Havza Koruma ve Ruhsat
Genel Müdürlüğümüz Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği ilgili hükümleri kapsamında;
-İSU görev alanı içerisinde bulunan sanayi, endüstri ve imalata yönelik her türlü işyerleri, depolama tesisi vb. yerlerin yapı ruhsatı için görüş almak üzere Kurumumuza yapılan müracaatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilerek İSU görüşü verilmesi,
-Endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasının sağlanması,
-İSU'nun yetki ve sorumluluk sahası içerisinde gayrisıhhi müessese görüşü almak ve/veya atıksu arıtma tesisi kurmak üzere Kurumumuza başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarının yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre neticelendirilerek İSU adına görüş verilmesine ilişkin çalışmalar,
-Su havzalarında yönetmelik ve yönergeler dahilinde inşaat ruhsatlarına, imar planlarına, taş ve maden ocaklarına, yer altı ve kaynak suları vb. ruhsat müracaatları hakkında görüş verilmesi,
Konularına ilişkin çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Ruhsat ve Denetim Şefliği
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR):
Firmaların atıksularını, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği (AKDY) hükümleri kapsamında kanalizasyon şebekesine bağlayabilmeleri ve/veya İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alabilmeleri için öncelikle Kurumumuzdan DKKR ve/veya DKKR almasına gerek olmadığına dair görüş yazısı almaları gerekmektedir.
DKKR alması gerektiği yönünde uyarılan işletmeler verilen süreler içerisinde DKKR başvurusunda bulunmadığı taktirde, kanalizasyon hattına atıksu deşarjına müsaade edilmez ve konu hakkında ilgili Belediyesine veya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bilgi verilir.
Atıksu Boşaltım Protokolü (ABP) :
Firmanın bulunduğu bölgede kanalizasyon şebekesi bulunmuyor ise, atıksularının AKDY hükümleri kapsamında Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi olan vidanjörlerle transfer edilerek atıksu arıtma tesislerimizde bertarafının sağlanması için firma ile Kurumumuz arasında “Atıksu Boşaltım Protokolü” yapılarak firmaya “Atıksu Boşaltım Pusulası” verilir.
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı:
Atıksularını İSU kanalizasyon sistemine deşarj eden/edecek olan işletmelerden; arıtma tesisi bulunmayan, arıtma tesisi 2004 yılından sonra yapılmış olan veya arıtma tesisini revize eden kuruluşların atıksu arıtma tesislerinin projeleri onaylanmak üzere Genel Müdürlüğümüze sunulur.
Proje Onay başvuruları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 20.11.2018 tarih ve 2018/14 no’lu “Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” genelgesi hükümleri çerçevesinde hazırlanarak onaya sunulmalıdır. 
Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi:
Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun 13.11.2019 tarih ve 232 no’lu kararı ile Kocaeli İli sınırları içerisinde çalışacak olan tüm vidanjörlere 02.03.2020 tarihi itibariyle İSU Genel Müdürlüğünden Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.
 “Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi” Daire Başkanlığımız tarafından verilir. İzin belgesi olmayan vidanjörlerin Kurumumuza ait arıtma tesislerine atıksu boşaltımı yapmalarına izin verilmemektedir.
Alıcı Ortam Deşarjları:
Kanalizasyon şebekesi bulunmayan bölgelerde alıcı ortama deşarj yapan bütün evsel ve endüstriyel atık su kaynakları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki hükümler doğrultusunda incelenir ve Çevre Mevzuatı’ nın ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilir.
Kirlilik Yükü Bedeli (KYB) :
DKK Ruhsatı verilen sanayi kuruluşlarının denetimleri sırasında alınan numuneler İSU laboratuvarlarında analiz edilir. Analiz sonuçları firmaya yazı ile bildirilir. Olumsuz deşarj tespit edilmesi durumunda firma yazı ile ikaz edilerek verilen süre içerisinde gerekli tedbirleri alması istenir. Süre sonunda yapılan incelemede olumsuz durumun devam ettiğinin belirlenmesi halinde ilk tespit tarihi itibari ile KYB tahakkuku yapılır. Alınacak iki ardışık numune sonucunun limitleri sağlaması durumunda KYB ilk numune tarihi itibari ile durdurulur.
Firma, arıtma tesisini kurmamışsa, kurduğu halde çalıştırmıyorsa, atıksularını arıtmadan deşarj ediyorsa maksimum kirlilik katsayısı üzerinden KYB tahakkuku yapılır. Tedbir almadığı durumda, DKKR iptal edilerek kanal bağlantısının kesilmesi için İlgili Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilir.
Mobil Çevre Denetim Sistemi:
Ruhsat ve Denetim ekipleri için, firmaların tanımlanması, firmalara ait verilerin yönetimi, raporlanması, görüntülenmesi amacıyla kurulan bilgisayar yazılımı ile ekipler arasındaki koordinasyon web ortamında hızlı bir şekilde gerçekleşmekte, iş emirleri anında ekrana düşmekte, bulunduğu lokasyonda süre sonu gelen firmalar denetim ekibi tarafından görülmekte ve aynı bölgeye tekrar tekrar gidilmesine gerek kalmamaktadır. Aynı zamanda kişisel performans bilgileri ile birim performans raporlarına ait verilere hızla ulaşılabilmektedir.
Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS):
Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) Genel Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ar-ge çalışmaları yapılarak projelendirilmiş ve test çalışmaları tamamlanarak aktif olarak 2019 yılında kullanılmaya başlanmıştır.
KATİS ile Kocaeli İli sınırları ve İSU yetki alanı içinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından Çalıştırma İzin Belgesi almış vidanjörler online izlenerek veriler kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca, hazırlanan proje ile kayıt alınan vidanjörler online olarak dolum ve boşaltım koordinatları, tarihi, saati, miktarı, araç bilgileri ve transfer sırasında vidanjör içerisindeki atıksu miktarı ve araç bilgileri ile birlikte takip edilmektedir. 
KATİS sayesinde Kocaeli genelindeki evsel ve/veya endüstriyel atıksu taşıyan bütün araçlar kontrol altına alınacak ve böylelikle, kanalizasyon hatlarına, derelere ve çevreye atıksu deşarjları kontrol altına alınıp insan ile çevre sağlığı korunarak bütüncül ve önleyici bir çevre yönetimi uygulanacaktır.
Havza Koruma Şefliği
ÇED, Maden Ocağı ve Orman Yol İzinleri:
ÇED, Maden Ocağı ve Orman Yol İzinleri için Dairemize ulaşan başvurular ile ilgili Kurum Görüşümüz, ilgili Daire Başkanlıklarının görüşü alınarak ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda; ilan edilmiş İçme-Kullanma Suyu Havzalarımızın sınırları içerisinde kalanlar için İSU Yönetim Kurulu Kararı ile, dışında kalanlar için ise Daire Başkanlığımız tarafından verilir.
Yapı Ruhsatı Görüşü:
İlan edilmiş İçme-Kullanma suyu havzalarımız sınırları içerisinde yapılacak tüm yapılar ve faaliyetler için Kurum Görüşümüzün alınması zorunludur.
İlan edilmiş İçme-Kullanma suyu havzalarımız sınırları içerisinde Yapı Ruhsatı alacak olan gerçek ve tüzel kişiler başvurularını ilgili İlçe Belediyelerine yapmaları gerekmektedir.
 Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB):
İlan edilmiş İçme-Kullanma suyu havzalarımızda faaliyet gösteren ve/veya gösterecek olan tüm işletmeler yasal mevzuat kapsamında Kurumumuzdan Havza Atıksu Kontrol Belgesi almak zorundadır.
Alıcı Ortam Deşarjları:
İçme-Kullanma Suyu Havzalarında her türlü atıksuyun alıcı ortama deşarj edilmesi yasaktır. Alıcı ortama atıksu deşarjlarının tespit edilmesi durumunda yasal mevzuata göre cezai işlemlerin yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı ile bilgi verilir.
İçme-Kullanma Suyu Havzalarında Kaçak/İzinsiz Yapı ve Tesisler:
İlan edilmiş İçme-Kullanma Suyu Havzalarımızda yasal mevzuata uygun olmayan yapılar ve tesisler Daire Başkanlığımız personelleri tarafından tespit edilir ve İmar Kanunu kapsamında işlem yapılması için ilgili ilçe belediyesine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.
   
Aşağıda, DÖKÜMANLAR başlığı altında gerekli BAŞVURU FORMLARI ve DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  yer almaktadır.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ

İlgili Diğer Başlıklar