NUMUNE KABUL BİRİMİ
Kuruluşun görev ve faaliyet alanları gereğince kuruşumuza ulaştırılan numuneleri Analiz Talep Formu (FR.096) ile birlikte Numune Kabul Personeli teslim alır. Numune kabul personeli tarafından müşterinin talep ettiği parametreler ve beyan ettiği bilgiler değerlendirilir, numunenin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolünü yaptıktan sonra kabul işlemini gerçekleştirir. Kabulü yapılan numunelerin her birine protokol numarası verilir ve numuneler etiketlenip ilgili laboratuvarlara teslim edilir.
Analiz talep edilen numunelere Numune Yönetimi Prosedürü gerekleri uygulanır. Laboratuvarımıza gelen numuneler internet sayfamızda yayımlanan Numunelerin Taşınması ve Depolanması Talimatı (TL.06)’ na ve Deney Listesi (LT.05)’e göre kontrol edildikten sonra kabul edilmektedir. Numune miktarları Deney Listesi’nde belirtilmiş olup numuneler soğuk zincir kırılmadan laboratuvara teslim edilmelidir. 

Nasıl Başvuru Yapılır?
Özel Deney Talepleri için başvurular, Analiz Talep Formu (FR.096) doldurularak laboratuvarımızın numune kabul birimine yapılır. Analiz Talep Formu (FR.096) www.isu.gov.tr adresinden ya da numune kabul biriminden temin edilebilir. Talep eden kişi, kurum veya kuruluşun kurumumuza bağlı abonmanlığı var ise  (su veya atık su aboneliği gibi) Abone No’su, herhangi bir abonmanlığı yok ise vergi numarası talep formunda belirtilmelidir.

Analiz Bedelinin Tahakkuku
İSU Genel Müdürlüğü Abone No’su olan firmalara ait numunelerin analiz ücreti Abone İşleri Daire Başkanlığı Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından faturaya eklenir. Abone no’su olmayan müşteriler ise başvuru esnasında talep edilen analiz bedeli beyan edilir, Analiz Talep Formu’ nun karşılıklı imzalanması ile mutabık kalındıktan sonra Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından fatura düzenlenir, müşterinin faturada belirtilen analiz bedelini İSU’ nun kurumsal hesap numaralarından birine yatırması gerekmektedir. Ödemenin yapıldığına dair makbuz Raporlama Birimine iletilmeden analiz raporu müşteriye verilmemektedir. İSU’ nun kurumsal hesap numaraları www.isu.gov.tr adresinde belirtilmektedir.