T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L   K U R U L   K A R A R I

 
 
Esas No          : 2020/2.Olağan Toplantısı
Özeti              :  İSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tadilatı Teklifinin görüşülerek karara bağlanması
 
            İSU Genel Kurulu’nun 12.11.2020 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 11. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tadilatı Teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
“KOCAELİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
Madde 1- 14.05.2014 tarih ve 2014/ 1 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin “Dayanak” başlıklı 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 3: (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 12. Ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 2- Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılarak maddedeki bentler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 4: (1) Bu yönetmelikte geçen;
              a) Birim: İSU Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarını ve İlçe Şube Müdürlüklerini,
              b) Büro Personeli: İSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Bürosunda görevli memur ve çalışan diğer personeli,
               c) Genel Müdür: İSU Genel Müdürünü,
               ç) Genel Müdürlük/İSU: Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,
               d) Kurul Başkanı: İSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,
               e) Müfettiş: İSU Genel Müdürlüğü Müfettişlerini,
               f) Müfettiş Yardımcısı: İSU Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılarını,
               g) Teftiş Kurulu: İSU Genel Müdürlüğü teftiş Kurulunu,
ifade eder.
Madde 3- Yönetmeliğin “İkinci Bölüm” “Kuruluş ve Bağlılık” başlıklı 5. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 5- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Kurul Başkanı, Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları ile büro personelinden oluşur ve doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.
Madde 4- Yönetmeliğin “İkinci Bölüm” “Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 8. maddesi aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde 8: (1) Teftiş Kurulu Başkanı, Kurul içerisinde en az 5 yıl süreyle müfettişlik yapmış olanlar veya müfettişlik mesleğine seçme ve yarışma sınavıyla girmiş olmaları ve müfettiş yardımcılığı sonrasında yeterlik sınavı sürecine tabi olmaları şartıyla, başka kurumlarda en az 5 yıl süreyle müfettişlik görevinde fiilen çalışmış ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (B) bendi hükümlerine istinaden bu kadrolara atanma şartlarını taşıyanlar arasından Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanır.  
 
 
Madde 5- Yönetmeliğin “Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı” başlıklı 10. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 6- Yönetmeliğin “Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet” başlıklı 11. maddesi aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde 11: (1) Kurul Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan Müfettişlerden biri Genel Müdür tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilir. Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan Müfettiş bulunmaması durumunda vekalet görevi en kıdemli Müfettişe verilir.
Madde 7- Yönetmeliğin “Görevden uzaklaştırma yetkisi” başlıklı 13. maddesinin (3) bendi aşağıdaki şekliye yeniden düzenlenmiştir.
Madde 13: (3) Görevden uzaklaştırma tedbiri, Müfettişler veya Müfettiş Yardımcıları tarafından, derhal ve gerekçesiyle birlikte, görevden uzaklaştırılan personele, personelin çalıştığı birimin en üst amirine ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kurul Başkanı, Müfettiş veya Müfettiş yardımcısı tarafından yapılan bu bildirim üzerine, durumu derhal ve gizli olarak Genel Müdüre bildirir ve keyfiyeti gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına intikal ettirir.
Madde 4: Yönetmeliğin “Üçüncü Kısım” “Birinci Bölüm” “Müfettişliğe Giriş ve Müfettiş yardımcılığı Giriş Sınavları” “Müfettişliğe Giriş” başlıklı 19. maddesine (3) bentten sonra gelmek üzere (4) bent eklenmiştir.
Madde 19: (4) Müfettiş Yardımcılığında geçen süreler hariç olmak üzere en az beş yıllık kıdemi bulunan, bu yönetmeliğin 23. maddesinin (b) bendinde öngörülen Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A maddesinin 11. fıkrasına istinaden mesleğe yarışma sınavı ile giren ve müfettiş yardımcılığı sonrasında düzenlenen yeterlik sınavında başarılı olan Bakanlık, Bakanlık bağlı ve ilgili Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı Müfettişleri, münhal kadro bulunması halinde Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile Teftiş Kurulu Müfettişliğine naklen ve açıktan atanabilirler.
Madde 8- Yönetmeliğin “Sınav Başvurusu” başlıklı 24. maddesinin (4) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 24: (4) Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir;
                              (a) Yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair yazılı belge,
                              (b) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,
                              (c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge.
Madde 9- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin “Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yapılma şekli” başlıklı 27. maddesinin (1) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 27: (1) Yazılı sınav soruları, cevapları, cevap anahtarları, her soruya verilecek puanlar ve sınav süreleri Sınav Kurulu tarafından tespit edilir. Sınav Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü bir zarf içerisinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sorularının hazırlanmasında bu konuda uzmanlaşmış üniversite veya kurumlardan hizmet alınabilir.    
Madde 10: Yönetmeliğin “Müfettiş yardımcılığına atanma” başlıklı 30. maddesinin (2) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 30: (2) Sınavı kazananların müfettiş yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayanların atama işlemi yapılmaz.        
Madde 11- Yönetmeliğin “Üçüncü Bölüm” “ Müfettişliğe Atanma” “Müfettiş yeterlik sınavı ve Sınav Kurulu” başlıklı 36. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 36: (1) Müfettişlik yeterlik sınavını, Teftiş Kurulu Başkanı başkanlığında Kuruldaki en kıdemli iki Müfettişten oluşan sınav kurulu yapar. Genel Müdür uygun görmesi halinde bu kurula başkanlık edebilir.
Madde 12- Bu yönetmelik, İSU Genel Kurulunda kabul ve usulünce ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini İSU Genel Müdürü yürütür.”
 
Şeklindeki İSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik teklifi Hukuk Komisyonu tarafından incelenerek yukarıdaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 12.11.2020
 
 
 
                                  KATİP                                                                       KATİP                            
     Berna ABİŞ                                                        Fatmanur ÇELİK
              Genel Kurul Üyesi                                                    Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

DİĞER DUYURULAR