KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ
(15.12.2006 Tarih ve 2006/3. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 27 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 19.01.2007 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
Madde l. (1) Bu Yönetmeliğin gayesi; içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için, bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta, uzun ve dere mutlak koruma alanlarında alınacak hukuki ve teknik tedbirleri tespit etmektir.
 

Kapsam

 
Madde2. (1) Bu yönetmelik 2560 Sayılı Kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı dahilinde İSU'nun içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşıladığı bütün yerleşim yerleri ve bölgelerin faydalandığı bütün yüzey ve yeraltı su kaynaklarının korunması, ayrıca bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklardan suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek için İSU'nun hizmet sınırları dahilinde veya haricinde bulunan bütün alanları ihtiva eder.
 

Hukuki Dayanak

 
Madde 3. (1) Bu yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik m.2.c ve 20'ye dayanılarak konu ile ilgili diğer kanuni düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.
 

Tanımlar

 
Madde 4. (1)  Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
 
Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve araziyi,
Ana Kollektör: Su havzasının tamamında belediyelerin yerleşim alanları ve köylerde oluşan bütün atıksuları sokak şebekeleri ve yan kollektörler ile toplayarak havza dışına taşıyan ana taşıyıcı sistemi,
Arıtılmış Atıksu Depolama Tankı: Arıtma Tesisi çıkış sularının havza dışına uzaklaştırılıncaya kadar geçici olarak biriktirildiği, projesine uygun yapılan betonarme, saç / çelikten veya sızdırmazlığı olan diğer malzemeden yapılmış hazneleri,
 
Arıtma: Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini,
Arıtma Tesisleri: Her türlü faaliyet neticesi oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri,
 
Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamlara dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddeleri,
Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,
Asgari Parsel Alanı: Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve / veya Çevre Düzeni Planında yapılaşmaya ve kullanıma izin verilecek en küçük parsel alanını,
Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, havada ve toprakta meydana gelen, doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıksuların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen neticeleri,
Çevre Koruma: Ekolojik dengenin korunması, suda, havada, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tamamını,
Dereler: Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabi yatağı olan yerleri,
Dere Mutlak Koruma Alanı: Rezervuara su taşıyan ve su toplama havzalarına ait Ek'li listelerde yer alan derelerin her iki tarafında bu Yönetmelikle belirlenen koruma bandını,
Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürülebilmeleri için luzumlu olan şartların tamamını ifade eder.
Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, organize ve küçük sanayi sitelerinin her türlü faaliyetlerinden (üretim, işlem ve prosesinden) kaynaklanan atıksuları,
Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisini,
Evsel Atıksu: Konut, okul, otel, günübirlik tesisler ile işletmelerin sosyal tesisleri ve  insanların günlük hayat faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sebebiyle oluşan atık suları,
Gavri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı: Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere luzumlu tedbirleri alması neticesinde yetkili makam tarafından verilen açılma ruhsatını,
 
Günübirlik Tesis: Havza dahilinde günübirlik ihtiyaçlara cevap verecek, daimi konaklama ihtiva etmeyen yapı ve tesislerini,
 
Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB): İSU tarafından tedbir alarak izin verilecek işletmelere verilen ve bu işletmelerin evsel ve endüstriyel atıksularının uzaklaştırma usulünü  ve alınması gereken özel tedbirlerini belirleyen belgeyi,
 
İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları: İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere faydalanılan her türlü suni ve doğal göller ile yer altı suları ve bunları besleyen suları,
 
Kaçak Yapı: Havzaların su havzası olarak ilanından önce Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma izin Belgesi, İmar Affı Belgeleri olmayan ve su havzası olarak faydalanılmasına karar verilen tarihten sonra İSU görüşü ve ilgili Belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılmış yapılar (bina ve tesisler), 2560 sayılı Kanun uygulaması bakımından kaçak yapıları,
Kaçak Kullanım: 2560 sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan bu Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine aykırı faaliyetlerle, yapıların, tesislerin, su ve arazilerin bu hükümlere aykırı kullanımı,
Kanalizasyon Şebekesi: Su havzalarındaki bütün atıksuları toplamaya, ana, yan ve tali kolektörler ile uzaklaştırmaya, arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarım ihtiva eden ve birbiri ile bağlantılı boru veya kanal sistemini,
Kirlilik Önlem Payı: Evsel veya endüstriyel atıksu oluşturan işletme ve kuruluşların; İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya kadar veya atıksuları havza içine deşarj etmeleri halinde ödemekle mükellef oldukları İSU tarafından tahakkuk ettirilen payı,
Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki karasal alanı,
Kıyı Çizgisi: Deniz, tabii, suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taşkın durumları dışında, susun karayla temas ettiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,
 
Maksimum Su Kotu: Baraj gölünün su toplayabileceği en üst sınırı,
Mevcut İskan Bölgeleri: İlgili mevzuata uygun olarak kurulan ve yerinin değiştirilmesi mümkün olmayan ve sınırları Çevre Düzeni Planında belirtilen köy ve belediyeleri,
Mevcut Tesis ve Yapı: Su havzası olarak faydalanılmasına karar verildiği tarihten önce yapılaştığını Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Belgeleri ile resmi olarak belgeleyen yapı ve tesislerdir. Bu tanım kapsamına girmeyen bütün yapıları,
Mutlak Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen suni veya doğal göllerde maksimum su seviyesinin kara ile oluşturduğu çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki karasal alanı,
Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000
m. genişliğindeki karasal alanı,
Önlem Alarak izin Verilecek Tesis: İSU tarafından mevcut tesis olarak kabul edilen ve İSU Havza Yönergesinde belirtilen hususlar doğrultusunda kirlilik tedbirlerini alarak kalmasına  izin verilen tesisi,
Su Havzaları (Su toplama havzası. İçme Suyu Havzası. Havza): İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzey ve yeraltısu kaynaklarının bölge topografyası ile sınırlı tabii su toplama
 
alanlarını,
 
Su Kirliliği: Su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan doğal kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer maksatlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar meydana getirecek madde veya enerji atıklarının boşaltılması neticesi meydana gelen durumu,
Sızdırmasız Fosseptik: Evsel yada endüstriyel atıksuların biriktirildiği ve dış ortamla irtibatını kesen teknik usullere göre yapılmış fenni çukurları,
Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Kısa sürede solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu  yoluyla akut zehirlilik ve uzun sürede kronik zehirliliğe yol açan, kanserojen veya teratojen etki yapan, suların biyolojik usullerle arıtımına karşı direnç gösteren veya biyolojik arıtmayı inhibe eden, yeraltı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren, çevrede tehlike meydana getiren, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıklar Tebliğinde yer alan maddeleri,
Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan bütün yatay karasal alanı,
 
Yeraltı Suyu: Yeraltındaki durgun veya hareket halindeki bütün suları,
 
Havza Koruma Yönergesi: Havzaların korunması maksadıyla İSU Yönetim  Kurulu tarafından çıkarılacak yönergeyi,
 
ifade eder.
 

Genel Esaslar

Madde 5. (1) İçme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve havzasında suların kirlenmesine neden olacak faaliyetler yapılamaz. Su havzalarında havza dışına çıkarılacak arıtılmış atıksularda sağlanması gereken asgari kriterler İSU Havza Yönergesi Liste l 'de verilmiştir. Atıksuların havza dışına çıkarılması esas olup, sulama amaçlı kullanımları da yasaktır.
 
 1. Her yüzeysel su kaynağı için bu Yönetmelik muhtevasının aynen yeralacağı bir "Çevre Düzeni Planı" hazırlanması esastır. Havza koruma alanlarında konut, toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis, hayvancılık tesisi, turistik tesis vb. maksatla mevzi imar planı yapılamaz.
 2. a) Bu yönetmelik muhtevasında kalan alanlarda Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı yapılması halinde, bu plan hükümleri geçerlidir. Bu plan hükümleri doğrultusunda hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hükümleri ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması bakımından İSU Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması şarttır.
  1. Yerleşik alan sınırları İSU'nun görüşü alınarak belirlenir. Koruma alanlarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. Bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.
  2. Su havzası olarak kullanımına karar verildiği tarihten önce tasdikli imar planı bulunan yerleşme alanlarında, tasdikli imar planıyla getirilen hükümler geçerli olup, yapı yoğunluğunu   arttırıcı   değişiklik   ve  revizyonlar   yapılamaz,   tasdikli imar  planında  bu
 
yönetmelik hükümlerine aykırı kullanım / faaliyet olması durumunda. İSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak tasdikli imar planı tadil edilir.
 
 1. Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde yeralan GSM kapsamına giren kullanımlar, İSU’nun olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili idari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir.
 1. Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kamu'ya ait ve terkedilen alanlar ile Devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında olan alanlarla, bütün koruma alanlarındaki kamuya ait orman alanları, gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, tahsis edilemez, kiraya verilemez, devredilemez.
 2. Bütün koruma alanlarında su temini ve dağıtımından sorumlu idarelerce; içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için, ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, yol, köprü yapımı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması maksatlı yapılmış yapılar ve kazı yapılmasına İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla İSU Yönetim Kurulu'nun uygun görüşü alındıktan sonra izin verilir.
 3. Mutlak, kısa ve dere mutlak koruma alanlarında taş, kum, kil, maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez. Mevcut ruhsatlı taş, kum, kil, maden ocaklarının faaliyetleri durdurulur.
 4. Bu yönetmeliğin tanımlar maddesinde belirtilen koruma alanlarının sınırları, hidrojeolojik şartların meydana getirdiği özel durumlar dışında havza sınırını aşamaz.
 5. İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler İSU'dan çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları atıksuları İSU’nun gösterdiği yerlere boşaltmak mecburiyetindedir.
 6. İçme suyu havzalarında Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile ilgili İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak ve arıtılmış atıksularını havza dışında İSU’nun uygun gördüğü kanalizasyon sistemine taşımak zorundadır.
 7. Su toplama havzalarında mevcut olan veya uzaklaştırılacak tesisler kapsamında bulunan işletmelere, evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları için İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya veya atıksuları havza içine deşarj etmeleri halinde, tespit edildiği dönem de dahil olmak üzere luzumlu düzenlemeleri yapıncaya, limit değerleri sağlayıncaya ve İSU’ya yazılı bilgi verinceye kadar İSU Havza Koruma Yönergesi’ne göre tespit edilen kirlilik oranları dahilinde Kirlilik Önlem Payı tahakkuk  ettirilir. Kirlilik Önlem Payı uygulamasında İSU Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve Atıksu Ruhsat Yönergesi hükümleri esas alınır. Kirlilik Önlem Payı İSU  Havza Koruma Yönergesinde belirtilen formüle göre hesaplanır.
 8. Su toplama havzaları içinde kalan özel mülkiyete, Devlet'e, Belediyelere ve bütün diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.
 9. Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının belirlenmesi maksadına yönelik olarak  luzumlu görüldüğü hallerde herhangi bir bedel tahakkukuna esas olmamak üzere İSU su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılmasını isteyebilir.
 10. 2560 sayılı Kanunun m. 1 ve 2'si kapsamında içme suyu havzalarında idari yetkiye sahip
 
değişik Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda oluşan bütün evsel veya endüstriyel atıksuları toplayarak ana kolektöre getiren kanalizasyon şebekeleri ve havzanın kullanımından kaynaklanan atıksuları havza dışına taşıyan ana kolektörün geçiş güzergahının imalat işi, bu çalışmaları yürütecek olan kamu kuruluşları tarafından yapılır. Yapılmaması durumunda İSU tarafından  yaptırılır.  Giderler,  İSU  Genel  Müdürlüğü  tarafından,  2560  sayılı  Kanunun
20. maddesine istinaden kamu kuruluşlarından tahsil edilir.
 1. Havza içindeki kırsal ve kentsel yerleşimler ile depolama alanları içinde yeralan İSU Havza Koruma Yönergesi Ek Liste 2 ve Ek Liste 3'te belirtilen GSM’ye tabi faaliyetlerde atıksuların kanala bağlantısı öncesinde ilgili Belediyeler İSU'nun uygun görüşünü almak mecburiyetindedir. İSU'nun uygun görüşü olmadan kanal bağlantısı yapılamaz.
 2. Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kolektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kolektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştiremez. Bu Yönetmeliğin esaslarına uymak şartıyla endüstriyel tesislerden kaynaklanan bütün atıksuların kirliliğinin kontrolü maksadıyla İSU'dan izin alınması mecburidir. Atıksu kirliliğinin kontrolü maksadıyla tedbir alarak izin verilecek tesislerden yükümlülüklerini yerine getiren tesislere İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde "Havza Atıksu Kontrol Belgesi” verilir.
 3. Havzanın bütün koruma alanlarında enerji nakil hatları, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, PTT hattı, trafo, içmesuyu arıtma tesisi, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman vs. gibi olmamak kaydıyla, İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilebilir.
 4. Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yerleşik nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek, ilgili bakanlıkların yatırım programlarında yeralan, ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesislerine, dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projelerine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi şartlarıyla ve atıkları ile ilgili olarak, bu Yönetmelik ve Yönerge hükümleri dahilinde bütün teknik tedbirleri almak kaydıyla, İSU Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü taktirde izin verilebilir.
 5. Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında tedbir alarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmasız fosseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına dair İSU Genel Müdürlüğü olumlu görüşünü verdikten sonra, ilgili idareler Yapı Kullanma izin Belgesini düzenler.
 6. Su toplama havzalarında her türlü görüş öncesinde (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, GSM Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Elektrik bağlantı izni ve Çevre Düzeni Planı, Yönetmelik gereği diğer izinler) ilgili kurumlar İSU Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak mecburiyetindedir. İSU Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü alınmadan izinlendirme yapılamaz. Bu hükme aykırı yapılan işlemler hakkında kanuni müeyyide uygulanır.
 7. Su toplama havzalarında GSM ruhsatını verecek kurumlar İSU Genel Müdürlüğünün olumlu görüşünü almadan ruhsat müracaatlarını değerlendiremez. İSU Genel Müdürlüğüne GSM ruhsatına esas görüş için yapılan müracaatlarda işletmeye; bu Yönetmelik ve Yönergede belirtilen hususları yerine getirdikten, ilgili kurumlardan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği dahilinde görüşünü ve İSU tarafından istenebilecek bilgi / belge vb. evrakları getirdikten sonra ruhsat için olumlu görüş verilir.
 
 1. Mutlak, kısa ve dere Mutlak Koruma Alanındaki mevcut olarak değerlendirilemeyen kaçak yapı ve tesisler Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda kaldırılır.
 2. Su toplama havzalarında yeni yerleşim birimlerine ve toplu konut alanlarına izin verilmez. Mevcut konut, toplu yerleşimler atıksuları ile ilgili İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak ve İSU'nun uygun göreceği havza dışındaki ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür.
 3. Her su havzası için tarım uygulama esasları o havzaya mahsus İSU tarafından çıkarılacak Tarım Tebliği ile belirlenir. Tarım Tebliği çıkarılıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 4. Kaçak yapı olarak değerlendirilen yapı ve tesisler ile bu Yönetmeliğe aykırı bütün faaliyetler hakkında bu Yönetmeliğin m. 9.10.11'ine göre kanuni işlem yapılır.
 

İKİNCİ KISIM

Koruma Alanları ve Alınacak Tedbirler Yüzeysel İçme Suyu Kaynakları (Göl ve Dereler)
Madde 6. (1) a. Göl ve göle su taşıyan derelere çöp, moloz, çamur gibi katı atıklar ve sıvı
atıklar ile  arıtılmış atıksu dökülemez.
 
 1. Gölde ve göle su taşıyan derelerde yakıt motorlu araç çalıştırılamaz.
 2. İçmesuyu amaçlı kullanılan baraj göllerinde ve su taşıyan derelerde yüzmek, balık avlamak, sportif faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Ancak içmesuyu maksatlı kullanılan tabii göllerde kürek, yelken ve balık tutma faaliyetlerine su alma noktasına 300 metreden daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir.
 3. Göl alanı maksimum su kotu içinde kalan arazilerde tarım yapmak, tarımsal sulama yapmak, hayvan otlatmak, göl ve göle su taşıyan derelerden su, toprak ve malzeme çekmek yasaktır.
 
 1. Kaynaklar üzerinde ilaçlama vb. faaliyetler yapılamaz.
 
 

Mutlak Koruma Alanı (Maksimum Su Kotu - 300 m.)

 
Madde 6.(2) a. Mutlak Koruma Alanı içinde, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak hiçbir faaliyet yapılamaz.
 
 1. Mutlak Koruma Alanı İSU Genel Müdürlüğü tarafından bir program dahilinde kamulaştırılır ve bu alandaki bütün yapı ve tesisler kaldırılır. Kamulaştırılmaya bağlı olarak arazinin yapışına göre Mutlak Koruma Alanının tamamı ya da luzumlu görülen yerler çitle çevrilir.
 2. Bu alanlar ağaçlandırılır ve özel kişi veya kuruluşlara ticari maksat olmaması şartı ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.
 3. Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, Mutlak Koruma Alanına dökülmesine, depolanmasına, aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez. Bu alana sıvı atık ve arıtılmış atıksu deşarjı yasaktır.
 4. Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılamaz.
 
 1. Kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.
 2. Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine izin verilmez.
 3. Mutlak Koruma Alanı içinde turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyet, depolama vb. kullanımlar maksadıyla hiçbir türlü yapılaşmaya izin verilmez.
 
 1. İçmesuyu maksatlı kullanılan göllerin Mutlak Koruma Alanında piknik yapmak yasaktır.
 2. Bu alanlar içinde mevcut turistik ve depolama tesisleri ile endüstri kuruluşları ve hayvancılık tesisleri öncelikli olarak kamulaştırılır. Bu tesisler kamulaştırma işlemleri başlamadan önce faaliyetten men edilir.
 
 1. Bu alan içinde hayvancılığa ve tarıma hiçbir şekilde izin verilmez.
 2. Bu alanda arkeolojik çalışmalara İSU ile Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle izin verilir.
 
 

Kısa Mesafeli Koruma Alanı (300-1000m.)

 
Madde 6.(3) a. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri onanlı su koruma alanları çevre düzeni planı ile uygulama imar planı kararlarına uygun olmak mecburiyetindedir. Bu alanda
 1. 6. (2) Mutlak Koruma Alanı a,d,e,f,g ve h fıkraları geçerlidir.
 
 1. Bu alanda hayvancılığa izin verilmez. Ekolojik tarıma, sözleşmeli olması şartı ile izin verilir. Ekolojik tarıma geçiş süresince, sulu olmaması, suni gübre ve zirai mücadele ilacı kullanılmaması şartı ile tarıma izin verilir.
 2. Bu alandaki mevcut yapı ve tesisler İSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır ve kaldırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar mevcut yapı ve tesisler atıksuları için sızdırmasız fosseptik yapmak ve atıksularının İSU'nun uygun göreceği havza dışındaki uygun bir ortama uzaklaştırmakla mükelleftir. Kaçak yapı konumundaki tesisler ve bireysel yapılar bu Yönetmelik ve İSU Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetten men edilerek kaldırılır.
 
Mutlak koruma alanlarında kalan ve kamulaştırılacak olan yerleşimlerin yerleşik alan sınırları kısa mesafeye de taşıyorsa, bu yerleşimlerin kısa mesafeli koruma alanında kalan kısmı da İSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır.
 

Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000-2000 m.)

 
Madde 6.(4) a. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri Onanmış Su Koruma Alanları Çevre Düzeni Planı ile Uygulama İmar Planı kararlarına uygun olmalıdır. Bu alanda m.6.(2) Mutlak Koruma Alanı 4,6 ve 7'nci fıkraları uygulanır. Bu alanda yeni mezarlık alanları oluşturulamaz.
 
 1. Bu alanda yeni endüstri kuruluşlarına, hayvancılık tesislerine, her türlü depolama tesislerine, akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, toplu konutlara izin verilmez.
 2. i) Bu alanın köy yerleşik alanı dışında kalan kısımlarında; inşaat alanının arsa yüzölçümüne
 
oranı (KAKS) 0.05, yapı yüksekliği 6.50 m., 2 kat, parsel büyüklüğünün 5000 m2’nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m2’yi geçmemek, yola ve parsel sınırlarına 5 m/ den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müştemilat yapılarına; gazino, lokanta kırkahvesi, kafeterya  gibi günübirlik yapılara ilgili idare tarafından İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilir.  Yapılacak  ifrazlardan  sonra  elde  edilecek  her  parsel  5000 m2’den küçük olamaz. Bu parsellerin, ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola en az 25 m. cephesi bulunması mecburidir. Yeni yerleşme alanı oluşturma maksatlı ifraz işlemi yapılamaz.Yukarıda tanımlanan binaların İSU Havza Yönergesinde belirtilen altyapı (sızdırmasız fosseptik,arıtma tesisi vb.) tesisleri İSU tarafından onaylanmadan Yapı Ruhsatı verilmez.
 1. Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yeralan, ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesislerine, dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu  Yönetmelik ve İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, İSU Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.
 1. i) Bu alanda m. 6.(3).b koşulları geçerli olup, açık arazide yapılan tarıma; bitki çeşidine göre, susuz yapılması veya damla sulama sisteminin kullanılması, suni gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanılmaması şartları ile izin verilir. Ayrıca entegre niteliği ve yardımcı hizmet üniteleri olmayan, topraksız tarım şeklinde yapılan seracılığa İSU Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Bu tür seracılığın yapılacağı beton temel ve çelik konstrüksiyonlu seralar, yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir, ancak ruhsata tabidirler. Basit örtü tipindeki seralar ise yaklaşma mesafeleri, inşaat alanı katsayısı ve Yapı Ruhsatına tabi değildir.
  1. Yapılacak olan beton temel ve çelik konstrüksiyonlu sera tipleri için; Yapı Ruhsatını verecek ilgili kurum görüşü ile birlikte Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir maksatla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi, bu seraların Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelerine göre yapılması ve İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması, basit örtü tipi seracılığına ise İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması şartlarıyla; İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilir.
 2. Mevcut konut ve günübirlik tesisler atıksuları ile ilgili İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirlerini aldıktan sonra, atıksularını İSU'nun uygun göreceği havza dışındaki  bir ortama taşımakla mükelleftirler. Mevcut hayvancılık tesisleri gübreleri ile ilgili tedbirlerini İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtildiği şekilde alarak havza dışına taşımakla mükelleftir. Mevcut iskan bölgelerinde ise ilgili idare tarafından atıksu altyapı tesislerinin yapılması ve atıksuların havza dışına İSU’nun uygun göreceği ortama uzaklaştırılması esastır.
 3. i) Bu alandaki mevcut endüstri tesislerinden sadece evsel nitelikli atıksuyu olan (endüstriyel atıksuyu olmayan) endüstri kuruluşlarına, atıksuları açısından İSU Havza Koruma Yönergesi Liste l'de verilen standartları sağlamak ve havza dışına İSU'nun uygun göreceği bir ortama taşımak kaydıyla, İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Bu alanda mevcut tesis statüsünde değerlendirilip, tedbir alarak izin verilecek tesislere; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak  Kirliliğinin  Kontrolü  Yönetmeliği,  Endüstri  Tesislerinden  Kaynaklanan  Hava
 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre ilgili kurumlardan izin belgesini getirmesi ve atıksuları ile ilgili İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almaları ve havza dışında İSU'nun uygun göreceği bir ortama taşımaları şartıyla İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.
 1. Bu alanda yeni endüstri kuruluşlarına izin verilmez. Ancak, mevcut endüstri kuruluşlarının atıksularında ve/veya hammaddelerinde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı maddeleri ihtiva eden ve /veya su kirliliğine sebep olabilecek, sıvı, katı, gaz gibi her türlü zararlı atık kaynaklandığı tespit edilen ve/veya proses atıksuyu olan endüstri kuruluşlarına faaliyetlerini durdurmaları, noter tasdikli taşınma taahhütnamesi vermeleri ve İSU Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sürede bölgeyi terketmeleri gerektiği bildirilir.
 1. Köy yerleşik alan sınırları içinde konut ve köyün ihtiyacı olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kırkahvesi, hamam gibi ticari fonksiyonların dışında yapılaşmaya izin verilmez.. Köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0.40, toplam inşaat alanı 250 m2, 2 (iki) kat, yükseklik (h) 6.50 m.den fazla olmamak şartıyla, İSU Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilebilir. Bu alanlarda minimum ifraz 300 m2 olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastroda mevcut yol dışında yol oluşturacak ifraza izin verilmez. Yeni yapılacak binaların ayrık nizamda olması, en az 5 m ön bahçe mesafesi, 3'er m yan bahçe mesafesi bırakılması esastır. Ancak parsellerin bu şartlara müsait olmaması durumunda mevcut teşekküller ve yol güzergahları dikkate alınarak bahçe mesafelerini ve inşaat nizamlarını tespite ilgili idare yetkilidir.
 2. i) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir.
  1. İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren  uygulamalar haricinde hafriyat  ve döküm  yapılamaz.  Bu  alanlarda bulunan
 terk   edilmiş   maden   ocaklarının   doğal   yapısının   ikame   edilmesi   ve   dolum   sonrası
 ağaçlandırılması   amacıyla  inşaat   ve   yıkıntı   atıkları   ile  karıştırılmamış   hafriyat  toprağı
 dökümüne izin verilebilir.
 

Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 m.- Su Toplama Havza Sınırı)

 
Madde 6. (5) a. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri Onanlı Su Koruma Alanları Çevre Düzeni Planı ile Uygulama İmar Planı Kararlarına uygun olmalıdır. Söz konusu bu alan içinde akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, tarıma dayalı sanayi mamulü depoları dahil akışkan nitelikli ürün depolarına ve benzeri kullanımlar maksadı ile yapılaşmaya, yeni kurulacak hiçbir endüstri kuruluşuna, bu yönetmelikle tanımlananlar haricinde yeni iskana ve toplu konutlara izin verilmez.
 1. Bu alanda mevcut endüstri kuruluşlarından sadece evsel atıksuyu olanların (endüstriyel atıksuyu olmayan); İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almaları, atıksularını İSU’nun uygun göreceği havza dışındaki bir yere taşımaları şartıyla kalmalarına İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Endüstriyel atıksuyu olan mevcut endüstri tesislerine, İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtildiği şekilde tedbirlerini almaları ve atıksularını İSU'nun uygun göreceği havza dışında bir yere taşımaları şartıyla, İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilir.
 
 1. Bu alanda mevcut tesis statüsünde değerlendirilip, tedbir alarak izin verilecek tesislere; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre ilgili kurumlardan izin belgesini getirmesi ve atıksuları ile ilgili İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri alması ve havza dışına taşıması şartıyla İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir
 2. Bu alandaki tarım faaliyetlerine, kalıcı zirai mücadele ilaçları ve sun'i gübre kullanılmamak şartıyla izin verilebilir.
 3. i) Bu alanda arıhanelere, entegre niteliği olmayan kümes, ahır,ağıl, yem depoları, hububat depoları ile üretime yönelik faaliyeti ve yıkama-paketleme, işleme gibi üniteleri olmayan tarıma dayalı mamul malzeme depoları, soğuk hava depoları ve ürün depolarına yapılanma ve atıkları ile ilgili olarak İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen şartlara uymaları halinde İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.
ii) Bu bentte tanımlanan konut dışı yapılardan depolar, arıhaneler, entegre niteliği olmayan kümes, ahır ve ağıllar min-parsel büyüklüğü 5000 m2 olmak, mahreç aldığı yola 10 m.den, parsel hudutlarına 5 m.den fazla yaklaşmamak, inşaat alanı katsayısı 0.05'i, toplam inşaat alanı 250 m2' yi, yapı yüksekliği (h) 6.50 m. ve 2 (iki) katı geçmemesi şartıyla yapılabilir. Parsel  büyüklüğünün  5000  m2'  nin  üzerinde  olması  halinde  de  toplam  inşaat  alanı
250 m2' yi geçemez. Ayrıca bu tesisler için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir maksatla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi ve bu yapıların Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelere göre yapılması gerekmektedir.
 1. i) Bu alanın köy yerleşik alanı dışında kalan kısımlarında inşaat alanının arsa yüzölçümüne oranı (KAKS) 0.05, yapı yüksekliği (h) 6.50 m., 2 (iki) kat, parsel büyüklüğünün 5000 m2'nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmemek, yola ve parsel sınırlarına 5 m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müştemilat yapılarına; gazino,lokanta, kırkahvesi, kafeterya  gibi günübirlik yapılara ilgili idare tarafından İSU Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2'den küçük olamaz. Bu parsellerin ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola en az 25 m. cephesi bulunması mecburidir. Yeni yerleşme alanı oluşturma maksatlı ifraz işlemi yapılamaz. Yukarıda tanımlanan yapıların İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen altyapı (sızdırmasız fosseptik.arıtma tesisi vb.) tesislerine İSU tarafından onaylanmadan Yapı Ruhsatı verilmez.
ii) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yeralan ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesisleri, dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu  Yönetmelik ve İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.
 1. Çöp, moloz, çamur gibi atıkların bu alana dökülmesine ve depolanmasına, gübrelerin açıkta depolanmasına, sıvı atık ve arıtılmış atıksuların deşarjına izin verilmez. Zorunlu şartlarda katı atık aktarma istasyonu yapılmasına her türlü tedbiri almak şartıyla, İSU Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü taktirde izin verilir.
 
 1. i) Bu alanda beton temel ve çelik konstrüksiyonlu seracılığa; Yapı Ruhsatını verecek ilgili kurum görüşü ile birlikte Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun  görüşünün alınması ve başka bir maksatla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi ve bu seraların Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelere göre yapılması ve İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması,
ii) Basit Örtü tipi seracılığa ise; İSU Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması şartlarıyla İSU Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir.
I. Mevcut hayvancılık tesislerine İSU Havza Koruma Yönergesi m. 6.9 da belirtilen teknik tedbirleri almaları şartı ile İSU Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.
 1. Köy yerleşik alan sınırları içinde konut ve köyün ihtiyacı olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kırkahvesi, hamam gibi ticari fonksiyonların dışında yapılaşmaya izin verilmez. Köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0,40 toplam inşaat alanı 250 m2, yükseklik (h) 6.50 m., 2 (iki) kattan fazla olmamak şartıyla İSU Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilir. Bu alanlarda min. ifraz 300  m2 olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastroda mevcut yol dışında yol oluşturacak ifraza izin verilmez. Yeni yapılacak binaların ayrık nizamda olması, en az 5 m. ön bahçe mesafesi, 3'er m. yan bahçe mesafesi bırakılması esastır. Ancak parsellerin bu şartlara müsait olmaması durumunda mevcut teşekküller ve yol güzergahları dikkate alınarak, bahçe mesafelerini ve inşaat nizamlarını tespite, ilgili idare yetkilidir.
 2. Kırsal yerleşim alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına İSU tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra İSU Havza Koruma Yönergesi Liste 2'deki iş kollarına İSU'nun görüşü alınarak izin verilir.
 3. Kentsel yerleşim alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına İSU tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra İSU Havza Koruma Yönergesi Liste 3'deki işkollarına İSU'nun görüşü alınarak izin verilir.
 
 1. i) 3213 sayılı Kanun çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir.
 
ii) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren  uygulamalar haricinde hafriyat  ve döküm  yapılamaz.  Bu  alanlarda bulunan
 terk   edilmiş   maden   ocaklarının   doğal   yapısının   ikame   edilmesi   ve   dolum   sonrası
 ağaçlandırılması   amacıyla  inşaat   ve   yıkıntı   atıkları   ile  karıştırılmamış   hafriyat  toprağı
 dökümüne izin verilebilir.

Dereler

 
Madde 7. (1) Su toplama havzası yağış alanlarındaki dereler İSU tarafından koruma altına alınmıştır. İçme ve kullanma suyu rezervuarlarını besleyen bütün sulara, akar ve kuru derelere hiçbir surette atıksu ve arıtılmış atıksu deşarjı ile atık deşarjı yapılamaz. Kaynak suları ve yer altı suları havza dışına taşınamaz.
 1. Yuvacık Barajı kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında bulunan ve bu Yönetmeliğin eki olan Liste1’de belirtilen 1/5000 ölçekli paftalara işlenmiş olan derelerin her iki tarafındaki 0-100 m’lik koruma bantlarında havzanın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında geçerli olan madde 6/(2) Mutlak Koruma Alanı a,d,e,f,g ve h. fıkraları geçerlidir. Bu alanda turistik tesis, konut, iskan,
 
endüstri, depolama ve benzeri kullanımlar maksadıyla hiçbir türlü yapılaşmaya izin verilmez. Ancak; Mutlak Koruma Alanı ilk 100 metrelik alan dışı ile Kısa, Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında mevcut debi enerji üretimine imkan veriyorsa,
 • Mevcut Su kalitesi ve miktarının olumsuz etkilenmemesi,
 • En az 0,2 m3/sn lik ekolojik su debisinin bırakılması,
 • Balık geçit yapısının yapılması.
 • İnşa edilecek türbinlerin DSİ’ nin belirlediği derenin taşkın sınırının dışında kalması ya da  gerekli taşkın koruma yapısının yapılması,
 • Çevresel tedbirlerin alınarak ( sıvı ve katı hiçbir şekilde dereye verilmemesi),
 • Yapılacak proje esaslarının imar planları ve çevre düzeni planlarında yer alması,
 • Menba ve mansab da su kalitesinin düzenli olarak izlenmesi ( içme suyu temin edilen su kaynakları için yapılan analizler),
 • İnşaat süresince erozyonu önleyici tedbirlerin alınması ve gerekli peyzaj çalışmalarının yapılması şartıyla İSU Yönetim Kurulu’nun Kararı ile Hidroelektrik Santrallerinin  yapımına  izin verilir. Bu Yönetmeliğin eki olan, Liste 1’de verilen derelere ait dere mutlak koruma bantlarındaki mevcut yapı ve tesisler, İSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır ve kaldırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar mevcut yapı ve tesisler atıksuları için sızdırmaz fosseptik yapmak ve atıksularını İSU’nun uygun göreceği havza dışındaki bir yere taşımakla yükümlüdür. Mevcut yapı ve tesis kapsamı dışında kalanlar, kaçak yapı olarak değerlendirilir ve İSU tarafından yıktırılır.
 1. Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki dere mutlak koruma bantlarında bu koruma alanlarının sadece tarıma yönelik hükümleri, seracılık ve yapı niteliği taşıyan tesis olmaması şartıyla geçerlidir.
 

Yüzey ve Yeraltı Suları

 
Madde 8. (1) Yer altı sularının kullanılması ve muhafazasına dair Yer altı Suları Hakkındaki kanun ile DSİ Genel Müdürlüğü’ne verilen yetki ve mesuliyetler saklıdır. Yeraltı suyu korunmasına ilişkin özel planlama esasları getirilinceye kadar aşağıda söz edilen mükellefiyetlerin yerine getirilmesinde İSU Genel Müdürlüğü yetkilidir.
 1. Yer altı suyu hangi sınıftan olursa olsun, kalitesinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda, kirletici kaynak belirlenir ve kirletici 2872 sayılı Çevre Kanununun 20,21 ve 23 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem yapılır.
 2. Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yer altı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişini önleyecek emniyetli çekim tespitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yol açan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme  yasağı kapsamına girer.
 3. Kalıcı nitelikteki kirleticilerin uzun süreler sonunda kuyu ve drenlerden ortaya çıkması muhtemel olduğundan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde adı geçen ve hiçbir şekilde çevresel ortamlara verilemeyeceği belirtilen maddeleri kullanan faaliyetler yasaktır.
 4. Sınıf YAS I ve Sınıf YAS II grubu yer altı sularının alındığı kuyu, pınar ve infiltrasyon galerinin toplu içmesuyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha yakın mesafede  hiçbir  yapıya,  katı  ve  sıvı  atık  boşaltımına  ve  geçişe  izin  verilmez. Bu
 
koruma tedbirlerini uygulayabilmek için yer altı suyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile çevrilir.
 1. Koruma alanının büyüklüğü yerel şartlar dikkate alınarak idarece azaltılabilir ya da arttırılabilir. Gerektiği hallerde ikinci bir koruma bandı oluşturularak, bu alanın yapılaşmaya izin verilmeksizin yalnızca geçiş, rekreasyon gibi amaçlarla kullanımına izin verilebilir.
 2. Koruma bantlarının oluşturulmasına hali hazırdaki durum, yukarıda a,b,c,d ve e bentlerinde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına izin vermiyorsa bu durumda yapılar kamulaştırılır. Kamulaştırmanın mümkün olmaması halinde koruma alanı içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır.
 3. Atıksularla veya yağmursuları ile çözünerek yer altı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yer altı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz.
 4. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde belirtilen STS3 ve STS4 sınıflarındaki maddeleri ihtiva eden atıklar, ancak tebliğde bahsedilen özel tedbirler alınarak depolanabilir.
 5. Yer altı sularının kirlenmemesi için tedbir almak maksadıyla her türlü kimyasal madde proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları, özel atıklar vb. maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır.
 6. Atıksularla sulama yapıldığı takdirde, sulama suyu miktarı ve sulama programı bu suların yer altı suyuna sızarak, kalıcı bir kirlenmeye yol açma tehlikesini en aza indirecek şekilde düzenlenir.
 7. Özellikle yer altı sularının içmesuyu maksadıyla kullanıldığı yörelerde, kullanılan tarım ilaçlarının tabii şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden olması gerekir. Bunların kullanımı konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden izin alınır.
 8. Gübrelemede Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerince gerekli miktar hesapları detaylı olarak belirlenir ve fazla gübre kullanılmamasına dair denetlemeler yapılır.
 9. Radyoaktif izleyiciler kullanılması gerektiğinde su kirlenmesine neden olmayacak izleyiciler kullanılır.
 10. Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında kaza ihtimali göz önüne alınarak, yer altı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. Mesela perlit, talaş gibi maddeler bu maksatla stokta bulundurularak, kaza hallerinde çevreye saçılan maddelerin absorpsiyonu için kullanıma hazır tutulur.
 11. Yer altı suyu rezervlerine haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlardan malzeme temini yasaktır. Ancak yer altı suyu beslenme havzalarından malzeme teminine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak izin verilebilir.
 12. Yer altı suyuna arıtılmış dahi olsa doğrudan atıksu deşarjı yapılamaz. Yer altı suyuna yapay besleme, yer altı sularına ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kanuni Müeyyideler, Tedbirler ve Uygulama Esasları ve Zararların Tazmini Kanuni Müeyyideler
Madde 9. (l) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yeralan hüküm ve yasaklara aykırı fiil ve durumların tespiti halinde, en az iki İSU görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanağa; Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem yada durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek yada tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler beyanlar doğrultusunda geçirilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile mahalli kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.
 
 1. İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde;
  1. Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara zehir katmak suretiyle bozarak, halkın sağlığını tehlikeye düşüren kimseler hakkında TCK
m. 185 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,
 1. İSU'ya ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, 2560 sayılı kanunun m. 20 ve 27 gereği kamu malı sayılıp, bu mallara zarardan dolayı TCK m. 152 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,
 2. Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıdaki a ve b bentlerinde tanımlanan hallerin dışında bu Yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı TCK m. 526 gereğince ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, dosyaya kendi mütalaasını  da ekleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.
 1. İSU Genel Müdürlüğü yaptığı inceleme ve değerlendirmede, tutanakla tespit edilen fiil veya durumun 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun m. 242 vd. aykırı olması halinde sorumluları hakkında, 1593 sayılı Kanunun m. 282 gereğince işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.
 2. İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan suların, kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sağlık şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için bu Yönetmelikte alınan tedbir ve kararlara ve diğer yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 831 sayılı Sular Kanunu m.Ek.8 gereği işlem yapılmak üzere kendi mütalaasını da ekleyerek gerekli cezanın verilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderir.
 3. İSU Genel Müdürlüğü, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem, yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunun m. 20, 21, 23'de öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanağı kendi görüşünü de ihtiva eden bir istek yazısı ile Çevre Kanunun m. 24'ünde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.
 4. Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, İSU Genel Müdürlüğünce devamlı olarak takip edilir ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen hallerde, yargılama safhasında İSU’nun davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.
 
 

Tedbirler

 
Madde 10. (1) Doğrudan su kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile  havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya ilgili diğer mevzuatta yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesi tehlikesi arzeden eylem ve faaliyetler sayılır.
 
 1. Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak İSU tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde,
  1. Yüzeysel ve yeraltısuyu kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesine yol açma tehlikesi arzeden fiillerin veya faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya fiillerin durdurulması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması için luzumlu tedbirlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir.
  2. Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarındaki kaçak yapılardan; mutlak, kısa, dere Mutlak Koruma Alanında kalan binalar ile bunlara ait her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı İSU Genel Müdürlüğü tarafından; orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında (dere mutlak koruma alanları hariç) kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesat'ın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlıklarından talep edilir Görevini yerine getirmeyenler hakkında İSU Genel Müdürlüğü tarafından kanuni işlem yapılması için ilgili mercilere müracaat edilir.
  3. Ayrıca su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konulmuş bulunan yasaklara aykırı fiil ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum İSU tarafından Çevre Kanununun
m. 15 ve 16'nın uygulanması talebini ihtiva eden bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
 

Uygulama Esasları

 
Madde 11. (1) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan talep edilen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma tedbirlerine başvurma talepleri bakımından, İSU Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanunun m. 2/d uyarınca Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken tedbirin alınmasında gecikmeye sebep olmayacak sekilde, İSU'nun tedbir talebi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir.
 1. İSU tarafından talep edilen ve 831 sayılı Kanunun Ek-8'e göre su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı; 2560 sayılı Kanun'un m. l'i uyarınca belirlenen alandır.
 2. Yönetmelik hükümlerine göre kaçak yapı tarifine giren her türlü bina, tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması hususlarında 3194 sayılı Kanun'un ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara da dair hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma, Büyükşehir Belediye sınırları dışında olması halinde, yukarıda 2. fıkrada  tarif edilen alanda oluşmuşsa, bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunundan doğan yetkileri ile İSU'nun 2560 sayılı Kanun'un m. 20'sinin 2.fıkrasında belirtilen kaldırma yetkisi her halükarda saklıdır.
 

Zararların Tazmini

Madde 12. (1) Su kaynaklarının korunmasına dair yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların tazmin edilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Kanun'a göre tahsili için; harcama, gider ve zararları belgeye bağlanmış miktar bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, luzumlu takibin yapılması talep edilir. Takip safhaları, İSU görevlileri tarafından devamlı olarak takip edilir ve ilgili dairenin talep etmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.
 
 
 
 
 
 

Son Hükümler


DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici Madde, Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
 
 
 
Madde 13. (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan değişiklikleri ihtiva eden "Havza Koruma Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Yürürlük

 
Madde 14. (1) 15 maddeden ibaret İşbu Yönetmelik İSU Genel Kurulu tarafından kabul edilip ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Yürütme

 
Madde 15. (1) Bu Yönetmeliği İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.
 

Ekler

 
Liste l: Yuvacık Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını Gösteren Paftalar
 
Kirazdere Barajı Su Toplama havzası 40 ° 31 dk 04 " - 04° 40 dk. 60 " Enlem
29° 48 dk.65"       - 30° 07 dk 40" Boylam arası Dereler ve Paftaları
G23 /C4 G23 /C2 G24/D1 G24/D4 G23/C3
 
Sarısudere, İnönüdere, Müflisdere, Kirazdere, Sulardere, Karapınardere, Serindere ve Yan Kolları
Hakimpınardere, Bıçkıdere, İnekpınarıdere, Arduşludere, Kirazdere, Aksığındere, Sulardere ve Kazandere

Liste 2: Liste 2: Kocaeli İli Sınırları Dahilinde Halen İçme ve Kullanma Suyu Olarak Faydalanılan Kaynaklar:

Sapanca Gölü, Paşa Suyu, Maşukiye Yanık Dere, Suadiye Barboros Kaynak Suyu, Suadiye Kestanelik Kaynak Suyu, Suadiye Toraman1 Kaynak Suyu, Suadiye Toraman2 Kaynak Suyu, Suadiye Toraman3 Kaynak Suyu, Derbent Hamam Su Kaynağı, Fındık Suyu ve Muşmula Suyu, Akpınar Suyu, Beşevler Kaynak Suyu, Araba Konağı Kaynak Suyu, Abdipaşa Kaynağı, Ayazma Kaynağı, Yağbolu Kaynağı, Rıdvanlar, Hira Kaynağı, Kozdere Pınar Suyu, Kovanlık Pınar Suyu, Gölcük Pınar Suyu, Körfez Ali Hocalar Kaynağı, Körfez Kutluca Ilıca Kaynak Suyu, Körfez Kutluca Kaynak Suyu, Körfez Kaya Pınar Kaynağı, Körfez Balaban Kaynağı, Körfez Koca Kiraz Kaynağı, Derince Çene Dağı Kaynağı, Körfez Kiraz Pınar Kaynağı, Körfez Kavak Pınarı Kaynağı, Körfez İrcek Kaynağı, Lörfez Oğulcak Kaynağı, Körfez Sarı Çetin Isıtma Pınarı, Körfez Pelitli Kaynağı, Körfez Oma Tarlası, Körfez İncirli Alçak Kaynağı, Körfez Kozdere Kaynağı, Körfez Yuğullu Pınarı, Körfez Kaya Pınar Grubu, Körfez Kaya  Pınar Su Kaynağı, Gebze Çiftlik Dere Kaynağı, Gebze Denizli Göleti, Gebze Kaselli Kaynağı, Gebze Ballı Kayalar Kaynağı, Gebze Elma Dere Kaynağı, Gebze Demirciler Köyü Maslak Kaynağı, Karamürsel Uzun Dere Kaynağı, Karamürsel Uzun Dere Osmaniye Kaynağı, Karamürsel Ulaşlı Kaynarca Kaynağı, Karamürsel Karacadere Kaynağı, Karamürsel Keçi Karası Kaynağı, Karamürsel Yalakdere Kefen Kuyu, Çınarlar Su Kaynağı, Peltek Boğazı Su Kaynağı, Tepe Köy Araduman Su Kaynağı, Karamürsel Merkez Mah. Keson Kuyu, Karamürsel Bitli Su, Karamürsel Tekke Mezarlık Yanı, Karamürsel Kestane Pınarı ve diğer içme ve kullanma suyu alınan su kaynakları.
 
 YENİ TESPİT EDİLEN SU KAYNAKLARI  (08.08.2008 Tarih ve 2008/2. Olağanüstü
İSU Genel Kurulu Toplantısında 7 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 18.09.2008 Tarihinde Bizim Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak İçmesuyu Havzası İlan edilmiştir.)
 
 
SIRA SU KAYNAĞININ ADI   SIRA SU KAYNAĞININ ADI
1 Akçabeyli Köyü Su Kaynağı 1   55 Fulacık Köyü Su Kaynağı
2 Akçabeyli Köyü Su Kaynağı 2   56 İhsaniye Su Kaynağı
3 Akçaova Kaynağı   57 Kadriye Köyü Su Kaynağı
4 Akçaova Tokaşlar   58 Karaahmetli Köyü Su Kaynağı
5 Akıncı Köyü Su Kaynağı   59 Kızderbent Dilan Deresi
6 Alaybey Köyü Su Kaynağı 1   60 Kızderbent Kaynağı, İstanbul Çayırı
7 Alaybey Köyü Su Kaynağı 2   61 Kızderbent Keson Kuyu
8 Arıklar Köyü Su Kaynağı   62 Peltek Boğazı
9 Avdan Köyü Su Kaynağı   63 Semetler Keson Kuyu
10 Bağırganlı Balıklı Su Kaynağı   64 Senaiye Köyü Su Kaynağı
 
11 Bağırganlı Köyü Su Kaynağı   65 Sıcak Su Kaynağı
12 Ballar Köyü Su Kaynağı   66 Tahtalı Köyü Su Kaynağı
13 Beyce Köyü Su Kaynağı   67 Taşağıl Kaynağı (artezyen)
14 Bozburun Köyü Su Kaynağı   68 Yalakdere Keson Kuyu
15 Çamkonak Kaynağı1   69 Akpınar Kaynağı
16 Çamkonak Kaynağı2   70 Ardıç Kaynağı
17 Çerçili Köyü Su Kaynağı   71 Asmaköprü Kaynağı
18 Eğercili Köyü Su Kaynağı   72 Beşevler Kaynağı
19 İncecik Köyü Su Kaynağı   73 Çanakçı Kaynağı
20 Kabaklar Köyü Su Kaynağı   74 Çubuklubala Artezyen 1
21 Karaağaç Köyü Su Kaynağı   75 Çubuklubala Artezyen 2
22 Kefken Gürgenpınarı   76 Çubuklubala Su Kaynağı
23 Kırkpınar Su Kaynağı   77 Dalarbatar Su Kaynağı
24 Kurtyeri Su Kaynağı   78 Güngörmez Su Kaynağı
25 Pınarlı 1   79 Hamasuyu Su Kaynağı
26 Pınarlı 2   80 Karaardıç Kaynağı
27 Selametli Köyü Su Kaynağı   81 Keson Kuyu
28 Seyitaliler Köyü Su Kaynağı   82 Kürekdağı Kaynağı
29 Tekzen Köyü Su Kaynağı   83 Longurdak, Kızpınarı, Gerdeme, Üzüm Kaynağı
30 Yağbolu   84 Muşmulasuyu Kaynağı
31 Yaylapınarı Su Kaynağı   85 Osman Efendi Kaynağı
32 Değirmendere Büyükdere   86 Otoşa Kaynağı
33 Halıdere Kovanlık Kaynağı   87 Paşasuyu Kaynağı
34 Kozdere Kaynağı   88 Dikenli Köyü Su Kaynağı
35 Avidere   89 Elmacık Köyü Su Kaynağı
36 Ayvazpınar Köyü Su Kaynağı   90 İğnediler Köyü Su Kaynağı
37 Halıdere Kovanlık Kaynağı   91 Kaşıkçı Kaynağı (Sarp Deresi)
38 İrşadiye Köyü Su Kaynağı   92 Kayalı Dağı Su Kaynağı
39 Karanlıkdere   93 Korucuköy Su Kaynağı
40 Lütfiye Köyü Su Kaynağı   94 Naip Köyü Su Kaynağı
 
 
41 Mahmudiye, Ferhadiye Köyü SuKaynağı   95 Sevindikli Köyü Su Kaynağı
42 Mesruriye Köyü Su Kaynağı   96 Cumaköy Su Kaynağı
43 Saraylı Kaynağı   97 Bektaşi Köyü Su Kaynağı
44 Selimiye Köyü Su Kaynağı   98 Ağadere
45 Sırretiye Köyü Su Kaynağı   99 Çenedere Su Kaynağı
46 Sofular Köyü Su Kaynağı   100 Karagöllü Hayrettinli Su Kaynağı
47 Şevketiye Grup Su Kaynağı   101 Ören Köyü Su Kaynağı
48 Ümmiye Köyü Su Kaynağı   102 Tahtalı Hocalar Köyü Su Kaynağı
49 Ahmetbey Keson Kuyu   103 Tahtalı Tureş Su Kaynağı
50 Akpınar Su Kaynağı   104 Terziler Köyü Su Kaynağı
51 Aradönen, Mulan, Uzundere dereleri   105 Toylar Köyü Artezyen
52 Avcı Köyü Su Kaynağı   106 Ballıkayalar
53 Çamdibi Köyü Su Kaynağı   107 Kirazpınar
54 Çınarlar