İSU Genel Müdürlüğü 95/6750 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden kurulmuş olup bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvar Şube Müdürlüğü, Yönetim Kurulu kararı ile yasal olarak yaptığı hizmetlerden sorumlu tutulabilecek bir organizasyon olarak tanımlanmıştır.

Laboratuvarımız, su ve atıksu alanlarında deney hizmetleri sunmakta olup sürekli iyileştirme yönetim anlayışı sayesinde sunduğu hizmet kalitesini artırma çalışmaları ile, Su Kanal İdareleri arasında öncü laboratuvar olmanın yanı sıra sanayi kuruluşları, tüzel ve özel kişilere ulusal ve uluslararası alanda deney hizmeti verebilecek son teknoloji laboratuvar donanımı ve alt yapısına sahip bir laboratuvar olmayı hedeflemiştir. 17 milyon liralık yatırımla hizmete açtığı Merkez Laboratuvarı Hizmet Bina’sı ile bu hedefini fiziki açıdan gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

İSU Merkez Laboratuvarı, uygulamalarında gerekli kaliteyi sağlamak ve sürdürmek için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden Laboratuvar Şube Müdürü, teknik faaliyetlerinden ve laboratuvar iş akışından Laboratuvar Sorumlusu, kalite yönetim anlayışının benimsenip sunulan hizmetin 17025 standardı gereklerine uygunluğundan Kalite Yöneticisi sorumludur. Donanımlı teknik kadrosunu 3 yüksek lisans mezunu, 6 mühendis, 11 lisans mezunu, 5 tekniker, 3 teknisyen personel oluşturmaktadır.

Laboratuvarımız, ileri teknolojik cihazlar ile donatılmıştır. Sahip olduğumuz teknolojiyle kısa vadede 245 farklı parametre ile hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

Sularda inorganik elemental kontaminasyona sebep olan farmakolojik, endüstriyel, zirai, evsel kaynaklı kirliliklerin yanı sıra doğal oluşan birikintilerin ya da atıksu endüstrisi veya hatalı deşarjlar sonucu ortaya çıkan kontaminantlar belirli seviyelere ulaştığında, enzim ve hormon yapılarını bozarak insan sağlığını olumsuz yönde etkilediklerinden bu kirleticilerin miktarları eser seviyelerde dahi ölçülebilmektedir. Ayrıca değişen konsantrasyonlu çok sayıdaki numunede, çoklu metallerin izlenmesine dahi imkan sağlayan yüksek iş hacimli cihaz teknolojisi ile kısa sürede doğru sonuçlar alınabilmektedir. İçmesuyunda kanser yapıcı ve endokrin bozucu olan VOC, THM, Poliaromatik Hidro Karbonlar (PAH), pestisitler ve mikrokirleticiler gibi insan sağlığına zararlı kirleticilerin yanı sıra İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü ile havzalarında yaşayan alglerin çeşitlendirilmesi, sayımı, uzunluklarının ölçülmesi gibi çalışmaların yanı sıra alglerin açığa çıkardığı toksik düzeyinin tespiti de yapılmaktadır. Ayrıca sularda antibiyotik ve hormon tespiti gibi akademik düzeydeki çalışmalara da destek vermek ve katkı sağlamak projelerimiz arasında yer almaktadır. Bir diğer projemiz ise laboratuvarımızı stajyerlerimiz için eğitim merkezine dönüştürmektir.

Su ve Atık Su Laboratuvarımız, TÜRKAK’ dan 08.09.2008 tarihi itibariyle Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmış, atıksu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan 28.07.2010 tarihi itibariyle Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi alarak yetkilendirilmiştir.

Yönetimin ve personelin, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış baskılardan ve bunların etkilerinden uzak tutulduğu üst yönetimce Laboratuvar Kalite El Kitabı’nda deklare edilmiştir. Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile hizmet kalitesini sürekli arttırarak, müşteri memnuniyetini temel ilke saymak böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.

AKREDİTASYON

Laboratuvarların, test ve belgelendirme kuruluşlarının uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından yeterliliklerinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Akreditasyon; yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır.

Herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.

Kalitenin sürekliliğini ve güvenilirliğini disiplin altına almak amacındadır.

YETKİLİ LABORATUVAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’ne göre yetkili laboratuvar; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapmak üzere yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarını ifade etmektedir. Yönetmeliğe göre laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardına göre Akreditasyon kurumundan akredite olmak zorundadır.

DOKÜMANLAR