İlgili deney personeli teslim edilen numune için istenen parametrelerin analizlerini Deney Talimatlarına göre yapar ve sonuçları Laboratuvar Sorumlusuna teslim eder.

Analiz sonuçları Laboratuvar Sorumlusu tarafından kontrol edilir. Kontrol edilen sonuçlar yine deney personeli tarafından raporlandırılır, Analiz raporları Laboratuvar Sorumlusu ile Laboratuvar Şube Müdürü tarafından onaylandıktan sonra müşteriye ulaşması sağlanır.

Deney listesi ve ücretleri, başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler detayları ile Numune Kabul bölümünde açıklanmıştır.

Not: Sağ taraftaki menüden ilgili linke tıklayarak birimlerimize veya faaliyetlerimize ulaşabilirsiniz.


 
LABORATUVAR GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
İSU Genel Kurulunun 15.11.2018 tarihli ve 2018/2-12 sayılı kararı ile Onaylanan İSU Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği gereğince Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdadır:
 • İSU laboratuvarlarının ISO 17025’e uygunluğunu ve akreditasyonunu sağlamak, sistem sürdürülebilirliğini sağlayacak kaynakların ve sistemlerin planlamasını ve teminini yapmak, uygulama etkinliğini sağlamak.
 •  İçmesuyu ve atıksu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü analizleri yapabilecek laboratuar hizmetlerini gerçekleştirmek.
 • İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarından, endüstriyel atıksu kaynaklarından, gerçek ve tüzel kişiler ile İdareye ait su ve atıksu arıtma tesislerinden, barajlardan, göllerden, derelerden ve denizlerden gerek İSU ekipleri gerekse diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından analiz yapılmak üzere atıksu ve temizsu laboratuvarlarına getirilen numunelerin analizlerinin yapılmasını sağlamak.
 • İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklardan, vakıf suları ve yeraltı sularından belli periyotlarla numune alarak, kimyasal ve bakteriyolojik yönden analizlerinin yapılmasını ve analiz neticelerinin değerlendirilmesini sağlamak.
 • Arıtma tesisleri bünyesindeki işletme laboratuvarları dışında kalan İdarenin Merkez Temizsu ve Atıksu Laboratuvarlarını işletmek, işletilmesini ve yönetimini sağlamak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan kimyasal, biyolojik, bakteriyolojik malzeme, ekip, ekipman, teçhizat ve kaynağın temin, tedarik ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 • İSU Genel Müdürlüğü’nün mevzuatla ve teknik kriterlerle belirlenmiş kalitede temizsu ile çevre kirliliğini önleyici standartlarda atıksu hizmetleri verilmesi hususlarında hizmet kalitesi yönünden araştırma yapmak ve Genel Müdürlük Makamına rapor sunmak.
 • Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli irtibatı kurmak ve alınacak tedbirleri tespit ederek gereğini yapmak veya yaptırmak.
 
LABORATUVAR BİRİMİ
 • Numune Kabul Birimi
Kuruluşun görev ve faaliyet alanları gereğince kuruşumuza ulaştırılan numuneleri Analiz Talep Formu (FR.096) ile birlikte Numune Kabul Personeli teslim alır. Numune kabul personeli tarafından müşterinin talep ettiği parametreler ve beyan ettiği bilgiler değerlendirilir, numunenin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolünü yaptıktan sonra kabul işlemini gerçekleştirir. Kabulü yapılan numunelerin her birine protokol numarası verilir ve numuneler etiketlenip ilgili laboratuvarlara teslim edilir.
Analiz talep edilen numunelere Numune Yönetimi Prosedürü (PR.15) gerekleri uygulanır. Laboratuvarımıza gelen numuneler internet sayfamızda yayımlanan Numunelerin Taşınması ve Depolanması Talimatı (TL.06)’ na ve Deney Listesi (LT.05)’e göre kontrol edildikten sonra kabul edilmektedir. Numune miktarları Deney Listesi’nde belirtilmiş olup numuneler soğuk zincir kırılmadan laboratuvara teslim edilmelidir. 
Nasıl Başvuru Yapılır?
Müşteri, numunenin İSU ekiplerince alınmasını talep ediyorsa, analiz talebinin amacını ve parametre, metot, varsa ilgili mevzuat bilgilerini içeren bir dilekçe ile İSU Genel Müdürlüğü’ ne başvurur.  Laboratuvarımız, en kısa sürede planlama yaparak, alanında uzman ekiplerimizce ilgili mevzuatlara uygun şekilde numunenin alınmasını sağlar. Analiz raporları, sürecin tamamlanmasının ardından başvuruda belirtilen iletişim adresine iletilir.
Müşteri kendi imkanlarıyla aldığı numune için de analiz talebinde bulunabilir. Başvurular, Analiz Talep Formu (FR.096) doldurularak laboratuvarımızın numune kabul birimine yapılır. Analiz Talep Formu (FR.096) www.isu.gov.tr adresinden ya da numune kabul biriminden temin edilebilir.  Web sitemizde yayınlanan LT.05 Deney Listesinde belirtilen koşullarda alınmış olması analiz sonuçların güvenilirliği açısından önem arz etmektedir.
FR.096 Analiz Talep Formu’ nda talep eden kişi, kurum veya kuruluşun kurumumuza bağlı abonmanlığı var ise  (su veya atık su aboneliği gibi) Abone No’su, herhangi bir abonmanlığı yok ise vergi numarası talep formunda belirtilmelidir.
Analiz Bedelinin Tahakkuku
Analiz hizmeti bedelleri için numunenin İSU ekiplerince alındığı tarihte ya da müşteri tarafından alınan numunenin laboratuvara kabul edildiği tarihte yürürlükte olan İSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği esas alınır.
İSU Genel Müdürlüğü Abone No’su olan firmalara ait numunelerin analiz ücreti Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından faturaya eklenir. Abone no’su olmayan müşterilere başvuru esnasında analiz bedeli beyan edilir. Müşterinin ödeme hususundaki şartları kabul etmesi durumunda Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından fatura düzenlenir.  Müşteri, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Alemdar Şubesinde bulunan TR-03000150 0158 0072 9590 7656 IBAN numaralı hesabına Müşteri vergi numarasını, neye istinaden ödeme yapıldığını ve İSU su analiz bedeli faturasında belirtilen sicil numarasını belirterek ödemesini gerçekleştirir. Analiz bedellerinin faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde İSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği gecikme zammı uygulanır. Ödemenin yapıldığına dair makbuz Raporlama Birimine iletilmeden analiz raporu müşteriye verilmemektedir.
Su Laboratuvarı
Su Laboratuvarımızda şehri besleyen depo çıkış sularından, belirlenmiş olan şebeke noktalarından, köylerden, kaynaklardan, okul, hastane ve camilerden alınan numuneler,  ilgili mevzuatlar kapsamında analiz edilmektedir. Ayrıca abone şikâyetleri ve kaynağı belli olmayan arıza numuneleri de su laboratuvarında analiz edilmekte ve analiz sonuçları ilgili kurum içi birimlere bildirilmektedir.
Su laboratuvarında kullanılan cihazlar:
 • Gaz Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi (GC-MS-MS)
 • Sıvı Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi (LC-MS-MS)
 • Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR)
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
 • İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
 • İyon Kromatografisi (IC)
 • Mikrodalga Örnek Hazırlama Sistemi
 • Spektrofotometre (UV-Vis)
 • Makro Kjeldahl Cihazı (TKN)
 • Otomatik Titratör
 • Etüv
 • İntübatör
 • Su Banyosu
 • Safsu Cihazı
 • Ultrasafsu Cihazı
 • Multiölçer
 • Türbidimetre
 • Hassas Terazi
 • Kaba Terazi
 • Bulaşık Makinası
 • Buzdolabı
 • Kimyasal Dolap
 • Güvenlikli Kimyasal Dolap
 • Çeker Ocak

 

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İçme sularında kimyasal analizlerin yanı sıra mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılmakta ve ilgili mevzuatlara uygunluğu değerlendirilmektedir.
Bunun dışında havuz suyu ya da müşteriler tarafından talep edilen “özel talep” numuneleri de analiz bedeli karşılığında çalışılmaktadır.
Laboratuvarımızda bulunan inverted mikroskop ile Göl ve göletlerde klorofil-a tespiti ve alg incelemesi yapılmaktadır.
Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan cihazlar:
 • Otoklav
 • İntübatör
 • İnverted mikroskop
 • Işık mikroskobu
 • Çekerocak
 • Su Banyosu
 • Kaba Terazi
 • Densitometre
 • Vorteks
 • Koloni Sayacı
 • Multiölçer
 • Spektrofotometre (UV-VİS)
 
 • Atıksu Laboratuvarı
Atıksu Laboratuvarımızda Havza Koruma ve Ruhsat Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli sınırları içerisinde bulunan firma, dere, göl, denizden alınan atıksuların Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında denetim analizleri yapılmaktadır.
Ayrıca, İSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesine yönelik analizler ve firmaların proses kontrollerine yönelik analizler de çalışılmaktadır.
 Laboratuvarımızda bunların dışında talep olması halinde özel atıksu veya arıtma tesisleri çıkış sularının ücreti karşılığı analizleri de yapılmaktadır.
 • İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)
 • Toplam Organik Karbon Analiz Cihazı (TOC)
 • Otoanalizör
 • Makro Kjeldahl Cihazı (TKN)
 • Mikrodalga Örnek Hazırlama Sistemi
 • Spektrofotometre (UV-Vis)
 • Makro Kjeldahl Cihazı (TKN)
 • Otomatik Titratör
 • Etüv
 • İntübatör
 • Su Banyosu
 • Safsu Cihazı
 • Ultrasafsu Cihazı
 • Multiölçer
 • Türbidimetre
 • Hassas Terazi
 • Kaba Terazi
 • Bulaşık Makinası
 • Buzdolabı
 • Kimyasal Dolap
 • Güvenlikli Kimyasal Dolap
 
 • Raporlama
Laboratuvarımıza, analiz talebi ile gelen her numune için analizleri tamamlandıktan sonra TÜRKAK R20-18 Rehberine ve Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’ne göre rapor düzenlenir.
Analiz Raporları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden imzalandıktan sonra numuneyi getiren birim İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde ise havalesi yapılır. Kurum dışından gelen analiz taleplerinde raporlar bir üst yazı ile İSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği’ne havale edilir, analiz raporları Genel Evrak Şefliği tarafından ya mühürlenerek kapalı zarf içinde ya da kamu elektronik posta (kep) ile müşteriye iletilir.
Analiz bedelleri, Raporlama personeli tarafından aylık periyotlarda Abone İşleri Daire Başkanlığı’ na bildirilir. Analiz bedelleri Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından tahakkuk edilir.
SU KALİTE BİRİMİ
Kocaeli İl Sınırları içerisindeki şebeke hattına verilen veya verilmesi planlanan suların; ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde kontrol edilmek üzere şehrin belirlenen kontrol noktalarından numune alma kriterlerine uygun olarak numuneler alınır ve numune kabul birimine teslim edilir. Ayrıca analiz sonuçlarına bağlı olarak su kalitesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanır.
Bu hususların dışında özel talep başvurularında ya da İSU 185 aracılığı ile gelen şikayet durumlarında da numuneler su kalite birimi tarafından alınır.
Su Kalite Kontrolleri:  
 • İçme suyu arıtma tesislerinin giriş ve çıkışlarından,
 • Şehir içi rutin kontrol noktalarından ve depo çıkışlarından,
 • İl sınırları içerisindeki tüm köy kontrol noktalarından,
 • Su kaynaklarından,
 • İçme suyu elde edilmesi planlanan sulardan,
 • Abonelerden yapılmaktadır.
Numuneler, TS EN ISO 5667-5 ve TS EN ISO 19458 standartlarına göre alınmakta olup TS EN ISO 5667-3 standardına göre muhafaza edilmekte ve taşınmaktadır. Ayrıca su kalite birimi il genelindeki tüm su depolarının klorlama işleminden, yerel kaynaklardan beslenen su depolarına klor dozaj sisteminin kurulmasından, klor dozaj sisteminin bakım ve onarımından, numune alımları esnasında serbest klor analizleri yapmaktan sorumludur.
Su Kalite Birimi Ekipmanlar;
 • 1 Adet Klor Tankeri
 • 1 Adet Arazi Aracı
 • 2 Adet Panelvan
 • 1 Adet Minibüs
 • 4 Adet Multi Ölçer
 • 4 Adet Serbest Klor
 • 3 Adet Bulanıklık Ölçer
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
Laboratuvarda, deneylerin ulusal, uluslararası standartlara ve varsa müşteri şartlarına uygun, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak hızlı ve ilk defada doğru yapılabilmesi için kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır.
Kalite sistemimizin sürekli iyileştirilerek devamlılığı ve etkinliği; kalite hedefleri, aksiyon planları, faaliyet raporları, müşteri istekleri/şikayetleri, iç tetkikler, düzeltici faaliyetler, risk analizleri raporları ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarından elde edilen veriler ışığında sağlanmaktadır.
Kalite Yönetim Birimi TS EN ISO/IEC 17025 standardı gerekleri doğrultusunda;
 • Sistemin laboratuvar tarafından etkin şekilde uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sürekli olarak kontrol edilmesi,
 • Düzeltici faaliyetlerinin ve kayıtlarının takibinin sağlanması,
 • Sistem dokümantasyonunun gözden geçirilmesi ve doküman yönetiminin sağlanması,
 • İç tetkik çalışmalarının etkin şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Yıllık değerlendirmenin yapılması amacıyla yönetim gözden geçirme toplantısı çalışmalarının yürütülmesi,
 • Risk değerlendirmelerinin yapılması ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Personel gelişiminin sağlanması ve bireysel kalite sorumluluğu bilincinin yerleşmesi için eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkinliklerinin değerlendirilmesi,
 • Müşteri geri bildirimlerinin alınması ve değerlendirilmesi, şikayet yönetimi sürecinin yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.
 
Kalite Yönetim Birimi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) nezdinde laboratuvarımızı temsil etmekten ve kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve sürekli olarak takip edilmesini güvence altına alınmasından sorumludur.