NUMUNE KABUL BİRİMİ
 
Kuruluşun Görev ve Faaliyet Alanları gereğince kuruluşumuza ulaştırılan numuneler, “Analiz Talep Formu” doldurularak Numune Kabul Personeli tarafından teslim alınır. Numune   kabul   personeli   tarafından   müşterinin   talep   ettiği   parametreler   ve   bilgiler doğrultusunda başvuru değerlendirilir, numunenin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolünü yaptıktan sonra numune kabul edilir ve kayıt altına alınır. Kabulü yapılan numunelerin her birine protokol numarası verilir ve numuneler etiketlenip ilgili  laboratuvarlara teslim edilir.

Analiz talep edilen numunelere Numune Yönetimi Prosedürü gerekleri uygulanır. Laboratuvarımıza gelen numuneler internet sayfamızda yayımlanan Numunelerin Taşınması ve Depolanması Talimatı (TL.06)’na ve Deney Listesi (LT.05)’e göre kontrol edildikten sonra kabul edilmektedir. Numune miktarları Deney Listesi’nde belirtilmiş olup numuneler soğuk zincir kırılmadan laboratuvara teslim edilmelidir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Özel Deney Talepleri için başvurular; laboratuvarımızın numune kabul biriminde ve internet sayfasında bulunan Atıksu Analiz Talep Formu (FR. 034) veya Su Analiz Talep Formu (FR.096) doldurularak Numune Kabul birimine yapılır. Talep eden kişi, kurum veya kuruluşun kurumumuza bağlı abonmanlığı var ise (su veya atık su aboneliği gibi) Abone No’su, herhangi bir abonmanlığı yok ise vergi numarası talep formunda belirtilmelidir.

Analiz Ücreti Tahakkuku

İSU Genel Müdürlüğü Abone No’su olan firmalara ait numunelerin analiz ücreti Abone İşleri Daire Başkanlığı Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından faturaya eklenir, abone no’su olmayan firmalara ait numuneler için ise Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından fatura düzenlenir ve fatura posta yolu ile iletilir. Ödeme için banka hesap numaraları İSU Genel Müdürlüğü web sitesinde belirtilmiştir.