T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No          : 2020/2.Olağan Toplantı
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi
 
            İSU Genel Kurulu’nun 12.11.2020 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 7. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülerek
karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
            2021 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek, 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde; birim icmali, gider çeşidi icmali, gelirlerin ve finansmanın ekonomik sınıflandırması kısım kısım okunarak oylaması yapılmıştır.
Bütçe Kararnamesi aşağıdaki şekliyle madde madde okundu;
 
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
 
 
MADDE 1       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2021 mali yılı tahmini gelir bütçesinin tutarı (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.108.567.000,00.-TL dir.
 
MADDE 2       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2021 mali yılı tahmini gider bütçesinin tutarı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.316.466.000,00- TL dir.
 
MADDE 3       :  2021 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 207.899.000,00-TL’lik tutar (245.899.000,00.- TL borçlanma -38.000.000,00- TL anapara ödemesine) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
 
MADDE 4       :  Gelir çeşitlerinin kanuni mesnetleri (C) cetvelinde gösterilmiştir.
 
MADDE 5       :  6245 sayılı kanunun 8. maddesine göre memur ve hizmetli olmayanlara, geçici görevlendirmelerde verilecek yolluklar, Bütçe Kanununun tespit ettiği, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
 
MADDE 6       :  Ekli (G) Cetvelinde miktar ve mahiyeti gösterilen yatırım projeleri, büyük inşaat ve imalat ile harita, etüt, plan, proje ve danışmanlık hizmetleri için İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, gelecek yılları kapsayan taahhütlere girmeye yetkilidir.
 
MADDE 7       :  Aşağıda belirtilen cetveller bütçeye eklenmiştir:
                          A-)  Ödenek Cetveli (A)
                          B-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
                          C-)  Finansman Ekonomik Sınıflandırması
                          Ç-)  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteri Cetveli (C)
                          D-)  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
  E-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tek.
                          F-)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
                          G-)  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
                          H-)  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli (G)
                          I- )  Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel (H)
                          İ- )  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
                          J-)  İhdas Edilen Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
                          K-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel (T-1)
                          L-) Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel (T-2)
                          M-) Ayrıntılı Harcama Programı
                          N-) Finansman Programı
 
 
MADDE 8       :  2560 Sayılı Yasanın 6. maddesi (h) bendinde belirtilen 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri yapmaya, İhtiyaç halinde Gayrimenkul almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 9       : Yapılacak Acil iş ve işlemler için, mutemetlere, Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dâhilinde, avans vermeye İSU Genel Müdürü yetkilidir.
 
MADDE 10     : Yatırım Programına ait harcamaların ve genel giderlerin karşılanması için, 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 14. maddesine istinaden, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki finans kuruluşlarından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve bu kuruluşların altyapı ve çevre ile ilgili fonlarından karşılanmak üzere 245.899.000,00.-TL, kredi almaya/borçlanmaya İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 11: Bütçe tertipler ve fonksiyonel sınıflandırmanın 1. ve 2. düzeyler arasında aktarma yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.
 
MADDE 12: İdare nakdinin yetersiz olması veya idare haklı sebeplere dayalı olarak  her türlü  vergi,  resim,   harç,  fon,  SSK,  Emekli Sandığı, PTT, TEK, icra, kredi vs. ödemelerinin  yapılamaması  durumunda  doğacak  gecikme  zammı,  ceza ve faizleri idare bütçesinden karşılanır.
 
MADDE 13: Denetçilerin ücretleri; devlet memurlarına verilen (ek gösterge hariç) birinci derecenin son kademesi aylık tutarı üzerinden ödenir.
 
MADDE 14: 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden, Genel Kurul Üyelerine, genel kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı kanunda belirtilen limitler dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin, meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır.
 
MADDE 15: 2021 mali yılı giderleri İSU Genel Kurulunca kabul edilen tarifelerden elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır.
 
MADDE 16: 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 6/d maddesi gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personelimize aylık maaş, ek gösterge, taban ve kıdem aylığı ile özel hizmet tazminatı ve makam tazminatı ile yan ödeme toplamlarının brüt tutarı dikkate alınarak verilecek iki maaş tutarı ikramiye; Ocak ve Temmuz aylarında ödenir.
 
MADDE 17   :  Bu kararname 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 18: 18 maddeden oluşan iş bu kararnameyi İSU Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
İSU Genel Müdürlüğü, giderleri, kurumsal kodlama yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 
 
ÖDENEK CETVELİ-A     
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM İCMALİ  
KURUMSAL        FONKSİYONEL 2021 YILI BÜTÇE  
SINIFLANDIRMA   AÇIKLAMA ÖDENEĞİ  
I II III IV I      
46 41 03 02 06 ÖZEL KALEM 3.691.212,76  
46 41 03 04 06 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 99.802.678,18  
46 41 03 05 06 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM.DAİR BŞK 106.788.861,00  
46 41 03 10 06 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 10.176.564,08  
46 41 03 11 06 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 9.457.037,00  
46 41 03 20 06 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.520.320,41  
46 41 03 21 06 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 1.971.035,00  
46 41 03 23 06 STRATEJİ  GELİŞTİRME DAİRE BŞK 2.732.893,98  
46 41 03 24 06 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 7.511.039,00  
46 41 03 25 06 MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM BAŞK 5.523.054,30  
46 41 03 30 06 ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 20.799.821,60  
46 41 03 43 06 YATIRIM VE İNŞAAT  DAİRESİ BŞK 418.348.856,04  
46 41 03 44 06 PLAN PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI 16.030.402,97  
46 41 03 51 06 ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL D.BŞK 266.224.319,80  
46 41 03 53 05 TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI 85.409.655,81  
46 41 03 54 06 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BŞK. 11.852.206,46  
46 41 03 55 06 SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BŞK. 7.905.961,61  
46 41 03 56 06 İŞLETMELER DAİRESİ BŞK. 240.720.080,00  
          TOPLAM 1.316.466.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖDENEK CETVELİ GİDER ÇEŞİDİ İCMALİ
 
 
KURUMSAL FONKSİYONEL FİN EKONOMİK   2021 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA ÖDENEĞİ
I II III IV I II III IV I I II   (TL)
46                     KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR  
  41                   KOCAELİ İLİ  
    03                 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.316.466.000,00
                      İCMAL 1.316.466.000,00
        05             ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ  
          2           ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ 85.409.655,81
            0         ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ 85.409.655,81
              0       TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI 85.409.655,81
                5     MAHALLİ İDARELER 85.409.655,81
                  01   PERSONEL GİDERLERİ 9.083.936,00
                  01 1 MEMURLAR 1.302.563,86
                  01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.979.866,14
                  01 3 İŞÇİLER 5.801.506,00
                  02   SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER. 1.693.177,81
                  02 1 MEMURLAR 175.700,49
                  02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 324.946,94
                  02 3 İŞÇİLER 1.192.530,38
                  03   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 70.272.530,00
                  03 2 TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL 12.050.013,00
                  03 3 YOLLUKLAR 20.502,00
                  03 4 GÖREV GİDERLERİ 2,00
                  03 5 HİZMET ALIMLARI 58.180.003,00
                  03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1,00
                  03 7 MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G 22.006,00
                  03 8 GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD. 3,00
                  05   CARI TRANSFERLER 1,00
                  05 8 GELİRLERDEN ALINAN PAY 1,00
                  06   SERMAYE GİDERLERİ 4.360.011,00
                  06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.010.008,00
                  06 5 GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 3,00
                  06 7 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.350.000,00
 46 41  06             İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ  
          3           SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 1.231.056.344,19
            0         SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 1.231.056.344,19
              0       SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 1.231.056.344,19
                5     MAHALLİ İDARELER 1.231.056.344,19
                  01   PERSONEL GİDERLERİ 137.786.150,17
                  01 1 MEMURLAR 36.442.459,86
                  01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 21.352.707,28
                  01 3 İŞÇİLER 79.399.222,03
                  01 4 GEÇİCİ PERSONEL 591.761,00
                  02   SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER. 22.695.298,84
                  02 1 MEMURLAR 5.066.569,62
                  02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.513.635,24
                  02 3 İŞÇİLER 14.115.093,98
                  03   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 491.108.070,18
                  03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALM. 73.000.000,00
                  03 2 TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL 114.157.119,00
                  03 3 YOLLUKLAR 419.549,00
                  03 4 GÖREV GİDERLERİ 7.614.317,18
                  03 5 HİZMET ALIMLARI 240.000.098,00
                  03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 390.016,00
                  03 7 MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G 27.691.956,00
                  03 8 GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD. 27.835.012,00
                  03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 3,00
                  04   FAİZ  GİDERLERİ 20.000.000,00
                  04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 20.000.000,00
                  05   CARI TRANSFERLER 9.915.657,00
                  05 1 GÖREV ZARARLARI 3.628.002,00
                  05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULŞ YAP.T. 202.655,00
                  05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFER 85.000,00
                  05 8 GELİRLERDEN ALINAN PAY 6.000.000,00
                  06   SERMAYE GİDERLERİ 483.551.167,00
                  06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.781.098,00
                  06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 10,00
                  06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 850.013,00
                  06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM. 8.000.002,00
                  06 5 GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 471.410.021,00
                  06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2,00
                  06 7 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 500.020,00
                  06 9 DİĞER SERMAYA GİDERLERİ 10.001,00
                  7   SERMAYE TRANSFERLERİ 1,00
                  7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1,00
                  09   YEDEK ÖDENEKLER 66.000.000,00
                  09 6 YEDEK ÖDENEK 66.000.000,00
                      GENEL TOPLAM 1.316.466.000,00
 
 
Kurumun gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 
  GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TUTAR
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 985.251.000,00
05 Diğer Gelirler 123.306.000,00
06 Sermaye Gelirleri 10.000,00
  GELİR TOPLAMI 1.108.567.000,00
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurumun finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 
 
  FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI  TL(-/+)
1 Borçlanma (İller Bankasından) 127.786.000,00
2 Diğer  Bankalardan Borçlanma 118.113.000,00
3 Toplam Borçlanma Miktarı 245.899.000,00
4 Anapara Borç Ödemesi(-) (-) 38.000.000,00
 
  2021 Yılı Bütçe Borçlanma Farkı 207.899.000,00
 
           
2021 mali yılı bütçe kararnamesi madde madde okunarak oylandı. Yapılan oylama neticesinde Madde1, Madde2, Madde3, Madde4, Madde5, Madde6, Madde7, Madde8, Madde9, Madde10, Madde11, Madde12, Madde13, Madde14, Madde15, Madde16, Madde17, Madde18 oybirliği ile kabul edildi.
 
2021 yılı gider bütçesinin, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi icmali okunarak toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi.
 
2021 ödenek cetveli gider çeşidi icmali okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi.
 
2021 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi.
 
2021 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi. 12.11.2020
 
 
 
 
                                              KATİP                                                                         KATİP                            
                 Berna ABİŞ                                                          Fatmanur ÇELİK
                       Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
                                                                                          Büyükşehir Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR