacak şekilde bozan, yok eden abonenin sayacı İdare tarafından yeni sayaç ile değiştirilir ve bedeli tahsil edilir. Sayaç üzerindeki mührün abone müdahalesi dışında oksitlenme benzeri sebeplerle kendiliğinden kopmuş olması ve abonenin bunu İdareye bildirmesi halinde sayaçtaki mevcut endeksin ortalama tüketim miktarıyla uyum arz etmesi kaydıyla ceza uygulanmaz.
4) Abonenin sayaca müdahale ederek ters bağladığı tespit edildiğinde son okunan endeksle sayaç üzerindeki endeks arasındaki fark tahakkuk ettirilir ayrıca farkın bir katı kadar ceza tahakkuku yapılır.
Kaçak ve usulsüz kullanıma dair diğer hususlar
MADDE 40- (1) Kaçak ve usulsüz su kullanımı İdare tarafından görevlendirilen en az iki personel tarafından yerinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu tespit edilerek tutanakla kayıt altına alınır. Tutanağın bir sureti, ilgilinin imzası alınabilirse kendisine; imzadan imtina etmesi veya ilgilinin bulunamaması halinde bu husus tutanağa geçirilerek bağımsız birimine bırakılır. Bu işlem bildirim yerine geçer. Ayrıca kaçak bağlantının fotoğrafı çekilir ve bağlantı iptal edilir.
(2) Tespit tutanağında yer alan bilgiler doğrultusunda gerekli tahakkuk işlemleri yapılır. Tahakkuklara ilişkin ödeme bildirimi ayrıca aboneye tebliğ edilir. Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı tutanak tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen fiiliyle ilgili işlemleri yapmak, tahakkukları ödemek ve su kullanımı süreklilik arz ediyorsa abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır.
(3) Kaçak veya usulsüz su kullanılmaya ne zaman başlanıldığının tespitinde olayın gerçek mahiyeti esastır. Her türlü delil ile ispat edilebilir. İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.
(4) Sayaç takılarak kaçak kullanım söz konusu ise ve sayacın üzerindeki endeks ile su kullanım süresinin mütenasip olduğuna kanaat getirilirse sayacın üzerindeki endeks dikkate alınarak, kanaat getirilmez ise veya sayaçsız kaçak kullanım söz konusu ise bu Yönetmeliğin 38 inci maddesine göre işlem yapılır.
(5) İdarenin kapatmış olduğu suyu açarak kullananlar tespit edildiğinde; 3 katı açma bedeli karşılığı ceza tahakkuk ettirilir. Sayaçsız olarak kullanım söz konusu ise abonenin türüne göre bu Yönetmeliğin 38 inci maddesine göre işlem yapılır.
(6) Temin ettiği suyu daimi veya geçici bağlantı yaparak veya naklederek bir başkasına satan veya kullandıran aboneler tespit edildiğinde satın alanlar veya kullananlarla birlikte her bir kişi veya tüzel kişiye ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:
a) Bağlantı sayaçtan sonra yapılmışsa usulsüz su verenin son tahakkuk miktarının 3 katı su tüketim bedeli abonenin türüne göre tarife bedeli üzerinden ceza tahakkuku yapılır.
b) Bağlantı sayaçtan önce yapılmışsa, kaçak su kullananlara uygulanan işlemler yürütülür ve tüketmiş oldukları su miktarı, ortalama tüketim miktarına göre hesaplanır ve tarife bedelinin 10 katı üzerinden ceza tahakkuku yapılır. Yasal işlemler başlatılır.
c) Gemilere sayaçtan geçirilerek su satışı yapıldığı tespit edildiğinde abonenin son tahakkuk miktarının tarife bedelinin 5 katı üzerinden ceza tahakkuku yapılır.
d) Gemilere sayaçtan geçirmeden su satışı yapıldığı tespit edildiğinde aboneye kaçak su kullananlara uygulanan işlemler yürütülür ve tüketmiş oldukları su miktarı, ortalama tüketim miktarına göre hesaplanır ve tarife bedelinin 10 katı üzerinden ceza tahakkuku yapılır. Yasal işlemler başlatılır.
(7) Abonenin faaliyet türüne göre farklı abone grubundan su tükettiğinin tespit edilmesi halinde; düşük tarife bedelinden su kullanılan dönemler için güncel tarife bedeline göre fark tahakkuku hesaplanır, yüksek tarife bedelinden su kullanılan dönemler için tahakkuk düzeltmesi yapılır.
Şebeke haricinde kaçak ve usulsüz su kullanma
MADDE 41 - (1) İdareye ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj, havuz, gibi tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, denizden su temin edenler, İdarenin vidanjör hizmeti gibi kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden faydalananlar ile arıtma hizmeti gibi nihai bertaraf hizmetlerini alanlar, alacak olanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden İdare ile Kullanılmış Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu abonelik sözleşmesi yapmak; bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini ödemek zorundadırlar.
(2) Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hesaplanan su m3 fiyatının bedeli üzerinden abone grubu, özellikleri ve tarifesine göre uygulanır.
(3) Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar, nihai bertaraf hizmeti verilenler ve verilecek olanlar tespit edildiğinde, haklarında hemen tutanak tanzim edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz kullanımının süresi; sayaçlı kullanım ise, sayaca müdahale olup olmadığı gibi bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde tutanak üzerinde bu durum belirtilmek suretiyle denetlenen yere bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçer. Bu sebeple hakkında tutanak tanzim edilenler 7 gün içinde İdareye müracaat ederek atıksu aboneliği tesis etmek ve tahakkuk edecek bedeli ödemek zorundadır.
a) Atıksu abonesi olmadan sayaçlı olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde;
1) Konutlarda; sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks, yürürlükteki konutlara ilişkin atıksu tarifesi üzerinden 2 katı bedelle tahakkuk edilir.
2) İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde; sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks, yürürlükteki ait olduğu abone grubuna ilişkin atıksu tarifesi üzerinden 2 katı bedelle tahakkuk edilir.
b) Atıksu abonesi olmadan sayaçsız olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde;
1) Konutlarda; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İdarenin hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren, ayda 15 m3 su tüketildiği farz edilerek, bulunacak tüketim, yürürlükteki konutlara ilişkin atıksu tarifesi üzerinden 3 katı bedel ile tahakkuk ettirilir.
2) Tutanak tarihinden itibaren 7 gün içerisinde müracaat ederek 30 gün içinde abonelik açan ve sayaç bağlayan İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde; sayaçlı tüketimleri en az 3 dönem gözlenir ve bulunacak ortalama günlük tüketim miktarı üzerinden kullanım tarihi tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İdarenin hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren hesaplanan tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atıksu tarifesi üzerinden 3 katı bedel ile tahakkuk ettirilir.
3) Tutanak tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sayaç bağlayıp abonelik işlemlerini tamamlamayanlar; Bunlara abonelik tesis edilinceye kadar; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İdarenin hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren, literatür bilgilerinden (kuruluşun ait olduğu sektörün özellikleri, üretimin biçimi, çalışan kişi sayısı ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya bilirkişi raporları dikkate alınarak) hesaplanan tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atıksu tarifesi üzerinden 4 katı bedelle tahakkuk ettirilir; abone olup sayaç bağlanıncaya kadar aylık tüketimine karşılık gelen tüketim miktarı 2 katı bedelle tahakkuk ettirilmeye devam edilir.
c) Atıksu abonesi olup sayaçsız olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde; Şebeke harici kullanımı için kayıtlı bir abonesi ve sayacı olduğu halde kayıt dışı olarak şebeke harici su temin eden ve sayaçtan geçirmeden kullanan bu tür kullanıcılar hakkında;
1) Konutlarda; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İdarenin hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren, ayda 15 m3 su tüketildiği farz edilerek, bulunacak tüketim, yürürlükteki konutlara ilişkin atıksu tarifesi üzerinden 3 katı bedel ile tahakkuk ettirilir.
2) İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İdarenin hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren, literatür bilgilerinden (kuruluşun ait olduğu sektörün özellikleri, üretimin biçimi, çalışan kişi sayısı ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya bilirkişi raporları dikkate alınarak) hesaplanan tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atıksu tarifesi üzerinden 5 katı bedel ile tahakkuk edilir;
(4) Abone olduğu halde sayaçlı veya sayaçsız kullanım sırasında usulsüzlük yapanlar hakkında da tutanak tanzim edilir. Hakkında tutanak düzenlenenler 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen fiiliyle ilgili işlemleri yapmak zorundadır.
a) Aboneler sayaçlarını İdarenin gösterdiği yere takmak ve korumakla yükümlüdür. Sanayi tipi sayaçların önüne filtre takılması zorunludur.
b) İdarenin haberi olmadan sayacın düzgün çalışmasının engellendiği, devre dışı bırakıldığı, söküldüğü, yerinin değiştirildiği, resmi mührünün kopartıldığı, İdare tarafından sayaç rakorlarına takılan mühürlerin söküldüğü, sayacın başka bir sayaçla değiştirildiği, sayacın sökülüp ters bağlandığı, kasten kırıldığı, kullanılmayacak hale getirildiği, yok edildiği tespit edildiğinde tüketimi ortalama olarak hesaplanır ve ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atıksu tarifesi üzerinden 5 katı bedelle tahakkuk ettirilir.
c) Sayacın bozulması veya İdarenin gerekli gördüğü durumlarda yedek sayaç takılarak tahakkuk yapılmaya devam edilir. Yedek sayacın olmaması halinde mevcutsa sayaç bedeli karşılığında İdareden temin edilir, mevcut değilse abone en geç 1 ay içinde sayacını temin etmek ve İdare gözetiminde sayacı takmak zorundadır. Sayaç temin edilinceye kadar hesaplanacak ortalama tüketim miktarı 2 ile çarpılmak suretiyle tahakkuk ettirilir. Ortalama tüketimin hesaplanamaması halinde kullanıcının ait olduğu sektörün özellikleri, üretimin biçimi, çalışan kişi sayısı ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya bilirkişi raporları dikkate alınarak genel ortalama tüketim hesaplaması yapılır.
d) Sayaç üzerindeki mühürün abone müdahalesi haricinde oksitlenme, korozyon gibi sebeplerle kopmuş olması, sayaç bakımı nedeniyle sayacın sökülmesi gibi durumlarda İdareye bildirilmesi ve yerinde tespiti yapılarak sayaçtaki mevcut endeks geçmiş dönem su tüketimleriyle uyum arz etmesi kaydıyla bu maddenin dördüncü fıkrasının ( a ), ( b ) ve ( c ) bentlerinde belirtilen cezalar uygulanmaz.
İzinsiz kanal bağlantısı
MADDE 42- (1) Kanalizasyon hattı bulunan yerlerde; atıksuların kanalizasyona bağlanması hak ve mecburiyettir. İdare tarafından onaylanmış atıksu bağlantı projesi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz. Atıksular çevreye ve alıcı ortamlara deşarj edilemez, kanalizasyon şebekesi tahrip edilemez.
(2) Kanalizasyon bağlantısı yapmayan ve/veya kanala kaçak bağlanan yerler tespit edildiğinde, atıksu kanal bağlantılarını ve atıksu çukurunu 30 gün içerisinde İdare yönetmelik ve yönergelerine uygun hale getirilmesi istenir. İstenilen şartların yerine getirilmemesi halinde kanal bağlantısı veya atıksu çukuru İdare tarafından yapılır, bedeli sorumlusundan %50 fazlasıyla tahsil edilir.
(3) Atıksu bağlantı projeleri İdare tarafından tasdik edilmiş olduğu halde projesine uygun bağlantı yapmayanlar, atıksularını yağmur suyu şebekesine bağlayanlar ile çatı, drenaj, zemin ve yağmur sularını atıksu kanalına bağlayanlara bağlantının iptali için 30 gün süre verilir. Süre sonunda bağlantı iptal edilmemişse iptal edilinceye kadar aylık olarak tüketmiş oldukları su miktarının 2 katı atıksu bedeli karşılığı ceza tahakkuku yapılır. Ayrıca bağlantının kaldırılmasıyla ilgili İdare tarafından varsa yapılan masraflar tahakkuk ettirilir.
(4) Yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan veya görev yapmayan arıtma tesisinden geçirerek atıksularını aktaranların 30 gün içerisinde İdare yönetmelik ve yönergelerine uygun hale getirilmesi istenir. İstenilen şartların yerine getirilmemesi halinde kanal bağlantısı veya atıksu çukuru İdare tarafından yapılır, bedeli sorumlusundan %100 fazlasıyla tahsil edilir. Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip tüm giderler 2 kat bedelle tahsil edilir. Üçüncü tekrarında 3 katı kadar ödeme yaptırılır, atıksu çukuru veya tesisi yapılıncaya kadar suları kapatılır.
(5) Kullanılmış sularını kanalizasyon sistemine bağlamadan çevreye zarar verecek şekilde deşarj edenler hakkında yasal ve hukuki işlemler başlatılır.
Çevreye zarar verilmesi
MADDE 43- (1) Bina kanal tesisatı arızalı olan, fenni olmayan ya da atıksu çukuru olmayan veya atıksu çukurunda birikmiş suları ile kullanılmış sularını kaçak kanallarla, dolaylı veya doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtan abonelerin suları tesisat arızası giderilene veya atıksu çukuru yaptırılana kadar suları kesilir. Su abonesi olmayanlar hakkında yasal takibat yapılmakla birlikte, atıksu çukuru yapılıncaya kadar da evsel nitelikte atıksu kaynakları için atıksu bertaraf hizmeti 3 katı bedelle; endüstriyel atıksu kaynakları için atıksu berataraf hizmeti 5 katı bedelle verilir. Endüstriyel atıksular için ayrıca Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği esasları doğrultusunda tahakkuk yapılır.
(2) İdare tarafından; işyerleri, sanayi tesisleri, restoranlar, yemek üretim tesisi, oto yıkama ve yağlama istasyonları, akaryakıt istasyonları, tavuk çiftliği, mandıralar, kesimhaneler, besihaneler ve benzeri gibi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen parametre değerlerinin üzerinde atıksu üreten yerlerde yapılacak inceleme ve tespit neticesinde; üretilen atıksuyun niteliğine göre uygun ön arıtma tesisi, yağ tutucu, benzin ayırıcı, ön çökertme havuzu gibi tesisleri veya bunları içeren arıtma tesisi kurması, aksi halde kanalizasyon bağlantısını iptal etmesi istenir. Verilen süre sonunda gerekli tesisi kurmayanların veya bağlantıyı iptal etmeyenlerin suları, bağlantı iptal edilinceye veya tesis kuruluncaya kadar kesilir. Su istiyor ise suyu bağlanmaz, kanal bağlantıları varsa iptal edilir ve kanal iptali için yapılan masraflar % 50 fazlası ile kendilerinden tahsil edilir.
(3) İdareden vidanjör isteğinde bulunmayıp, atıksu çukurunda birikmiş atıklarını dolaylı yahut doğrudan İdarenin kanalizasyon sistemine, alıcı ortamlara veya açığa akıtanların veya buna fırsat verenlerin çukurları, İdare tarafından belirlenen vidanjör çekim ücretinin 2 katı bedelle İdare tarafından boşaltılır.
(4) Kullanılmış sularını kanalizasyon sistemine bağlamadan çevreye zarar verecek şekilde deşarj edenler hakkında yasal ve hukuki işlemler başlatılır.
İdare tesis ve ekipmanlarına zarar verilmesi
MADDE 44- (1) İdarenin taşınır veya taşınmaz malları ile su ve kanalizasyon tesisleri ile bunlara ilişkin sistemleri ile sayaç ve tesisata bağlı veri aktarımı ve kontrol ekipmanlarından herhangi birine zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar ilgiliden %50 fazlasıyla tahsil edilir.
(2) İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açabileceğinden, borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, İdare tarafından konutlarda uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.
(3) İdareye ait su şebekesi ve kanalizasyon hattı ile bunlara ilişkin tüm sistemlerden herhangi birine gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan müdahalede bulunanlar sorumludur. İdarece bu zararların üçüncü kişilere ödenmek durumunda kalınması halinde yapılan tüm ödemeler su şebekesi ve kanalizasyon hattı ile bunlara ilişkin tüm sistemlerden herhangi birine müdahale edenlerden bu Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddeleri ile bu maddenin 1 inci fıkrasında gösterildiği şekilde rücuen tahsil edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Abonelik, Sayaç, Tahakkuk ve Tahsilâtla İlgili Esaslar
Abone olma koşulları ve uygulama esasları
MADDE 45- (1) İdarenin sağlayacağı hizmetler bakımından bir yerde yeni abonelik tesis edilip edilemeyeceği; yasal, idari ve teknik yönden incelenerek yapılmasında sakınca bulunmaması halinde belirlenir.
(2) İlk abonelik için; bu Yönetmelik uyarınca tahsili gereken bedeller başvuru sahibine yürürlükteki tarifesi üzerinden tahakkuk edildikten sonra abonelik tesis edilir.
(3) İlk abonelik tesisi için gereken bedellerin tümü başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilebileceği gibi taksitlendirilerek de tahsil edilebilir.
(4) Kullanılamaz hale gelen veya yıkılan yerlerde abonelikler iptal edilir. Abonelik kaydı bulunan bir yapının yıkılmasından sonra yerine inşaat yaptıranlar İdareye yeni abonelik başvurusu yapmak zorundadır.
(5) Abonelik başvurusu yapanlardan ilgili mevzuatla belirlenen belgeler istenir. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup elektronik ortamda İdarece temin edilemeyen belgelerin suretleri başvuru sahiplerinden talep edilir.
(6) İlk abonelik tesis edilen yerlere bir abone numarası verilir. Abonede kullanıcı değişikliği yapılsa bile abone numarası değişmeksizin yeni kullanıcı ile abone sözleşmesi yapılır.
(7) İlk aboneliğin tesisinden sonra İdareye bildirilen yapı ruhsatı dışında bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapıp ilk aboneliğindeki tesisattan bu birimlere su veren abonelerin suyu kesilir. Ayrıca bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
(8) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına açılacak yerler ile ibadethanelerden bedel alınmaksızın abone yapılır.
(9) Resmi Kurumlar, belediyeler ve muhtarlık hizmet binaları bu Yönetmelikte belirlenen abonelik ve sayaç bedelleri ilk faturalarına tahakkuk ettirilecek şekilde resen abone yapılır.
(10) Başvuru sahibinin belge ve beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, abone sözleşmesi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlemler uygulanır.
Abone sözleşmesi
MADDE 46- (1) Su kullanılan her bağımsız birim veya yerde suyu fiilen tüketen ve/veya atıksu üreten gerçek veya tüzel kişiler; su ve kanalizasyon hizmetlerinden birlikte veya ayrı ayrı faydalanmak üzere İdareye başvurarak abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar.
(2) Abone sözleşmesi, abone veya İdare tarafından feshedilmedikçe aynı koşullarla devam eder.
(3) Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez, kullandıramaz; bu durumun İdare tarafından tespiti halinde su kullanıma kapatılır.
(4) Abone, sözleşme fesih talebini İdareye müracaat ederek veya İdare tarafından belirlenen iletişim kanalları üzerinden bildirmek zorundadır. Bu talep üzerine İdare tarafından abonenin suyu kapatılır, varsa sayaç son endeksine kadar su tüketimi tahakkuk ettirilerek abonelik sözleşmesi feshedilir. Yeni sözleşme yapılana kadar su kullanıma açılmaz.
(5) Önceki abonelerin borçlarından yeni abone sorumlu tutulamaz. Abonelikteki borçlardan mal sahibinin sorumlu olması durumunda bu borçlar ödenmeden kiracısı veya mal sahibi adına yeni abonelik tesis edilmez.
(6) Başka bir abonelikten dolayı borcu olan kişilerle bu borç ödenmeden veya taksite bağlanmadan yeni abonelik sözleşmesi yapılmaz. Gerçek veya tüzel kişinin adına farklı aboneliklerin bulunması ve bu aboneliklerden herhangi birinin borcunun bulunması halinde borç olmayan diğer aboneliğin suyu kapatılabilir.
(7) Vefat eden abonenin borç ve alacakları varislerine intikal eder. Abonenin varisleri abonenin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde İdareye başvurarak aboneliğe tahakkuk eden tüm borçları ödeyerek sözleşmeyi fesih ettirmek zorundadır. Abonelik devir sözleşmesi ile varislerden biri adına tekrar abone açılabilir.
Sayaç temin mükellefiyeti
MADDE 47- (1) Sayaçlar, aboneye İdare tarafından temin edilir. İdarenin stoklarında gerekli tip ve çapta sayaç olmaması halinde İdarece belirlenen tip ve çapa uygun, onay vereceği sayaç abone tarafından temin edilebilir.
(2) Yüksek tüketimli aboneler ile İdare, sayaçların arıza yapma ihtimaline karşı yedek sayaç bulundurur.
Sayaçlar
MADDE 48- (1) Abonelerin tükettiği su miktarı, suyun kullanım biçimi, suyun niteliği göz önünde bulundurularak standartlara uygun sistem, çap ve tiplerde, ayarlı, damgalı ve mühürlü sayaçlarla ölçülür.
(2) Sayaçlar, İdare tarafından tespit edilen ve yatay konumda okunması kolay olan bir yere takılır. İdare müstakil yapılarda ya da sitelerde, apartmanlarda, bahçeli veya bahçesiz yapılarda, etrafı duvarlarla çevrilmiş veya çevrilmemiş ve benzeri yapılarda, sayaçların nereye konulacağına dair standart bir uygulama belirlemeye, buralarda kaçak ya da usulsüz kullanımların tespiti için parselin dışında şube yoluna ana bir sayaç takmaya yetkilidir.
(3) Su sayaçlarının ve bağlı ekipmanlarının, İdarenin belirleyeceği şekilde korunması, donmaya, buharlanmaya ve dış etkilere karşı önlem alınması abonelerin yükümlülüğündedir. Gerektiğinde sayaçların muhafazası için yapılacak koruma kutuları, İdare tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, masrafları abone tarafından karşılanarak yaptırılır.
(4) Sayaç çapı, sayaç yeri abonenin talebi veya İdarenin gerekli gördüğü hallerde değiştirilebilir. İdarenin yerinde yapacağı incelemeden sonra uygun görmesi halinde değişiklik, sayaç, sayaca bağlı tesisat ve montaj bedelleri karşılığında İdare tarafından veya İdarenin gözetiminde abone tarafından gerçekleştirilir. İzin almadan sayaç yerini veya sayaç çapını değiştirenler hakkında, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(5) Birden fazla birimi olan binalarda, her bağımsız birime ayrı sayaç ile su verilmesi esastır. Ancak İdarenin gerekli görmesi halinde ortak abonelik de tesis edilebilir.
(6) İdarece onaylanmış görevli kimlik kartını taşıyan personel, aboneliğin bulunduğu yerdeki su ve atıksu altyapısını, yağmur suyu drenaj sistemlerini, su ve kanal tesisatını ve sayaçları incelemeye, kontrol etmeye, sayaçları okumaya, sökmeye, değiştirmeye, numune alarak laboratuvarda analiz ettirmeye, suyu kapatmaya, açmaya yetkilidir. Kimlik belgesi gösterildiği halde, abonenin yukarıda sayılan işleri engellemesi halinde, abonenin suyu kapatılır. İdarenin resen işlem yapma hakkı saklıdır.
(7) Aboneliğe ilk kez sayaç takılması veya sayacın değiştirilmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, damga yılı, çapı, kaydettiği su endeksi tespit edilerek sayaç değiştirme iş emrine yazılır.
(8) İdare, gerekli gördüğü hallerde abonenin mevcut mekanik sayacını, kartlı su sayacı ile değiştirmeye yetkilidir. Kartlı sayaçlarla ilgili uygulanacak usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.
(9) İdare, kayıtlı su sayacını kaybeden ya da çaldıran aboneden yeni sayaç bedeli ile sayaç sökme takma bedelini alır.
(10) İdarece gerekli görülen hallerde abonenin su sayacının doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü amacıyla sayacı değiştirilebilir.
(11) Abonelerin sayaca bağlı tesisat üzerindeki pislik tutucu ve vanalarında arıza tespit edildiğinde İdare tarafından pislik tutucu ve/veya vana bedelleri karşılığı yenisi ile değiştirilir. Pislik tutucu ve/veya vana montajı için bedel alınır.
(12) Su kayıp kaçaklarının önlenmesi, tahsilat oranının arttırılması amacıyla kısmi veya bölgesel olarak uygulanacak projeler kapsamında yapılacak sayaç değişikliklerinde sayaç ve sayaç sökme/takma bedeli ile oluşabilecek diğer bedellerin alınıp alınmayacağı proje bazlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Su sayacı kontrol talebi
MADDE 49- (1) Abone, su sayacının doğru ölçüm yapmadığı gerekçesiyle şikayetli muayene talebinde bulunabilir. İdarece sayacın mührünün sağlam olup olmadığı ve sayaca herhangi bir müdahalenin yapılmadığına dair fiziki muayenesi yapılır. Sayaç yenisiyle değiştirilir ve sökülen sayaç ilgili Bakanlık birimine şikayetli muayene işlemi için gönderilir.
(2) Şikayetli muayene sonucunda sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, sayaç bedeli ve sayaç sökme takma ve/veya montaj bedeli aboneden alınır. Muayene sonucunda sayacın hatalı çalıştığı ve hatanın aboneden kaynaklanmadığı tespit edilirse sayaç bedeli ile montaj bedeli alınmaz. Abonenin şikayete konu tahakkuklarında düzeltme işlemi bu Yönetmeliğin 52 nci maddesine göre yapılır.
Tahakkuk ve tahsilat esasları
MADDE 50 (1) Su ve atıksu bedeli, bu Yönetmelik ve Genel Kurul kararıyla belirlenen diğer hizmet bedelleri ve alacaklar, mevzuat gereği su faturaları üzerinden tahsilatı öngörülen diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.
a) Dönemsel tahakkuk: Abonelerin sayaç üzerindeki su tüketimleri İdarenin görevlilerince veya uzaktan okuma sistemleri ile periyodik okunarak bir önceki okuma ile arasındaki fark bulunmak suretiyle aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir.
1) Tahakkuk ve tahsilâtın hızlandırılması amacıyla veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
2) Okuma dönemlerinde 3 m3 ü aşmayan su tüketimlerinin tahakkukları o dönem yapılmaz, bir sonraki dönemle birlikte yapılır.
3) Ortak abone sayacından su alan tüm abonelerin dönemsel olarak tükettikleri toplam su miktarı, aynı dönem ortak sayaçtan tüketilen toplam su miktarından çıkarılmak suretiyle bulunan tüketimin toplam tüketime oranı %5 ve altında ise tahakkuk yapılmaz.
b) Ara tahakkuk: Abonelerin talebi, İdarenin gerekli gördüğü haller ve sayaç değişimleri nedeniyle okuma dönemleri dışında tüketim miktarına göre güncel tarife tutarı üzerinden ara tahakkuk yapılabilir.
c) Genel tahakkuk: İdare ile abone ilişkisi bulunmayan veya abone olmakla birlikte su ve atıksu faturalarıyla birlikte tahakkuk etmemesi gereken tüketim karşılığı olmayan bedellere genel tahakkuk yapılabilir.
d) Ek tahakkuk: Bir tahakkuk dönemi içerisinde sayaç değişimleri nedeniyle alınan endeks farkına veya yapılan ortalama tüketim miktarına göre hesaplanan su, atıksu bedelleri ile hizmet bedelleri ilk dönemsel tahakkukla birlikte faturalandırılmak üzere ek tahakkuk olarak kaydedilirler.
e) Fatura ve ödeme bildirimi: Bütün tahakkuklar için fatura bildirimi düzenlenir. Fatura bildirimi ve tahakkukların ödenmemesi halinde düzenlenen ödeme bildirimi, abonenin abonelik adresinde kendisine, birlikte bulunduğu yakınına veya şirketlerde yöneticisi veya görevlilerine verilir. Faturaların teslimi sırasında abonelikte kimsenin bulunmaması halinde; abonenin bağımsız bölümüne, sayacın bulunduğu yere veya posta kutusuna bırakılması, ayrıca, abonenin kabulü halinde cep telefonuna veya elektronik posta adresine gönderilmesi ile doğrudan bildirim yapılmış sayılır.
(2) Türüne ve abone grubuna göre tahakkuklara 60 günü geçmemek şartıyla son ödeme tarihi itibariyle kaç günlük ödeme süresi verileceğini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
(3) Sayaçların kaydettiği miktar abone tarafından tüketilmiş sayılır ve tüketim tahakkukları buna göre düzenlenir. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda farklı biçimde hesaplamalar yapılabilir.
a) Sayacın aboneden dolayı okunamaması: Abonenin, sayaç yerinin kilitli olması sayacın fiziki durumunun ve yerinin uygun olmaması gibi nedenlerle sayacının okunamaması durumunda;
1) Aboneye sayaç yerinin düzeltilmesi için İdarece tebligat yapılarak süre verilir. Verilen süre sonunda sayaç yerini düzeltmeyen abonenin suyu kullanıma kapatılır.
2) Sayacın buharlı olması nedeniyle endeksinin okunamaması durumunda, abonenin ortalama tüketimleri kıyas alınmak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek üzere tahakkuk yapılır. Bu şekilde üst üste en fazla iki dönem tahakkuk yapılabilir. İkinci tahakkuk döneminde de endeks tespit edilememiş ise, abonenin sayacı değiştirilir.
3) Sayacın yerinin okunmasına engel teşkil ettiği hallerde İdare sayaç yeri ve tesisatında yeniden düzenleme yapabilir ve bedelleri aboneye tahakkuk ettirilir.
b) Sayacın tüketimi kaydetmemesi: Sayacın çalışmasının durduğu, endeksinin düzgün ilerlemediği durumlarda;
1) Aboneye ortalama tüketimi kıyas alınmak suretiyle tahakkuk yapılır. Abonenin önceki tüketimlerine ilişkin bir veriye ulaşılamaması halinde bu fıkranın (e) bendinin ikinci alt bendine göre tahakkuk yapılır.
2) Abonenin, ortalama tüketim hesabının yapıldığı tarih aralığında su kullanmadığını iddia etmesi durumunda, elektrik tüketim bilgisi veya tevsik edici herhangi bir harici veri dikkate alınarak işlem yapılır.
3) Sayacın bozulması, ölçüm hassasiyetini yitirmesi, ekonomik ömrünün dolması nedeniyle endeksinin ilerlemediği tespit edildiğinde sayaç değiştirilir.
c) Sayacın patlak olması: Donma nedeniyle patlayan sayacın ölçüm sağlayan mekanizmasının etkilenmediği durumlarda endeks değerleri doğru kabul edilerek tahakkuk yapılır. Mekanizmanın etkilendiğinin tespiti halinde abonenin ortalama tüketimi kıyas alınmak suretiyle tahakkuk yapılır. Mekanizmanın etkilenmediği yolundaki itirazlar için bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümlerine göre ayrıca işlem yapılır.
ç) Kartlı sayaç tahakkukları: 1) Kartlı su sayacının görevi, sayacın hafızasına yüklenmiş olan kredinin bitmesi halinde otomatik olarak vanasını kapatması ve su geçişine izin vermemesidir. Bu nedenle kredisi bittiği halde, herhangi bir sebeple vana kapanmaz ve sayaç fazla tüketim göstererek borç kaydeder ise ilgili bakanlık raporuna göre abone, tüketilen bedeli ödemekle yükümlüdür.
2) Kartlı sayaç kullanan abonelere yapılacak tahakkuk ve tahsilatların usul ve esasları yönergeyle belirlenir.
d) Geçici durdurma: Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise, bildirdiği tarihe denk gelen döneme kadar abonenin suyu geçici olarak kullanıma kapatılır.
e) Ortalama tüketim tahakkuku hesabı: İdarenin sayaç ve endeksle ilgili olarak tespit ettiği olumsuz durumlar ile kaçak ve usulsüz su kullanımlarında tüketilen suyun hesaplanması için günlük, aylık, yıllık ortalama tüketim miktarları hesaplanır.
1) Dönemsel ve ara tahakkuklar için ortalama tahakkuk daha önce tahakkuku normal yapılan son üç dönem ortalama sarfiyatı dikkate alınarak belirlenir ve tahakkuk ettirilir. Bu şekilde hesaplanan tüketim miktarının genel tüketim ortalamasından daha az olduğu durumlarda genel ortalama tüketimine göre ek tahakkuklar yapılabilir.
2) Daha önce normal tahakkuku olmayan abonelerin ortalama tahakkuku, aylık olarak konutlarda 15 m3, birden fazla tuvalet ve lavabosu bulunmayan ve faaliyetinin ana unsuru olarak su kullanılmayan ofis, büfe, bakkal gibi işyerlerinde 10 m3, diğer işyerlerinde ve inşaatlarda 30 m3, sanayi kuruluşlarında ve diğer abonelerde 100 m3 den az olmayacak miktar üzerinden ve emsalleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır.
Özel hizmet bedeli
MADDE 51- (1) 2560 sayılı Kanun gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler karşılığında, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre ilgililerden alınan bedellerdir.
Tahakkukların düzeltilmesi
MADDE 52- (1) Abonelik tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın gerçek ve tüzel kişiler İdare tarafından kendilerine yapılan tahakkuklara itiraz edebilirler. Şikayet muayenesi halinde bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükmüne yapılacak işlemler sonrasında düzenlenen rapora göre, diğer itirazlar ise aşağıda belirlenen sebeplere göre tahakkuk düzeltme işlemleri yapılır.
a) Tahakkuk düzeltme sebepleri: 1) İdare elemanlarınca veya abone tarafından su sayaçlarının hatalı okunması,
2) İlgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporunda, tüketim göstergesine itibar edilemeyeceğinin belirtilmesi,
3) Su sayaçlarının sökülmesi ve takılması esnasında, endekslerin hatalı tespit edilmesi,
4) Su sayacının durduğu kanaatine varılması, okunamaması, kaçak veya usulsüz su kullanıldığının tespit edilmesi, şebeke dışında başka bir kaynaktan su temin edildiğinin anlaşılması ve benzeri nedenlerle genel ortalama tüketim usulüyle tahakkuk yapılması,
5) Sayaç karışıklığından dolayı başka bir aboneye yanlışlıkla tahakkuk yapılması,
6) Mükerrer tahakkuk yapılması,
7) Kademeli tarife uygulaması gerektirmesi,
8) Abone türü, abone grubunun değişmesi veya kayıtlara hatalı girilmesi,
9) Bilgisayar kayıtlarına bilgilerin hatalı girilmesi,
10) Atıksu bedeli alınmaması gereken abonelere atıksu tahakkuk ettirilmesi,
11) Hatalı hidrofor tahakkuku,
12) İptal aboneye tahakkuk çıkartılması,
13) Hatalı KDV tahakkuku çıkartılması,
14) Hatalı Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku çıkartılması,
15) Tekrar düzeltme,
16) Yargı kararlarına göre tenzil, iptal ve tashih yapılmasının gerekmesi,
b) Tahakkuk düzeltme işlemleri: 1) Tahakkuk tarihinden itibaren 7 gün süre içinde yapılan tahakkuk düzeltmeleri okuma personeli veya tahakkuk personeli, ilgili şef ve şube müdürünün imzası alınarak sonuçlandırılır.
2) İlk 7 gün içinde sonuçlanmayan veya daha sonra yapılan itirazlar nedeniyle yapılması gereken tahakkuk düzeltmeleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
1. 0-250 m3’e kadar olan itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri endeks memuru, düzeltme memuru ve Genel Müdürün yetki vereceği Şube Müdürünün müşterek kararıyla,
2. 251-1000 m3 ’e kadar olan itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri ilgili Daire Başkanlığı teklifi ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,
3. 1000 m3’ün üzerindeki bütün abone gruplarında düzeltme ve tahakkuklar, Genel Müdürün belirlediği bir komisyon tarafından, Genel Müdürün onayı ile yapılır.
4. Tüketim miktarına bağlı olmayan tahakkuk düzeltmeleri, 7 günlük içinde tahakkuk personeli, şef ve şube müdürünün imzasıyla, 7 günden sonraki, 350 m3 1. kademe mesken (il sınırları-mesken 1) su ve atıksu bedeli karşılığı-TL’ye kadar olan düzeltmeler tahakkuk personeli, şef ve şube müdürünün imzasıyla, bu bedelin üzerindeki düzeltmeler Genel Müdür Yardımcısı onayıyla sonuçlandırılır.
3) Tahakkuk düzeltme işlemleri ile ilgili usul ve esasları yönerge ile belirlenir.
c) Şikayetli sayaç muayene sonucuna göre düzeltme işlemleri: Sayacın kontrol talebi sonrasında ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporuna göre;
1) Tüketim göstergesinin tamamen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; itiraza konu dönem tahakkuku, ortalama tahakkuk hesabı yapılarak düzeltilir.
2) Tüketim göstergesinin kısmen ( % +, - ) hatalı olduğu tespit edilmiş ise; hata payı oranında kısmen hatalı ölçülen dönemler için tahakkuk düzeltmesi yapılır. Hata payı hesaplaması, itiraza konu olan dönemden önceki iki döneme kadar yapılabilir.
Alacakların tahsili ve taksitlendirilmesi
MADDE 53- (1) Tahsilat; İdareye ait vezne ve ödeme noktaları, internet, İdare tarafından yetki verilen resmi ve özel kuruluşlar aracılığı ile yapılır.
(2) Özel hallerde, İdarenin yetki vereceği tahsildarlar aracılığıyla da mahallinde tahsilât yapılabilir.
(3) İdare alacakları taksitlendirilebilir. Taksitlendirmelerde Genel Kurul tarafından belirlenen gecikme zammı oranında vade farkı uygulanır. Taksitlerin vadesinde ödenmemesi haline aynı oranda gecikme zammı tahakkuk ettirilir.
(4) Taksitlerini zamanında ödemeyen abonelerin suyu kapatılır ve borcu yasal yollardan tahsil edilir.
(5) Taksitlendirme usul ve esasları yönerge ile belirlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Rakamların düzeltilmesi
MADDE 54 - (1) Bu Yönetmeliğe göre hesaplanan fatura bedellerindeki kuruşlar, bir sonraki faturada hesaba dahil edilmek üzere ötelenebilir.
Tarifelerin onaylı ilanı
MADDE 55- (1) Yönetim Kurulunca teklif edilen tarifeler, Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul kararında onaylanan tarifelerin yürürlük tarihi belirtilmiş ise belirtilen tarihten, belirtilmemiş ise Genel Kurul onay tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır ve uygun araçlarla halka duyurulur.
Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar
MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik çerçevesinde oluşturulacak diğer mevzuat hükümlerine göre sunulacak hizmetlerin yürütülmesinde; 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte düzenlenen esaslara göre uygulama yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57- (1) Bu Yönetmelikle çözümü mümkün olmayan hallerde uygulamanın ne şekilde olacağını Yönetim Kurulu belirler.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 58- (1) Bu Yönetmeliğin kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle, halen yürürlükte olan 31/7/2003 tarihli İSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş sürecinde teminatlar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Abonelerden alınmış olan teminat bedelleri bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenir.
Geçiş sürecinde özel su satış sözleşmeleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Özel su satış sözleşmeleri devam eden aboneler için sözleşme süresi sonunda içinde bulunulan mali yılsonuna kadar kalan süre için aylık en az 10.000 m3 taahhüt edilecek şekilde sözleşme yapılır. Ve sonraki sözleşmeler talep halinde yıllık olarak devam ettirilir.
Yürürlük
MADDE 59- (1) Sayıştayın görüşü alınarak Genel Kurulca kabul edilen bu Yönetmelik, 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bilgi işlem altyapısı nedeniyle uygulama yapılamayan hususlarda çalışma bitirilinceye kadar, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürütme
MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.
 
ADET GELİR KODU GELİR ADI KADEME KODU KADEME ADI 2017 BİRİM FİYAT KDV TOPLAM
               
1 62 ALÜMİNYUM (AL) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
2 63 DEMİR (FE) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
3 64 S.KLOR YOK YOK 45,00 8,10 53,10
4 65 SİYANÜR (CN) YOK YOK 135,00 24,30 159,30
5 66 TOP.FOSFOR (P) 2 DİĞER 69,00 12,42 81,42
6 67 AMONYUM (NH4+ -N) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
7 68 KLORÜR (CI) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
8 69 TOP.KROM (CR) 2 DİĞER 69,00 12,42 81,42
9 70 KROM (CR+6) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
10 71 NİTRAT (NO3) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
11 72 NİTRİT (NO2) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
12 73 BAKIR (CU) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
13 74 FENOL (PH) YOK YOK 135,00 24,30 159,30
14 75 KOİ 2 DİĞER 80,00 14,40 94,40
15 76 BOİ5 2 DİĞER 70,00 12,60 82,60
16 77 NİKEL (Nİ) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
17 78 SÜLFAT (SO-2-4) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
18 79 ÇİNKO (ZN) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
19 80 FLORÜR (F) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
20 81 KUŞUN (PB) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
21 82 SÜLFÜR (S-2) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
22 83 KADMİYUM (CD) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
23 84 GÜMÜŞ (AG) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
24 85 AKM 2 DİĞER 30,00 5,40 35,40
25 86 YAĞ VE GRES 2 DİĞER 90,00 16,20 106,20
26 87 Ph 2 DİĞER 20,00 3,60 23,60
27 232 ÇKM 2 DİĞER 25,00 4,50 29,50
28 233 BOR (B) 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
29 234 SODYUM (NA) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
30 235 POTASYUM (K) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
31 236 MANGAN (MN) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
32 237 BARYUM (BA) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
33 238 KOBALT (CO) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
34 239 BERİLYUM (BE) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
35 240 ARSENİK (AS) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
36 241 CİVA (HG) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
37 242 ANTİMON (SB) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
38 244 TOP.AZOT (N) YOK YOK 100,00 18,00 118,00
39 245 FOSFAT (PO4-3) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
40 246 ALKALİNİTE YOK YOK 45,00 8,10 53,10
41 247 SÜLFİT (SO3-2) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
42 248 SERTLİK (CACO3) YOK YOK 45,00 8,10 53,10
43 249 RENK 2 DİĞER 20,00 3,60 23,60
44 250 BULANIKLIK YOK YOK 20,00 3,60 23,60
45 251 İLETKENLİK 2 DİĞER 20,00 3,60 23,60
46 252 KOLİFORM BAKTERİ YOK YOK 55,00 9,90 64,90
47 253 E-KOLİ YOK YOK 55,00 9,90 64,90
48 254 KOLONİ (37 derece 48 saat) YOK YOK 60,00 10,80 70,80
49 255 ENTEREKOK YOK YOK 55,00 9,90 64,90
50 304 NEHİR VE AKARSU NUM ALMA YOK YOK 180,00 32,40 212,40
51 306 SICAKLIK YOK YOK 20,00 3,60 23,60
52 307 TOPLAM KATI MADDE TAYİNİ YOK YOK 30,00 5,40 35,40
53 308 UÇUCU ASKIDA KATI MADDE YOK YOK 30,00 5,40 35,40
54 309 ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN YOK YOK 20,00 3,60 23,60
55 310 TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE YOK YOK 20,00 3,60 23,60
56 311 SAR YOK YOK 110,00 19,80 129,80
57 314 KROM 2 DİĞER 60,00 10,80 70,80
58 315 AKTİF KLOR YOK YOK 45,00 8,10 53,10
59 316 AMONYAK YOK YOK 60,00 10,80 70,80
60 317 AMONYAK AZOTU YOK YOK 60,00 10,80 70,80
61 318 AMONYUM AZOTU YOK YOK 60,00 10,80 70,80
62 319 BAĞLI KLOR YOK YOK 45,00 8,10 53,10
63 320 BAKİYE KLOR YOK YOK 45,00 8,10 53,10
64 321 BİKARBONAT YOK YOK 45,00 8,10 53,10
65 322 BROMAT YOK YOK 60,00 10,80 70,80
66 323 BROMÜR YOK YOK 60,00 10,80 70,80
67 324 CLOSTRİDİUM PERFRİNGENS YOK YOK 55,00 9,90 64,90
68 325 DEBİ YOK YOK 20,00 3,60 23,60
69 326 FEKAL KOLİFORM YOK YOK 55,00 9,90 64,90
70 327 FEKAL STREPTOKOK YOK YOK 55,00 9,90 64,90
71 328 FENOLLER YOK YOK 630,00 113,40 743,40
72 329 FENOLİK MADDELER YOK YOK 630,00 113,40 743,40
73 330 FOSFAT FOSFORU YOK YOK 60,00 10,80 70,80
74 331 FRANSIZ SERTLİĞİ YOK YOK 45,00 8,10 53,10
75 332 GEOSMİN YOK YOK 90,00 16,20 106,20
76 333 2-METİLİSOBORNEOL(MİB) YOK YOK 90,00 16,20 106,20
77 334 HAM PETROL VE PETROL TÜREVLERİ YOK YOK 450,00 81,00 531,00
78 335 HİDRAZİN YOK YOK 60,00 10,80 70,80
79 336 HİDROJEN PEROKSİT YOK YOK 45,00 8,10 53,10
80 337 HİDROKARBONLAR YOK YOK 216,00 38,88 254,88
81 338 KALAY YOK YOK 60,00 10,80 70,80
82 339 KALORİFİK DEĞER (ISIL DEĞER) YOK YOK 90,00 16,20 106,20
83 340 KALSİYUM YOK YOK 60,00 10,80 70,80
84 341 KALSİYUM SERTLİĞİ YOK YOK 45,00 8,10 53,10
85 342 KATRAN VE PETROL KÖKENLİ YAĞLAR YOK YOK 450,00 81,00 531,00
86 343 KLOROFİL-A YOK YOK 60,00 10,80 70,80
87 344 KOKU YOK YOK 60,00 10,80 70,80
88 345 KURU MADDE MİKTARI YOK YOK 30,00 5,40 35,40
89 346 LİTYUM YOK YOK 60,00 10,80 70,80
90 347 MAGNEZYUM YOK YOK 30,00 5,40 35,40
91 348 MAGNEZYUM SERTLİĞİ YOK YOK 45,00 8,10 53,10
92 349 MİNERAL YAĞLAR VE TÜREVLERİ YOK YOK 450,00 81,00 531,00
93 350 MOLİBDEN YOK YOK 60,00 10,80 70,80
94 351 NİTRAT AZOTU YOK YOK 60,00 10,80 70,80
95 352 NİTRİT AZOTU YOK YOK 60,00 10,80 70,80
96 353 OKSİJEN DOYGUNLUĞU YOK YOK 20,00 3,60 23,60
97 354 OKSİTLENEBİLİRLİK YOK YOK 45,00 8,10 53,10
98 355 ORGANOHALOJENLER(AOX) YOK YOK 90,00 16,20 106,20
99 356 ORTOFOSFAT YOK YOK 60,00 10,80 70,80
100 357 PESTİSİTLER YOK YOK 630,00 113,40 743,40
101 358 PAH YOK YOK 630,00 113,40 743,40
102 359 PSEUDOMONAS AERUGİNOSA YOK YOK 55,00 9,90 64,90
103 360 SELENYUM YOK YOK 60,00 10,80 70,80
104 361 SEKİ DİSKİ YOK YOK 20,00 3,60 23,60
105 362 SERBEST SİYANÜR YOK YOK 60,00 10,80 70,80
106 363 TAT YOK YOK 5,00 0,90 5,90
107 364 TOPLAM FENOL YOK YOK 135,00 24,30 159,30
108 365 TOPLAM KJELDAHL AZOTU YOK YOK 100,00 18,00 118,00
109 366 TOPLAM KOLİFORM YOK YOK 55,00 9,90 64,90
110 367 TOPLAM ORGANİK KARBON YOK YOK 70,00 12,60 82,60
111 368 TOPLAM PESTİSİT YOK YOK 630,00 113,40 743,40
112 369 TOPLAM SİYANÜR YOK YOK 135,00 24,30 159,30
113 370 TOPLAM SÜLFÜR YOK YOK 135,00 24,30 159,30
114 371 TOPLAM METAL YOK YOK 69,00 12,42 81,42
115 372 TUZLULUK YOK YOK 20,00 3,60 23,60
116 373 TVOC YOK YOK 630,00 113,40 743,40
117 374 VANADYUM YOK YOK 60,00 10,80 70,80
118 375 1,2,5,6,9,10 HEKZABROMOSİKLODODEKAN YOK YOK 100,00 18,00 118,00
119 376 AKRİLAMİD YOK YOK 100,00 18,00 118,00
               
Not : Renkli olan analiz bedelleri Bakanlığın 20 ocakta açıkladığı tarifeye göre girilmiştir.
 
ADET GELİR KODU GELİR ADI KADEME KODU KADEME ADI ÖLÇÜ BİRİMİ 2017 BİRİM FİYAT KDV TOPLAM  
1 21 SU BAĞLAMA 4 POLİETİLEN BORU (PE 63) / (PN 10 ATÜ) 63 mm METRE 8,00 1,44 9,44  
2 21 SU BAĞLAMA 5 POLİETİLEN BORU (PE 100) / (PN 16 ATÜ) 63 mm, 75 mm, 90 mm METRE 13,20 2,38 15,58  
3 21 SU BAĞLAMA 6 POLİETİLEN BORU (PE 100) / (PN 16 ATÜ) 110 mm, 125 mm, 140 mm METRE 25,00 4,50 29,50  
4 21 SU BAĞLAMA 12 PDK VANA (FLANŞLI) 100 mm, 125 mm, 150 mm ADET 650,00 117,00 767,00  
5 21 SU BAĞLAMA 23 GALVENİZ DİRSEK 2/P, 1.1/2 VE 1.1/4 ADET 9,00 1,62 10,62  
6 21 SU BAĞLAMA 29 POLİETİLEN MANŞON (EF-PE 100) 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm ADET 14,50 2,61 17,11  
7 21 SU BAĞLAMA 45 SAYAÇ REKORU ADET 2,98 0,54 3,52  
8 21 SU BAĞLAMA 46 GALVENİZ REKOR 1.1/4, 1/P, 3/4 VE 1/2 ADET 2,98 0,54 3,52  
9 21 SU BAĞLAMA 64 GALVENİZ KÖR TAPA 1/P, 3/4 VE 1/2 ADET 2,75 0,50 3,25  
10 21 SU BAĞLAMA 83 GALVENİZ NİPEL 2/P, 1.1/2 VE 1.1/4 ADET 7,00 1,26 8,26  
11 21 SU BAĞLAMA 111 PVC TEMİZ SU BORUSU 63 mm ADET 6,24 1,12 7,36  
12 21 SU BAĞLAMA 112 PVC TEMİZ SU BORUSU 75 mm ADET 9,62 1,73 11,35  
13 21 SU BAĞLAMA 113 PVC TEMİZ SU BORUSU 90 mm ADET 14,10 2,54 16,64  
14 21 SU BAĞLAMA 114 PVC TEMİZ SU BORUSU 110 mm ADET 15,80 2,84 18,64  
15 21 SU BAĞLAMA 115 PVC TEMİZ SU BORUSU 125 mm ADET 16,40 2,95 19,35  
16 21 SU BAĞLAMA 117 PVC TEMİZ SU BORUSU 160 mm ADET 32,10 5,78 37,88  
17 21 SU BAĞLAMA 118 PVC TEMİZ SU BORUSU 200 mm ADET 49,50 8,91 58,41  
18 21 SU BAĞLAMA 119 PVC TEMİZ SU BORUSU 225 mm ADET 57,00 10,26 67,26  
19 21 SU BAĞLAMA 120 PVC TEMİZ SU BORUSU 250 mm ADET 65,18 11,73 76,91  
20 21 SU BAĞLAMA 121 PVC TEMİZ SU BORUSU 280 mm ADET 78,00 14,04 92,04  
21 21 SU BAĞLAMA 122 PVC TEMİZ SU BORUSU 315 mm ADET 95,20 17,14 112,34  
22 21 SU BAĞLAMA 123 PVC TEMİZ SU BORUSU 355 mm ADET 124,00 22,32 146,32  
23 21 SU BAĞLAMA 124 PVC TEMİZ SU BORUSU 400 mm ADET 156,50 28,17 184,67  
24 21 SU BAĞLAMA 125 PDK KÖR TAPA 63 mm ADET 6,00 1,08 7,08  
25 21 SU BAĞLAMA 126 PDK KÖR TAPA 75 mm ADET 8,00 1,44 9,44  
26 21 SU BAĞLAMA 127 PDK KÖR TAPA 90 mm ADET 9,20 1,66 10,86  
27 21 SU BAĞLAMA 128 PDK KÖR TAPA 110 mm ADET 11,25 2,03 13,28  
28 21 SU BAĞLAMA 129 PDK KÖR TAPA 125 mm ADET 13,60 2,45 16,05  
29 21 SU BAĞLAMA 132 PDK KÖR TAPA 200 mm ADET 43,50 7,83 51,33  
30 21 SU BAĞLAMA 133 PDK KÖR TAPA 225 mm ADET 54,00 9,72 63,72  
31 21 SU BAĞLAMA 149 PVC MANŞON 50 mm ADET 2,50 0,45 2,95  
32 23 KANAL BAĞLAMA 46 BETON KAPAK ADET 320,00 57,60 377,60  
33 23 KANAL BAĞLAMA 47 BACA GÖVDESİ (H 35) ADET 56,00 10,08 66,08  
34 23 KANAL BAĞLAMA 48 BACA GÖVDESİ (H 60) ADET 82,00 14,76 96,76  
35 23 KANAL BAĞLAMA 51 YAĞMUR IZGARA TAKIMI (PDK) ADET 311,00 55,98 366,98  
36 23 KANAL BAĞLAMA 52 KOMPOZİT YAĞMUR IZGARASI (KASASIZ) ADET 256,00 46,08 302,08  
37 23 KANAL BAĞLAMA 54 MUAYENE BOYUN BACA BİLEZİĞİ (BÜZ) ADET 50,00 9,00 59,00  
38 23 KANAL BAĞLAMA 55 BACA KONİĞİ ADET 85,00 15,30 100,30  
39 23 KANAL BAĞLAMA 57 PARSEL BACA TABANI ADET 96,00 17,28 113,28  
40 32 İŞ MAKİNALARI KİRALAMA 2 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR (TL/SAAT) 112,86 20,31 133,17  
41 32 İŞ MAKİNALARI KİRALAMA 3 PALETLİ EKSKAVATÖR  (12 MT.-17 MT. BOMLU) (TL/SAAT) 171,84 30,93 202,77  
42 32 İŞ MAKİNALARI KİRALAMA 4 JCB (Kepçe Lastik Tekerlekli) (TL/SAAT) 91,08 16,39 107,47  
43 32 İŞ MAKİNALARI KİRALAMA 6 ASFALT KESME MAKİNESİ (TL/SAAT) 20,92 3,77 24,69  
44 35 DOLGU MALZEMELERİ BEDELİ 1 MICIR TON 18,00 3,24 21,24  
DOLGU MALZEMELERİ BEDELİ 2 TAŞ TOZU TON 18,00 3,24 21,24  
DOLGU MALZEMELERİ BEDELİ 3 KUM (ELENMİŞ KUM) TON 65,00 11,70 76,70  
45 377 KANAL İÇİ GÖRÜNTÜLEME HİZMET BEDELİ YOK YOK (TL/SAAT) 150,00 27,00 177,00  
 
 

 ”
 
Şeklindeki İSU Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği,  Tarife Cetveli ve Abone Teminat bedelleri teklifleri oy çokluğu ile kabul edildi. 16.11.2017
 
 
 
 
                               KATİP                                                                                KATİP                       
            Tuba ŞENSOY                                                                    Berna ABİŞ       

                 Genel Kurul Üyesi                                                             Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Genel Kurul Başkanı
           
 

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR