KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
İHALE YÖNETMELİĞİ
 
 
KISIM I
YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI
 
KAPSAM 
 
MADDE 1-  İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi  Genel Müdürlüğünün yapım işleri, mal alımları, hizmet alımları ve danışmanlık hizmet alımları bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür. 
 
MADDE 2-  Aşağıdaki kanun ve yönetmelikler, iş bu yönetmeliğin ayrılmaz parçasıdır
 
-          22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu
-          22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4735 sayılı “Kamu İhale Şözleşmeleri Kanunu
-          20/11/2002 tarih ve 24942 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”
-          20/11/2002 tarih ve 24942 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”
-          20/11/2002 tarih ve 24942 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”
-          26/11/2002 tarih ve 24948 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”
-          Yukarıda bahsi geçen kanunlarda ve bu kanunlara dayalı çıkarılan yukarıda bahsi geçen yönetmeliklerde yapılacak olan değişikler
 
 
KISIM II
BÖLÜM 1
SATIM, KİRA, TRAMPA, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ VE TAŞIMA İŞLERİ
 
KAPSAM 
 
MADDE 3-  İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi  Genel Müdürlüğünün satım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür. 
 
TANIMLAR
 
MADDE 4-  Bu yönetmelik uygulamasında :
 
Satım :  Taşınır ve Taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların satımını,
 
Kira  :  Taşınır ve Taşınmaz malların ve hakların kiraya verilmesini,
 
Tranpa ve Mülkiyetin Gayri  Ayni Hak Tesisi :  Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun tranpa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,
 
Tahmin edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,
 
Uygun Bedel :  Arttırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin  en yükseğini;  bedel tahmini yapılmayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,
 
İdare :  İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 
İstekli : İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişileri,
 
İhale :  Bu yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin isteklileri arasında seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan işlemleri,
 
Müteahhit :  Üzerinde ihale yapılan istekli veya isteklileri,
 
Müşteri :  Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya istekliler,
 
Şartname :  İhale konusu işlerin genel, özel, teknik ve idare esas ve usullerini gösteren belge veya  belgeleri,
Sözleşme :  İdare ile Müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder.
EKLER  
 
MADDE 5-   Bu yönetmeliğin yürütülmesinde, açıklık  ve  rekabetin sağlanması esastır.
 
İHALE YETKİSİ  
 
MADDE 6-  Yönetmeliğin 3’cü maddesinde belirtilen işlerin yapılmasının karar ve onay mercileri aşağıdaki şekildedir. Bütün satışlar, kiraya verme,  trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi komisyon marifetiyle yapılır.
 
60.000.000.000.-TL.’ye kadar Satınalma yetkisi Genel Müdür’ün, 60.000.000.000.- 400.000.000.000.- TL. Arası İhale karar yetkisi Yönetim Kurulu’nun, ( Onay Makamı Yönetim Kurulu Başkanı ) 400.000.000.000. -dan fazla alımlar için İhale karar yetkisi Genel Kurulundur ( Onay Makamı Genel Kurul Başkanıdır) .
 
Bu maddedeki rakamlar her yıl eskalasyon katsayısı oranında artar.
 
İHALEYE  KATILABİLME  ŞARTLARI
 
MADDE 7-  Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.                    
 
İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR
 
MADDE 8-  Aşağıda şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
 
a)  Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve diğer idare memurları,
c)  (a) ve (b)  fıkralarında belirtilen şahısların eşleri ve 2.nci dereceye kadar (ikinci derece dahil) Kan ve Sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve ( c)  fıkralarında belirtilen şahısların ortakları,
e)  Bu yönetmelik ve diğer kanunlardaki  hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmakta yasaklanmış olanlar.
 
ŞARTNAMELER
 
MADDE 9-  İhale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten şartname ve ekleri idarenin ilgili Daire Başkanlığınca  hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.
 
İhale dosyalarının kapsadığı özel şartname ve her türlü evrak usulüne uygun ve eksiksiz düzenlenerek ihaleyi hazırlayan ve teklif eden Daire Başkanlığı’nca Genel Müdür’e sunulur.
 
Şartnamelerde işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.
a) İşin niteliği, nev’i ve miktarı,
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerindeki mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu ,
c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,
d) İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, taahhüt tutarının ödeme şekli ve yerleri,
e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,
f) Posta ile gönderilen teklif mektuplarının süresinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılamayacağı,
g) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği sözleşmenin noterden yapılıp yapılmayacağı,
h) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar,
ı)  İdarenin  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya kısımlara bölerek yapmakta serbest olduğu,
i)  İhale Kararının, karar tarihinden itibaren engeç 15 işgünü içinde yetkili makamca onaylanacağı veya iptal edilebileceği ve yetkili makamın ihaleyi onayladığı tarihi takibeden günden başlayarak en geç 5 işgünü içinde keyfiyetin ALICI’ya tebliğ edileceği,
k)  İkametgah ve tebligat adresleri ve şartları,
l)  İhtilafların çözüm şekli,
 
KISIM II
BÖLÜM 2
İHALEYE HAZIRLIK
TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESBİTİ
 
MADDE 10-  Tahmin edilen bedel idarece tesbit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, Belediye Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişiden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarınında eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.
 
ONAY BELGESİ
 
MADDE 11-  İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde : İhale konusu olan işin nev’i, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir.
 
Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelinin ne olacağı belirtilir.
 
İHALE KOMİSYONLARI
 
MADDE 12-  İhale Komisyonu 5  üyeden oluşur.  İhale Komisyonu üyelerini Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Komisyonlara yardımcı olmak üzere , İhale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.
 
KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI
 
MADDE 13-  İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon Kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini, kararın altına yazarak imzalanmak mecburiyetindedir. Komisyon Başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.
 
Komisyon üyeleri  resmen izinli ve raporlu olmadıkça komisyonlara katılmak zorundadır.
 
İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ
 
MADDE 14-  İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ait hesap tutanağı şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.
 
İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER
 
MADDE 15-  İdarece ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tesbite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.
 
İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadırlar.
 
İHALENİN İLANI
 
MADDE 16-  İhale konusu işler, günlük büyük tirajlı gazetelerde ilk ilan ile ihale günü arası 10 günlük, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmayacak surette en az iki defa duyurulur. Duyurma mektupla davet, teklif toplama usullleri ile de yapılabilir.
 
İdare için önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir.
 
Açık teklif ile yapılacak satım işlerinde idare ilan yapıp yapmamakta serbestir.
 
 
İLANLARDA BULUNMASI ZORUNLU ESASLAR
 
MADDE 17-  İlanlarda aşağıda hususların bulunması zorunludur.
a)  İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, tahmini bedelleri,
b) Şartname ve eklerinin bedelli veya bedelsiz nereden alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) % 3 geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,
f) İhale tekliflerinin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,
g) Ödeme koşulları,
h) İdarenin 2886 sayılı kanuna tabi olmadığı ve ihaleyi yapıp, yapmamakta,dilediğine yapmakta veya ertelemekte, kısmi sipariş vermekte serbest olduğu,
ı) Postada vaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı,
 
ŞARTNAME VE EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HALİNDE İLAN
 
MADDE 18-  İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tesbit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
 
İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI
 
MADDE 19-  İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.
 
TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI
 
MADDE 20-  Tekliflerin açılma zamanı idarenin çalışma saati içinde olmak üzere tesbit edilir. Açılma zamanı için PTT ve TRT İdarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam edilir. Belirtilen en son alınma saatinden sonra ihale komisyonuna ulaşan teklif mektupları değerlendirmeye tabi tutulmaz.
 
GEÇİCİ TEMİNAT
 
MADDE 21-  İsteklilerden tahmini bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat alınır.
 
TEMİNAT ARANMAYACAK  DURUMLAR
 
MADDE 22-  Aşağıdaki hallerde geçici teminat aranmaz.
 
2886 Sayılı Kanunun 71. Maddesini (1) ve (2) nolu fıkralarında yazılı kuruluşlara yapılacak satımlarda teminat aranmaz,
 
TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER
 
MADDE 23- Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvilleri,
 
Bankalarca  verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler, tarafından idare veznesine makbuz karşılığında yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.
 
Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra İdare veznesine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise geri verilir.
 
Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatı tedbir konulamaz.
 
TEMİNAT MEKTUPLARI
 
MADDE 24-  Bankaların bu yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin teminat mektuplarında Devlet  İhale Kanununun ilgili maddesindeki şekil ve şartlar aranır.
                                                        
KISIM II
BÖLÜM 3
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KARARINDA UYGUN BEDELİN   TESBİTİ
 
MADDE 25-  Arttırmalarda uygun bedel : Tahmin edilen bedelden aşağıda olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
 
Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde, uygun bedel, teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir.
 
Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerden, bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.
 
KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
MADDE 26-  İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar, Komisyon Başkan ve Üyelerinin ad , soyad ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
 
Komisyon  kararlarında isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller, İhalenin hangi tarihte ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamışsa  sebepleri belirtilir.
 
İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ
 
MADDE 27-  İhale Komisyonu tarafından alınan; ihale kararları yetki limitine göre Büyükşehir Belediye Başkanı, Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir.Yetkili makam tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
 
KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ
 
MADDE 28-  Kesin ihaleye yetkili makamca onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde alındı belgesindeki tarih tebliğ  tarihi sayılır.
 
Yetkili makamca ihale kararlarının iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
 
ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ
 
MADDE 29-  Teklifler verildikten sonra bu yönetmelikte yazılı haller dışında zam teklifleri kabul edilmez.
 
İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER
 
MADDE 30-  İstekliler, noterce onaylanmış vekaletname ve selahiyetlere dayalı vekilleri ve kanuni temsilcileri aracılığı ile ihalelere katılabilirler.
 
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir şekilde göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 
 
KISIM II
BÖLÜM 4
                                                        İHALE USULLERİ
 
İHALELERDE UYGULANACAK USULLER
 
MADDE 31-  Bu yönetmeliğin 1.nci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.
a) Kapalı  teklif mektubu,
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
c) Açık teklif usulü,
 
İşin gereği ve İdare yararına göre bu usullerden  hangisinin uygulanacağı, bu yönetmelik hükümlerine uyularak yetki sınırları dahilinde Genel Müdür veya Yönetim Kurulu’nca  tesbit edilir.                      
                                             KAPALI TEKLİF USULÜ
 
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
 
MADDE 32-  Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır, teklif mektubu bir zarfa konulur kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklilerin adı, soyadı ve tabligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte 2.nci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 
Teklif mektublarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan tekliflerin reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
 
TEKLİFLERİN VERİLMESİ
 
MADDE 33-  Teklifler, ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu’na verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilinir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu’na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla İhale Komisyonunca tesbit edilir.
 
İhale Komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
 
DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI
 
MADDE 34-  Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici  teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile taminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgeler ile birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
 
 
İÇ ZARFLARIN AÇILMASI
 
MADDE 35-  Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak teklifler Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste Komisyon Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartları taşıyan teklif mektupları kabul edilmez.
 
İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI
 
MADDE 36-  33.ncü madde gereği kabul edilen teklifler incelenerek ;
a) İhalenin yapıldığı, ancak Yönetim Kurulu’nun veya yetkisi içinde Genel Müdür’ün onayında bağlı kaldığı,
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,
c) İhalenin yapılmadığı,
Hususların birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya özeti yazılarak  Komisyon Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
 
TEKLİFLERİN AYNI OLMASI
 
MADDE 37-  Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlarında uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması ve hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekmek suretiyle ihale sonuçlanır.
 
İHALENİN YAPILAMAMASI
 
MADDE 38-  Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli  çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır
 
BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜ
 
Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler
 
MADDE 39-  Bu ihale usulü Yönetim kurulu veya Genel Müdürün yetki sınırları içindeki işlere uygulanır. Bu madde gereğince alınacak fiyat teklifleri, varsa şartnamelerde belirtilen şekil ve usullere göre yapılır.
Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır:
a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tesbit edilemeyen işler.
b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler,
 
Bu şekilde yapılacak ihalede idare; doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebileceği gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlilik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilir. Üçten az istekliden teklif alınması gerektiği takdirde yetki sınırları içinde Yönetim kurulu veya Genel Müdürün onayı şarttır.
                                             
AÇIK TEKLİF USULÜ
 
AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI
 
MADDE 40-  Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerin sözlü olarak ve sıra ile arttırma şeklinde komisyona belirtmeleri suretiyle yapılır.
 
Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olmak şartıyla 33.ncü madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilir.
 
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.
 
Yeterlik belgesi koşulu varsa istenen belgeler kurulan belge komisyonlarınca incelenir ve ihaleye katılabileceklerin yeterlik belgesi hazırlanarak kendilerine verilir. Ayrıca İhale dosyaları, yeterlik belgesi verilenlerin isim listesi ile birlikte ihale komisyonu’na  gönderilir.
 
İlanda belirtilen ihale saati gelince Komisyon Başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir.
 
Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tesbit edilir.
 
İlanda belirtilen ihale saati gelince, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
 
Yapılacak teklifler, ihaleye ait arttırma kağıdına yazılır ve teklif  sahipleri tarafından imzalanır.
 
İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, Komisyon Başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait arttırma kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait arttırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır.
 
İsteklinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifde bulunamazlar.
 
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan arttırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
 
İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI
 
MADDE 41-  Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale bu yönetmeliğin 37. Maddesine göre karara bağlanır.
 
İHALENİN YAPILAMAMASI
 
MADDE 42- Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son tekliflerin uygun görülmediği takdirde aynı usulle yeniden ihale açılır.
                                                 
KISIM II
BÖLÜM 5                                                   
SÖZLEŞME
          
İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI
 
MADDE 43-  Bütün ihaleler tebligat tarihinden 15 gün içinde bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına Genel Müdür tarafından imzalanır.
 
Sözleşme noterden yapılabildiği gibi notere başvurmadan da yapılabilir. Bu konuda kararı yetki limitine göre Yönetim Kurulu veya Genel Müdür verir. Ve bu husus şartnamelerde açıkça belirtilir. Ancak, noterden sözleşme yapılmadığı takdirde sözleşmeyi imza edenlerden noterden tasdikli imza sirküleri alınır.
 
KESİN TEMİNAT
 
MADDE 44-  İhalenin ve taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Kesin teminat gerektiğinde dairesinin önerisi ile Genel Müdür veya Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir. Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.
 
Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
 
Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. Ancak, sözleşme ile birlikte ihale konusunun sonuçlandığı ve icra edildiği hallerde kesin teminat alınmayabilir.
 
KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
 
MADDE 45-Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı İdare ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na hiç borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tesbit edildikten sonra kesin teminat; sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir.
 
SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
 
MADDE 46-  Sözleşmesi yapılması gerekli olan hallerde, müteahhit veya müşteri yetkili makamca onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini takip eden günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevrilerek gereken hallerde noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek mecburiyetindedir.
 
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.
 
MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMESİNİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI
 
MADDE 47- Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, İdarenin en az 10 gün süreli ve sebepleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
 
Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.
 
SÖZLEŞMENİN DEVRİ
 
MADDE 48- Sözleşme İdarenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır, izinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 51. Madde hükümleri uygulanır.
 
MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ
 
MADDE 49-  Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, İdare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.
 
 
 
MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ
 
MADDE 50-  Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde, sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 52. Maddeye göre işlem yapılır.
 
MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIK , TUTUKLULUK VEYA                                                MAHKUMİYET  HALİ
 
MADDE 51- Müteahhit veya müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdü yapamıyacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren, 30 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.
 
Bunun mümkün olamaması  halinde sözleşme bozulur ve bir zarar doğarsa 52. Maddeye göre işlem yapılır.
KISIM II
BÖLÜM 6                                                  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
YASAK VE SORUMLULUKLAR
 
MADDE 52-  Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerindeki yasak fiil ve davranışlar ile diğer yasak ve sorumluluklar konusunda, Devlet İhale Kanunu’nun “ İhale işlerinde yasaklar ve sorumlulukları “ hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
SÜRELERİN HESABI
 
MADDE 53- bu yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu Hükümleri uygulanır.
 
 
TEBLİGAT
 
MADDE 54-  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu Hükümleri uygulanır.
 
KISIM II
BÖLÜM 7
                                                        SON HÜKÜMLER
 
MADDE 55- İdare 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanunu’na tabi olmaksızın bu yönetmelik hükümleri içerisinde yetkisi içinde bulunan ihaleleri yapıp, yapmamakta, dilediğine yapmakta, yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. Bu husus ilan ve şartnamelerde belirtilir.
 
MADDE 56-  İdare, bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerini uygulamakta serbesttir.
 
DAYANAK
 
MADDE 57-  Bu yönetmelik 3009 ve 3305 Sayılı Kanunlarla değişik 2560  Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.
 
EK MADDE 1: Aşağıda sayılan işler Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca verilen yetki sınırlarına uyulmak kaydıyla; Yönetmelik hükümlerine ve ihale usullerine tabi olmaksızın, ilgili birimlerinin kıymet takdiri ve hazırlayacakları protokol üzerine Genel Müdürlük makamının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir.
Ayrıca bu nitelikteki işlerin tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri saklı olup ilgili mevzuatındaki hükümleri uygulamaya Yönetim Kurulunun kararı üzerine ilgili birim yetkilidir.
a) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler üzerine bu kurum ve kuruluşlara yapılacak taşınır ve taşınmaz malların satış, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve kiraya verme işleri.
b) İdari şartnamelere hüküm konulmak şartıyla İdare yüklenicilerinin veya (a) bendinde sayılan kuruluşların yüklenicilerinin ihtiyacı olan geçici şantiye veya çalışma sahalarına ilişkin taşınmaz kiralama talepleri üzerine; işin kesin kabul süresini geçmemek üzere yüklenicilerine yapılacak belirli süreli kiraya verme işleri.
 
YÜRÜRLÜK
 
MADDE 58-  Bu yönetmelik diğer yönetmelik ve yönergelerle birlikte bir bütün oluşturur.iş bu yönetmelik  59 maddeden ibaret olup Genel Kurul’un kabulü ve ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTMEK
 
MADDE 59-  Bu yönetmelik İSU Genel  Genel Müdürü tarafından  yürütülür.