KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş olan İSU Genel Müdürlüğünün “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca oluşturulan birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 (2) Bu Yönetmelik, İSU Genel Müdürlüğü birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı Kanun ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: İlçe belediyelerini,
b) Birim/Birimler: İSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki İç Denetim Birimi Başkanlığını, Teftiş Kurulu Başkanlığını, 1. Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını ve Şube Müdürlüklerini,
c) Büyükşehir Belediyesi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,
ç) Genel Kurul: İSU Genel Kurulunu,
d) Genel Müdür/Üst Yönetici: İSU Genel Müdürünü,
e) İdare/Kurum: İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, kısaca İSU’yu,
f) Kanun: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,
g) Yönetim Kurulu: İSU Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Madde 4- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde her bir birime yüklenen görev ile birlikte, o görevin yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumluluk da verilmiş sayılır.
(2) Birim amirleri, İdare tarafından çıkarılan yönetmelik, yönerge ve genelgelerde tespit edilen ve Genel Müdür tarafından verilen görevler için kararlar almaya ve uygulatmaya yetkilidirler.
Yetki Devri
Madde 5- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Birim amirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini, tespit edilecek esaslara göre, sürekli veya geçici olarak alt kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldırılması, Kanunda öngörülen haller dışında Üst Yöneticinin yazılı onayı alınarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir.
b) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ile genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademedeki personele devredemezler.
c) Üst Yönetici tarafından yapılan yetki devri, Üst Yöneticinin değişmesi halinde sona erer, görevi devralan Üst Yönetici tarafından yetki devri işlemi yenilenebilir.
ç) Üst Yönetici tarafından devredilmiş yetkiler, yetki devri yapılmış birim amirlerinin değişmesi halinde ayrı bir yetki devrine lüzum kalmaksızın aynen devam eder.
Yönetmelikler
Madde 6- (1) Yönetmelikler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayını müteakip yerel gazete veya diğer yayın organlarında ilan edilerek yürürlüğe girer.
İç Yönetmelikler
MADDE 7- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve 1.Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları, hazırlanacak iç yönetmelikler ile belirlenir.
Yönergeler
MADDE 8- (1) Yönetmeliğin 7 inci maddesinde sayılanlar dışındaki birimlerin çalışma usul ve esasları, hazırlanacak yönergeler ile belirlenir.
(2) İç Denetim Birimi Yönergesi hariç, Yönergeler Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İdare Teşkilat Yapısı
MADDE 9 - (1) İSU Genel Müdürlüğünün teşkilatı;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetçiler
d) Genel Müdür,
e) Genel Müdür Yardımcıları,
f) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
g) İç Denetim Birimi Başkanlığı,
ğ) 1.Hukuk Müşavirliği,
h) Özel Kalem Müdürlüğü,
ı) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
i) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
j) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı,
h) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı,
k) İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı,
l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
m) Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı,
n) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
o) Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı,
ö) Projeler Dairesi Başkanlığı,
p) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,
r) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı,
s) Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı,
ş) Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
t)  Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
u) Şube Müdürlükleri ile
bunlara bağlı alt kademe birimlerinden oluşur.
Genel Kurul
Madde 10- (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdür; 2560 Sayılı Kanunla kendilerine verilen görevleri yürütür. Bu organlar yürütecekleri görevlere ilişkin yetki ve sorumluluğa sahiptir.
Yönetim Kurulu
Madde 11- (1) Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.                            
(2) Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.         
(3) Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.                                          
(4) Yönetim Kurulu üyeleri, kanun ve mevzuat hükümleri dahilinde Yönetim Kurulu kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidir. Yönetim Kurulu kararı olmadıkça üyeler vazifelendirilemez.
(5) Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıl olup, süresi dolanlar yeniden tayin edilebilir.
(6) İSU Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin İSU’nun konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına dair yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.
(7) Yönetim Kurulunun çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle tespit edilir. Yönetim Kurulunun Sekreterlik hizmetleri Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülür.
  (8) Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.
Denetçiler
Madde 12- (1) İSU’nun denetim işlemleri, hizmet süreleri içinde devamlı olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından yapılır.
(2) Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
(3) Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilebilirler.
(4) Denetçiler, İSU’nun çalışmalarına ait tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve kanun dışı işlemler hakkında hazırladıkları raporlarını Genel Kurul’a verirler. Raporun bir örneği de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
(5) Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine verilmesi mecburidir.
(6) Denetçilerin ücretleri devlet memurlarına verilen 1. derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
(7) Denetçilere İSU personeli olmadığı cihetle kendilerine tespit olunan ücret haricinde başka herhangi bir ödemede bulunulamaz.
(8) Denetçiler görevlerini müştereken yaparlar. Ancak, birinin izinli olması veya makul bir mazeretinin çıkması halinde denetim görevinin tek denetçi tarafından yapılması gerekir.
(9) Denetçiler yetkilerini kullanırken İdare muamelatına müdahale edemez ve icra işleri ile meşgul olmazlar.
Genel Müdür
MADDE 13- (1) İSU Genel Müdürü, 2560 sayılı Kanun, diğer kanuni düzenlemeler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, İSU Genel Müdürlüğünün sevk ve idaresi ile görevli, yetkili ve sorumludur.
(2) Genel Müdür, asli sorumluluk kendi uhdesinde kalmak üzere görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini Genel Müdür Yardımcılarına yazılı olarak devredebilir.
Genel Müdür Yardımcıları
MADDE 14- (1) Genel Müdür Yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak.
b) Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek.
c) Genel Müdür’e sunulan denetim raporlarının kendilerine havalesi üzerine raporda teklif edilen hususların uygulamasını ve koordinesini sağlamak.
ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 15– (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, İdarenin merkez ve bölge birimleriyle tesis, işletme ve şirketlerdeki bütün işlemlerini ve çalışmalarını ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, program, talimat, genelge ve emirlerin uygulanışı ile memur ve işçilerin görevleri hakkında Genel Müdür adına teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.
b) İdarenin merkez ve bağlı işyerlerinde, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek.
c) 3628 Sayılı Kanun kapsamına giren inceleme ve soruşturmalar ile Genel Müdürlük tarafından acele kaydıyla havale edilen evrakın süratli olarak neticelendirilmesini sağlamak.
ç) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalarda gerekli titizliğin gösterilmesini ve gizliliği temin etmek ve netice alıncaya kadar başkalarına bilgi sızmamasını sağlamak.
d)  İnceleme sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşıldığında Genel Müdür’den soruşturma onayı alarak soruşturmasını yapmak.
e) Teftiş ve soruşturma işleri ile bunlardan alınan neticeleri, alınması gerekli tedbirleri her yıl Genel Müdürlük makamına intikal ettirmek.
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Madde 16- (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bu amaçla incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak, harcamaların amaç ve politikalara stratejik planlara, performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek mali yönetim kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Nesnel risk analizlerine dayanarak yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
ç) Üretilen bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ile zamanında elde edilebilirliğini denetlemek.
d) Denetim sırasında suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitleri Üst Yöneticiye sunmak.
e) İç Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak İdare bünyesinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
f) İdarenin iç kontrol sisteminin, risk yönetimi sisteminin, kurumsal yönetişim ve iletişim sistemlerinin, iç mevzuatının, hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik danışmanlık faaliyetleri ile bunların izlenmesi faaliyetleri kapsamında denetim ve güvence hizmetleri sunmak.
g) Danışmanlık görevi kapsamında; Sayıştay inceleme ve denetimlerine cevap mahiyetinde İdare birimleri tarafından hazırlanan Kurum cevapları ile (adli soruşturmaya ve yargılamaya konu olan hususlar hariç) vesayet denetim kurumları tarafından İdarede yapılan inceleme ve denetimler kapsamında İdare birimleri tarafından hazırlanan cevapların hazırlanmasına yönelik İdarenin ilgili makam ve birimleri ile işbirliği ve koordinasyon halinde Üst Yönetici adına kurumsal cevapların hazırlanması iş ve işlemlerinin koordinesini sağlamak.
1.Hukuk Müşavirliği
Madde 17- (1) 1.Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak.
b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali yargı mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ederek sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak.
c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri hakkında Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Yetki alanına göre Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Genel Müdür kararlarına göre gereğini yapmak.
ç) Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek,
d) Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek.
e) İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri tasdik ettirmek.
f) Noterler vasıtasıyla gönderilmesi gereken ihtarname ve ihbarnameleri düzenlemek ve/veya göndermek.
g) Teftiş, inceleme ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporları inceleyerek, mer’i mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek.
ğ) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili mercilere göndermek.
h) Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek.
ı) Dava ve icra takipleri ve sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak.
İ)  İdarenin görevlerine ilişkin ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname tasarılarını mevzuata uygunluk yönünden incelemek.
j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 18 - (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürün ziyaret ve randevularını düzenlemek.
b) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
c) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantılarda gerekli tedbirlerin alınmasını ve buna bağlı hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
ç) Genel Müdürün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek.
d) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
e) 2560 sayılı Kanun gereği Genel Kurulda görüşülmesi teklif edilen konuların Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak.
f) Genel Kurul’dan alınan kararları takip ederek neticelerinden ilgili birimleri haberdar etmek.
g) Belediye Meclisi tarafından alınan ve İdareyi ilgilendiren kararlar ile ilgili olarak İdarece yapılan işlemler hususunda Belediye Meclisine rapor vermek.
ğ) İdarenin tüm Yönetmelik ve Yönergelerinin onaylı örneklerine ilişkin fiziki arşivini muhafaza etmek.
h) Yürürlükteki İdare Yönetmeliklerinin İSU Resmi İnternet Sitesinden, Yönergelerinin ise İSU Portalinden en güncel hallerinin yayımlanmasını, yürürlükten kaldırılanlarının ise yayımdan kaldırılmasını sağlamak.
ı) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri karşılamak, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen İdaremiz ile ilgili cevaplandırılması talep edilen hususları cevaplandırmak.
i) Abone İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı Bölge Şube Müdürlükleri tarafından sunulan abone hizmetlerinde hizmet kalite ve standartlarının ve abone memnuniyetinin yükselmesinin, uygulama birliğinin, koordinasyonun sağlanması için araştırma yapmak ve ilgili birimler ile koordineli olarak çözüm önerileri geliştirmek ve uygulama sonuçlarını takip etmek ve Genel Müdürlük Makamına raporlamak.
j)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 19- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı, sektördeki gelişim ve değişim trendleri ve kentin değişim dinamikleri dikkate alınarak kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlar oluşturmak.
b) Kurum içi analiz yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, tüm birim yöneticilerinin katılımı ile GZFT (SWOT) analizi çalışmalarını yürütmek, kurum içi analiz sonucuna bağlı olarak Kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek.
c) Kurumun görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri (politik, yasal, ekonomik, sosyal, teknolojik (alt yapı ve bilgi/iletişim)) incelemek, GZFT analizi kapsamında katılımcı bir süreç ile kurum faaliyetlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine imkan sağlayacak fırsatları ve kurum faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek tehditleri tanımlamak.
ç) Stratejik hedefleri ve her bir hedef bazında performans ve risk ölçüm kriterlerini geliştirmek.
d) Tüm birimlerle işbirliği yaparak, stratejik hedeflerin daire başkanlığı, müdürlük ve şeflik bazında faaliyet ve projeler olarak tanımlanmasına moderatörlük yapmak. Her bir hedefin somut iş adımlarına dönüşmesini sağlamak.
e) Stratejik amaç ve hedefler ile uyumlu performans programını hazırlamak.
f) Performans programı doğrultusunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan bütçe çalışmalarının performans programı ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
g) Stratejik hedeflere bağlı performans programının gerçekleşme düzeyini, periyodik olarak izlemek, ölçümlemek, hedef gerçekleşme ve sapmalarını nedenleri ile birlikte ilgili tüm birimlere ve üst yönetime raporlamak, iyileştirme ve hedef gözden geçirme süreçlerini başlatmak.
ğ) Kurum yıllık faaliyet raporunu içerik olarak hazırlamak, basımı ve tasarımı konusunda Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak.
h) Kurum faaliyetlerinin, süreçlerinin, daha etkili, verimli kılınmasını sağlayacak analiz (süreç analizi, iş analizi) çalışmalarını yapmak, harcama birimlerinin alanları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek, gelişmeye ve iyileştirmeye açık alanları, güçlü yanları tespit etmek.
ı) Kurum organizasyon yapısını gelişen ve değişen şartlara ve stratejilere uyumlu olarak güncellenmesi için kurumsal yapılandırma ve değerlendirme çalışmalarının birimlerle işbirliği yapılarak yürütülmesi sağlamak.
i) İş süreçlerini analiz etmek, süreçlerin performans ve risk bazlı çalışmasını sağlayacak uygulama prosedürlerini ilgili birimlerin de katılımı ile tanımlamak ve uygulamaya alınmasını sağlamak.
j) Süreçleri ve çalışma prosedürlerini gelişen ve değişen şartlara, performans ve risk ölçme ve değerlendirme sonuçlarına uyumlu olarak değiştirmek, güncellemek, değişiklik önerilerini üst yönetime sunmak ve onaylanan sistem önerilerini etkinleştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek.
k) Stratejilere, yasal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş süreçlerini geliştirme, süreçleri modelleme, izleme ve raporlama çalışmalarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapmak ve yapılan süreç değişikliklerini yönetim bilgi sistem alt yapısına aktarma konusunda destek vermek.
l) Kurum strateji ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde kurum faaliyetlerinin kesintisiz ve yönetim karar destek sistemlerini de etkin kılacak şekilde bilgiyi işlemek, raporlamak ve saklamak için gerekli olan program akış şemalarını ve alt programları hazırlamak.
m) Organizasyon, süreç yönetimi ve çalışan yetkinliği boyutunda gelişimi ve değişimi yönetmek.
n)  Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 20- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kurumun vizyon, misyon, stratejik odakları ve politikaları çerçevesinde işgücü planlamasının yapılması, insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, temin edilmesi, geliştirilmesi, kişisel performansların takip edilmesi, kariyer yönetiminin planlaması, izlenmesi, geliştirilmesi.
b) İşe seçme ve atama, oryantasyon, eğitim gereksinim tespiti, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücretlendirme, ödüllendirme sistemleri ve insan kaynakları yönetimi çerçevesinde çalışmalar yapmak, politikalar geliştirmek, kurum genelinde tüm birimlerle koordinasyon içinde uygulamaya koymak.
c) Kurumsal performansın ve verimliliğin artırılmasını sağlayacak yönetici ve çalışan yetkinlik gelişim programlarının düzenli ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.
ç) Yetkinlik analizi ve yetkinlik bazlı eğitim ve gelişim programlarının planlanmasını, eğitim organizasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.  Kurum içi yetkinlik gelişim merkezi uygulaması yapmak.
d) Kurum içinde oryantasyon ve rotasyon planlamaları yapmak suretiyle yetkinlik gelişimini sağlamak, ilgili prosedürlerin oluşturulmasını sağlamak. Kurum içinde eğitim kadroları oluşturmak suretiyle özellikle teknik yetkinlik ve uzmanlık gelişimini sağlamak.
e) Kurum personelinin yetiştirilmesi için gerekli yıllık eğitim planı hazırlayıp, uygulanmasını sağlamak.
f) Eğitim etkinlik değerlendirme sonuçlarını analiz etmek ve sonuçlarını üst yönetime raporlamak.
g) Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerini yürütmek.
ğ) Personel dosyalarını tutmak, personelin kişisel performans ölçümü, değerlendirmesi ve raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek.
h) Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek.
ı) Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak.
i) Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.
j) Personel hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek.
k) Disiplin işlerinin organizesini sağlamak.
l) İşçilere ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek.
m) İSU’da görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek.
n) Ortaöğretim ve Üniversite öğrencilerinin staj işlerini yürütmek.
o) İdarenin faaliyet alanları ile ilgili yayınlar hazırlamak, konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, İdareye ait müze, kültür ve tanıtım hizmetlerini yürütmek, bu hususlarda İdare birimleriyle ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak.
ö)  Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Sivil Savunma Uzmanlığı
Madde 21- (1) Sivil Savunma Uzmanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdarenin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe bağlı bütün kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri teklif etmek ve yaptırılmasını takip etmek.
b) Sivil Savunma konusuna ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, Milli Seferberlik durumunda İdare tarafından verilecek görevleri planlamak ve zamanında yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere makama teklif getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak.
c) Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlik ile ilgili talimatları yapmak, talimatları uygulamak, ilgili mevzuatın gerektirdiği bütün görevlerini aksatmadan yürütmek.
ç) Bu hizmetlerin yürütülmesi için yeteri kadar personel çalıştırılmasını sağlamak.
d) Afet, acil durum, seferberlik ve benzeri hallerde İdarenin sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, bu muvacehede ilgili kurumlar nezdinde ve İdare birimleri arasında lüzumlu eşgüdüm ve koordinasyonun Üst Yönetici adına sağlanmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak.
e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve görevlerin yürütülmesi için ilgili mevzuat dahilinde gerekli tedbirleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla mesuldür.
Kurum Hekimliği
Madde 22- (1) Kurum Hekimliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdaremizde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelinin koruyucu ve birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde sunmak, ihtiyaç halinde bir sağlık kurumuna sevk etmek, durumu stabil olup, yatarak nakli gereken hastalar için ambulans görevlendirmek.
b) İdarenin mevcut yemekhane, çay ocağı ve sosyal tesis gibi umumi kullanıma haiz tesislerinin tıbbi denetimlerini yapmak ve buralarda çalışan personelin 'portör' muayenelerini yapmak ve yaptırmak.
c) Personelin risk gruplarına göre meslek hastalığı gelişimini engelleyici taramalar yapmak ve yaptırmak, tıbbi açıdan personeli bilgilendirmek.
ç) Birimleri tarafından gönderilen işçilerin işe giriş ve periyodik muayenelerini işyeri hekimleri aracılığı ile yapmak, kayıtları 'periyodik muayene kartlarına' işlemek, işe uygunluğu bulunmayan işçilerin uygun işte çalıştırılması ve periyodik muayenelerdeki aksaklıklarla ilgili işveren vekiline bildirimde bulunmak.
d) İlk ve acil yardım hizmetleri için eğitimli personel, tıbbi ilaç, malzeme ve araçları hazır bulundurmak, işyerlerinde mevcut ecza dolaplarının acil ilaç ve tıbbi malzemelerini temin etmek.
e) Tıbbi bilgileri kayıt altına almak, istatistikî veriler ışığında sağlık hizmetlerine yön vermek, ihtiyaç duyulan yerlere çeşitli sağlık üniteleri kurarak personelin daha iyi sağlık hizmeti alması ve iş kaybının en aza indirilmesini sağlamak.
f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel mevzuatı ve gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler hususundaki bilgileri İdare birimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile paylaşmak, bu hususta gerekli eğitim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek, İdare birimlerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının uygulama standartlarını belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli koordineyi sağlamak, Genel Müdürlük Makamının veya İdare birimlerinin talebi halinde, iş sağlığı ve güvenliği hususlarında lüzumlu bilgilendirmeleri yapmak, bu hususta kurum arşivini oluşturmak.
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Madde 23- (1) Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İSU Vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda abonelere sunulan su ve kanal hizmetlerinin abone ilişkileri yönetimini yapmak.
b) Gelişen ve değişen şartlar, kanun ve kararnameleri dikkate alarak su, atık su, sayaç, sayaç bağlantı parçaları ve abone servisi tarifelerini hazırlamak ve Genel Müdürlük onayı ile Kurum genelinde uygulamaya alınmasını sağlamak.
c) Şube Müdürlükleri bünyesinde yürütülen tüm yeni abone edinme, tahakkuk, faturalandırma, endeks okuma, sayaç hareketleri vb. abone hizmetlerine ilişkin olarak strateji geliştirmek,  Şube Müdürleri ile koordineli bir şekilde hedef oluşturmak, faaliyet ve projeleri belirlemek, şubelerde bulunan Abone Hizmetleri Şefliklerinin performansını izlemek ve sonuçları raporlamak, iyileştirme aksiyonlarının alınmasını sağlamak.
ç) Abone memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak abone edinme, tahakkuk,  faturalama,  saha hizmetleri vb. gibi abone odaklı süreçleri yönetmek.
d) Kurum strateji ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde abone ilişkileri stratejilerinin tanımlanması sürecine destek vermek ve abone ilişkileri sürecinin sürekli iyileştirilerek yönetimini sağlamak.
e) ) Yapı sahipleri ve kullanıcılarının su ve kanal hizmetlerinden yararlanma taleplerini, yerinde keşiflerini de yapmak suretiyle mevzuatına göre değerlendirerek sonuçlandırmak.
f) Su ve kanal hizmetleri ile ilgili olarak İSU Tarifeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen bedellerin tahakkuk ve faturalama işlemlerini takip etmek.
g) Abone sözleşmelerinin en kısa süre içinde yapılması, abonelerin sarfiyatının tespiti ve bunlara ilişkin hesapların tutulması, lüzumlu istatistikî bilgilerin hazırlanması, abone istek ve itirazlarının tetkiki ve neticelendirilmesi, sözleşme hükümleri gereği suların açılması veya kapatılması, gerektiğinde sayaçların değiştirilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, bağlı Şube Müdürlüklerinde müşteri temsilciliği, abonelere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
ğ) Abone tesisatlarında kullanılacak sayaçların özelliklerini belirlemek ve sayaç stok durumuna göre senelik sayaç ihtiyacını tespit ederek temin etmek, sayaç değişim planlarını hazırlamak, yıllık sayaç tamir programını yapmak. Abonelerin itirazı veya İdarece re’sen yapılan kontrol neticesi sayacın eksik veya fazla sarfiyatını belirlemek üzere ölçüye çıkartılan sayaçların muayenelerini yaptırmak.
h) Kaçak ve Usulsüz su kullananların tespit ve takipleri ile haklarında gerekli yasal işlemleri yapmak veya yaptırmak.
ı) Yüksek tüketim abonelerine ilişkin stratejisini oluşturmak, yüksek tüketim abone verilerini ayrıntılı raporlama ve analizi, saha denetim ve kontrolleriyle abone işlemleri ile tahakkuk ve faturalama işlemlerini yürütmek.
i) Abone tahakkuk ve faturalandırma yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamak, mevcut teknik ve teknolojileri geliştirerek, yeni teknik ve yöntemler ile hizmet sunmak.
j)Abone sayaç okuma sürecini kolaylaştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak. Sayaç okuma ile ilgili itirazları çözümlemek. Gerektiğinde sayaç okuma faaliyetini yerinde kontrol etmek.
k) Şubeler tarafından yapılan su ve atık su tahakkuk ve faturalama işlemlerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
l)  Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Madde 24- (1) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Birim, şube ve faaliyet bazlı maliyet analizi yapmaya olanak sağlayacak, muhasebe usul ve esaslarına uygun olarak genel muhasebe ve yönetim muhasebesi süreçlerini etkinleştirmek ve yönetmek.
b) Kurum operasyonel faaliyetlerine; Mali, yönetsel muhasebe, fon yönetimi fonksiyonları itibariyle destek vermek. Kurumun genel muhasebe kayıtlarını yasalara ve mevzuata uygun olarak tutmak.
 c) İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini tutmak. İdare gelirlerinin tahsilâtını yapmak.
ç) Yönetim Kuruluna, resmi kurumlara ve 3. şahıslara bildirilen mali tabloları ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak hazırlamak, mali tabloların hatasız ve zamanında ilgili yerlere gönderilmesini ve mutabakatlarını sağlamak, nakit akışını planlamak.
e) Ödeme ve tahsilatları muhasebeleştirmek, performans bütçe plan gerçekleşme tablolarını hazırlamak, analiz etmek ve değerlendirmek, tahsilat/ödeme dengesini takip etmek.
f) İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla, sosyal güvenlik primlerinin, kanuni ve diğer kesintilerin zamanında tahakkukunu ve ödenmesini sağlamak.
g) Zamanında yapılmayan ödemelerle ilgili dosya tanzim etmek,  hukuk birimine intikal ettirmek ve gerektiğinde hukuki sürece destek vermek.
ğ) Kurumun finansman ve nakit akış planlamasını yapmak,  mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, kurum alacaklarının zamanında tahsili için ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmak.
h) Kurumun finansman ihtiyacını tespit etmek, resmi ve özel bankalardan ve yurt dışı finans kuruluşlarından sağlanan kredi işlemlerini takibini aksatmadan sürdürmek,  kurumun iştirakleri ile ilişkilerini düzenlemek.
ı) Kurum stratejileri ile uyumlu bir şekilde nakit planlaması yapmak ve nakdin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. Kurumun yatırım ve harcamalarında nakit açığına düşmesini engelleyecek faaliyetleri proaktif olarak yürütmek.
i) Kurumun Borç ve alacakları ile nakit ve kıymetli evraklarına ait iş ve işlemleri yürütmek ve yasal sürelerine uygun olarak arşivlenmesini sağlamak.
j) Muhasebe kayıtlarının muhasebe standartlarına ve mevzuata uygun tutulmasını ve izlenmesini, kanuni ödemelerin süresi içinde yapılmasını sağlamak, bilanço kar ve zarar hesaplarını çıkarmak, bunlara ait kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını sağlamak.
k) Mali Kanunlarla ilgili kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğleri izlemek ve kurum geneline tebliğ etmek.
l) Kurumun stratejik plan ve hedefleri ile uyumlu tanımlanmış olan birim bazındaki faaliyet ve programların Performans Bütçe Tebliğine uygun olarak bütçe modülüne aktarmak. Kurumun bütçesini tüm birimlerle işbirliği yaparak zamanında hazırlamak ve kontrolünü yapmak, bütçenin işleyişini izleyerek, gerçekleşmeleri takip etmek, raporlamak, bütçe sapmaları konusunda gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak.
m) Bütçe uygulamasını izleyerek, aylık bütçe gerçekleşme raporlarını hazırlamak ve bütçe sapmalarının zamanında ilgili birimlere ve üst yönetime bilgilendirmesinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek. Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının yıllık sigortalarının yapılmasını sağlamak.
o)  Bütün personelin aylık, ücret ve diğer istihkak bordrolarının tediyesini yapmak
ö) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
p) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve Harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak.
r) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 25 - (1) İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Suyun dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere, SCADA (System Control And Data Acguation) Sistemi’nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dâhil edilmesi için, otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarını mukayese etmek ve ilgili birimlerle değerlendirmek.
b) Atıksu sisteminin kumandasını yapmak gayesiyle Atıksu SCADA (System Control And Data Acguation) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi,  bu sistem vasıtasıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin , terfi istasyonlarının ve sanayi kuruluşlarının  SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) , AKDY (Atıksuyun Kanala Deşarj Yönetmeliği) uygun olarak çalışmasını Arıtma Daire Başkanlığı ile birlikte yürütülmesi.
c)  İçmesuyu tesislerinin Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uyumluluk içerisinde yapımının ve işletilmesinin temini ve içme suyu tesislerinin verimliliğin artırılmasına yönelik standartların belirlenmesi için gerekli incelemeleri yapmak ve öneriler geliştirmek.
ç) Su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, sorumluluğuna tabi su isale hatlarında, su depoları ve benzeri su yapılarında deşarj yapılması gereken kritik noktalardan deşarj işlemlerini yapmak, ilgili koordinasyon birimleriyle koordineli olarak dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
d) Bedeli İdare tarafından karşılanmayan ancak yapılması icap eden sokak bazındaki atıksu kanalizasyon projelerine onay vermek, taahhüt belgesini tanzim etmek, kazı ruhsatı için görüş vermek, bu kanalların inşaatı sırasında kontrollerini, İSU’ye devri safhasında kabullerini yapmak, röleve projelerini ilgili birime göndermek.
e) İçmesuyu deposu ve terfi istasyonlarının işletilmesini sağlamak.
f) Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli irtibatı kurmak ve alınacak tedbirleri tespit ederek gereğini yapmak veya yaptırmak.
g) Kanalizasyon ve yağmursuyu kolektörleri üzerinde yer alan atıksu ve yağmursuyu terfi merkezlerinin işletilmesini sağlamak.
ğ) Genel Müdür ve Bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Madde 26- (1) Arıtma İşleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Şehre Verilen içme suyunun ilgili mevzuata göre arıtılmasını sağlamak amacı ile kurulmuş ve kurulacak olan her türlü içme suyu arıtma tesislerini verimli ve devamlı şekilde işletmek veya işlettirmek.
b) Atık suların arıtılmasını sağlamak amacı ile kurulmuş ve kurulacak olan Atıksu arıtma tesislerinin verimli ve devamlı şekilde işletmek veya işlettirmek.
c)  Tesislerin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizinin yapılmasını, bu hususlarda rapor hazırlanmasını ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak.
ç) Kanalizasyona bağlı ( Organize Sanayii Bölgeleri hariç ) Endüstriyel atık su kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak ve deşarj izin belgelerini hazırlamak.
d) İdarenin görev alanında gerçekleştirilen veya İdare tarafından devir alınan her türlü atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi merkezleri ile bu tesislerin çıkış hatları ve deniz deşarj hatlarının işletilmesini sağlamak, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak.
e) İçmesuyu ve atıksu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü analizleri yapabilecek laboratuar hizmetlerini gerçekleştirmek.
f) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarından, endüstriyel atıksu kaynaklarından, gerçek ve tüzel kişiler ile İdareye ait su ve atıksu arıtma tesislerinden, barajlardan, göllerden, derelerden ve denizlerden gerek İSU ekipleri gerekse diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından analiz yapılmak üzere atıksu ve temizsu laboratuvarlarına getirilen numunelerin analizlerinin yapılmasını sağlamak.
g) İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklardan, vakıf suları ve yeraltı sularından belli periyotlarla numune alarak, kimyasal ve bakteriyolojik yönden analizlerinin yapılmasını ve analiz neticelerinin değerlendirilmesini sağlamak.
ğ) Arıtma tesisleri bünyesindeki işletme laboratuvarları dışında kalan İdarenin Merkez Temizsu ve Atıksu Laboratuvarlarını işletmek, işletilmesini ve yönetimini sağlamak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan kimyasal, biyolojik, bakteriyolojik malzeme, ekip, ekipman, teçhizat ve kaynağın temin, tedarik ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
h) Atıksu sisteminin kumandasını yapmak gayesiyle Atıksu SCADA (System Control And Data Acguation) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi,  bu sistem vasıtasıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin , terfi istasyonlarının ve sanayi kuruluşlarının  SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) , AKDY (Atıksuyun Kanala Deşarj Yönetmeliği) uygun olarak çalışmasını İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı ile birlikte yürütülmesi.
ı) İSU Genel Müdürlüğü’nün mevzuatla ve teknik kriterlerle belirlenmiş kalitede temizsu ile çevre kirliliğini önleyici standartlarda atıksu hizmetleri verilmesi hususlarında hizmet kalitesi yönünden araştırma yapmak ve Genel Müdürlük Makamına rapor sunmak.
i) İdarenin görev alanı içerisinde bulunan sanayi, endüstri ve imalata yönelik her türlü işyerleri, depolama tesisi vb. yerlere yapı ruhsatı için görüş almak üzere İdareye yapılan müracaatları, yürürlükteki mevzuata göre neticelendirerek İSU görüşü bildirmek.
j) Endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak, İSU’nun yetki ve sorumluluk sahası içerisinde gayrisıhhî müessese görüşü almak ve/veya atıksu arıtma tesisi kurmak üzere İdareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını, yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre neticelendirerek İdare adına görüş bildirmek.
k) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı
Madde 27- (1) Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İçme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarına ait yağış rejimlerini izlemek, gelecek yıllara ait su işletim planlamalarını yapmak, sel, kuraklık gibi doğal afetler öncesinde, afet anında ve afet sonrasında uygulanacak tedbirleri almak, bunlara ait her türlü plan ve iş sırasını belirlemek.
b) Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddelerin belirlenmesi ve içmesuyu alınan havzaların kirlenmeye karşı korunması için İdarece uygulanacak yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak, yürürlükteki mevzuatı da dikkate alarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 c) Kocaeli’ye su temin eden barajların bakım ve onarımını yapmak, güvenliğini sağlamak.
ç) Şehre verilen günlük su miktarının istatistiksel verilerini (günlük, aylık, yıllık) bazda hazırlamak. Şehre verilen suyu gözetim altında tutmak ve günlük su miktarını ayarlamak için; su temini sağlayan barajların su alma yapılarında denetimi kesintisiz olarak yapmak.
d) Su havzalarında yönetmelik ve yönergeler dahilinde inşaat ruhsatlarına, imar planlarına, taş ve maden ocaklarına, yer altı ve kaynak suları vb. ruhsat müracaatları hakkında görüş vermek.
e) Havzalarda imar planları için verilecek İSU görüşüne esas olmak üzere ilgili birime görüş bildirmek.
f) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Madde 28 - (1) Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdarenin görev alanı içerisinde içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için baraj, arıtma tesisleri, depo, pompa istasyonları her türlü şebeke inşaatları, isale inşaatlarını yapmak veya yaptırmak.
 b) İdarenin görev alanı içerisinde su temini ve dağıtımıyla ilgili olarak hazırlanan projelerden yapılmasına karar verilen işlerin gereğine göre yapılmalarını teminen ihale evrakını hazırlamak, kontrol işlerini yapmak veya yaptırmak, hakediş raporlarını tanzim etmek, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, kesin hesaplarını çıkartmak.
c) Atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak kanalizasyon şebekesi, ana toplayıcıları, kuşaklama kolektörleri ve tünelleri ile atıksu arıtma tesislerini yapmak veya yaptırmak.
ç) İdarenin görev alanı içerisinde atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak hazırlanan projelerden yapılmasına karar verilen işlerinin (inşaat, tesis ve binaların bakım-onarım işlerinin) gereğine göre yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini ve ihale evrakını hazırlamak, kontrol işlerini yapmak veya yaptırmak, hakediş raporlarını tanzim etmek, işlerin sonunda kesin hesapları çıkartmak, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
d) Yağmur suyu kolektörlerinin ve derelerin ıslah çalışmalarıyla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
e) İdarenin yatırım programında yer alan yapım işlerinin ilgili birimlerince hazırlanan ihale işlem dosyalarını incelemek, tespit edilen eksikleri gidermek, ihaleleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek.
f) İdarenin, geçici kabulü yapılmış yapım işlerinin kesin hesaplarının ilgili mevzuat çerçevesinde tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
g) ) İdaremiz mesuliyet sahasında bulunan, Ata yadigarı çeşme, şadırvan, bent, kemer, su terazileri ve su yolları ile buna benzer diğer tarihi su yapılarının onarım ve restorasyon proje veya inşaatları safhasında gerekli kontrollük hizmetlerinin yapılması,
ğ) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Projeler Dairesi Başkanlığı
Madde 29 - (1) Projeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, su ihtiyaçlarının karşılanması ve atıksu kirliliğinin önlenmesi, her türlü baraj, arıtma tesisi, terfi merkezi, depo, şebeke hattı, tali ve ana kolektörler, tünel, işletme binası ve ekipmanının uzun vadeli planlamasını ve yağmursuyu taşkınlarını önleyici projeler ile ıslah projelerini yapmak veya yaptırmak.
b) İdaremize ait mevcut ve planlanan tesislerde zemin ile ilgili problemleri çözebilmek amacıyla jeolojik etüt ve sondaj çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
c) Yıllık yatırımları, iş programlarını, mevcut su durumu ile su ve atıksu konusundaki işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek.
ç) Yatırım programında bulunan veya çeşitli sebeplerle yapımı lüzumlu görülen isale hatları, şebeke boruları ile ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları v.b. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüt, avam proje, fizibilite ve detaylı projelerini tanzim etmek veya ettirmek.
d) Büyükşehir Belediyesi veya diğer belediyelerden gelen imar planlarına alt yapı tesisleriyle uyum yönünden (ilgili birimlerden gelecek görüşlerle birlikte) İSU görüşü vermek.
e) İdarenin içme suyu, atık suyu ve yağmur suyu altyapı tesisleriyle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapmak veya yaptırmak.
 f) Her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri kontrol ve muhafaza etmek, ayrıca gerektiğinde proje çalışmalarını yaparak bu konularda bütün birimlerle koordinasyonu sağlamak.
g) ) İdaremiz mesuliyet sahasında bulunan, Ata yadigarı çeşme, şadırvan, bent, kemer, su terazileri ve su yolları ile buna benzer diğer tarihi su yapılarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin yapılması veya hizmet alımı usulüyle yaptırılması.
ğ) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi başkanlığı
Madde 30- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdarenin harcama birimlerinin genel ihtiyacı olarak belirlenen ve bütçesi tüm harcama birimleri adına bu Başkanlığa tahsis edilmiş olan malların alımı işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek, kullanıma verilinceye kadar ambarında muhafaza etmek, stok takibini yapmak.
 b) İdarenin harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımlarının, harcama birimi talebinin daire kayıtlarına alınmasından itibaren sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale işlemlerini yürütmek.
c) İdare harcama birimlerinin doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarında, harcama birimi talebinin daire kayıtlarına alınmasından itibaren sözleşme yapılan hallerde sözleşmenin imzalanması ve siparişin verilmesine kadar olan işlemleri yürütmek.
ç) Yurt dışından temin edilecek mal alımlarının harcama birimi talebinin daire kayıtlarına alınmasından itibaren sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale işlemleri ile sözleşme doğrultusunda ithalat, akreditif, gümrük, sigorta ve malın talep sahibi harcama birimi ambarına nakli işlemlerini yürütmek.
d) Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek, yatırım programı kapsamındaki malların teşvik işlemlerini ilgili mevzuatına uygun olarak yürütmek.
e) İdarenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin alım, satım, ihale ve kira işlerinin yapımlarını gerçekleştirerek, bunlara ait işlemleri yürütmek. Kesinleşen siparişlerin satın alınmasını, satın alınan malların tesellüm ve muayenelerinin yapılmasını ve gerekli olanların sigorta ettirilmesini sağlamak.
f) İSU Genel Müdürlüğü ana hizmet binasının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.
g) İSU Genel Müdürlüğünün yemek, giyim ve servis hizmetleri ile diğer sosyal hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
ğ) İdarenin kullanımdaki bütün tesis ve binaların temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak.
h) İç Hizmetler kapsamında yer alan iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
ı) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Madde 31- (1) Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdarenin motorlu araç ve iş makineleri ihtiyacının tespit, temin ve kiralanması işleri ile araçların tamir/bakım ve onarımlarını yapmak.
b) İdare mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altındaki bina ve tesislerin ısıtılmasında sarf edilen motorin ile İdareye ait ve idare hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araç, iş makineleri ve taşıtlarında kullanılan akaryakıt ve yağ ihtiyaç kapasitesini tespit etmek, bu çerçevede akaryakıt ve yağ ihtiyacının karşılanmasına yönelik temin, tedarik ve muhafaza işlemlerini ifa ve koordine etmek, akaryakıt ambar işlemlerin, tevzini ve yönetimini gerçekleştirmek.
c) İdarenin tesis ve arazilerinde peyzaj ve ağaçlandırma projelerini, imalatlarını ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.
ç) İdarenin sorumluluğunda bulunan bütün bina ve tesislerin elektrik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
d) İdarenin harcama birimleri tarafından hurdaya ayrılan taşınırların ilgili mevzuatına uygun olarak; satış, trampa veya başka surette değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
e) İdareye ait olan tesis, işletme, bina, ambar ve barajlarda bulunan işletme binalarını sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve taarruza karşı korumak üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
f) İdarenin taraf olduğu elektrik ve doğalgaz abonelik sözleşmelerini ve bu kapsamdaki diğer işlemleri yapmak.
g) İdare sosyal tesisleri haricindeki, İdarenin tüm hizmet binaları ve tesislerinin doğalgaz ve doğal gaz ısıtma sistemleri ile sıvı yakıtlı mekanik sistemlerinin temini, montajı, periyodik bakımı, yenilenmesi, tamiri, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
ğ) Kanalizasyon ve yağmursuyu kolektörleri üzerinde yer alan atıksu ve yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
h) İdarenin görev alanında gerçekleştirilen veya İdare tarafından devir alınan her türlü atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi merkezleri ile bu tesislerin çıkış hatları ve deniz deşarj hatlarının periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
ı) Kocaeli’ye içme suyu sağlayan barajlardan Arıtma Tesislerine kadar olan iletim hatlarını ve şehir içi boru ve hatlarının bakım-onarım ve kontrolünü sağlamak, hatları faal durumda tutmak.
i) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 32- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdare iş ve işlemlerinin otomasyona geçirilmesi işlerini yapmak veya yaptırmak.
 b) İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek ve gerekli donanımları temin etmek, kurmak veya kurdurmak.
c) İdarenin iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan yazılımları yapmak, yaptırmak veya tedarik etmek. Yazılımların birimler tarafından kullanımı için gerekli eğitimleri vermek veya verdirmek.
ç) İdarenin tüm birimlerindeki bilgisayar ve çevresel donanımlarının tamir bakımını yapmak veya yaptırmak.
d) İdarenin tüm birimlerindeki Bilgisayar Teknolojisi (BT) alt yapılarını kurmak veya kurdurmak ve bunların devamlılığını sağlamak.
e) Veri güvenliğini sağlamak ve güvenlik politikaları oluşturmak. Veri güvenliğini milli güvenlik politika ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve uygulamak.
f) İdarenin iletişim, veritabanı, internet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım, paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin standartlarının oluşturulmasını sağlamak.
g) İdarenin e-devlet kavramı içerisinde tam bir elektronik iş akışının sağlanması için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak
ğ) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili birimlerin gerekli elektronik sistem, yazılım ve donanım ile ilgili taleplerine gerekli desteği sağlamak
h) Bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak.
ı) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı
Madde 33 - (1) Çevre Koruma Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Su havzalarını kirletici faaliyetlerin yapılmasını önlemek için; gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
b) Atık mevzuatı çerçevesinde İdarenin tüm atıklarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetilmesi lüzumu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak veya yapılmasını sağlamak.
c) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Madde 34 - (1) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdarenin orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak, ilgili İdare birimleri tarafından kamulaştırılması istenen yerlerin kamulaştırma planlarını yapmak veya yaptırmak, yatırım planlarına göre hazırlanan kamulaştırma işlemlerini bir program dâhilinde yürütmek.
b) Yüzeysel su kaynaklarının mutlak koruma alanı içerisinde kalan taşınmazları, ilgili birimin talebi üzerine kamulaştırmak.
c) Kamulaştırma tesis hak ve imtiyazlarıyla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
ç) İmar Kanunu gereğince İdare taşınmazlarında 3 üncü şahıslar lehine geçit hakkı talep edilmesi halinde, istenen geçit hakkının kadastrodan mutabakatlı alan hesabını yapmak.
d) İdare taşınmazlarının aleyhine verilmesi gereken irtifak hakkı için teklif hazırlamak, karardan sonra tapu tescilini sağlamak.
e) İdare taşınmaz malları üzerindeki işgalleri tespit etmek, işgallerin kaldırılması için idari yollara başvurmak veya yasal yollara başvurulmasını sağlamak, ecr-i misil tahakkuk ettirmek ve tahsilini sağlamak.
f) İdarenin ihtiyaç fazlası taşınmazlarının satışı için gerekli hazırlıkları yaparak, satım hazırlık dosyasını ilgili Daire Başkanlığına intikal ettirmek.
g) İdare ihtiyacı için kiralanması kararlaştırılan işyerlerinin kiralanmasını ve kiraların zamanında ödenmesini temin etmek.
ğ) Mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmazların İdaremize gelir getirmek gayesiyle, kamu menfaati vasfını kaybetmemesi şartıyla özel ve tüzel kişilere kiraya verilmesi hususunda Genel Müdüre teklifte bulunmak.
h) Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerinin hazırlanması, yenilenmesi veya feshi için gerekli işlemleri yapmak.
ı) İdare adına kayıtlı taşınmazların hukuki, teknik ve hâlihazır durumlarını tespit etmek.
i) İçme suyu havzalarının harita altlıklarını temin etmek, koruma alanlarını tespit etmek ve havzaların konum tespitlerini yapmak, uzaktan algılama yöntemi ile havzalardaki yapılaşmayı diğer ilgili dairelerle birlikte tespit etmek.
j) Mülkiyete dayalı İdareye ait gerekli haritaları ve plan koteleri hazırlamak, yapımı planlanan tesisler için arazi etütleri yapmak, diğer daireler tarafından yapılmış harita ve bu konularda bütün dairelerle koordinasyonu sağlamak.
k) İdarenin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarını yapmak, yaptırmak, işletmek ve geliştirmek.
l) İdaremiz mesuliyet sahasında bulunan, Ata yadigarı çeşme, şadırvan, bent, kemer, su terazileri ve su yolları ile buna benzer diğer tarihi su yapılarının, tespiti ve değerlendirilmesi ile envanterlerinin çıkarılması,  yapılan projelerin koruma kurulunca tasdik işlemleri ile bakım onarım restorayon kararı bulunan tarihi su tesislerinin bu proje ve kararlarda belirtilen prensipler dahilinde restore edilmesinin temin edilmesi.
m) Tarihi su tesislerimizi onarmak ve restore ettirmek isteyen hayırsever şahıs, kurum veya kuruluşlar ile İdare arasında bu konuda tanzim edilecek protokol esaslarının tespit edilmesi, protokollerin tanzim edilmesi,  bütün bu faaliyetler esnasında; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Belediyeler ve diğer ilgili kamu kurumu ve özel kuruluşlar ile yapılan işin gerektirdiği işbirliği ve koordinasyonun, İdare adına temin edilmesi.
n) Su Havzaları dışında kalan yerlerde imar planları için verilecek İSU görüşüne esas olmak üzere ilgili birime görüş bildirmek.
o) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
Madde 35- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum itibarına ve marka değerine yönelik iletişim strateji ve faaliyetlerini planlamak, iletişim projelerini gerçekleştirmek.
b) Kurumun sosyal paydaşlarına yönelik iletişim hedeflerine ulaşabilmek için bölümler ve birimler arasında bilgi akışını, motivasyonu artıracak, kurum içerisinde stratejik yönetim ilkelerini yaygınlaştıracak ve kurum iklimini geliştirecek stratejik iletişim faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek.
c) Kurumun tüm hedef kitlelerine yönelik (aboneler, paydaşlar, iştirakler vb.) iletişim faaliyetlerini yürütmek, Bu kapsamda; kurumu tanıtan tüm basılı materyallerin –bülten, dergi, kitap, katalog, broşür, afiş, banner, davetiye vb.- içeriklerini, tasarım ve basım süreçlerini takip etmek.
ç) Kurum etkinliklerini, çalışmalarını ve başarılarını içeren ve kurum hakkında bilgi veren basın bültenlerini hazırlamak, Genel Müdür onayını müteakip ilgili basın kuruluşları ile paylaşmak, görsel ve yazılı medyada etkin biçimde yer alınmasını sağlamak, yerel ve ulusal basında görünürlüğü artırmak.
d) Kurumsal Sosyal Medya sayfa yönetimi ve haber paylaşımı yapmak.
e) Kurumun iletişim proje ve faaliyetlerini projelendirerek medya planlamalarını, organizasyon planlamalarını ve bunlara ilişkin bütçe çalışmalarını yapmak.
f) Web sitesi ve intranet içeriğini oluşturmak, takip etmek, geliştirmek, haber niteliğindeki tüm bilgilerin kurumun web sitesinde yayınlanmasını sağlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışı yarışma, organizasyon, etkinlik fuar organizasyonları düzenlemek veya katılmak. Fuar ve organizasyonlarda sergilenecek, kullanılacak broşür, film, CD vb. iletişim malzemelerini hazırlatmak.
ğ) Çağrı Merkezi yönetmek ve Abone memnuniyeti anket çalışmalarını yürütmek, abone şikâyet ve dileklerini almak ve gerekli faaliyetleri başlatmak üzere ilgili birimleri bilgilendirmek.
h) İdare Çağrı Merkezi Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, çağrı merkezi, İdare resmi internet sitesi ve diğer iletişim unsurları vasıtasıyla gelen abone şikâyetlerini almak, gelen ihbar ve şikâyetlere dair ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak ihbar, talep ve şikâyet konularını en kısa sürede cevaplandırmak ve ilgilisini bilgilendirmek.
ı) Kurumsal Hatların (Ses, Data, M2M, SMS, APN, Sabit, ADSL, Fiber) Operatör Bağlantıları (Hat açma, kapatma, devir işlemleri, fatura gruplamaları ve güncellemeleri, yeni grup oluşturma işlemleri) , Fatura Takip ve dağıtım işlerini yapmak.
i) Bilgilendirme amaçlı toplu SMS Gönderimi yapmak (Abonelere Kesinti ve borç bilgilendirme, personele eğitim, tebrik, bilgilendirme, Genel Kurul öncesi üyelere bilgilendirme mesajları vb.).
j) İdari Bina ve Tüm İlçe Şube Müdürlüklerinde bulunan İletişim Ekranlarının yönetimi, kullanımı güncellenmesi ve haber paylaşım işlerini yapmak.
k) Kurumun tüm santral ve çağrı merkezi sisteminin teknik alt yapısının kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
l) Kuruma gelen resmi evrak, dilekçe ve postaların elektronik ortamda girişini yaparak ilgili birime havale etmek.
m) Kurum arşiv hizmetlerini yürütmek ve gerekli durumlarda ilgili birimlere evrakları temin etmek.
n) İdarenin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlayacak telefon, adres, faks elektronik posta bilgilerini temin ederek güncellemek, kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden Kocaeli halkının haberdar edilmesini sağlamak.
o)  Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
Şube Müdürlükleri
Madde 36- Şube Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a) Kurum vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda İlçe Şube Müdürlüğü genelinde kurum kültürü ve yetkinlik geliştirme, kalite ve verimlilik, abone odaklılık bilincinin artırılmasını sağlamak.
b) Bağlı ilçenin ve sektörün değişen koşulları, kurumun hedef ve stratejileri ve çalışanların istekleri doğrultusunda Şube Müdürlüğü strateji, politika ve uygulamalarında ortaya çıkan düzenleme ihtiyaçlarını tespit etmek, bağlı birimler ve personel tarafından iletilen önerileri değerlendirmek ve uygun bulduklarını yıllık faaliyet planında dikkate almak ve bütçesinin hazırlanmasını ve ilgili Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde son haline getirilmesini sağlamak.
c) Şube Müdürlüğünün içme suyu ve atık su/kanal yönetimi alanındaki tüm fonksiyonlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi sürecinde ilgili Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak, hedef gerçekleşmeleri takip etmek ve raporlamak.
ç) Şube Müdürlüğünün içme suyu ve atık su/kanal yönetimi konusunda, verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, faaliyet ve programlara dönüştürülmesi konusunda ilgili Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak, hedef gerçekleşmeleri takip etmek ve raporlamak.
d) Şube Müdürlüğünün içme suyu ve atık su/kanal konusunda verimliliğini ve karlılığını arttırmak amacıyla kurum ve kamu kaynaklarının optimum düzeyde kullanımını sağlamak.
e) Şube Müdürlüğünün içme suyu ve atık su/kanal alanındaki stratejik planlama sürecinin bütçe süreci ile entegrasyonu ve performans bütçe uygulamasını yapmak.  Performans bütçe-gerçekleşme takibinin ve gerekli durumlarda performans bütçe revizyonunun yapılmasını sağlamak.
f) Abone hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, tahakkuk, tahsilat, faturalama işlemlerinin ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yerinde, doğru ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Abone memnuniyeti analizlerinin yapılmasını sağlamak. Bu alanlarda Abone Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak.
g) İçmesuyu, kanal ve sorumluluğu altındaki her türlü arızanın zamanında, optimum maliyet ve kaynak ile giderilmesini sağlamak. Arıza sayısını azaltacak tedbirler almak, arıza giderme süreçlerinde yapılan faaliyetin kalitesini artırmak.
ğ) Gerçek ve tüzel kişi ve/veya kuruluşlar tarafından yapılması icap eden, rabıt kanalı ve bağlantısı ile atıksu kanallarının, ilgilisinin talebi halinde bedeli mukabilinde yapılmasını sağlamak.
h) Atıksu Kanalizasyon Şebekesi bulunmayan yerlerde, bölge şartlarına uygun “Atıksu Çukuru” tip projelerini geliştirmek ve mükellefler tarafından yapılan uygulama projelerine ve yapılan imalatlara İSU görüşü vermek.
ı) İSU görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen mükelleflere gereken tebligatı yapmak ve İSU Atıksu Kanalizasyon şebekesine bağlantı görüşünün verilmesi için gerekli işlemleri tamamlamak üzere süre vermek, görüş almak için müracaatta bulunmayan şahıslara ait yapıların suyunu kesmek ve atıksu bağlantılarını iptal etmek.
i) Endeks okuma, kayıp ve kaçak takibi, abone borç takibi işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
j) Yeni imalat konusunda oluşan talepleri planlamak ve ilgili Daire Başkanlığı onayı ile Genel Müdür Yardımcısına bildirimini sağlamak, yapılan imalatın işletmesini devralmak.
k) Kendisine bağlı şantiye, ambar ve atölyelerin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak, önleyici bakım kültürünün gelişmesini sağlamak, stok ve envanter yönetimini yapmak ve bu alanlarda Destek Hizmetler Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak.
l) Kurumun stratejik planı doğrultusunda ilçe Şube Müdürlüğünün yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını hazırlamak ve onay için ilgili Daire Başkanlığı’na sunmak.
m) Yıllık faaliyet raporu, performans programı ve bütçesinin hazırlanması için ilgili daire başkanlıkları ve diğer şube müdürlükleriyle işbirliği içinde çalışmak.
n) Şube Müdürlüğü’nün içmesuyu ve atık su/kanal alanındaki alım satım ve ihale işlerini ilgili birimler ile koordineli olarak gerçekleştirmek,  yetki limitleri dışındaki alımları makamın onayına sunmak.
o) İnsan kaynakları hedef ve stratejileri çerçevesinde sürekli öğrenme ve gelişim bilincini oluşturarak, çalışanların eğitilmesini sağlamak.
ö) Kurumun tüm fonksiyonlarının sistem yaklaşımını esas alarak yönetilmesi ve yönetim geliştirme ihtiyaçlarına bağlı olarak yönetim sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.
p) Şube Müdürlüğü’nün içmesuyu ve kanal alanındaki hukuki problemlerinin çözümü konusunda idari birimler ve Hukuk Müşavirliğinden görüş almak suretiyle çözüme kavuşturulmasına destek vermek.
r) Müdürlüğü ile ilgili işleyişin; yasal mevzuat,  iç yönetmelikler, yönergeler, Yönetim Kurulu Kararları, genelge ve emirlere uygun olarak yürümesini sağlamak, gerekli koordinasyon ve kontrolleri gerçekleştirmek.
s) Müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetleri gözden geçirmek ve bağlı çalışanlarının performanslarını değerlendirmek.
ş) Bağlı çalışanlarına sorumluluk delege etmek, yönlendirmek ve performanslarını değerlendirmek.
t) Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kayıtların eksiksiz olarak tutulmasını ve belge ve dokümanların korunmasını sağlamak.
u) Müdürlüğü ile ilgili konulardaki beklenen gelişmelere göre planlar yapmak, gereksinmeleri önceden saptamak öneriler geliştirmek.
ü) Belirtilen görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli bilgileri, iş durumlarını, gelişmeleri ve ortaya çıkan sorunları üstüne rapor etmek ve müdürlüğün faaliyetleri konusunda bilgi vermek.
v) Müdürlüğüne bağlı şefliklerin iş ilişkileri ve iş akışına ilişkin prosedür ve talimatları hazırlamak.
y) Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanmasını sağlamak.
z) Müdürlüğü ile ilgili evrakların yasal sürede cevaplandırılmasını sağlamak.
aa) Müdürlüğünün yıllık kadro tasarısını hazırlamak, müdürlüğü ile ilgili talep edilen eleman istihdamını onaylama ve talep edilen pozisyonlar için eleman alım mülakatlarına katılmak.
bb) Bağlı personelin verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak, bu konuda gerekli eğitim faaliyetlerini planlayıp uygulamak.
cc) Kurumu resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde, tedarikçi ve taşeron şahıs ve firmalar nezdinde temsil etmek.
çç) Konusu ile ilgili dokümanlar, teknik resim, projeleri kontrol ve muhafaza etmek,  teknik arşiv işlerini yürütmek ve bu konularda bütün dairelerle koordinasyonu sağlamak.
dd) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 37 - (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 38- (1) İSU Genel Kurulunun 02/05/2003 tarihli ve 2003/4 sayılı Kararı ile kabul edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 39- (1) Bu Yönetmelik, İSU Genel Kurulunca kabul ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 40- (1) Bu Yönetmelik hükümleri İSU Genel Müdürü tarafından yürütülür.