KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

 
(12.11.2020 Tarih ve 2020/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 16.11.2020 Tarihinde Demokrat Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

 

 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
Madde l. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
Madde 2. (1) Bu Yönetmelik ile İdarenin, içme-kullanma suyu temin ettiği ve/veya etmeyi planladığı bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarını kapsar.
 
Yasal Dayanak
 
Madde 3. (1) Bu yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
Madde 4. (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
 
Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, gölet, dere, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yer altı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,
 
Arıtma: Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını,
 
Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinde oluşan ya da fosseptiklerden çıkan, sıvı-katı madde karışımı,
 
Arıtma Tesisleri: Her türlü faaliyet neticesi oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri,
 
Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak doğrudan veya dolaylı zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle birlikte atık enerjiyi,
 
Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları,
 
Atıksu Altyapı Tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,
 
Atıksu Depolama Tankı: Atıksuların toplandığı ve dengelendiği teknik usullere uygun hazırlanmış hacimleri,
 
Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, sanayi bölgeleri, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, tarımsal alanlar, hayvancılık faaliyetleri, kentsel bölgeler, eğitim kuruluşları, turizm alanları, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler, otel yemekhaneleri ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeler ve alanlardır,
 
Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 
Bakım-onarım: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini(basit tamir tadilat),
 
Büyükşehir Belediyesi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,
 
Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, havada ve toprakta meydana gelen, doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıksuların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen neticeleri,
 
Çevrenin Korunması: Ekolojik dengenin korunması, suda, havada, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tamamını,
 
Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsantrasyonları,
 
Dereler: Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabi yatağı olan yerleri,
 
Dere Mutlak Koruma Alanı: Rezervuara su taşıyan ve su toplama havzalarına ait Ek’ te yer alan derelerin her iki tarafında bu Yönetmelikle belirlenen koruma bandını,
 
Deşarj: Sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç olmak üzere, atıksuların arıtılmaksızın veya arıtıldıktan sonra doğrudan veya dolaylı olarak sistemli bir şekilde alıcı ortama boşaltılmasını,
Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü,
 
Endüstriyel Atıksu: Endüstri kuruluşlarından, imalathanelerden, yemekhanesi olan okul-hastane-otel, atölyelerden, tamirhanelerden, küçük sanayi sitelerinden ve organize sanayi bölgelerinden vb. kaynaklanan her türlü işlem ve yıkama atığı suları, proses suları ile karıştırılmadan ayrı olarak işlem görüp uzaklaştırılan kazan ve soğutma sularını,
 
Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisini,
 
Evsel Atıksu: Konutlardan, yemekhanesi olmayan okul, hastane ve otel gibi küçük işletmelerden kaynaklanan ve insanların günlük yaşam faaliyetleri gereği ihtiyaç duydukları suyun kullanımı nedeniyle oluşan atıksuları,
 
Fosseptik: Binaların civarında yapılmış atıksuların (pis suların) toplanması için yer altına açılmış kapalı beton boru, künk, pik boru veya benzeri vasıtalarla akıtıldığı etrafı taş, tuğla veya beton ile çevrilmiş kapalı ve yalnız bu amaç için kullanılan çukurları,
 
Günübirlik Tesis: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve sportif faaliyetler gibi imkânları günübirlik olarak sağlayan ve sökülüp takılabilir nitelikteki yapıları,
 
Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB): İdare tarafından düzenlenen, atıksu kaynaklarının evsel ve/veya endüstriyel atıksularının yasal mevzuata göre uzaklaştırılması veya kanalizasyon şebekesine bağlanma ve boşaltılma şartlarını tespit eden belgeyi,
 
Hukuka Aykırı Kullanım: Yapıların, tesislerin, su ve arazilerin Yasal Mevzuat hükümlerine aykırı kullanımı,
 
İçme-kullanma Suyu: Özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları suları,
 
İçme-kullanma Suyu Havzası: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının tabii su toplama alanını,
 
İçme-kullanma Suyu Havzası Koruma Planı: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla yapılan ve o havzaya özel hükümleri tanımlayan planı,
 
İçme-kullanma Suyu Temin Edilen Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları: İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere faydalanılan her türlü suni ve doğal göller ile yer altı suları ve bunları besleyen suları,
 
İdare: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü (İSU Genel Müdürlüğü),
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Görüşü: Evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuyu bulunan her türlü imalata yönelik işyeri ve endüstri tesislerine bu Yönetmelikle ve Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği(AKDY)’nde belirlenen koşulları sağlaması halinde İSU tarafından verilen Havza Atıksu Kontrol Belgesi veya Havza Atıksu Kontrol Belgesi almasına gerek yok görüşünü,
 
İyi tarım uygulamaları: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai faaliyetleri,
 
Kaçak Yapı: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yasal mevzuata aykırı olarak inşa edilmiş tesisleri ve yapıları,
 
Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,
Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri ve arıtma çamurunu,
 
Kırsal Yerleşim Alanı: Köy statüsünde iken 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerleşim birimini,
 
Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii, suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taşkın durumları dışında, suyun karayla temas ettiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,
 
Kirletici: Suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik veya radyolojik karakterini değişikliğe uğratabilen, insan yapımı veya insan faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü maddeyi,
 
Kirlilik Yükü Bedeli (KYB): Arıtma gerektiren atıksu üreten kaynaklardan, kirlilik yükü oranında gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti neticesinde İSU tarafından yapılan işlerin giderini karşılamak amacıyla endüstri kuruluşlarının ödemek zorunda oldukları meblağı,
 
Maksimum Su Kotu: Baraj gölünün su toplayabileceği en üst sınırı,
 
Mesire yeri: Toplumun dinlenme, eğlenme ve spor gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek amacıyla, gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi alanları
 
Mevcut İskan Bölgeleri: Yasal mevzuata uygun olarak kurulan ve yerinin değiştirilmesi mümkün olmayan ve sınırları Çevre Düzeni Planında belirtilen kırsal yerleşim alanları ve belediyeleri,
 
Mevcut Tesis ve Yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yasal mevzuata uygun olarak gerekli izinleri almış yapıları,
Organik tarım faaliyetleri: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan işlemleri,
Önlem Alarak izin Verilecek Tesis: İdare tarafından mevcut tesis olarak kabul edilen ve Havza Koruma Yönergesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda kirlilik tedbirlerini alarak faaliyetine izin verilen tesisi,
 
Sızdırmasız Fosseptik: Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz özelliğe sahip, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen hazneleri,
 
Su Kirliliği: Su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan doğal kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer maksatlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar meydana getirecek madde veya enerji atıklarının boşaltılması,
 
Su Kirliliği Kontrol Standartları: Belirli bir amaçla kullanımı planlanan su kütlelerinin mevcut su kalite kriterleri uyarınca kalite denetimine tabi tutulabilmesi ve daha fazla kalite kaybının engellenmesi için konulmuş sınır değerlerini ve bu sınır değerlerinden;

 

 

  1. Atıksu boşaltımı dolayısı ile alıcı ortam sayılan su kütlelerinin kalite özelliklerini bozmasını engellemek üzere konulmuş olanları, alıcı ortam standartlarını,

 

 

  1. Aynı amaçla, boşaltılan atıksuların kalite özelliklerini kısıtlayanları ise deşarj standartlarını,

 
Su ve Kanal İdareleri: İlan edilmiş havza sınırları içinde yer alan Su ve Kanal İdarelerini,
 
Su yapısı: Taşkın koruma ile erozyon ve rüsubat kontrol yapıları gibi dere ıslah yapıları hariç olmak üzere akarsu yatağı üzerinde suyu biriktirmek ve yönlendirmek için yapılan yapıları,
 
Tehlikeli atık: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,
 
Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını,
 
TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
 
Yeraltı Suyu: Bir kuyuya ya da kaynağa önemli miktarda su sağlama kapasitesine sahip bir jeolojik formasyon veya formasyon grubunda bulunan durgun veya hareket halindeki suları,
 
Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,
 
Zati ihtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını,
ifade eder.
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Genel Esaslar
 
Madde 5.(1) İl sınırları içi veya dışında İdare tarafından içme-kullanma suyu temini için ilan edilen havzalarda içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
(2) a) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerinin mevcut çevre düzeni planlarına aynen işlenmesi veya havza özelinde bu Yönetmelik hükümlerinin aynen yer alacağı bir "Çevre Düzeni Planı" nın hazırlanması esastır.
                
b) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu yönetmelik hükümleri mevcut onaylanmış imar planlarına ve plan notlarına aynen işlenir.
 
c) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış olan mevcut imar planlarının bu yönetmelik hükümlerine uygun olan kısımları geçerlidir. Tasdikli imar planında bu yönetmelik hükümlerine aykırı kullanım/faaliyet olması durumunda İdare uygun görüşü alınarak tasdikli imar planlarının Yönetmelik hükümlerine aykırı olan kısımları tadil edilir.
 
ç) İçme-kullanma suyu havzaları içinde yapılacak imar planı değişikliği taleplerinde bu yönetmelik hükümleri dikkate alınır, mevcut imar planlarında nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı değişiklik ve revizyonlar yapılamaz.
 
d) İçme-kullanma suyu havzaları içinde yeni hazırlanacak imar planlarında bu yönetmelik hükümleri dikkate alınır ve bu planlara ilişkin İdare uygun görüşünün alınması esastır. Havza koruma alanlarında toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis maksatları ile mevzi imar planı yapılamaz.
 
e)  İçme-kullanma suyu havzalarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. İçme-kullanma suyu havzalarında koruma planı hazırlanıncaya kadar bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.
 
     f) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde yer alan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı kapsamına giren kullanımlar, İdare olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili İdari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir.
 
(3) a) Havza genelinde, kamu, hazine ve orman alanlarının satış, kiralama ve tahsisi için İdarenin uygun görüşünün alınması zorunludur.
 
      b) Mutlak, Dere Mutlak ve Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında, kamu, hazine ve orman arazilerinin konaklama tesisleri, piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları vb. gibi faaliyetler için satış, kiralama ve tahsisi yapılamaz. Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında, İdare uygun görüşü ile kamuya tahsis edilen araziler tahsis maksadı dışında kullanılamaz, 3. kişilere devredilemez. Tahsisi yapılan kamu arazilerinde, tahsis süresinin sonunda, sürenin uzatılması için İdare uygun görüşü esastır.
 
      c) Mutlak ve Dere Mutlak Koruma Alanları hariç, hazine arazilerinin tarımsal amaçlı satış, kiralama ve tahsis taleplerine sadece organik tarım faaliyeti kapsamında izin verilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, iyi tarım uygulamaları kapsamında izin verilebilir.
 
      ç) Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metrelik mesafe içerisinde kalan hazine arazilerinin hayvancılık amaçlı satış, kiralama ve tahsisine izin verilmez. 5000 metre ile havza sınırları içinde kalan (yerleşim alanları sınırları içi hariç) hazine arazilerinin hayvancılık amaçlı kiralama, satış vb. talepleri ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda İdare tarafından değerlendirilir. Uygun görülen arazilerde; Tarım İl Müdürlüğünden Onaylı Toprak Koruma Projesi alınması şartı ile izin verilebilir. Bu tesislerde yapılacak olan bakıcı evleri tek kat, h:3,5 metre ve toplam inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Bakıcı evleri hayvancılık faaliyetine esas yapılardan önce inşa edilemez. Aksi uygulamalarda söz konusu yapı kaçak yapı kapsamında değerlendirilir.
 
(4) a) Havza sınırları içerisinde yerleşim alanları sınırları dışında yer alan tarım alanı olarak ayrılmış olan parsellerde, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere tüm müştemilatıyla birlikte tek kat h:3,5 metre ve toplam inşaat alanı 25 m²’yi aşmamak, günübirlik kullanıma esas, sökülüp takılabilir malzemeden olmak şartıyla İdarenin uygun görüşü alınarak izin verilir ve  ifraz uygulamaları 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu doğrultusunda yapılır.
 
     b) Havza genelinde, yerleşim alanları sınırları içinde, yerleşik halkın zati ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılacak konut dışı yapıların yapımına, hayvan sayılarına, türleri ve yapı büyüklüklerine, İdare, ilgili kurumların görüşü ve mevzuat hükümleri doğrultusunda izin verilir. Bu yapıların atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak ilgili mevzuat kapsamında depolanması ve bertaraf edilmesi zorunludur.
 
     c) Havzanın maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden daha uzakta olan ve yerleşim alanları sınırları dışındaki kısımlarında yer alan şahıs arazilerinde su kalite modelindeki esaslar doğrultusunda yeni büyük ve küçük baş besi çiftlikleri ve entegre tesis niteliğindeki hayvancılık işletmelerine, Tarım İl Müdürlüğünden Onaylı Toprak Koruma Projesi alınması şartı ile izin verilebilir. Bu tesislerde yapılacak olan bakıcı evleri tek kat, h:3,5 metre ve toplam inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Bakıcı evleri hayvancılık faaliyetine esas yapılardan önce inşa edilemez. Aksi uygulamalarda söz konusu yapı kaçak yapı kapsamında değerlendirilir.
 
     ç) Havza genelinde Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği esaslar doğrultusunda kontrollü otlatmaya izin verilir.
 
     d) Hayvancılık tesislerinin kurulması maksadıyla kooperatifleşme ve hayvansal atıkların kompostlaştırılması özendirilir.
 
(5) İçme-kullanma suyu havzalarında, hayvansal ve kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımına ilişkin denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından öncelikli olarak yapılır.
 
(6) Bütün koruma alanlarında su temini ve dağıtımından sorumlu idare tarafından, içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için, ihtiyaç duyulacak her türlü alt ve üst yapı inşaatları ile koruma alanlarının güvenliği ve korunması maksatlı yapılacak yapılar ve bunlara ait kazı işleri yapılabilir. Söz konusu çalışmalar sırasında Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirlerin alınması zorunludur.  
 
(7) a) Mutlak, kısa ve dere mutlak koruma alanlarında taş, kum, kil, maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez. Mevcut ruhsatlı taş, kum, kil, maden ocaklarının faaliyetleri durdurulur.
 
     b) Orta ve Uzun Mesafeli Koruma alanlarında; 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine İdare uygun görüşü alınarak izin verilir. İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.
 
     c) Havza genelinde, arkeolojik çalışmalara İdare ile Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle izin verilir.
 
(8) Bu yönetmeliğin tanımlar maddesinde belirtilen koruma alanlarının sınırları, hidrojeolojik şartların meydana getirdiği özel durumlar dışında havza sınırını aşamaz.
 
(9) İçme-Kullanma suyu havzalarında çalışan ve/veya çalışacak olan vidanjörler yasal mevzuat hükümlerine tabidir.
 
(10) İçme suyu havzalarında yeni Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri oluşacak atıksularını ilgili mevzuata uygun olarak tedbirleri almak ve arıtılmış atıksularını havza dışına taşımak zorundadır.
 
(11) İçme-kullanma suyu havzalarında mevcut olan veya uzaklaştırılacak tesisler Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak zorundadır. Söz konusu tesisler; ilgili standartları sağlamadıkları ve/veya atıksularını havza içine deşarj etmeleri halinde yasal mevzuat kapsamında hukuki ve cezai işlemler uygulanır.
 
(12) İçme-kullanma suyu havzaları içinde kalan özel mülkiyete, Devlet'e, Belediyelere ve bütün diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.
 
(13) a) Havzada sanayi amaçlı kullanım için yeraltı suyu temin edilen kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine yeraltı suyu kullanma belgesi sahipleri tarafından ölçüm sistemi takılması zorunludur. Ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır. 
   
        b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı yeraltı suyu temin edilen kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine yeraltı suyu kullanma belgesi sahiplerinden ölçüm sistemi takılması zorunludur Ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır. 
 
(14) İçme-kullanma suyu havzalarının farklı İl, Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediye sınırları içerisinde kalması durumunda, havza sınırları içinde oluşan bütün evsel veya endüstriyel atıksular konusunda sorumlu kamu kuruluşları ilgili koruma bantlarının ilgili maddeleri ve Genel Esaslar Madde (15) çerçevesinde işlem yapar. Yukarıda belirtilen işlemlerin sorumlu kamu kuruluşları tarafından yapılmaması durumunda İdare tarafından gerekli işlemler yapılır. Giderler, İdare tarafından, 2560 sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden kamu kuruluşlarından tahsil edilir.
 
(15) Havza sınırları içinde yer alan bütün tesisler Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) almak zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Havza Koruma Yönergesi ile belirlenir.
 
(16) İçme-kullanma suyu havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kolektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kolektör sisteminin varlığı içme-kullanma suyu havzasının tabii sınırını değiştiremez.
 
(17) Havzanın bütün koruma alanlarında enerji nakil hatları, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, PTT hattı, trafo, içmesuyu arıtma tesisi, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman vs. gibi olmamak kaydıyla, İSU Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilebilir.
 
(18) a) İçme-Kullanma suyu havzalarında, kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde, yerleşik halkın ihtiyacı olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kır kahvesi, hamam gibi ticari işletmelere İdare uygun görüşü ile izin verilir.
 
        b) İçme-Kullanma suyu havzalarında, kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde, yerleşik nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek, ilgili bakanlıkların yatırım programlarında yer alan, ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesislerine, dispanser, sağlık ocağı, cami, ibadethane ve dini eğitim merkezi yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projelerine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi şartlarıyla ve atıkları ile ilgili olarak, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde bütün teknik tedbirleri almak kaydıyla, İdare Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü taktirde izin verilebilir.
 
(19) İçme-kullanma suyu havzaları koruma alanlarında mevcut olarak değerlendirilmeyen kaçak yapı ve tesisler Havza Yıkım Yönergesi doğrultusunda kaldırılır. Mutlak, Kısa ve Dere Mutlak Koruma alanlarındaki kaçak yapı ve tesisler İdare tarafından, Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında kaçak yapı ve tesisler ise ilgili Belediye tarafından kaldırılır. Bu konudaki işlemler Havza Yıkım Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilir.
 
(20)  Tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde, ilgili mevzuatlara uygun olarak, organik tarım faaliyetlerine veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir.
 
(21) İçme-kullanma suyu temin edilen baraj göllerinin havzalarında oluşturulacak koruma alanları, memba yönündeki ilk baraj gölünün su toplama havzasında son bulur.
 
(22) Bu yönetmelikte yer almayan konular için yürürlükteki mevzuat geçerlidir.
 
(23) a) İçme-kullanma suyu havzalarının tüm koruma alanlarında yeni endüstri kuruluşlarına, her türlü depolama tesislerine, düzenli katı atık depolama ve bertaraf tesislerine izin verilmez.
 
       b) İnsan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, düzenli katı atık depolama ve bertaraf tesisleri, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır.
 
(24) Uzun Mesafeli Koruma Alanı hariç olmak üzere, havza genelinde yeni rüzgâr ve güneş enerji santrali kurulmasına ve mevcut rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerji santrallerinin kapasite artışına izin verilmez. İdare havza sınırları içinde kullanmakta veya planlamakta olduğu tesislerin enerji ihtiyacının karşılanması maksadıyla rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerji santrali inşa edebilir.
 
 (25) Baraj gölü ve baraj gölünü besleyen dereler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan mevcut su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri haricinde yeni su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri kurulmasına ve mevcut tesislerde kapasite artışına izin verilmez. Bahse konu tesislerin, ruhsat süresi bitiminde İdarenin görüşünün alınması zorunludur.
 
(26) Havza sınırları içinde kentsel ve kırsal yerleşim alanları dışındaki mevcut yapılar aynen korunur. Mevcut yapı tanımı kapsamında değerlendirilen yapıların basit tamir tadilatına izin verilir. Mevcut yapıların basit tamir ve tadilat ile kullanımı mümkün değilse kirliliğe neden olmadan kaldırılarak, kullanım maksadı ve yapı taban m² si değişmeden, hmax= 3.50 metreyi geçmemek ve doğal yapıya uygun malzemeden inşa edilmesi kaydıyla yenisinin Genel Esaslar Madde 5.(31) kapsamında yapımına izin verilir.
 
27) Havza sınırları içinde, içme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu uygulamalar sırasında yapılması gereken dolguların doğal yapının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılma yapılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı olması zorunludur.
 
28) Havza genelinde, arazi ve toprak yapısının uygun olduğu alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yapılabilir. Özel kişi veya kuruluşlara ticari maksat olmaması şartı ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.
 
29) Havza genelinde, yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez. Kanalizasyon şebekesinin bulunduğu yerlerde mevcut istasyonların İdareden alınacak HAKB ile oto yıkama faaliyeti yapmasına izin verilebilir.
 
30) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla İdare görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.
 
31) İçme-kullanma suyu havzaları koruma alanları içinde yapılacak bütün faaliyetler-yapılar için İdarenin uygun görüşünün alınması zorunludur. Söz konusu yapılar için yapılacak müracaatlarda; Belediyenin yürürlükte olan mevzuata göre ruhsata esas değerlendirmesini ve görüşünü bildiren üst yazısı ile birlikte imar durumu belgesi, Tanımlar Madde 4 (1) ‘de yer alan fosseptik ve/veya sızdırmaz fosseptik tanımlarına uygun proje, yapının başka bir maksatla kullanılmayacağını gösterir taahhütname, parselin hisseli olması halinde hissedarların muvafakatını gösteren muvafakatname, tapu, aplikasyon krokisi gibi bilgi ve belgeler görüş için İdareye verilir. Taahhütname konusunda Havza Koruma Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, kümes, ahır ve ağıl vb. talepler konusunda ilgili kurumlardan da uygun görüş alınması mecburidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Alanları ve Alınacak Tedbirler
 
Yüzeysel İçme Suyu Kaynakları (Göl ve Dereler)
 
Madde 6. (1) Göl ve göle su taşıyan derelere çöp, moloz, çamur gibi katı atıklar ve sıvı atıklar ile arıtılmış atıksu dökülemez.
 
(2) Tabii göl, baraj gölü ve göletlerde su alma yapısına 300 metreden daha uzak olan yerlerde, yasal mevzuata uygun olarak sportif amaçlı olta balıkçılığına izin verilebilir. İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göllerde su alma yapısına 300 metreden uzak olan yerlerde yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir.
(3) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılmasına izin verilmez. Baraj Gölünde, güvenlik, araştırma, numune alma ve Baraj Gölü su kalitesini iyileştirme maksadıyla, görevi dışında su içinde bulunmamak ve su dışında da herhangi bir kirlenmeye sebep olmayacak şekilde tedbirlerin alınması kaydıyla akaryakıt ile çalışan kayık, motor gibi araçlar, yine elektrik veya akü ile çalışan tekneler, İdare veya varsa barajı işleten kurumca kullanılabilir. Bu araçların kullanımından oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun Baraj Gölüne boşaltılması yasaktır. İstilacı ve zararlı türlerin Baraj Gölüne bulaşmasının önlenmesi maksadı ile Baraj Gölüne dışarıdan getirilen su taşıtlarına, gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur.
 
(4) Göl alanı maksimum su kotu içinde kalan arazilerde tarım yapmak, tarımsal sulama yapmak, hayvan otlatmak, göl ve göle su taşıyan derelerden su, toprak ve malzeme çekmek yasaktır.
 
(5) Tabii göl, baraj gölü ve göletlerde ilaçlama vb. faaliyetler yapılamaz.
 
(6) Su kalitesini ve ekolojik dengeyi olumsuz etkilememesi şartı ile İdare tarafından tabii göl, baraj gölü ve göletlere su transferi maksadıyla bağlantılar yapılabilir.
 
Mutlak Koruma Alanı (Maksimum Su Kotu - 300 m.)
 
Madde 7. (1) Mutlak koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki kara alanıdır.
(2) Mutlak Koruma Alanı içinde, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak hiçbir faaliyet yapılamaz.
 
(3) İçme-kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde, maksimum su seviyesinden itibaren içme-kullanma suyu alma yapısını merkez alan, yarıçapı 300 metre genişliğindeki alanın kara kısmındaki bölümü, içme-kullanma suyunu kullanan İdare tarafından kamulaştırılır. İçme-kullanma suyunu kullanan idarece gerekli görülmesi durumunda yarıçapı 300 metre genişliğindeki alana ilave olarak mutlak koruma alanının bir kısmı veya tamamı kamulaştırılabilir. Kamulaştırılmaya bağlı olarak arazinin yapısına göre Mutlak Koruma Alanının tamamı ya da lüzumlu görülen yerler çitle çevrilir.
 
(4) İçme-kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler, Genel Esaslar Madde 5.(4) a) ile Madde 7.(7)   ‘da tanımlanan yapılar haricinde hiçbir yeni yapı yapılamaz.
(5) Bu alanda, mevcut yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân verecek yoğunlukta değil ise, 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Atıksular ile ilgili yapılacak bütün işlemlerin İdarenin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği (AKDY)’ ne uygun olarak yapılması esastır.
(6) Bu alandaki Kentsel Yerleşim Alanlarında Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin onay tarihinde mevcut olan imar planları şartları geçerlidir. Kırsal yerleşim alan sınırları içinde yapılacak yeni yapılar için, emsal 0.20 olup hiçbir şartta inşaat alanı 100 m² yi ve kat adedi 2’yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri ilgili İlçe Belediyesi tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından, en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımının talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Bu alanda meskun konut alanlarında (kırsal nitelikli) minimum ifraz 1500 m² dir. Yapılacak yapılar için Genel Esaslar Madde 5.(31) geçerlidir.
 
(7)  Bu alanda, organik ve iyi tarım yapılmasına uygun olmadığı ilgili kurumlarca tespit edilen parsellerde piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları İdare uygun görüşü ile yapılabilir. Bu kapsamda düzenlenecek parseller 3000 m² den küçük, 5000 m² den büyük olamaz. Sadece piknik alanlarına hizmet vermek üzere otoparklara sızdırmazlığı sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla izin verilir. Bu maksatla yapılacak yapılar sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olmalıdır. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m²  den ve toplam kapalı alan 100 m² den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz. Söz konusu faaliyetler için Genel Esaslar Madde 5.(15),(31) esasları geçerlidir. İdareden faaliyet izni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.
 
(8)  Bu alan içinde, sportif amaçlı olta balıkçılığı için cepler teşkil edilebilir. Bu cepler içme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden daha yakın olamaz. Bu alanda oluşan insani ihtiyaçlar kısa mesafeli koruma alanındaki günübirlik tesislerden temin edilir.
 
(9) Kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez. Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine izin verilmez.
 
(10) Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılamaz.
 
(11)  Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda genişletme işlemi yapılamaz. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.
 
Kısa Mesafeli Koruma Alanı (300-1000m.)
 
Madde 8.(1) Kısa mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, mutlak koruma alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki kara alanıdır.
 
(2) Bu alandaki Kentsel Yerleşim Alanlarında Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin onay tarihinde mevcut olan imar planları şartları geçerlidir. Kırsal yerleşim alanı sınırları içinde yapılacak yeni yapılar için, emsal 0.30 olup hiçbir şartta inşaat alanı 140 m² yi ve kat adedi 2’yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri ilgili İlçe Belediyesi tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından, en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımının talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Bu alanda meskun konut alanlarında (kırsal nitelikli) minimum ifraz 1500 m² dir. Yapılacak yapılar için Genel Esaslar Madde 5.(31) geçerlidir.
 
(3) Bu alanda, organik ve iyi tarım yapılmasına uygun olmadığı ilgili kurumlarca tespit edilen parsellerde piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları İdare uygun görüşü ile yapılabilir. Bu kapsamda düzenlenecek parseller 2500 m² den küçük, 5000 m² den büyük olamaz. Sadece piknik alanlarına hizmet vermek üzere otoparklara sızdırmazlığı sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla izin verilir. Bu maksatla yapılacak yapılar sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olmalıdır. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m²  den ve toplam kapalı alan 100 m² den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz. Söz konusu faaliyetler için Genel Esaslar Madde 5.(15),(31) esasları geçerlidir. İdareden faaliyet izni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.
 
(4) Bu alanda, atıksu kaynaklarına ait atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân verecek yoğunlukta değil ise, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Atıksular ile ilgili yapılacak bütün işlemlerin İdarenin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği (AKDY)’ ne uygun olarak yapılması esastır.
 
 (5) Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılamaz.
 
(6) Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda genişletme işlemi yapılamaz. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.
 
Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000-2000 m.)
 
Madde 9.(1) Orta mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatayda 1000 metre genişliğindeki kara alanıdır.
 
(2) Bu alandaki Kentsel Yerleşim Alanlarında Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin onay tarihinde mevcut olan imar planları şartları geçerlidir. Kırsal yerleşim alanı sınırları içinde yapılacak yeni yapılar için, emsal 0.40 olup hiçbir şartta inşaat alanı 160 m² yi ve kat adedi 2’yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri ilgili İlçe Belediyesi tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından, en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımının talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Bu alanda meskun konut alanlarında (kırsal nitelikli) minimum ifraz 1250 m² dir. Yapılacak yapılar için Genel Esaslar Madde 5.(31) geçerlidir.
 
(3) Bu alanda, organik ve iyi tarım yapılmasına uygun olmadığı ilgili kurumlarca tespit edilen parsellerde piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları İdare uygun görüşü ile yapılabilir. Bu kapsamda düzenlenecek parseller 1500 m² den küçük, 5000 m² den büyük olamaz. Sadece piknik alanlarına hizmet vermek üzere otoparklara sızdırmazlığı sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla izin verilir. Bu maksatla yapılacak yapılar sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olmalıdır. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m²  den ve toplam kapalı alan 150 m² den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz. Söz konusu faaliyetler için Genel Esaslar Madde 5.(15), (31) esasları geçerlidir. İdareden faaliyet izni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.
(4) Bu alanda, atıksu kaynaklarına ait atıksular öncelikle havza dışına veya uzun mesafeli koruma alanındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Atıksular ile ilgili yapılacak bütün işlemlerin İdarenin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği (AKDY)’ ne uygun olarak yapılması esastır.
(5)  Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda İdareden izin alınması kaydıyla genişletme işlemi yapılabilir. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.
 
Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 m.- Su Toplama Havza Sınırı)
 
Madde 10.(1) Uzun mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında kalan içme-kullanma suyu havzasının bütünüdür.
 
(2) Bu alandaki Kentsel Yerleşim Alanlarında Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin onay tarihinde mevcut olan imar planları şartları geçerlidir. Kırsal yerleşim alanı sınırları içinde yapılacak yeni yapılar için, emsal 0.40 olup hiçbir şartta inşaat alanı 160 m² yi ve kat adedi 2’yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri ilgili İlçe Belediyesi tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından, en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımının talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Bu alanda meskun konut alanlarında (kırsal nitelikli) minimum ifraz 1250 m² dir. Yapılacak yapılar için Genel Esaslar Madde 5.(31) geçerlidir.
 
(3) Bu alanda, organik ve iyi tarım yapılmasına uygun olmadığı ilgili kurumlarca tespit edilen parsellerde piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları İdare uygun görüşü ile yapılabilir. Bu kapsamda düzenlenecek parseller 1500 m² den küçük, 5000 m² den büyük olamaz. Sadece piknik alanlarına hizmet vermek üzere otoparklara sızdırmazlığı sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla izin verilir. Bu maksatla yapılacak yapılar sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olmalıdır. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m²  den ve toplam kapalı alan 150 m² den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz. Söz konusu faaliyetler için Genel Esaslar Madde 5.(15),(31) esasları geçerlidir. İdareden faaliyet izni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.
(4) Bu alanda, atıksu kaynaklarına ait atıksular, havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Atıksular ile ilgili yapılacak bütün işlemlerin İdarenin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği (AKDY)’ ne uygun olarak yapılması esastır.
(5) Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda genişletme İdare uygun görüşü ile yapılabilir. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.
 
Dereler ve Dere Mutlak Koruma Alanı
 
Madde 11.(1) a) İçme-kullanma suyu havzaları içinde yer alan ve idare tarafından su temin edilen derelerin her iki tarafında yer alan 15 metrelik alan Dere Mutlak Koruma Alanıdır.
 
b) Su toplama havzası yağış alanlarındaki dereler İdare tarafından koruma altına alınmıştır. İçme ve kullanma suyu rezervuarlarını besleyen bütün sulara, akar ve kuru derelere hiçbir surette atıksu ve arıtılmış atıksu deşarjı ile atık deşarjı yapılamaz. Kaynak suları ve yer altı suları havza dışına taşınamaz.
 
(2) İdare gerekli gördüğünde, İçme-kullanma suyu temin edilen ve temin edilmesi planlanan dere, çay ve nehirlerin korunması amacıyla, regülatör, bent ve benzeri içme-kullanma suyu alma yapısını merkez alan, yarıçapı 300 metre genişliğindeki memba tarafındaki bölgede kamulaştırma yapabilir. Bu alanda, içme-kullanma suyu projesine ait mecburi teknik tesisler haricinde hiçbir yapı yapılamaz ve faaliyete izin verilemez. Söz konusu dere, çay ve nehirlerden su alınarak faaliyetine izin verilmiş olan su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin müktesep hakları saklıdır.
 
(3) İçme-kullanma suyu alma yapısının memba yönündeki ilk su yapısında son bulmak şartıyla, içme-kullanma suyu su alma yapısından itibaren maksimum 2000 metre mesafede, arıtılsa dahi atıksu deşarjına izin verilmez, ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılmış atıksular su alma yapısının mansabına bir kollektör ile deşarj edilebilir. Ancak, atıksuların içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.
 
(4) İçme-kullanma suyu alma yapısının memba yönündeki ilk su yapısında son bulmak şartıyla, içme-kullanma suyu su alma yapısından itibaren maksimum 2000 metre mesafedeki alan ile dere, çay ve nehirlerin şev üstünden sağ ve sol sahil kıyı çizgisinden itibaren 15 metre genişliğindeki alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.
 
(5) İçme-kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan dere, çay ve nehirlerin membasındaki su toplama alanına ilişkin olarak, içme-kullanma suyunu kullanan İdare tarafından koruma planı hazırlanabilir.
 
(6) Ek’ te yer alan derelerin her iki tarafında 15 metrelik mutlak koruma bandı oluşturulur. Bu alanda her türlü kirletici faaliyet yasaktır. Söz konusu dereler korunmaları amacıyla İmar Planlarına işlenir.
(7) Mevcut konut maksatlı yapılar ile ticari işletmeler DSİ tarafından belirlenecek riskler konusunda önlemleri almak zorundadır. Derelerin doğal yapısını ve akışını engelleyecek yapılar yapılamaz.
 
(8) 15 metrelik koruma bandında doğal yapıya uygun malzemeler kullanılarak yürüme ve bisiklet yolları oluşturulabilir.
(9) 15 metrelik alanda piknik yapmak yasaktır, oluşturulan ceplerde olta balıkçılığı yapılmasına izin verilir. 
(10) İdare, gerekli gördüğünde Ek’ te yer alan derelerin koruma bandında haritaya uygun olarak arazi kamulaştırması yapar. Yapılması teknik olarak zorunluluk arz eden arıtma tesisi, terfi merkezi vb. gibi yapılar İdare tarafından inşa edilebilir.
(11) 15 metrelik Koruma Bandı dışındaki uygulamalarda, derenin bulunduğu alanın koruma şartları geçerlidir.
 
Yeraltı Suları
 
Madde 12.(1) Yer altı sularının kullanılması ve muhafazasına dair Yer altı Suları Hakkındaki kanun ile DSİ Genel Müdürlüğü’ne verilen yetki ve mesuliyetler saklıdır. Yeraltı suyu korunmasına ilişkin özel planlama esasları getirilinceye kadar aşağıda söz edilen mükellefiyetlerin yerine getirilmesinde İdare yetkilidir.
 
(2) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer altı suyu kütlelerinin kalite durumu 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik eklerinde yer alan parametre listesi ve standartları dikkate alınarak 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilir.
 
(3) İçme-kullanma suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılarda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan kalite parametreleri ve standartları dikkate alınarak İdarece izleme yapılır.
 
(4) İçme-kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının koruma alanları ve esasları, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.
 
(5) İçme-kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına rağmen yeraltı suyunun kalite standartlarını sağlamadığı ve risk altında olduğunun belirlendiği, ancak içme-kullanma suyunun söz konusu yeraltı su kütlesinden temin edilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, bu alanlara ilişkin içme-kullanma suyu havzası koruma planı Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurumların görüşleri alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanır veya hazırlatılır.
 
(6) Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yer altı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişini önleyecek emniyetli çekim tespitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yol açan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme yasağı kapsamına girer.
 
(7) Kalıcı nitelikteki kirleticilerin uzun süreler sonunda kuyu ve drenlerden ortaya çıkması muhtemel olduğundan, ilgili mevzuatta adı geçen ve hiçbir şekilde çevresel ortamlara verilemeyeceği belirtilen maddeleri kullanan faaliyetler yasaktır.
 
(8) Sınıf YAS I ve Sınıf YAS II grubu yer altı sularının alındığı kuyu, pınar ve infiltrasyon galerinin toplu içmesuyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha yakın mesafede hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişe izin verilmez. Bu koruma tedbirlerini uygulayabilmek için yer altı suyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile çevrilir.
 
(9) Koruma bantlarının oluşturulmasına hali hazırdaki durum, yukarıdaki maddelerde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına izin vermiyorsa bu durumda yapılar kamulaştırılır. Kamulaştırmanın mümkün olmaması halinde koruma alanı içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır.
 
(10) Yeraltı sularında kirletici tespit edilmesi durumunda, kirliliğe neden olan faaliyet durdurulur. Söz konusu olumsuzluğun giderilmesi durumunda gerekli tedbirler alınarak faaliyetin devamına izin verilebilir. 
 
(11)  Özellikle yer altı sularının içmesuyu maksadıyla kullanıldığı yörelerde, kullanılan tarım ilaçlarının tabii şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden olması gerekir. Bunların kullanımı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınması esastır.
 
(12)  Radyoaktif izleyiciler kullanılması gerektiğinde su kirlenmesine neden olmayacak izleyiciler kullanılır.
 
(13) Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında kaza ihtimali göz önüne alınarak, yer altı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. Perlit, talaş vb. maddeler bu maksatla stokta bulundurularak, kaza hallerinde çevreye saçılan maddelerin absorpsiyonu için kullanıma hazır tutulur.
 
(14) Yeraltı suyu rezervlerine haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlardan malzeme temini yasaktır. Ancak yeraltı suyu beslenme havzalarından malzeme teminine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak izin verilebilir.
 
(15) Yeraltı suyuna arıtılmış dahi olsa doğrudan atıksu deşarjı yapılamaz.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kanuni Müeyyideler, Tedbirler ve Uygulama Esasları ve Zararların Tazmini
Kanuni Müeyyideler
Madde 13.(1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı fiil ve durumların tespiti halinde, İdarenin en az iki görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanağa; Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler beyanlar doğrultusunda geçirilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile mahalli kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.
 
(2) İdare tarafından gerekli görüldüğü takdirde;
 
a) Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara zehir katmak suretiyle bozarak, halkın sağlığını tehlikeye düşüren kimseler hakkında TCK Madde 185 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,
 
b) İdareye ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, 2560 sayılı kanunun Madde 20 ve 27 gereği kamu malı sayılıp, bu mallara zarardan dolayı TCK Madde 152 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,
 
(3) Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıdaki (2).a) ve (2).b) bentlerinde tanımlanan hallerin dışında bu Yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı TCK Madde 526 gereğince ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, dosyaya kendi mütalaasını da ekleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.
 
(4) İdare yaptığı inceleme ve değerlendirmede, tutanakla tespit edilen fiil veya durumun 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun Madde 242 vd. aykırı olması halinde sorumluları hakkında, 1593 sayılı Kanunun Madde 282 gereğince işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.
 
(5) İdare, İl sınırları sınırları dışında bulunan suların, kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sağlık şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için bu Yönetmelikte alınan tedbir ve kararlara ve diğer yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 831 sayılı Sular Kanunu Madde Ek.8 gereği işlem yapılmak üzere kendi mütalaasını da ekleyerek gerekli cezanın verilmesi için ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderir.
 
(6) İdare, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem, yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunun Madde 20, 21, 23 'de öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanağı kendi görüşünü de ihtiva eden bir istek yazısı ile 2872 sayılı Çevre Kanunun Madde 24 'ünde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.
 
(7) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, İdarece devamlı olarak takip edilir ve İdarece tarafından uygun görülen hallerde, yargılama safhasında İdarenin davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.
 
Tedbirler
 
Madde 14. (1) Doğrudan su kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya ilgili diğer mevzuatta yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesi tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır.
 
(2) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak İdare tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde;
 
a) Yüzeysel ve yeraltısuyu kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesine yol açma tehlikesi arz eden fiillerin veya faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya fiillerin durdurulması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması için lüzumlu tedbirlerin alınması, ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir.
 
      b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarındaki kaçak yapılardan; mutlak, kısa, dere Mutlak Koruma Alanında kalan binalar ile bunlara ait her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı İdare tarafından; orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında (dere mutlak koruma alanları hariç) kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesat'ın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlıklarından talep edilir. Görevini yerine getirmeyenler hakkında İdare tarafından kanuni işlem yapılması için ilgili mercilere müracaat edilir.
 
(3) Ayrıca su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konulmuş bulunan yasaklara aykırı fiil ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum İdare tarafından Çevre Kanununun Madde 15 ve 16 'nın uygulanması talebini ihtiva eden bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
 
Uygulama Esasları
 
Madde 15. (1) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan talep edilen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma tedbirlerine başvurma talepleri bakımından, İdare, 2560 sayılı Kanunun Madde 2/d uyarınca Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken tedbirin alınmasında gecikmeye sebep olmayacak sekilde, İdarenin tedbir talebi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir.
(2) İdare tarafından talep edilen ve 831 sayılı Kanunun Ek-8'e göre su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı; 2560 sayılı Kanun Madde 1 uyarınca belirlenen alandır.
 
(3) Yönetmelik hükümlerine göre kaçak yapı tarifine giren her türlü bina, tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması hususlarında 3194 sayılı Kanun'un ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara da dair hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma, Büyükşehir Belediye sınırları dışında olması halinde, yukarıda 2. fıkrada tarif edilen alanda oluşmuşsa, bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunundan doğan yetkileri ile İdarenin 2560 sayılı Kanun'un Madde 20.2 fıkrasında belirtilen kaldırma yetkisi her halükarda saklıdır.
 
Zararların Tazmini
 
Madde 16. (1) Su kaynaklarının korunmasına dair yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların tazmin edilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İdare tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler İcra ve İflas Kanunun Hükümlerine göre ilgili ve/veya ilgililerinden tahsil edilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler, Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme
 
Son Hükümler
 
Madde 17. (1) Bu Yönetmeliğin, İdare Yönetim Kurulu’nu görevlendirdiği ve yetkilendirdiği konulardaki usul ve esasları belirlemek için yönergeler hazırlanır. Hazırlanan Yönergeler tüm içme suyu havzalarını kapsar. Yönergeler hazırlanıncaya kadar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.
 
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 15.12.2006 tarihli ve 2006/3. Olağanüstü İSU Genel Kurul Toplantısında 27 Sayılı karar ile kabul edilen “Su Havzaları Koruma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
 
(3) İdare tarafından her bir havza için ayrı bir İçme Suyu Havza Koruma Planı hazırlanır. Havzanın korunmasına yönelik ilk olarak İçme Suyu Havza Koruma Planı esasları uygulanır. Hazırlanan İçme Suyu Havza Koruma Planında hüküm bulunmayan hallerde iş bu Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 
(4) İSU Genel Kurulunun 02.10.2003 tarih ve 2003/18 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuş bulunan “İSU Genel Müdürlüğü Havza Yıkım Yönetmeliği”  yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğe göre yapılacak yıkım işlemleri “Havza Yıkım Yönergesi” ile düzenlenir.
 
Hüküm Bulunmayan Haller
 
Madde 18. (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
 
Madde 19. (1) Bu Yönetmelik İSU Genel Kurulu tarafından kabul edilip, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
Madde 20. (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü yürütür.
 
 
 
EK:

 

  1. İSU Genel Müdürlüğü tarafından İçme-Kullanma Suyu Havzası olarak ilan edilen baraj, göl ve göletler;

 

 

  1. Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin İsimleri

 

 

  1. İhsaniye Barajı Gölünü Besleyen Derelerin İsimleri

 

 

  1. Denizli Göletini Besleyen Derelerin İsimleri

 

 

  1. Cumaköy Göletini Besleyen Derelerin İsimleri

 

 

  1. Kocaeli İli sınırları dahilinde Halen İçme-Kullanma Suyu Olarak Faydalanılan Kaynaklar

 

 

  1. Kocaeli İli sınırları dahilinde Halen İçme-Kullanma Suyu Olarak Faydalanılan Kuyular

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EK A) 1- Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin İsimleri

Maden Deresi

Topağaç Deresi

Eşme Deresi

Fındık Deresi

Tuz Kandağı Deresi

Batakhane Deresi

Aygır Deresi

Kocabaşın Deresi

Yanık Deresi

 
 

 

EK A) 2- İhsaniye Baraj Gölünü Besleyen Derelerin İsimleri

Sulu Deresi

Uzun Deresi

Çatal Deresi

Baş Değirmen Deresi

 
 

 

EK A) 3- Denizli Göletini Besleyen Derelerin İsimleri

Çoban Deresi

Kovalı Deresi

Köse Deresi

 
 

 

EK A) 4- Cumaköy Göletini Besleyen Derelerin İsimleri

Erikli Deresi

Kovalı Deresi

Yongalı Deresi

Suçıkan Deresi

Tokat Deresi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EK B) Kocaeli İli sınırları dahilinde Halen İçme-Kullanma Suyu Olarak Faydalanılan Kaynaklar

Sıra No

Kaynak Adı

Sıra No

Kaynak Adı

1

Serindere Köyü Su Kaynağı

111

Gürgenpınarı

2

Aksığın Köyü 1 Nolu Su Kaynağı

112

Kırkpınar Su Kaynağı

3

Aksığın Köyü 2 Nolu Kaynak Suyu

113

Selametli Köyü Su Kaynağı

4

Tepecik Kaynağı

114

Seyitaliler Köyü Su Kaynağı

5

Soğuk Pınar Kaynağı

115

Yaylapınarı Su Kaynağı

6

Aytepe Su Kaynağı 1

116

Çakmaklar Kaynağı

7

Aytepe Su Kaynağı 2

117

Kanatlar Kaynağı

8

Aytepe Su Kaynağı 3

118

Akpınar Su Kaynağı 1

9

Aytepe Su Kaynağı 4

119

Akpınar Su Kaynağı 2

10

Aytepe Su Kaynağı 5

120

Avcı Köyü Su Kaynağı 1 

11

Karadağ Su Kaynağı 1

121

Avcı Köyü Su Kaynağı 2

12

Karadağ Su Kaynağı 2

122

Avcı Köyü Su Kaynağı 3

13

Kazandere Su Kaynağı

123

Avcı Köyü Su Kaynağı 4

14

Kuşcukaya Su Kaynağı

124

Çamdibi Köyü Su Kaynağı

15

Karakaya Su Kaynağı

125

Çınarlar Su Kaynağı

16

Aytepe Diriliş Kampı Su Kaynağı

126

Fulacık Köyü Su Kaynağı

17

Çınarlı Dere Kaynağı

127

İhsaniye Su Kaynağı

18

Kaşıkçı Kaynağı (Sarp Deresi)

128

Kadriye Köyü Su Kaynağı

19

Çenedere Su Kaynağı

129

Karaahmetli Köyü Su Kaynağı

20

Toylar Köyü Artezyen

130

Kızderbent Kaynağı, İstanbul Çayırı

21

Tahtalı Tureş Su Kaynağı

131

Keson Kuyu

22

Ören Köyü Su Kaynağı

132

Dilan Deresi

23

Tahtalı Hocalar Köyü Su Kaynağı

133

Semetler Keson Kuyu

24

Çene Dağı Kaynağı

134

Senaiye Mercimek Köyü Su Kaynağı

25

Terziler Köyü Su Kaynağı

135

Senaiye Hamamdere Köyü Su Kaynağı

26

Karagöllü Hayrettinli Su Kaynağı

136

Uzun Dere Kaynağı

27

Demirciler Su Kaynağı

137

Ulaşlı Kaynarca Kaynağı

28

Köseler Yerel Su Kaynağı

138

Karacadere Kaynağı

29

Cumaköy Su Kaynağı

139

Keçi Karası Kaynağı

30

Ahatlı Kaynağı

140

Yalakdere Kefen Kuyu

31

Kargalı Kaynağı

141

Karamürsel Merkez Mah. Keson Kuyu

32

Tepemanayır Kaynağı

142

Karamürsel Bitli Su

33

Çiftlik Dere Kaynağı

143

Karamürsel Tekke Mezarlık Yanı

34

Kaselli Kaynağı

144

Karamürsel Kestane Pınarı

35

Ballı Kayalar Kaynağı

145

Yalakdere Keson Kuyu

36

Elma Dere Kaynağı

146

Tahtalı Köyü Su Kaynağı

37

Demirciler Köyü Maslak Kaynağı

147

Karamürsel Uzun Dere Osmaniye Kaynağı

38

Elbizli Kaynağı

148

Ardıç Kaynağı

39

Duraklı Kaynağı

149

Asmaköprü Kaynağı

40

Mudarlı Kaynağı

150

Yanık Dere Kaynağı

41

Değirmendere Büyükdere

151

Barboros Kaynak Suyu

42

Kozdere Kaynağı 1

152

Kestanelik Kaynak Suyu

43

Kozdere Kaynağı 2

153

Toraman 1 Kaynak Suyu

44

Kozdere Kaynağı 3

154

Toraman 2 Kaynak Suyu

45

Avidere Su Kaynağı

155

Toraman 3 Kaynak Suyu

46

Ayvazpınar Köyü Su Kaynağı 1

156

Beşevler Kaynağı

47

Ayvazpınar Köyü Su Kaynağı 2

157

Çanakçı Kaynağı

48

İrşadiye Köyü Su Kaynağı 1

158

Osman Efendi Kaynağı

49

İrşadiye Köyü Su Kaynağı 2

159

Derbent Hamam Su Kaynağı

50

İrşadiye Köyü Su Kaynağı 3

160

Karpuzpatlatan

51

İrşadiye Kurtlar Vadisi Kaynağı

161

Karpuz Kaynağı-1

52

İrşadiye Ağacanlar Üst Mh. Kaynağı

162

Karpuz Kaynağı-2

53

İrşadiye Ağacanlar Alt Mh. Kaynağı

163

Yaygınca Kaynağı-1

54

Lütfiye Köyü Su Kaynağı 1

164

Yaygınca Kaynağı-2

55

Lütfiye Köyü Su Kaynağı 2

165

Gürlek Kaynağı

56

Mamuriye Köyü Su Kaynağı

166

Dalarbatar Su Kaynağı

57

Eski Ferhadiye Köyü Su Kaynağı

167

Güngörmez Su Kaynağı

58

Selimiye Köyü Su Kaynağı

168

Karaardıç Kaynağı

59

Sofular Köyü Su Kaynağı

169

Kürekdağı Kaynağı

60

Şevketiye Grup Su Kaynağı 1

170

Muşmulasuyu Kaynağı

61

Şevketiye Grup Su Kaynağı 2

171

Otoşa Kaynağı

62

Şevketiye Grup Su Kaynağı 3

172

Akpınar Suyu

63

Ümmiye Köyü Su Kaynağı

173

Avluburun Su Kaynağı

64

Ulaşlı Kaynarca Kaynağı

174

Cevizlik-Fındıklık Su Kaynağı

65

Ulaşlı Karacadere Kaynağı

175

Subaşı Su Kaynağı

66

Ulaşlı Keçi Kayası Kaynağı

176

Dikenli Köyü Su Kaynağı

67

İcadiye Kaynağı 1

177

Kayalı Dağı Su Kaynağı

68

İcadiye Kaynağı 2

178

Korucuköy Su Kaynağı

69

İcadiye Kaynağı 3

179

Naip Köyü Su Kaynağı

70

Nüzhetiye Kaynağı

180

Sevindikli Köyü Su Kaynağı

71

Halıdere Kovanlık Kaynağı 1

181

Körfez Ali Hocalar Kaynağı

72

Halıdere Kovanlık Kaynağı 1

182

Körfez Balaban Kaynağı

73

Halıdere Kovanlık Kaynağı 1

183

Kutluca Ilıca Kaynak Suyu

74

Hamidiye Kiremithane Kaynağı

184

Kutluca Kaynak Suyu

75

Gölcük Pınar Suyu

185

Kaya Pınar Kaynağı

76

Hamidiye Soğuksu Kaynağı

186

Koca Kiraz Kaynağı

77

Mesruriye Köyü Su Kaynağı

187

Kiraz Pınar Kaynağı

78

Sırretiye Köyü Su Kaynağı

188

Kavak Pınarı Kaynağı

79

Çubuklubala Artezyen 1

189

İrcek Kaynağı

80

Çubuklubala Artezyen 1

190

Oğulcak Kaynağı

81

Çubuklubala Su Kaynağı

191

Sarı Çetin Isıtma Pınarı

82

Paşasuyu Kaynağı

192

Pelitli Kaynağı

83

Bağırganlı Köyü Su Kaynağı

193

Oma Tarlası

84

Bağırganlı Balıklı Su Kaynağı

194

İncirli Alçak Kaynağı

85

Pınarlı 1 Su Kaynağı

195

Koz Dere Kaynağı

86

Pınarlı 2 Su Kaynağı

196

Yuğullu Pınarı

87

Abdipaşa Kaynağı

197

Kaya Pınar Grubu

88

Hira Kaynağı

198

Kaya Pınar Su Kaynağı

89

Nasuhlar Kaynağı

199

Elmacık Köyü Su Kaynağı

90

Akçabeyli Köyü Su Kaynağı

200

Ağadere

91

Akçabeyli Köyü Su Kaynağı 2

201

Araba Konağı Kaynak Suyu

92

Akçaova Kaynağı

202

Ayazma Kaynağı

93

Akçaova Tokaşlar

203

Yağbolu Kaynağı

94

Avdan Köyü Su Kaynağı

204

Rıdvanlar

95

Çerçili Köyü Su Kaynağı

205

Peltek Boğazı Su Kaynağı

96

Kurtyeri Su Kaynağı

206

Tepe Köy Araduman Su Kaynağı

97

Çalyer Kaynağı

207

Karanlıkdere

98

Akıncı Köyü Su Kaynağı

208

Sıcaksu Kaynağı

99

Alaybey Köyü Su Kaynağı 1

209

Taşağıl Kaynağı(artezyen)

100

Alaybey Köyü Su Kaynağı 2

210

Hamasuyu Su Kaynağı

101

Arıklar Köyü Su Kaynağı

211

Keson Kuyu

102

Ballar Köyü Su Kaynağı

212

Kürekdağı Kaynağı

103

Beyce Köyü Su Kaynağı

213

Longurdak, Kızpınarı, Gerdeme,Üzüm Kaynağı

104

Bozburun Köyü Su Kaynağı

214

Otaşa Kaynağı

105

Çamkonak Kaynağı 1

215

İğnediler Köyü Su Kaynağı

106

Çamkonak Kaynağı 2

216

Saraylı Kaynağı

107

Eğercili Köyü Su Kaynağı

217

Ahmetbey Keson Kuyu

108

İncecik Köyü Su Kaynağı

218

Aradönen, Mulan, Uzundere dereleri

109

Kabaklar Köyü Su Kaynağı

219

Bektaşi Köyü Su Kaynağı

110

Karaağaç Köyü Su Kaynağı

 

 

 
 

 

 

EK C) Kocaeli İli sınırları dahilinde Halen İçme-Kullanma Suyu Olarak Faydalanılan Kuyular

Sıra No

İlçe Adı

Mahalle Adı

Sıra No

İlçe Adı

Mahalle Adı

1

BAŞİSKELE

Ovacık

54

KARTEPE

Ataşehir

2

BAŞİSKELE

Ovacık

55

KARTEPE

Ataşehir

3

BAŞİSKELE

Ovacık

56

KARTEPE

Ataşehir

4

BAŞİSKELE

Ovacık

57

KARTEPE

Ataşehir

5

BAŞİSKELE

Ovacık

58

KARTEPE

Arslanbey

6

BAŞİSKELE

Ovacık

59

KARTEPE

Ataşehir

7

BAŞİSKELE

Ovacık

60

KARTEPE

Ataşehir

8

BAŞİSKELE

Ovacık

61

KARTEPE

Arslanbey

9

BAŞİSKELE

Ovacık

62

KARTEPE

Ataşehir

10

BAŞİSKELE

Ovacık

63

KARTEPE

Ataşehir

11

BAŞİSKELE

Ovacık

64

KARTEPE

Ataşehir

12

BAŞİSKELE

Ovacık

65

KARTEPE

Arslanbey

13

BAŞİSKELE

Ovacık

66

KARTEPE

Maşukiye

14

BAŞİSKELE

Ovacık

67

KARTEPE

Maşukiye

15

BAŞİSKELE

Ovacık

68

KARTEPE

Maşukiye

16

BAŞİSKELE

Ovacık

69

KARTEPE

Maşukiye

17

BAŞİSKELE

Ovacık

70

KARTEPE

Maşukiye

18

BAŞİSKELE

Ovacık

71

KARTEPE

Maşukiye

19

BAŞİSKELE

Ovacık

72

KARTEPE

Maşukiye

20

DERİNCE

Yenikent

73

KARTEPE

Maşukiye

21

DERİNCE

Fatih Sultan

74

KARTEPE

Maşukiye

22

DERİNCE

Fatih Sultan

75

KARTEPE

Maşukiye

23

DERİNCE

Fatih Sultan

76

KARTEPE

Maşukiye

24

DERİNCE

Fatih Sultan

77

KARTEPE

Suadiye

25

DERİNCE

Fatih Sultan

78

KARTEPE

Suadiye

26

DERİNCE

Fatih Sultan

79

KARTEPE

Suadiye

27

DERİNCE

Fatih Sultan

80

KARTEPE

Suadiye

28

DERİNCE

Fatih Sultan

81

KARTEPE

Çepni

29

DİLOVASI

Köseler

82

KARTEPE

Çepni

30

GÖLCÜK

Halıdere Yalı

83

KARTEPE

Çepni

31

GÖLCÜK

Halıdere Yalı

84

KARTEPE

Suadiye

32

GÖLCÜK

Ulaşlı Yalı

85

KARTEPE

Suadiye

33

GÖLCÜK

Ulaşlı Yalı

86

KARTEPE

Suadiye

34

GÖLCÜK

Ulaşlı Yalı

87

KARTEPE

Suadiye

35

GÖLCÜK

İpek Yolu

88

KARTEPE

Çepni

36

KARTEPE

Ataşehir

89

KARTEPE

Çepni

37

KARTEPE

Ataşehir

90

KARTEPE

Çepni

38

KARTEPE

Ataşehir

91

KARTEPE

Çepni

39

KARTEPE

Ataşehir

92

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

40

KARTEPE

Ataşehir

93

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

41

KARTEPE

Rahmiye

94

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

42

KARTEPE

Ataşehir

95

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

43

KARTEPE

Ataşehir

96

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

44

KARTEPE

Ataşehir

97

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

45

KARTEPE

Arslanbey

98

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

46

KARTEPE

Arslanbey

99

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

47

KARTEPE

Arslanbey

100

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

48

KARTEPE

Arslanbey

101

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim

49

KARTEPE

Arslanbey

102

KARAMÜRSEL

Kızderbent

50

KARTEPE

Arslanbey

103

KARAMÜRSEL

Topçu Dere Keson

51

KARTEPE

Arslanbey

104

KARAMÜRSEL

Yalakdere

52

KARTEPE

Ataşehir

105

KARAMÜRSEL

Avcıköy

53

KARTEPE

Ataşehir

106

KARAMÜRSEL

Semetler