(Orman ve Su İşleri Bakanlığının 12/10/2016 Tarih ve 405 Sayılı Olur’ u İle Onaylanmış Olup, 28.10.2016 Tarihinde Mavi Kocaeli Gazetesi’ nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli)
BÖLÜM I
Maksat, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Maksat ve kapsam
MADDE 1- (1) İçme, kullanma ve sulama suyu temin edilen Namazgah Baraj Gölü’nün su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla Namazgah Baraj Gölü Havzası’ndaki faaliyetlere ilişkin hukuki ve teknik esas ve usulleri düzenlemektir.
Bu özel hükümler, Namazgah Baraj Gölü ve Havzası' nı kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Namazgah Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen bu özel hükümler 2872 sayılı Çevre Kanunu'na dayanılarak çıkarılan ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 16. Maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu özel hükümlerde geçen;
a) Akaryakıt İstasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerleri,
b) Akaryakıt Dolum İstasyonu: Akaryakıt istasyonu olarak hizmet görmeyen, sadece akaryakıt taşıyan taşıtların yüklendiği tesisleri,
c) Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve araziyi,
ç) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi, münferit ya da toplu fosseptik yapıları ile atıksuların, toplandığı  arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,
d) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
e)  Baraj Gölü: Namazgah Baraj Gölü’nün azami su kotu olan 60.40 m. ve alt kotlarını,
f)  Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı: Baraj Gölünün azami su kotu olan 60.40 metreden itibaren yatayda 50 metre genişliğindeki alanı,
g)  Baraj Gölü Koruma Alanı: Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı sınırından itibaren yatayda 250 metre genişliğindeki alanı,
h) Baraj Gölü Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Baraj Gölü Koruma Alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki alanı,
ı)  Baraj Gölü Orta Mesafeli Koruma Alanı: Baraj Gölü Kısa Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren 1000 metre genişliğindeki alanı,
i) Baraj Gölü Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren havza su toplama sınırına kadar olan alanı,
j) Basit tamir ve tadilat: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir.
k)  Belediye: Kandıra ve İzmit ilçe belediyelerini,
l) Boşaltım: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) boşaltılmasını,
m) Dere Koruma Alanı: Havza içinde yer alan ekli listedeki derelerin sağ ve sol sahil çizgisinden itibaren 10 metre genişliğindeki alanı,
n) Endüstriyel atıksu: Herhangi bir endüstriyel tesisten veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan ortaya çıkan, evsel atıksu ve yağmur suyu hariç, atıksuları,
o) Esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir.
ö) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla insani kullanım sonucu ortaya çıkan, ayrıca okul, hastane, otel, ibadethane gibi yerlerden kaynaklanan atıksuları,
p) Günübirlik tesis alanları: Kamp yapma ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve açık spor alanları gibi imkânları günübirlik olarak sağlayan alanları,
r) İdare: İSU Genel Müdürlüğünü,
s) Jeolojik Tabanlı Koruma Alanı: Göl ve besleyen derelerle bağlantılı kaynaklar ile günde en az 10 m³  veya 50 kişiye içme ve kullanma suyu sağlayan yeraltı suyu kuyularının beslenme alanları içerisinde bulunan su yutanlar, düdenler, çökekler,  dolinler vb. yüksek geçirimliliğe sahip karstik birimlerin yüzeylediği alanları,
ş) Kaçak yapı: Namazgah Baraj Gölü Havzası Özel Hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yürürlükte olan imar kanunu, yönetmelikler, imar planları, imar planı notları ve ilgili kanuni mevzuatlara aykırı olarak yapılan yapıları,
t) Kentsel yerleşim alanı: İmar planlarının kapsadığı yerleşik ve gelişme alanlarını,
u) Kırsal konut alanları: Kentsel yerleşim alanı dışında kalan, kanuni düzenlemeler öncesi köy ya da köy mahallesi statüsünde olan ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında gelişme sınırları ile birlikte yerleşik alan sınırları tanımlı kırsal karakterli yerleşme alanlarını,
ü) Mevcut yapı: Namazgah Baraj Gölü Havzası Özel Hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olan ve ilgili mevzuata uygun olarak inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni almış yapıları,
v) Namazgah Baraj Gölü Havzası: Namazgah Baraj Gölü’nü besleyen yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını,
y) Organik ve İyi tarım uygulamaları:  03/12/2004 tarih, 25659 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Organik Tarım Kanunu ve ona bağlı olarak hazırlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulanması gereken işlemleri,
 
 
z) Servis İstasyonu: Karayolunda seyreden araçların bakım - onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerin yapıldığı tesisleri,
aa) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ve Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum İstasyonları: Propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımının üretildiği ve basınç altında depolandığı, depolama tanklarının bulunduğu mahalleri,
ab) Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) İkmal İstasyonları: Sıvılaştırılmış petrol gazlarının sabit tanklarda depolandığı, yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarını kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonları,
ac) Silvikültür: Planlı olarak yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabi olarak yetişmiş ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve bu ormanların kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesi ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmesine ilişkin uygulamaları,
aç) Zirai ve hayvancılık maksatlı yapı: Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari maksatla kullanılmayan kiler ve yem depoları, zirai alet, araç ve gereçlerin muhafaza edilmesi ve günübirlik geçici barınmayı sağlamak için inşa edilen yapıları,
ad) Tehlikeli maddeler: Su çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,
ae) Zati ihtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili Valilik tarafından belirlenen ticari maksat dışında beslenen azami hayvan sayısını
ifade eder.
İlkeler
MADDE 4- (1) Namazgah Baraj Gölü azami su kotu 60.40 metre olup koruma kuşakları bu kota göre; Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı, Baraj Gölü Koruma Alanı, Baraj Gölü Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Baraj Gölü Orta Mesafeli Koruma Alanı ve Baraj Gölü Uzun Mesafeli Koruma Alanı ile Jeolojik Tabanlı Koruma Alanı olarak tanımlanmıştır.
(2) Havza içinde bulunan kamuya ait araziler de koruma alanları için belirlenen kısıtlamalara tabidir.
(3) Namazgah Baraj Gölü Havzasında yapılacak imar planı değişikliği taleplerinde ve yeni yapılacak imar planlarında bu özel hükümler dikkate alınır.
(4) Özel hükümler, mevcut onaylanmış imar planlarına ve plan notları ile Çevre Düzeni Planlarına ve plan notlarına aynen işlenir.
(5) İlgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Ek- 2’ de verilen Havza Koruma Planı Uygulama Programı'nda yer alan tedbirleri belirtilen sürelerde yerine getirmekle mükelleftir. Havza genelinde kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, havzada yapacakları her türlü faaliyet-yapı konusunda bu özel hüküm maddelerine aykırı işlem yapamazlar.
(6) Havza genelinde baraj gölü ve baraj gölünü besleyen dere ya da dereciklere atık boşaltılmasına ve arıtılmış olsa bile  atıksu deşarjına izin verilmez.
(7) Havza genelinde teknik açıdan uygun ağaçlandırma ve erozyon kontrolü tedbirleri alınır.
(8) Havza genelinde mevcut orman alanlarının korunması esastır ve bu alanlarda yapılacak olan silvikültür çalışmaları tür çeşitliliğini azaltıcı nitelikte olamaz. Havza genelinde mevcut orman alanları yerleşime açılamaz.
(9) Namazgah Baraj Gölü Havzasında tarım faaliyetlerinde basınçlı ve damlama sulama sistemlerine geçilmesi teşvik edilir.
(10) Namazgah Baraj Gölü Havzası genelinde katı atık, artıkların ve tehlikeli maddelerin atılmasına ve depolanmasına izin verilmez.
(11) Havza genelinde ortaya çıkabilecek tehlikeli atıklar, ilgili mevzuat kapsamında işlem görür.   
(12) Havzadaki yeraltı suları, 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde korunur.
(13) Baraj gölünü besleyen akar ve kuru derelere hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesinin dökülmesine izin verilmez.
(14) Özel hükümlerin onay tarihinden önce yer seçimi yapılmış ve mevcut imar planlarında yer alan Organize Sanayi Bölgeleri dışında yeni OSB kurulmasına izin verilmez. İmar planlarında izin verilen OSB’lerin atık sularının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarında arıtılması ve havza dışına çıkarılması esastır.
(15) Havza genelinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce teknik olarak uygun bulunan alanlarda organik tarıma/iyi tarıma geçilmesi esastır. Bu konuda ilgili kanun ve yönetmelikler esasında tarım uygulamalarına 5 yıl içinde geçilmesi zorunludur.
(16) Teknik sebeplerle Namazgah Baraj Gölü Havzası Koruma Alanları içinden, Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı, Baraj Gölü Koruma Alanı, Baraj Gölü Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Baraj Gölü Orta Mesafeli Koruma Alanı ile Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı hariç, geçmesi zorunlu olabilecek yeni karayolları için İdarece karayolunun yüzeysel sularının havza dışına aktarılması kaydıyla izin verilir. Karayolları Genel Müdürlüğünce mevcut karayollarının genişletilmesi için yapılacak projelerde, karayolu yüzey sularının havza dışına aktarılması zorunludur. Mevcut karayollarından Namazgah Baraj Gölü Havzasına akan yüzeysel suların havza dışına aktarılması işi, yol yapım, bakım ve onarımından sorumlu kurumca en geç 2 yıl içinde tamamlanır.
(17) Namazgah Baraj Gölü Havzası içinde yapılacak zirai faaliyetlerde kullanılmak üzere yapılacak yapılar; tüm müştemilatıyla birlikte azami 15 m², günü birlik kullanıma esas, seyyar ve/veya sökülüp takılabilir malzemeden, İdarenin uygun görüşü alınarak inşa edilir. Ayrıca kurulması talep edilen seraların boyut ve sayısı İdare ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda belirlenir.
(18) Namazgah Baraj Gölü Havzası sınırları içinde yer alan mevcut ya da yeni yapılacak bütün yapılar ve alanlara ait atık suların toplanacağı sızdırmaz fosseptik, arıtma tesisi vb. tesislere ait projelerin İdareye onaylattırılarak uygulama zorunluluğu vardır. Hazırlanacak projelerin ve yapılacak uygulamaların, Sağlık Bakanlığının Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik - RG: 19.3.1971 – 13783 esaslarında  yapılması esastır.
(19) Namazgah Baraj Gölü Havzası içindeki her türlü kaçak yapının yıkım işlemleri İSU Havza Yıkım Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir.
(20) İdare, Namazgah Baraj Gölü Havzasındaki su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için getirilen kısıtlamalara aykırı hareket edenler ve mükellefiyetlere uymayanlar hakkında işledikleri fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
(21) İdare, Namazgah Baraj Gölü havzasında 2872 sayılı Çevre Kanuna aykırı durumlar hakkında tutanak tanzim eder ve tutanak ilgili mülki amirliğe gönderilir.
(22) Namazgah Baraj Gölü havzasında su kaynaklarının korunmasına dair hükümler ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi ile ilgili konular için İSU Havza Koruma Yönergesi, İSU Tarifeler Yönetmeliği, İSU Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(23) Bu özel hükümlerde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.
(24) Baraj Gölü’nde ve Baraj Gölünü besleyen derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.
 (25) Namazgah Baraj Gölü ve gölü besleyen derelerden DSİ’ nin ve İdarenin su kaynaklarının korunması amacıyla yapacağı uygulamalarda kullanması gereken durumlar haricinde, kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına, işletilmesine ve kırma-yıkama-eleme tesisi gibi kalıcı tesislere izin verilmez.
(26) Namazgah Baraj Gölü Havzasında mevcut yapılardan kaynaklanan evsel nitelikli atıksular, kollektör hattı yok ise, sızdırmaz fosseptiklerde toplanır, kullanıcı ya da idarece periyodik boşaltımı sağlanır. Kullanıcı vidanjör çalıştırma izin belgesini İdareden alacaktır. Kullanıcı bu konuyla ilgili belgeleri 1 yıl boyunca saklamak ve istenmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
(27) İdare, havza genelinde yer alan kırsal konut alanlarının atıksuları için, atıksu altyapı tesisleri yapım işini, özel hükümlerin onayından itibaren Havza Koruma Planı Uygulama Programında belirtilen sürelerde eş zamanlı olarak yürütür,
(28) Kırsal konut alanları yerleşik alan sınırının farklı koruma alanlarına girmesi durumunda; Mutlak Koruma Alanı 1. Saha hariç, kırsal konut yerleşik alanının % 50 dahil olmak üzere fazlasının girdiği koruma bandının yapılaşma şartlarına tabidir.
(29) Namazgah Baraj Gölü Havzasında, Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı, Baraj Gölü Koruma Alanı içinde ve Ek-3’ te listesi verilen derelerin her iki tarafında 300 metrelik mesafede yeni mezarlık alanları açılmaz, mevcut mezarlıklara yeni gömü yapılamaz.
(30) Namazgah Baraj Gölü Havzasında yoğunluk arttırıcı imar planı düzenlemesi yapılamaz.
(31) Namazgah Baraj Gölü Havzasında yapılacak bütün faaliyetler-yapılar için İdarenin uygun görüşünün alınması zorunludur. Söz konusu yapılar için yapılacak müracaatlarda; Belediyenin yürürlükte olan mevzuata göre ruhsata esas değerlendirmesini ve görüşünü bildiren üst yazısı ile birlikte imar durumu belgesi, “Bölüm I”; “İlkeler”; Madde 4/ (18)’ de belirtilen esaslarda 3 (üç) adet fosseptik projesi, yapının başka bir maksatla kullanılmayacağını gösterir taahhütname, parselin hisseli olması halinde hissedarların muvafakatını gösteren muvafakatname, tapu, aplikasyon krokisi gibi bilgi ve belgeler görüş için İdareye verilir. Ayrıca, kümes, ahır ve ağıl vb. talepler konusunda ilgili kurumlardan da uygun görüş alınması mecburidir.
BÖLÜM II
Namazgah Barajı Koruma Alanlarına Ait Uygulama Esasları
Baraj gölü koruma esasları
MADDE 5 - (1) Namazgah Barajının azami su kotu olan 60.40 metre kotunun altında bulunan alanda hazine arazisi satışı yapılmaz.
(2) Arıtılmış olsa dahi baraj gölüne doğrudan atıksu deşarjına izin verilmez.
(3) Baraj gölü içinde dip savak temizliği haricinde taban taramasına izin verilmez.
(4) Her türlü atık ve artığın baraj gölüne atılması yasaktır.
(5) Baraj Gölünden kum ve çakıl alınmasına izin verilmez.
(6) Baraj Gölünde iskele yapımına izin verilmez. Zorunlu ve teknik sebeplerle yapılacak yapılara daha sonra sökülmesi kaydıyla İdare tarafından izin verilebilir.
(7) İlgili mevzuatlara uyulmak kaydıyla olta balıkçılığı yapılabilir. Yüzme, su sporları vb. faaliyetler İdarenin izniyle yapılabilir. Ancak bütün faaliyetler, su alma ve dolu savak yapılarına 300 metreden daha yakın mesafede yapılamaz.
(8) Baraj gölünde, güvenlik amacıyla, görevi dışında su içinde bulunmamak ve su dışında herhangi bir kirlenmeye sebep olmayacak şekilde tedbirlerin alınması kaydıyla akaryakıt ile çalışan kayık, motor gibi araçlar, yine elektrik veya akü ile çalışan tekneler, İdare ve varsa barajı işleten kurumca kullanılabilir.
(9) Baraj gölünde çalışmasına izin verilen su taşıtlarından kaynaklanan her türlü katı ve sıvı atığın baraj gölüne boşaltılması yasaktır.
(10) Baraj gölünde faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı ve/veya zararlı türlerin taşınımının önlenmesi maksadı ile gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur.
(11) Baraj gölü su kalitesini ve ekolojik dengeyi olumsuz etkilememesi şartı ile İdare tarafından Baraj Gölüne su transferi amacıyla bağlantılar yapılabilir.
(12) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında “BÖLÜM I”; “İlkeler”; Madde 4/ (19), (20), (21, (22) ve  (23) teki yaptırımlar uygulanır.
Baraj gölü yeşil kuşaklama alanı koruma esasları
MADDE 6 - (1) Baraj Gölünün azami su kotu olan 60.40 metreden itibaren yatayda 50 metre genişliğindeki alanı kapsar (Azami Su Kotu – 50 metre).
(2) Bu alanın tamamı İdarece kamulaştırılır. Bütün yapılar kaldırılır. Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde mevcut olan imar planlarındaki kırsal konut alanlarına ait gelişim alanları iptal edilir. Bu alanda yapılması teknik olarak zorunluluk arz eden arıtma tesisi, terfi merkezi vb. gibi yapılar İdare tarafından inşa edilebilir.
(3) Bu alanda doğal yapıya uygun malzemeler kullanılarak yürüme ve bisiklet yolları oluşturulabilir. Aynı şartlarla balık tutma cepleri yapılabilir. Oluşturulan ceplerde olta balıkçılığı yapılmasına izin verilir. 
(4) Bu alanda piknik yapmak veya kirletici faaliyetlerde bulunmak yasaktır,
(5) Doğal bitki örtüsü korunur. Bu alandaki hazine arazilerine ve kamulaştırılmış sahalara İdarenin koordinasyonunda ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda ağaç dikimi yapılır.
6) İçme ve kullanma suyunu kullanan İdare tarafından gerekli görülen alanlar tel veya çit gibi malzeme ile çevrilir.
(7) Bu alanda, hiç bir şekilde madencilik faaliyetlerine ve yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmez.
(8) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında “BÖLÜM I”; “İlkeler”; Madde 4/ (19), (20), (21, (22) ve  (23) teki yaptırımlar uygulanır.
Baraj gölü koruma alanı koruma esasları
MADDE 7- (1) Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı sınırından itibaren  yatayda 250 metre genişliğindeki alanı kapsar  ( 50 metre - 300 metre).
(2) Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde mevcut olan imar planlarında yer alan kırsal konut alanı yerleşik alan sınırları aynen korunur, imar planlarında yer alan gelişim alanları iptal edilir. Bu kırsal konut alanları için yeniden gelişim alanları oluşturulmaz.
(3) Kırsal konut alanları yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yeni yapılar için, emsal 0.20 olup hiçbir şartta inşaat alanı 100 m² yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri Belediye tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından, en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımının talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Bu alanda ifraz yapılamaz.  Yapılacak yapılar için “Bölüm I”; “İlkeler”; Madde 4/ (31) geçerlidir.
(4)  Kırsal konut alanları yerleşik alan sınırları içinde yer alan mevcut yapıların kullanım maksadının değiştirilmemesi kaydıyla basit tamir ve tadilatı yapılabilir.  Söz konusu alanda  yer alan mevcut yapıların esaslı tadilatına izin verilmez. İlave yapılardaki uygulama Madde 7/ (3) çerçevesinde yapılır.
(5) Kırsal konut alanlarının ihtiyacı olan zorunlu sosyal-teknik alt yapı alanları gibi kamu tarafından yapılacak-yaptırılacak tesisler İdareden uygun görüş alınması kaydıyla yapılır.
(6) Kırsal konut alanlarında köylünün zati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mevcut zirai ve hayvancılık maksatlı yapılar sızdırmazlığı sağlayacak tedbirlerin alınması kaydıyla kullanılabilir. Bu yapılarda hayvansal atıkların sızdırmazlığı sağlanmış depolarda biriktirilmesi gerekmektedir. Söz konusu atıklar gerekli işlemlerden geçirildikten sonra uygun miktarlarda ve uygun uygulama metotları kullanılması ile zirai alanlarda gübre olarak kullanılabilir. Bu yapılarda sızdırmazlık konusunda her türlü tedbirin alınması zorunludur ve bütün uygulamalar ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
 (7) Bu alandaki hazine arazilerinde her hangi bir faaliyete-yapılaşmaya izin verilmez, hazine arazisi satışı yapılamaz. Ancak kamu kullanımları için İdarenin  uygun görüşünün alınması esastır. 
(8) Doğal bitki örtüsü korunur. Bu alandaki hazine arazilerine ve kamulaştırılmış sahalara İdarenin koordinasyonunda ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda ağaç dikimi yapılır.
(9) Bu alanda, piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları, doğal yapıya uygun malzemeler kullanılarak yürüme ve bisiklet yolları oluşturulabilir. Bu alanda sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte, kır kahvesi, büfe gibi yapılar dışında herhangi bir yeni yapı yapılamaz. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m²  den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz.
(10) Bu alanda piknik alanı olarak düzenlenecek parseller 5000 m² den büyük olamaz ve piknik alanlarında otopark alanları oluşturulmaz.
(11) Yapılacak piknik alanları için İdareden izin alınır. İzni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa kullanıcı tarafından “Bölüm I”; “İlkeler”; Madde 4/ (18)’ ye göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir. 
(12) Bu alanda, hiç bir şekilde madencilik faaliyetlerine ve yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmez.
 (13) Bu alanda entegre hayvancılık faaliyetine izin verilmez. Ancak kırsal konut alanları yerleşik alan sınırları içinde, yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılacak konut dışı yapıların yapımına, hayvan sayılarına, türleri ve yapı büyüklüklerine, İdare, ilgili kurumların görüşü ve mevzuat hükümleri doğrultusunda izin verilir. Bu yapıların atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak ilgili mevzuat kapsamında depolanması ve bertaraf edilmesi zorunludur.
(14) Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonları ile LPG/CNG ikmal, LPG/CNG dolum istasyonlarına izin verilmez.
(15) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında “BÖLÜM I”; “İlkeler”; Madde 4/ (19), (20), (21, (22) ve  (23) teki yaptırımlar uygulanır.
Baraj gölü kısa mesafeli koruma alanı koruma esasları
MADDE 8- (1) Baraj Gölü Koruma Alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki alanı kapsar (300 metre – 1000 metre).
(2) Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde mevcut olan imar planlarında yer alan kırsal konut yerleşik alan sınırları aynen korunur, imar planlarında yer alan gelişim alanları iptal edilir. Bu alanda yeni gelişim alanları oluşturulamaz.
(3) Kırsal konut alanları yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yeni yapılar için, emsal 0.30 olup, inşaat alanı 140 m² yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri Belediye tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımın talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Yapılacak yapılar için “Bölüm I”; “İlkeler”; Madde 4/ (31) geçerlidir. Bu alanda ifraz yapılamaz.  
(4) Kırsal konut alanları yerleşik alan sınırları içinde yer alan mevcut yapıların kullanım maksadının değiştirilmemesi kaydıyla basit tamir ve tadilatına izin verilir. Söz konusu alanda  yer alan mevcut yapıların esaslı tadilatına izin verilmez. İlave yapılardaki uygulama Madde 8/ (3) çerçevesinde yapılır.
(5) Kırsal konut alanlarının ihtiyacı olan zorunlu sosyal-teknik alt yapı alanları gibi kamu tarafından yapılacak-yaptırılacak tesisler kırsal konut yerleşik alanı içinde İdareden uygun görüş alınması kaydıyla yapılır.
(6) Bu alanda yapılacak hayvancılık faaliyetleri Madde 7/ (13) çerçevesinde yapılır.  
(7) Bu alanda yapılacak piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları Madde 7/ (9), (10), (11) deki şartlara tabidir. Ancak bu alanlarda sadece piknik alanına hizmet edecek sızıntı ve kirlenmelere karşı sızdırmazlığı sağlamak kaydıyla otoparklar oluşturulabilir. Otoparklara ait projelerde İdare onayı şarttır.
(8) Bu alanda tarım arazilerinde yapılacak olan ifraz uygulamalarına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki esaslar dahilinde kalınmak kaydıyla izin verilir. Bu arazilerde zirai faaliyette bulunma amacı taşıyan günübirlik kullanıma sahip yapılar ve toprak koruma ile sulamaya yönelik altyapı tesisleri hariç hiçbir zirai yapıya izin verilmez.
(9) Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya, yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak maksadı ile izin verilir.
(10) Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonları ile LPG/CNG ikmal, LPG/CNG dolum istasyonlarına izin verilmez.
(11) Katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına ve bu alan içinde bertarafına izin verilmez. Ancak zirai ve hayvansal atıkların biyogaz ve kompost üretimi faaliyetleri için İdare ve ilgili kurumlardan izin alınması esastır.
(12) Bu alanda yeni bir karayolu güzergâhı oluşturulamaz, mevcut karayollarında yapılacak genişletme ve tadilat çalışmaları İdarenin uygun görüşleri doğrultusunda yapılabilir. Karayollarından kaynaklanan yüzey akış suları havza dışına çıkarılacaktır.
(13) Bu alanda hiçbir şekilde madencilik faaliyetlerine ve yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmez.
(14)  Bu alanda kamu adına kayıtlı taşınmazların satışı için İdarenin uygun görüşünün alınması zorunludur. Hazine arazilerinin gerçek ve tüzel kişilerce işgal edilmiş olduğunun tespiti halinde hazineye bildirim yapılarak gerekli hukuksal işlemlerin hazine tarafından takip edilmesi sağlanır.
(15) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında “BÖLÜM I”; “İlkeler”; Madde 4/ (19), (20), (21, (22) ve  (23) teki yaptırımlar uygulanır.
 
Baraj gölü orta mesafeli koruma alanı koruma esasları
MADDE 9- (1) Baraj Gölü Kısa Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren  yatayda 1000 m genişliğindeki alanı kapsar (1000 m. – 2000 m.).
(2) Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde mevcut olan imar planlarında yer alan kırsal konut alanları yerleşik ve gelişim alan sınırları aynen korunur ve bu kırsal konut alanları için ilave gelişim alanları oluşturulamaz.
(3) Kırsal konut alanları yerleşik ve gelişim alan sınırları içinde yapılacak yapılar için emsal 0.40 olup inşaat alanı 160 m² yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri Belediye tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımın talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Yapılacak yapılar için “Bölüm I”; “İlkeler”; Madde 4/ (31) geçerlidir. Bu alanda ifraz yapılamaz.  
(4) Kırsal konut alanları yerleşik ve gelişim alan sınırları içinde yer alan mevcut yapıların kullanım maksadının değiştirilmemesi kaydıyla basit tamir ve tadilatına izin verilir. Söz konusu alanda  yer alan mevcut yapıların esaslı tadilatına izin verilmez. İlave yapılardaki uygulama Madde 9/ (3) çerçevesinde yapılır.
(5) Kırsal konut alanlarının ihtiyacı olan zorunlu sosyal-teknik alt yapı alanları gibi kamu tarafından yapılacak-yaptırılacak tesisler kırsal konut yerleşik ve gelişim  alanı içinde İdareden uygun görüş alınması kaydıyla yapılır.
(6) Bu alanda yapılacak hayvancılık faaliyetleri Madde 7/ (13) çerçevesinde yapılır. 
(7) Bu alanda piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları, doğal yapıya uygun malzemeler kullanılarak yürüme ve bisiklet yolları oluşturulabilir. Bu alanda sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte, kır kahvesi, büfe gibi yapılar dışında herhangi bir yeni yapı yapılamaz. Yapılacak, kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m²  den büyük olamaz.
(8) Bu alanda parsel büyüklüğü ve otopark alanları konusunda Madde 8/ (7) uygulanır.
(9) Yapılacak piknik alanları için İdareden izin alınır. İzni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa kullanıcı tarafından “Bölüm I”; “İlkeler”; Madde 4/ (18)’ ye göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir. 
(10) Bu alanda yapılacak zirai faaliyetler Madde 8/ (8) çerçevesinde yapılır. 
(11) Bu alanda; 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde galeri usulü patlatma yapılmaması, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri uygulanmaması ve ortaya çıkan atıksuların sızdırmaz bir fosseptikte toplanarak havza dışına çıkarılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceğine dair noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartlarıyla, maden arama ve işletme faaliyetleri ile altyapı tesislerine İdare ve Bakanlık uygun görüşü alındıktan sonra izin verilebilir. Söz konusu tesislerin tehlikeli atık üretmemesi esastır. Atıksuların havza dışına taşınması belgelendirilecektir. Bu belgeler istendiğinde ibraz edilecektir.  
(12) Bu alanda yeni bir karayolu güzergahı oluşturulabilir, mevcut karayollarında genişletme ve tadilat çalışmaları yapılabilir. Yapılacak Karayoluna ait projeler ilgili kurum tarafından İdareye gönderilir. Projelerde İdarenin görüşü doğrultusunda işlem yapılması esastır. Karayollarından kaynaklanan yüzey akış suları havza sınırı dışına çıkarılacaktır.
 (13) Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonları ile LPG/CNG ikmal, LPG/CNG dolum istasyonlarına izin verilmez.
 (14) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında “BÖLÜM I”; “İlkeler”; Madde 4/ (19), (20), (21, (22) ve  (23) teki yaptırımlar uygulanır.
 
Baraj gölü uzun mesafeli koruma alanı koruma esasları
MADDE 10- (1) Orta Mesafeli Koruma Alanı bitiminden su toplama sınırına kadar olan alanı kapsar ( 2000 metre – Su Toplama Sınırı).
(2) Bu alanda kırsal konut alanı yerleşik ve gelişim alanı içinde yapılaşmalar için Madde 9/ (2), (3), (4), (5) hükümleri geçerlidir.
(3) Bu alanda, piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları Madde 9/ (7), (8), (9) daki şartlara tabidir.  
(4) Bu alanda, mevcut besihaneler ve münferit sanayiler atıksularını, ilgili mevzuatlar doğrultusunda arıtarak havza dışına çıkarmak zorundadır. Bu tesislerin kapasite artırımı için İdare ve Bakanlığın uygun görüşü esastır.
(5) Bu alanda Orta Mesafeli Koruma Alanından itibaren yatayda 3 kilometre sınırı ile su toplama sınırı arasında, entegre tesis niteliğindeki hayvancılık işletmelerine, atık ve atıksularının ilgili mevzuatlar doğrultusunda arıtılarak havza dışına çıkarılması kaydıyla izin verilir. Entegre hayvancılık tesislerinin kurulması maksadıyla kooperatifleşme ve hayvansal atıkların kompostlaştırılması özendirilir. Orta Mesafeli Koruma Alanından yatayda 3 kilometrelik kısım içinde ise Madde 7/ (13) geçerlidir.
(6) Madencilik faaliyetleri için Madde 9/ (11) geçerlidir.
(7) Bu alanda yeni bir karayolu güzergâhı oluşturulabilir, mevcut karayollarında genişletme ve tadilat çalışmaları yapılabilir. Yapılacak Karayoluna ait projeler ilgili kurum tarafından İdareye gönderilir. Projelerde İdarenin görüşü doğrultusunda işlem yapılması esastır. Karayollarından kaynaklanan yüzey akış suları havza sınırı dışına çıkarılacaktır.
(8) Bu alanda, mevcut ve yeni yapılacak karayollarında dinlenme tesisi, yeni servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonları ile LPG/CNG ikmal, LPG/CNG dolum istasyonlarına ve benzeri diğer faaliyetlere atık ve atıksuları ile yüzey sularının havza dışına çıkarılması ve TSE’nin TS-12820 standardına uymaları şartıyla İdarece izin verilir. Mevcut akaryakıt istasyonları, özel hükümlerin onaylanmasından itibaren bir yıl içinde TSE’nin TS-12820 standardına uygun hale getirilir. Bu süre içinde uygun hale getirilmeyen mevcut akaryakıt istasyonları TS-12820 standardına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır.
(9) Zirai uygulamalar Madde 8/ (8) esaslarında yapılır.
(10) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında “BÖLÜM I”; “İlkeler”; Madde 4/ (19), (20), (21, (22) ve  (23) teki yaptırımlar uygulanır.
Jeolojik tabanlı koruma alanları koruma esasları
MADDE 11- (1) Havza içinde yer alan su kaynaklarını doğrudan besleyen su yutanlar, dolinler, düdenler, obruk ve çökekler ve benzeri yüksek geçirimliliğe sahip karstik birimlerin yüzeylediği alanları kapsar.
(2) Gerekli gördüğünde İdare Ek-1’de yer alan haritaya uygun olarak kamulaştırma yapar.
(3) Bu tür alanlar Ek-1’de yer alan  haritada belirlenen havza koruma sınırları içindedir.
(4) Bu alanda yer alan mevcut tarım alanlarında organik tarım uygulamalarına geçilmesi zorunludur.
(5) İdare haritada belirlenen bölgelerde yapılacak bitki temizliklerini ilgili kurumlar ile birlikte iş makinesi kullanmadan yapar.
(6) Bu alanda İdarece jeolojik yapılara zarar vermeden yapılacak çalışmalar uzman personel gözetiminde gerçekleştirilir.
(7) Bu alanların sınırları içinde maden ocağı açmak, patlatma yapmak, iş makinesi ile kazı yapmak, temel kazısı yapmak vb. gibi faaliyetler kesinlikle yasaktır.
(8) Bu alanda, Madde 11/ (7)’de belirtilen maden ocağı açma ve patlatma yapma faaliyetlerinin, belirlenen jeolojik sınırların etrafındaki 1000 metrelik şerit içinde de yapılması kesinlikle yasaktır.
(9) Jeolojik oluşumların mutlak koruma altına alınan alanlarındaki mevcut yapıların kaldırılması için İdare ilgili kurum/kurumlara müracaat eder. Yeni yapı yapılmasına izin verilmez. Jeolojik yapıların mutlak koruma alanı dışında belirlenen 1000 metrelik şerit içinde yapılması talep edilen yapılar İdarenin izni ve gözetimi altında, belirlenen şartlar yerine getirilmek şartı ile yapılır.  Bu bölgelerle ilgili düzenlemeler  imar çalışmaları ile belirlenir.
(10) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında “BÖLÜM I”; “İlkeler”; Madde 4/ (19), (20), (21, (22) ve  (23) teki yaptırımlar uygulanır.
Dere koruma alanı
MADDE 12-  (1) Namazgah Baraj Gölü Havzası içinde yer alan ve baraj gölünü besleyen dereler ve etrafındaki koruma alanını kapsar.
(2) Namazgah Barajı gölünü besleyen derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.
(3) Ek-1 de verilen haritada yer alan derelerin her iki tarafında 10 metrelik mutlak koruma bandı oluşturulur. Bu alanda her türlü kirletici faaliyet yasaktır. Söz konusu dereler korunmaları amacıyla imar planlarına işlenir.
 (4) 10 metrelik koruma bandında doğal yapıya uygun malzemeler kullanılarak yürüme ve bisiklet yolları oluşturulabilir. Aynı şartlarla balık tutma cepleri yapılabilir.
(5) 10 metrelik alanda piknik yapmak yasaktır, oluşturulan ceplerde olta balıkçılığı yapılmasına izin verilir. 
(6) İdare, gerekli gördüğünde Ek-1’ de yer alan haritaya uygun olarak arazi kamulaştırması yapar. Ancak 10 metrelik alanda yer alan bina ya da tesisler kamulaştırılır ve yapıların tamamı kaldırılır. Yapılması teknik olarak zorunluluk arz eden arıtma tesisi, terfi merkezi vb. gibi yapılar İdare tarafından inşa edilebilir.
(7) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında “BÖLÜM I”; “İlkeler”; Madde 4/ (19), (20), (21, (22) ve  (23) teki yaptırımlar uygulanır.
EKLER:
EK-1 KORUMA ALANLARI
Ek-2 HAVZA KORUMA PLANI
EK-3 DERE LİSTESİ