T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L   K U R U L   K A R A R I

 
 
Esas No        : 2019/2.Olağan Toplantısı
Karar No       : 10
Özeti              :  İSU Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği ve Tarife Cetveli Revizyonu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması
 
İSU Genel Kurulu’nun 14.11.2019 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 13. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği ve Tarife Cetveli Revizyonu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
“KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 
Laboratuvar ölçüm ve analiz bedeli
 
MADDE 25- (1) İdare tarafından izin, lisans, izleme ve denetim amacıyla veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre numune alınarak laboratuvarda yapılan testlerin karşılığında alınan bedeldir.
(2) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamındaki laboratuvar ölçüm ve analiz bedelleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan asgari fiyat tarifesi uygulanır.
(3) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamındaki ölçüm ve analiz bedelleri için Bakanlıkça sonraki yılın tarifesi yayımlanıncaya kadar mevcut tarife geçerli olur.
(4) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamına yeni parametrelerin ilave edilmesi durumunda bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası uygulanır.
(5) Analiz hizmeti talebinde bulunan kurum kuruluş ya da şahıslara talep ettikleri analizin amacına bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelere istinaden Yönetim Kurulu kararı ile analiz bedellerinde uygulanacak şartları kapsar.
a) Kamu kurum veya kuruluşları ve özel firmaların uzun süreli çalışmalarında numune sayısına bağlı olarak ikili protokoller çerçevesinde listede belirtilen analiz fiyatlarına özel indirimler uygulanabilir.
b) Gerçek veya tüzel kişilerden gelebilecek tez, proje, AR-GE ve benzeri nitelikteki deney hizmeti talepleri ya da idare ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan proje veya AR-GE çalışmaları kapsamında gelen deney taleplerinde numune sayısına bağlı olarak özel indirimler uygulanabilir.
(6) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamı dışındaki laboratuvar ölçüm ve analiz bedellerinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi uygulanır. Bu fiyat tarifesinde yer almayan analiz bedelleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyat tarifesi uygulanır.
(7) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamı dışındaki laboratuvar ölçüm ve analiz bedellerinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce sonraki yılın tarifesi yayımlanıncaya kadar mevcut tarife geçerli olur.
(8) Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet sahası içinde bulunan Kamu kurum veya kuruluşları tarafından şebeke suyu ile ilgili denetim veya kullanım izinleri kapsamında deney hizmeti talebine karşılık yılda en fazla iki kez olmak şartı ile numune alınır ve alınan numuneler bedelsiz analiz edilir.
(9) Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet sahası içinde bulunan halkın içme ve kullanma amaçlı kullandığı vakıfsuları, köy çeşmeleri ve benzeri sulardan alınan numuneler bedelsiz analiz edilir.
(10) İdare tarafından alınan atıksu numunelerinde yerinde ölçümü yapılan pH, sıcaklık, oksijen ve iletkenlik parametrelerinin analiz bedeli tahakkukunda meri mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(11) İdare tarafından alınan atıksu numunelerinde;
a) Arıtma tesisi kurmuş atıksu kaynaklarının arıtma tesisi çıkışında kompozit numune alma yapısından numune alınması durumunda, anlık numune alma bedeli tahakkuk ettirilir.
b) Arıtma tesisi kurmuş atıksu kaynaklarının denetimi amacıyla arıtma te sisi çıkışından numune alınması durumunda
1) Atıksu debisi Q<50 m3/gün ise numune alma bedeli tahakkuk ettirilmez.
2) Atıksu debisi Q> 50 m3/gün ise numune alma bedeli bu maddenin (a) bendinde belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilir.
c) Bu maddenin (b) bendi kapsamı dışında alınan atıksu numuneleri için numune alma bedeli tahakkuk ettirilir.
 
Su ve kanalizasyon tesislerine katılma payları
 
MADDE 27- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği İdare içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları maksadıyla yapılan harcamalar ile istek üzerine İdare tarafından yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri, tesisin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı olarak alınır.
(2) Su ve kanalizasyon tesislerine katılma paylarını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.
(3) Konut ve işyeri abonelerinden her bağımsız birim için Su ve/veya Kanalizasyon Tesislerine Katılma Payı 1 metre maliyetleri katılma payı olarak yeni abone tesis bedeli kapsamında alınır.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen abone grubu haricinde sanayi, toplu iş merkezi ile diger abone gruplarından Su ve Kanalizasyon Tesislerine Katılma Payları: KP = ((L x T) / D)/2 formülüne göre hesaplanan değerdir. Bu değer gayrimenkulün vergi değerinin %2 sini geçemez.
Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı = KP
Tesislerden faydalanacak Gayrimenkulun Yola Nazaran Arsa Cephesi = L
Su veya Kanalizasyon Tesislerine Katılma Payı 1 Metre Maliyeti= T
Gayrimenkulun Bağımsız Birim Adedi = D
(5) İdarenin sorumluluk alanında içmesuyu dağıtım ve kanalizasyon toplama tesisleri bulunmayan mahallerde, bu tesislerin İdarenin projelerine ve teknik görüşüne uygun olmak, İdarenin onayı alınmak ve şebeke bağlantısı İdare tarafından yapılmak şartıyla en yakın uç noktalara kadar kendilerince tesis eden abonelerden içme suyu ve kanalizasyon katılım payları alınmaz. Şebeke ve tesisler abonelik sözleşmesinin yapımı tarihinden itibaren İdarenin mülkiyetine geçer.
Bu tesislerin, taşınmaz sahiplerinin başvurusu üzerine program dışı olarak İdare tarafından yapılması durumunda, 29. maddeye göre hesaplanan toplam değer üzerinden bulunacak maliyetine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde hesaplanacak su ve/veya kanal katılma payı, faydalanacaklara tahakkuk ettirilir.
(6) İbadet yerlerine resmi park ve bahçelere, genel çeşmelere, genel tuvaletlere ve köy sınırları içindeki ahır aboneleri ile köy yerleşim alanı dahilindeki bahçe abonelerine katılma payları tahakkuku yapılmaz. Resmi aboneler haricindeki bahçe abonelerinden sadece su katılım payı alınır. Bahçe aboneliğinin mesken, işyeri veya diğer abone tiplerine dönüştürülmesi durumunda ayrıca kanal katılım payı da alınır.
(7) Su abonesi olarak su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı ödemiş olan yerlerde sonradan tesis eden atıksu (KSUB) abonelerinden sadece kanal katılım payı alınır.
(8) 5216 sayılı Kanunla belediyelerden devir alınmış abonelerin katılım payları ödenmiş kabul edilir.
(9) İnşaat süresi sonunda abone grubu ve tarife türü İdarece yapılacak tespite göre değiştirilerek inşaat ruhsatında belirtilen bağımsız birim veya ortak mahallerden birini kullanan abonelerden tekrar katılım payı alınmaz.
 
İçmesuyu ve kanal yapım bedelleri ve bağlantı bedelleri
 
MADDE 29- (1) Cephesinde kanalizasyon ve içmesuyu şebekesi bulunan, mevzi planlar hariç imar planı ve uygulaması yapılmış, köy yerleşim ve gelişim alanı içerisindeki yerlerde içmesuyu için şebeke hattından ilk abone sayacı tesisatına, kanalizasyon için bağlantısı teknik olarak uygun ise taşınmaz sınırının en fazla 1 metre içerisindeki parsel bacası dahil parsel bacasına kadar malzeme ve işçilik bedelleri, yeni abone tesis bedeli karşılığı olarak İdare tarafından yapılır. Sonrasındaki bağlantılar taşınmaz sahibince yapılır veya talep ediliyorsa İdare tarafından bedeli karşılığı yapılabilir. Sayaç yeri ve Kanalizasyon bağlantısı ile ilgili hususlar yönerge ile belirlenir.
(2) Cephesinde kanalizasyon ve içme suyu şebekesi bulunan yerlerde taşınmaz sahipleri kendilerine ait atıksu hatlarını İdarece onaylı bağlantı projesine uygun olarak kanalizasyon şebekesine bağlamak zorundadır.
(3) Cephesinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde; İdarenin yapmakla yükümlü olduğu ancak yatırım programına alamadığı kanalizasyon şebekesinin yapımı taşınmaz sahiplerinin talebi ve İdarenin de uygun görmesi halinde İdare tarafından üstlenilir. Ancak taşınmaz sahipleri bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre su ve kanalizasyon tesislerine katılma paylarını ve bağlantı bedellerini öderler. Taşınmaz sahipleri şebekenin yapım işini kendileri üstlenirlerse Su ve kanalizasyon tesislerine katılma paylarını ödemezler, sadece bağlantı bedellerini öderler. Yapım bedeli; gerekli
bağlantı hatları uzunluğu ile İdarece belirlenmiş metre/tül birim fiyatı çarpılarak bulunacak miktar üzerinden hesaplanır.
(4) Cephesinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde taşınmazın yapımı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar kanalizasyon şebekesinin yapılamadığı hallerde, İdare tarafından projesi onaylanmış fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya içme suyu verilmez. Kanalizasyon şebekesi yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri atıksu kanallarını bu tesise bağlamak zorundadır.
(5) Taşınmazın kanalizasyon ve içme suyu bağlantı hatlarının yapımı sırasında; doğalgaz, elektrik, telefon gibi hizmetleri sunan kuruluşların altyapı tesislerine verilen hasarlar İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. Bedeli zarar verenlerden tahsil edilir.
(6) İlk bağlantı veya mevcut hatta meydana gelen arızanın onarımı için İdarece kazı ruhsat izin belgesi düzenlenir ve ilgili Belediyesine/Müdürlüğe yönlendirilir.
 
MADDE 31- (1) Mülga.
 
Yeni abonelik tesis bedeli
 
MADDE 32- (1) İdareden su almak üzere müracaat edildiğinde şube yolu, abone yolu, sayaç tesisatı ve sayaç yeri keşfi yapılır. Bu aşamada abonelik keşfinde İdarece onaylanmış proje, Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi veya İdarenin ilgili mevzuatına uygunluk kontrol edilir. Keşif işlemi sonucunda değişiklik istenen hususlar varsa bu değişiklikler yapılıncaya kadar abonelik tesis edilmez.
(2) İlk abonelik aşamasında keşif, abonelik işlemleri, plaka, dn20 sayaç ve rakor, su ve kanalizasyon bağlantısı ile su ve kanalizasyon tesislerine katılma payları karşılığı Genel Kurulca belirlenen yeni abonelik tesis bedeli alınır. Mevzuatı kapsamında olmayan veya muaf olunan sayaç, rakor, su ve kanalizasyon bağlantısı ile su ve kanalizasyon tesislerine katılma payları yeni abonelik tesis bedeli tahakkuklarından çıkarılabilir.
(3) Yeni abonelik tesis bedeli kapsamındaki Su ve kanalizasyon bağlantısına ilişkin esaslar bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilmiştir.
 
 
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR KODLARI
 

 
 

 
NOT: Zamanında ödenmeyen kurum alacaklarına aylık %2 oranında gecikme zammı uygulanır.
 
 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 

 
 
 
 
 
ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkili Ölçüm ve Analiz Labaratuvarları fiyat tarifesine göre güncellenmiştir.
SB: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü fiyat tarifesine göre güncellenmiştir.
 
   
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 
  
 
  
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU TARİFESİ CETVELİ 
 
 
 
 
TEMİNAT HESAPLAMASI
 

 
Şeklindeki İSU Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği ve Tarife Cetveli Revizyonu Teklifleri oy çokluğu ile kabul edildi. 14.11.2019
 
 
 
                                                          KATİP                                                                      KATİP                            
                               Berna ABİŞ                                                        Fatmanur ÇELİK
                                      Genel Kurul Üyesi                                                    Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR

 • 2020 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:KARAR NO: 02
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L K U R U L K A R A R I   Esas No : 2020/ 2.Olağanüstü Toplantı Karar No : 2 Özeti : 2020 Yılı 1. Olağan Genel Kurulunda Yeni Bir Karar Alınıncaya Kadar; TÜFE Artışının Ertelenmesi, Konut Abonelerinden (Şehir Merkezi-Kırsal Mahalle)
 • 2020 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
    İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ   1. Açılış 2. Yoklama 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4. 2020 Yılı 1. Olağan Genel Kurulunda Yeni Bir Karar Alınıncaya Kadar; TÜFE Artışının Ertelenmesi, Konut Abonelerinden (Şehir Merkezi-Kırsal Mahalle) Kademe Uygulamasının Kaldırılması ve 1. Ka
 • İZMİT ZİNCİRLİKUYU CAD. TRAFİK DÜZENLEMESİ
  GEÇİCİ GÜZERGAH İzmit Zincirlikuyu Caddesi'ndeki İSU altyapı çalışmaları devam ediyor. Yarın (çarşamba) saat 13.30'da başlayacak 3. etap çalışmaları kapsamında Zincirlikuyu Caddesi M.Ali Paşa Merkez – Ergün Sk. ile İz Sk. – Üçyol arasında kalan bölüm araç tra.ğine kapatılacak. Şehiriçi hatları "...-
 • Darıca Aşıroğlu Caddesi’ne geçici trafik düzenlemesi
    İSU altyapı ikinci etap çalışmaları kapsamında Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi’nin bir bölümünde geçici trafik düzenlemesine gidilecek   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin daha sağlam bir alt yapıya sahip olabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. İSU altyapı ikinci etap çalışmaları nedeniyle
 • YENİ KORONAVİRÜS NEDİR ?
  Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. COVID-19, etkeni, bulaşma yolları, vaka tanımları ve tanı yöntemleri hakkında bilgi vermek; COVID-19vakası veya te