T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ BAŞKANLIGI
İZMİT SU VE KANALİZASYON  İDARESİ  GENEL MÜDÜRLÜGÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş olan İSU Genel Müdürlüğünün "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" uyarınca oluşturulan birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, İSU Genel Müdürlüğü birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı Kanun ve "Belediyeve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik " uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: İlçe belediyelerini,
b) Birim/Birimler: İSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki İç Denetim Birimi Başkanlığını, Teftiş Kurulu Başkanlığını, 1. Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını ve Şube Müdürlüklerini,
c) Büyükşehir Belediyesi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini, ç) Genel  Kurul: İSU  Genel Kurulunu,
d) Yönetim  Kurulu Başkanı:  Kocaeli Büyükşehir  Belediye Başkanını,
e) Genel Müdür/Üst  Yönetici: İSU Genel Müdürünü,
f) İdare/Kurum:  İzmit Su ve Kanalizasyon  İdaresi  Genel Müdürlüğünü, kısaca İSU' yu,
g) Kanun: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,
h) Yönetim  Kurulu: İSU  Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Madde 4- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde her bir birime yüklenen görev ile birlikte, o görevin yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumluluk da verilmiş sayılır.
(2) Birim amirleri, İdare tarafından çıkarılan yönetmelik, yönerge ve genelgelerde tespit edilen ve Genel Müdür tarafından verilen görevler için kararlar almaya ve uygulatmaya yetkilidirler.

Yetki Devri
Madde 5- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Birim amirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre  yalnız  kendileri  tarafından  kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini, tespit edilecek esaslara göre, sürekli veya geçici olarak alt kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldırılması, Kamında öngörülen haller dışında Üst Yöneticinin  yazılı onayı alınarak  yapılır  ve ilgililere tebliğ edilir.
b) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ile genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademedeki personele devredemezler.
c) Üst Yönetici tarafından yapılan yetki devri, Üst Yöneticinin değişmesi halinde sona erer, görevi devralan Üst Yönetici tarafından yetki devri işlemi yenilenebilir.
ç) Üst Yönetici tarafından devredilmiş yetkiler, yetki  devri  yapılmış  birim  amirlerinin  değişmesi  halinde ayrı bir yetki devrine lüzum kalmaksızın aynen devam eder.

Yönetmelikler
Madde 6- (1) Yönetmelikler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde  Yönetim  Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayını müteakip yerel gazete veya diğer yayın organlarında ilan edilerek yürürlüğe girer.

İç Yönetmelikler
MADDE 7- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve 1. Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları, hazırlanacak iç yönetmelikler ile belirlenir.

Yönergeler
MADDE 8- (1) Yönetmeliğin 7 inci  maddesinde  sayılanlar  dışındaki  birimlerin  çalışma  usul  ve esasları,  hazırlanacak  yönergeler ile belirlenir.
(2) İç Denetim Birimi Yönergesi hariç, Yönergeler Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşü sonrasında Yönetim  Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı, Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İdare Teşkilat Yapısı
MADDE  9 - (1) İSU Genel Müdürlüğünün teşkilatı;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetçiler
d) Genel Müdür,
e) Genel Müdür Yardımcıları,
t) Teftiş  Kurulu Başkanlığı,
g) İç Denetim Birimi Başkanlığı,
ğ) l .Hukuk Müşavirliği,
h) Özel  Kalem Müdürlüğü,
ı) Strateji Geliştirme  Dairesi Başkanlığı,
i) İnsan Kaynakları  ve Eğitim  Dairesi Başkanlığı,
j) Abone İşleri Dairesi  Başkanlığı,
h) Mali Hizmetler  Dairesi Başkanlığı,
k) Tesisler  Dairesi Başkanlığı,
l) Destek Hizmetleri Dairesi  Başkanlığı,
m) Yatırım  ve İnşaat Dairesi Başkanlığı,
n) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
o) İşletmeler Dairesi Başkanlığı,
p)  ö) Plan Proje Dairesi Başkanlığı,
q) Çevre Koruma  ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,
r) Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı,
s) Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
ş) Elektrik,  Makine  ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
t) Şube Müdürlükleri  ile bunlara  bağlı alt kademe birimlerinden  oluşur.

Genel Kurul
Madde 1O- (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdür; 2560 Sayılı Kanunla kendilerine verilen görevleri yürütür. Bu organlar yürütecekleri görevlere ilişkin yetki ve sorumluluğa sahiptir.

Yönetim Kurulu
Madde 11- (1) Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.
(2) Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel  Müdür Yönetim  Kuruluna  başkanlık eder.
(3) Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.
(4) Yönetim Kurulu üyeleri, kanun ve mevzuat hükümleri dahilinde Yönetim Kurulu kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidir. Yönetim Kurulu kararı olmadıkça üyeler vazifelendirilemez.
(5) Yönetim  Kuruluna atanan  üyelerin  hizmet  süresi 3 yıl olup, süresi dolanlar  yeniden tayin  edilebilir.
(6) İSU Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin İSU'nun konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına dair yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.
(7) Yönetim Kurulunun çalışma şekli ve şartları ayn bir yönetmelikle tespit edilir. Yönetim Kurulunun Sekreterlik hizmetleri Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(8) Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Denetçiler
Madde 12- (1) İSU'nun denetim işlemleri, hizmet süreleri içinde devamlı olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından yapılır.
(2) Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 1O yıl görev yapmış olmak gerekir.
(3) Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilebilirler.
(4) Denetçiler, İSU'nun çalışmalarına ait tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve kanun dışı işlemler hakkında hazırladıkları raporlarını Genel Kurul'a verirler. Raporun bir örneği de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
(5) Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine verilmesi mecburidir.
(6) Denetçilerin ücretleri devlet memurlarına verilen 1. derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
(7) Denetçilere İSU personeli olmadığı cihetle kendilerine tespit olunan ücret haricinde başka herhangi bir ödemede bulunulamaz.
(8) Denetçiler görevlerini müştereken yaparlar. Ancak, birinin izinli olması veya makul bir mazeretinin çıkması halinde denetim  görevinin  tek denetçi  tarafından  yapılması gerekir.
(9) Denetçiler yetkilerini kullanırken İdare muamelatına müdahale edemez ve icra işleri ile meşgul olmazlar.

Genel Müdür
MADDE 13- (1) İSU Genel Müdürü, 2560 sayılı Kanun, diğer kanuni düzenlemeler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, İSU Genel Müdürlüğünün sevk ve idaresi ile görevli, yetkili ve sorumludur.
(2) Genel Müdür, asli sorumluluk kendi uhdesinde kalmak üzere görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini Genel Müdür Yardımcılarına yazılı olarak devredebilir.

Genel  Müdür Yardımcıları
MADDE 14- (1) Genel Müdür Yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları:
a) Genel  Müdür tarafından  kendilerine  yazılı olarak devredilen  yetkileri kullanmak.
b) Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek.
c) Genel Müdür'e sunulan denetim raporlarının kendilerine havalesi üzerine raporda teklif edilen hususların  uygulamasını  ve koordinesini sağlamak.
ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş  Kurulu Başkanlığı
Madde 15- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, İdarenin merkez ve bölge birimleriyle tesis, işletme ve şirketlerdeki bütün işlemlerini ve çalışmalarını ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, program, talimat, genelge ve emirlerin uygulanışı ile memur ve işçilerin görevleri hakkında Genel Müdür adına teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.
b) İdarenin merkez ve bağlı işyerlerinde, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek.
c) 3628 Sayılı Kanun kapsamına giren inceleme ve soruşturmalar ile Genel Müdürlük tarafından acele kaydıyla havale edilen evrakın süratli olarak neticelendirilmesini sağlamak.
ç) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalarda gerekli titizliğin gösterilmesini ve gizliliği temin etmek ve netice alıncaya kadar başkalarına bilgi sızmamasını sağlamak.
d) İnceleme sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşıldığında Genel Müdür' den soruşturma onayı alarak soruşturmasını yapmak.
e) Teftiş ve soruşturma işleri ile bunlardan alınan neticeleri, alınması gerekli tedbirleri her yıl Genel Müdürlük makamına intikal ettirmek.
f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İç Denetim  Birimi Başkanlığı
Madde 16- (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları:
a) İdarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bu amaçla incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak, harcamaların amaç ve politikalara stratejik planlara, performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek mali yönetim kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Nesnel risk analizlerine dayanarak yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, denetim sonuçları çerçevesinde  iyileştirmelere yönelik  önerilerde bulunmak.
ç) Üretilen bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ile zamanında elde edilebilirliğini denetlemek.
d) Denetim sırasında suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitleri Üst Yöneticiye sunmak.
e) İç Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak İdare bünyesinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
f) İdarenin iç kontrol sisteminin, risk yönetimi sisteminin, kurumsal yönetişim ve iletişim sistemlerinin, iç mevzuatının, hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik danışmanlık faaliyetleri ile bunların izlenmesi faaliyetleri kapsamında denetim ve güvence hizmetleri sunmak.
g) Danışmanlık görevi kapsamında; Sayıştay inceleme ve denetimlerine cevap mahiyetinde İdare birimleri tarafından hazırlanan Kurum cevapları ile (adli soruşturmaya ve yargılamaya konu olan hususlar hariç) vesayet denetim kurumları tarafından İdarede yapılan inceleme ve denetimler kapsamında İdare birimleri tarafından hazırlanan cevapların hazırlanmasına yönelik İdarenin ilgili makam ve birimleri ile işbirliği ve koordinasyon halinde Üst Yönetici adına kurumsal cevapların hazırlanması iş ve işlemlerinin koordinesini sağlamak.
h) Genel Müdür tarafından  verilen diğer görevleri  yapmak.

1.Hukuk Müşavirliği
Madde 17- (1) 1. Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak.
b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali yargı mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ederek sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak.
c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri hakkında Genel Müdürlüğe goruş bildirmek, Yetki alanına göre Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Genel Müdür kararlarına göre gereğini yapmak.
ç) Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan
anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek,
d) Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek.
e) İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri tasdik ettirmek.
f) Noterler vasıtasıyla gönderilmesi gereken ihtarname ve ihbarnameleri düzenlemek ve/veya göndermek.
g) Teftiş,  inceleme  ve soruşturma  konusu olmuş olaylarla ilgili olarak  Hukuk  Müşavirliğine intikal ettirilen raporları inceleyerek, mer'i mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek.
ğ) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili mercilere göndermek.
h) Toplu İş Sözleşmeleri  müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek.
ı) Dava ve icra takipleri ve sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak.
İ) İdarenin görevlerine ilişkin ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan yönetmelik, yönerge , sözleşme ve şartname tasarılarını mevzuata uygunluk yönünden incelemek.
j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 18 - (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Genel Müdürün ziyaret ve randevularını düzenlemek.
b) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
c) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantılarda gerekli tedbirlerin alınmasını ve buna bağlı hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
ç) Genel Müdürün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek.
d) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
e) 2560 sayılı Kanun gereği Genel Kurulda görüşülmesi teklif  edilen  konuların  Genel  Kurula sunulmasını  sağlamak üzere gerekli yazışmaları  yapm ak.
f) Genel Kurul' dan alınan kararları takip ederek neticelerinden ilgili birimleri haberdar etmek.
g) Belediye Meclisi tarafından alınan ve İdareyi ilgilendiren kararlar ile ilgili olarak İdarece yapılan işlemler hususunda Belediye Meclisine rapor vermek.
ğ) İdarenin tüm Yönetmelik ve Yönergelerinin onaylı örneklerine ilişkin fiziki arşivini muhafaza etmek.
h) Yürürlükteki İdare Yönetmeliklerinin İSU Resmi İnternet Sitesinden, Yönergelerinin ise İSU Portalinden en güncel hallerinin yayımlanmas ını, yürürlükten kaldırılanlarının ise yayımdan kaldırılmasını sağlamak.
ı) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri karşılamak, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen İdaremiz ile ilgili cevaplandırılması talep edilen hususları cevaplandırmak.
i) Abone İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı Bölge Şube Müdürlükleri tarafından sunulan abone hizmetlerinde hizmet kalite ve standartlarının ve abone memnuniyetinin yükselmesinin , uygulama birliğinin, koordinasyonun sağlanması için araştırma yapmak ve ilgili birimler ile koordineli olarak çözüm önerileri geliştirmek ve uygulama sonuçlarını takip etmek ve Genel Müdürlük Makamına raporlamak.
j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 19- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı, sektördeki gelişim ve değişim trendleri ve kentin değişim dinamikleri dikkate alınarak kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek , amaçlar oluşturmak.
b) Kurum içi analiz yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, tüm birim yöneticilerinin katılımı ile GZFT (SWOT) analizi çalışmalarını yürütmek, kurum içi analiz sonucuna bağlı olarak Kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek.
c) Kurumun görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri (politik, yasal, ekonomik , sosyal, teknolojik (alt yapı ve bilgi/iletişim)) incelemek, GZFT analizi kapsamında katılımcı  bir süreç ile kurum faaliyetlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine imkan sağlayacak fırsatları ve kurum faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek tehditleri tanımlamak.
ç) Stratejik hedefleri ve her bir hedef bazında performans ve risk ölçüm kriterlerini geliştirmek.
d) Tüm birimlerle işbirliği yaparak, stratejik hedeflerin daire başkanlığı, müdürlük ve şeflik bazında faaliyet ve projeler olarak tanımlanmasına moderatörlük yapmak. Her bir hedefin somut iş adımlarına dönüşmesini  sağlamak.
e) Stratejik amaç ve hedefler ile uyumlu performans programını hazırlamak.
f) Performans programı doğrultusunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan bütçe çalışmalarının performans programı ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
g) Stratejik hedeflere bağlı performans programının gerçekleşme düzeyini, periyodik olarak izlemek , ölçümlemek, hedef gerçekleşme ve sapmalarını nedenleri ile birlikte ilgili tüm birimlere ve üst yönetime raporlamak, iyileştirme ve hedef gözden geçirme süreçlerini başlatmak.
ğ) Kurum yıllık faaliyet raporunu içerik olarak hazırlamak, basımı ve tasarımı konusunda Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak.
h) Kurum faaliyetlerinin, süreçlerinin, daha etkili, verimli kılınmasını sağlayacak analiz (süreç analizi, iş analizi) çalışmalarını yapmak, harcama birimlerinin alanları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarını değerlendi rmek, gelişmeye ve iyileştirmeye açık alanları, güçlü yanları tespit etmek.
ı) Kurum organizasyon yapısını gelişen ve değişen şartlara ve stratejilere uyumlu olarak güncellenmesi için kurumsal yapılandırma ve değerlendirme çalışmalarının birimlerle işbirliği yapılarak yürütülmesi sağlamak.
i) İş süreçlerini analiz etmek, süreçlerin performans ve risk bazlı çalışmasını sağlayacak uygulama prosedürlerini ilgili birimlerin de katılımı ile tanımlamak ve uygulamaya alınmasını sağlamak.
j) Süreçleri ve çalışma prosedürlerini gelişen ve değişen şartlara, performans ve risk ölçme ve değerlendirme sonuçlarına uyumlu olarak değiştirmek, güncellemek, değişiklik önerilerini üst yönetime sunmak ve onaylanan sistem önerilerini etkinleştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek.
k) Stratejilere, yasal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş süreçlerini geliştirme, süreçleri modelleme, izleme ve raporlama çalışmalarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapmak ve yapılan süreç değişikliklerini yönetim bilgi sistem alt yapısına aktarma konusunda destek vermek.
1) Kurum strateji ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde kurum faaliyetlerinin kesintisiz ve yönetim karar destek sistemlerini de etkin kılacak şekilde bilgiyi işlemek, raporlamak ve saklamak için gerekli olan program akış şemalarını ve alt programları hazırlamak.
m) Organizasyon, süreç yönetimi ve çalışan yetkinliği boyutunda gelişimi ve değişimi yönetmek.
n) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak

İnsan Kaynakları  ve Eğitim  Dairesi Başkanlığı
Madde 20- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Kurumun vizyon, misyon, stratejik odakları ve politikaları çerçevesinde işgücü planlamasının yapılması , insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, temin edilmesi, geliştirilmesi, kişisel performansların takip edilmesi, kariyer yönetiminin planlaması, izlenmesi, geliştirilmesi.
b) İşe seçme ve atama, oryantasyon, eğitim gereksinim tespiti, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücretlendirme, ödüllendirme sistemleri ve insan kaynakları yönetimi çerçevesinde çalışmalar yapmak, politikalar geliştirmek, kurum genelinde tüm birimlerle koordinasyon içinde uygulamaya koymak.
c) Kurumsal performansın ve verimliliğin artırılmasını sağlayacak yönetici ve çalışan yetkinlik gelişim programlarının düzenli  ve etkili  bir  biçimde  gerçekleştirilmesini sağlamak.
ç) Yetkinlik analizi ve yetkinlik bazlı eğitim ve gelişim programlarının planlanmasını, eğitim organizasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamak. Kurum içi yetkinlik gelişim merkezi uygulaması yapmak.
d) Kurum içinde oryantasyon ve rotasyon planlamaları yapmak suretiyle yetkinlik gelişimini sağlamak, ilgili prosedürlerin oluşturulmasını sağlamak. Kurum içinde eğitim kadroları oluşturmak suretiyle özellikle teknik yetkinlik ve uzmanlık gelişimini sağlamak.
e) Kurum personelinin yetiştirilmesi için gerekli yıllık eğitim  planı  hazırlayıp,  uygulanmasını  sağlamak.
f) Eğitim  etkinlik  değerlendirme  sonuçlarını  analiz etmek ve sonuçlarını  üst yönetime raporlamak.
g) Kurum personelinin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerini yürütmek.
ğ) Personel dosyalarını tutmak , personelin kişisel performans ölçümü, değerlendirmesi ve raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek.
h) Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek.
ı) Kurum personeline ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak.
i) Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.
j) Personel  hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin  planlanmasını  koordine etmek.
k) Disiplin işlerinin organizesini sağlamak.
1) Kurum personeline ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek.
m) İSU' da görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek.
n) Ortaöğretim ve Üniversite öğrencilerinin staj işlerini yürütmek.
o) İdarenin faaliyet alanları ile ilgili yayınlar hazırlamak, konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, İdareye ait müze, kültür ve tanıtım hizmetlerini yürütmek, bu hususlarda İdare birimleriyle ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak.
ö) İdarenin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe bağlı bütün kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri teklif etmek ve yaptırılmasını takip etmek.
p) Sivil Savunma konusuna ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, Milli Seferberlik durumunda İdare tarafından verilecek görevleri planlamak ve zamanında yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere makama teklif getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak.
r) Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlik ile ilgili talimatları yapm ak, talimatları uygulamak,  ilgili  mevzuatın  gerektirdiği  bütün görevlerini aksatmadan yürütmek.
s) Afet, acil durum, seferberlik ve benzeri hallerde İdarenin sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, bu muvacehede ilgili kurumlar nezdinde ve İdare birimleri arasında lüzumlu eşgüdüm ve koordinasyonun Üst Yönetici adına sağlanmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak.
ş) Kurum personelinin koruyucu ve birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde sunmak, ihtiyaç halinde bir sağlık kurumuna sevk etmek, durumu stabil olup, yatarak nakli gereken hastalar için ambulans görevlendirmek.
t) İdarenin mevcut yemekhane, çay ocağı ve sosyal tesis gibi umumi kullanıma haiz tesislerinin tıbbi denetimlerini  yapmak ve buralarda çalışan  personelin  'portör' muayenelerini  yapmak  ve yaptırmak.
u) Personelin risk gruplarına göre meslek hastalığı gelişimini engelleyici taramalar yapmak ve yaptırm ak, tıbbi açıdan personeli bilgilendirmek.
ü) Birimleri tarafından gönderilen işçilerin işe giriş ve periyodik muayenelerini işyeri hekimleri aracılığı ile yapmak, kayıtları 'periyodik muayene kartlarına' işlemek, işe uygunluğu bulunmayan işçilerin uygun işte çalıştırılması ve periyodik muayenelerdeki aksaklıklarla ilgili işveren vekiline bildirimde bulunmak.
v) İlk   ve  acil   yardım   hizmetleri   için  eğitimli   personel,  tıbbi  ilaç,  malzeme   ve  araçları hazır bulundurmak, işyerlerinde mevcut ecza dolaplarının acil ilaç ve tıbbi malzemelerini temin etmek.
y) Tıbbi bilgileri kayıt altına almak, istatistiki veriler ışığında sağlık hizmetlerine yön vermek, ihtiyaç duyulan yerlere çeşitli sağlık üniteleri kurarak personelin daha iyi sağlık hizmeti alması ve iş kaybının en aza indirilmesini sağlamak.
z) İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel mevzuatı ve gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler hususundaki bilgileri İdare birimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile paylaşmak, bu hususta gerekli eğitim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek, İdare birimlerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının uygulama standartlarını belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli koordineyi sağlamak, Genel Müdürlük Makamının veya İdare birimlerinin talebi halinde, iş sağlığı ve güvenliği hususlarında lüzumlu bilgilendirmeleri yapmak, bu hususta kurum arşivini oluşturmak.
aa) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısımn verdiği görevleri yapmak.


Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Madde 21- (1) Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) İSU Vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda abonelere sunulan su ve kanal hizmetlerinin abone ilişkileri yönetimini yapmak.
b) Gelişen ve değişen şartlar, kanun ve kararnameleri dikkate alarak su, atık su, sayaç, sayaç bağlantı parçaları ve abone servisi tarifelerini hazırlamak ve Genel Müdürlük onayı ile Kurum genelinde uygulamaya  alınmasını sağlamak.
c) Şube Müdürlükleri bünyesinde yürütülen tüm yeni abone edinme, tahakkuk, faturalandırma, endeks okuma, sayaç hareketleri vb. abone hizmetlerine ilişkin olarak strateji geliştirmek, Şube Müdürleri ile koordineli bir şekilde hedef oluşturmak, faaliyet ve projeleri belirlemek, şubelerde bulunan Abone Hizmetleri Şefliklerinin performansını izlemek ve sonuçları raporlamak, iyileştirme aksiyonlarının alınmasını sağlamak.
ç) Abone memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak abone edinme, tahakkuk, faturalama, saha hizmetleri vb. gibi abone odaklı süreçleri yönetmek.
d) Kurum strateji ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde abone ilişkileri stratejilerinin tanımlanması sürecine destek vermek ve abone ilişkileri sürecinin sürekli iyileştirilerek yönetimini sağlamak.
e) ) Yapı sahipleri ve kullanıcılarının su ve kanal hizmetlerinden yararlanma taleplerini, yerinde keşiflerini de yapmak suretiyle mevzuatına göre değerlendirerek sonuçlandırmak.
t) Su ve kanal hizmetleri ile ilgili olarak İSU Tarifeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen bedellerin tahakkuk ve faturalama işlemlerini takip etmek.
g) Abone sözleşmelerinin en kısa süre içinde yapılması, abonelerin sarfiyatının tespiti ve bunlara ilişkin hesapların tutulması, lüzumlu istatistiki bilgilerin hazırlanması, abone istek ve itirazlarının tetkiki ve neticelendirilmesi, sözleşme hükümleri gereği suların açılması veya kapatılması, gerektiğinde sayaçların değiştirilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, bağlı Şube Müdürlüklerinde müşteri temsilciliği, abonelere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
ğ) Abone tesisatlarında kullanılacak sayaçların özelliklerini belirlemek ve sayaç stok durumuna göre senelik sayaç ihtiyacını tespit ederek temin etmek, sayaç değişim planlarını hazırlamak, yıllık sayaç tamir programını yapmak. Abonelerin itirazı veya İdarece re' sen yapılan kontrol neticesi sayacın eksik veya fazla sarfiyatım belirlemek üzere ölçüye çıkartılan sayaçların muayenelerini yaptırmak.
h) Kaçak ve Usulsüz su kullananların tespit ve takipleri ile haklarında gerekli yasal işlemleri yapmak veya yaptırmak.
ı) Yüksek tüketim abonelerine ilişkin stratejisini oluşturmak, yüksek tüketim abone verilerini ayrıntılı raporlama  ve  analizi,  saha  denetim  ve  kontrolleriyle  abone  işlemleri  ile  tahakkuk  ve faturalama işlemlerini yürütmek.Abone tahakkuk ve faturalandırma yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamak, mevcut teknik ve teknolojileri geliştirerek, yeni teknik ve yöntemler ile hizmet sunmak.
i) Abone sayaç okuma sürecini kolaylaştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak. Sayaç okuma ile ilgili itirazları çözümlemek. Gerektiğinde sayaç okuma faaliyetini yerinde kontrol etmek.
j) Şubeler tarafından yapılan su ve atık su tahakkuk ve faturalama işlemlerinin kontrolünün yapılmasını  sağlamak.
k) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu  Genel Müdür  Yardımcısının  verdiği görevleri yapmak.

Mali Hizmetler  Dairesi Başkanlığı
Madde 6- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Birim, şube ve faaliyet bazlı maliyet analizi yapmaya olanak sağlayacak, muhasebe usul ve esaslarına uygun olarak genel muhasebe ve yönetim muhasebesi süreçlerini etkinleştirmek ve yönetmek.

b) Kurum operasyonel faaliyetlerine; mali, yönetsel  muhasebe, fon yönetimi fonksiyonları  itibariyle destek vermek. 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun ve saydam olarak tutmak. Yetki ve sorumluluğa göre erişilebilir şekilde, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
c) Kurumun bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini tutmak. İdare gelirlerinin tahsilatını yapmak.
d) Yönetim Kuruluna, resmi kurumlara ve 3. şahıslara bildirilen mali tabloları ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak hazırlamak, mali tabloların hatasız ve zamanında ilgili yerlere gönderilmesini ve mutabakatlarını sağlamak, nakit akışını planlamak.
e) Ödeme ve tahsilatları muhasebeleştirmek, performans bütçe plan gerçekleşme tablolarını hazırlamak, analiz etmek ve değerlendirmek, tahsilat/ödeme dengesini takip etmek.
f) Kuruma ait her türlü vergi, resim ve harçlarla, sosyal güvenlik primlerinin, kanuni ve diğer kesintilerin zamanında ödenmesini sağlamak.
g) Zamanında yapılmayan ödemelerle ilgili dosya tanzim etmek, hukuk birimine intikal ettirmek ve gerektiğinde hukuki sürece destek vermek.
h) Kurum tahakkuklarının tahsilat ve borç takip işlemlerine dair tüm süreçleri yürütmek.
i) Kurumun finansman ve nakit akış planlamasını yapmak, mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, kurum alacaklarının zamanında tahsili için ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmak.
j) Daire Başkanlığı çalışmaları kapsamında yürütülen işlemlere ait gerekli tüm protokol çalışma ve tetkiklerini sağlamak.
k) Kurumun finansman ihtiyacını tespit etmek, resmi ve özel bankalardan ve yurt dışı finans kuruluşlarından sağlanan kredi işlemlerini takibini aksatmadan sürdürmek, kurumun iştirakleri ile ilişkilerini  düzenlemek.
l) Kurum stratejileri ile uyumlu bir şekilde nakit planlamasını yapmak ve nakdin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. Kurumun yatırım ve harcamalarında nakit açığına düşmesini engelleyecek faaliyetleri proaktif olarak yürütmek.
m) Kurumun borç ve alacakları ile nakit ve kıymetli evraklarına ait iş ve işlemleri mali mevzuata uygun olarak yürütmek, ayrıca sürelerine uygun olarak arşivlenmesini sağlamak.
n) Muhasebe kayıtlarının muhasebe standartlarına ve mevzuata uygun tutulmasını ve izlenmesini, bilanço kar ve zarar hesaplarını çıkarmak, bunlara ait kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını sağlamak.
o) Mali Kanunlarla ilgili kanun, kararname, yönetmelik, tebliğleri ve genelgeleri izlemek ve kurum geneline tebliğ etmek.
p)Kurumun stratejik plan ve hedefleri ile uyumlu tanımlanmış olan birim bazındaki faaliyet ve programların Performans Bütçe Tebliğine uygun olarak bütçe modülüne aktarmak. Kurumun bütçesini tüm birimlerle işbirliği yaparak zamanında hazırlamak ve kontrolünü yapmak, bütçenin işleyişini izleyerek, gerçekleşmeleri takip etmek, raporlamak, bütçe sapmaları konusunda gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak.
q) Bütçe uygulamasını izleyerek, aylık bütçe gerçekleşme raporlarını hazırlamak ve bütçe sapmalarının zamanında ilgili birimlere ve üst yönetime bilgilendirmesinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
r) Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek.
s) Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının yıllık sigortalarının yapılmasını sağlamak.
t) Bütün personelin aylık, ücret ve diğer istihkak bordrolarının tediyesini yapmak.
u) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
v) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve Harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak.
w) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.Tesisler Dairesi Başkanlığı
Madde 23 - (1) Tesisler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) İçme suyu temini ile ilgili baraj, İçme suyu Arıtma Tesislerine doğrudan bağlı olan Su Alma yapılan , ham su terfi istasyonları, İletim hatları, İçme suyu terfi istasyonları, içme suyu arıtma tesislerinin, enerji üretim (HES,GES,RES, vb. ) tesislerinin işletilmesini ve kaynak planlamasını yapmak , planlı bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, gelişen ve değişen şartlara bağlı olarak kapasite artm lması, yeni teknolojiler ve yeni tesis gerekliliklerini tespit etmek ve Kurum planlamalarında dikkate alınmasını sağlamak, teslim alınan yeni arıtma tesislerini işletmek, işlettirmek.
b)  Arıtma tesislerini optimum bir şekilde çalıştırmak, üretilen suyun sağlıklı ve standartlar dahilinde olmasını sağlamak.
c)  Barajların  mevcut  yönetmelik  ve  planlamalara  göre  su  kalitesini  takip   etmek,  su  kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
ç)  Baraj, Su Alma yapıları ve terfi merkezlerinde bulunan ekipmanların devamlı çalışır halde bulunmasını  sağlamak
d)  Baraj ve Su Alma yapılarının düzenli bakım planlamasına bağlı olarak tesislerin ekipmanlarının ve barajların su kalitesine yönelik bakımlarını yapmak, yaptırmak.
e) İçme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarına ait yağış rejimlerini izlemek, gelecek yıllara ait su işletim planlamalarını yapmak, yaptırmak, sel, kuraklık gibi doğal afetler öncesinde, afet anında ve afet sonrasında uygulanacak tedbirleri almak, aldırmak ve bunlara ait her türlü plan ve iş sırasını belirlemek.
f)  Atık su arıtma tesisleri ve bu tesislerin çıkış hatları ve deniz deşarj hatlarını, atık bertarafına dayalı tesislerin (BES, vb.) işletmek, işlettirmek, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, proses kontrolü amacıyla arıtma tesislerinde gerekli analizleri yapmak, yaptırmak, kurum laboratuvarı vasıtası ile tesislerin atık su karakterizasyonunu tespit etmek, atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştmlmasını sağlamak, bu amaç doğrultusunda raporlar hazırlamak ve uygulamaya alınmasını sağlamak.
g)  Arıtma tesislerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda işletilmesini sağlamak
ğ) Arıtma tesislerinde oluşan her türlü atığın muhafaza alanlarım kontrol etmek ve atıkların mevzuatına uygun bertarafını sağlamak.
h) Tesislerin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizinin yapılmas ını, bu hususlarda rapor hazırlanmasını ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak.
ı) SCADA ve CBS sistemlerine veri sağlamak ve genişlemesine destek vermek.
i) Bütün bu hizmetleri performansa dayalı bütçe doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak.
j) Genel Müdür ve Bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Madde 24- (1) Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Suyun dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere, SCADA (System Control And Data Acguation) Sistemi' nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için, otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarını mukayese etmek ve ilgili birimlerle değerlendirmek. Suyun dağıtım ve kumandasını sağlamak üzere SCADA ve İBS sisteminin işletilmesini ve yürütülmesini sağlamak.
b) Atıksu sisteminin kumandasını yapmak gayesiyle Atıksu SCADA (System Control And Data Acguation) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin, terfi  istasyonlarının  ve  sanayi  kuruluşlarının  SKKY  (Su  Kirliliği  Kontrol  Yönetmeliği),   AKDY (Atıksuyun Kanala Deşarj Yönetmeliği) uygun olarak çalışmasını Tesisler Dairesi ve İşletmeler Dairesi Başkanlığı  ile  birlikte yürütülmesi.
c) Atıksu   dağıtım   sistemlerinin   SCADA  sistemiyle   bilgisayara   bağlı   olarak  takip  edilmesi,  bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için, otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, günlük ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, değerlendirilmek üzere ilgili birimlere göndermek.
ç) Dünya genelinde su ve kanal hizmetleri ile ilgili teknolojileri takip etmek, kurumun ihtiyaç duyduğu alt yapı teknoloji ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak ve uygulamaya almak.
d) Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak, bu proje kapsamındaki birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili  analiz  ve  tasarım  çalışmalarını  yapmak. Coğrafi verilerin ulusal standartlarda üretilmesi ve paylaşılması için Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri,  kamu  kurum ve kuruluşları  arasındaki  koordinasyonu sağlamak.
e) Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kuruluş hazırlıklarının planlanması, sistemin veri tabanının önemli bir kısmını teşkil edecek olan; içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı tesislerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) entegre edilmesi ve ilgili kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.
f) Birimlerinin ihtiyaç duyduğu Coğrafi Bilgi Sistemi' ne yönelik yazılım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. Coğrafi Bilgi Sistemine bağlı olarak yeni projeler üretmek, projelere destek vermek.
g) İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapı tesislerinin ve yeni imalatların bilgisayar ortamına aktarılması maksadıyla; bu konu ile ilgili diğer daire başkanlıkları ile işbirliği yapılarak mevcut iş sonu projelerini tespit etmek, sayısal ortamda olmayanları sayısal hale getirmek, iş sonu projesi mevcut olmayan eski hatların iş sonu projelerini yaptırmak için ilgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği yapmak.
ğ) Şehre verilen günlük su miktarının istatistiksel verilerini (günlük, aylık, yıllık bazda) hazırlamak. Şehre verilen suyu gözetim altında tutmak ve günlük su miktarını ayarlamak için; şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarını mukayese etmek ve ilgili birimlerle değerlendirmek.
h) SCADA  yazılım  parametrizasyonunun  yapılmasını sağlamak.
I) İstasyonlardaki uzak kontrol ünitelerindeki otomasyonların değiştirilmesinin ve RTU İşletme bakımının  yapılmasını sağlamak.
i) SCADA sisteminde kullanılan bilgisayarların kontrolü, güvenlik kontrolü, ağ denetimlerinin yapılması, güncellemelerin yapılması ve server bakımının yapılmasını sağlamak.
j) İdareye ait olan tesis, işletme, bina, ambar ve barajlarda bulunan işletme binalarını sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve taarruza karşı korumak üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almakla ilgili koordinasyonu sağlamak.
k) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Yatırım  ve İnşaat  Dairesi Başkanlığı
Madde 25 - (1) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Yatırım programına bağlı olarak projelendirilmiş olan tüm içmesuyu şebeke, branşman borusu ve abone bağlantıları, terfi ve isale hatları, su depoları, kaptaj, maslak v.b. sanat yapıları, kanalizasyon şebeke, toplayıcı hat, terfi hattı ve kolektörleri, baraj inşaatları, dere ıslahları, tersip bentleri, yağmursuyu imalatları, pompa istasyonları, paket arıtma tesisleri, hizmet, arşiv ve işletme binaları, içmesuyu arıtma tesisleri, atıksu arıtma tesisleri, içmesuyu amaçlı sondaj kuyularının açılması ve enerji temini yatırımlarının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak, yapım işlerini teknik şartnameye uygun olarak kontrol etmek ve kabulünü yapmak.
İdarenin görev alanı içerisinde su temini ve dağıtımıyla ilgili ve atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak hazırlanan projelerden yapılmasına karar verilen işlerinin (inşaat, tesis ve binaların bakım-onarım işlerinin) gereğine göre yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini hazırlamak, kontrol işlerini yapmak veya yaptırmak, hakediş raporlarını tanzim etmek,işlerin sonunda kesin hesapları  hazırlamak,  geçici  ve kesin kabul  işlemlerini yapmak.
b) İdaremiz mesuliyet sahasında bulunan, Ata yadigarı çeşme, şadırvan, bent, kemer, su terazileri ve su  yolları ile buna benzer diğer tarihi su yapılarının  onarım ve  restorasyon proje ve inşaatları  safhasında
gerekli kontrollük hizmetlerinin yapılması ,
ç) Yatırımlarda alınan veya tedarikçi tarafından kullanılan malzemelerin düzenli olarak teknik şartname kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.
d) İnşaatı yapılan yeni tesis ve alt yapıların CBS ve SCADA sistemine tanıtılmasına yönelik verileri zamanında ve tam olarak temin etmek ve Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığına bildirmek.
e) İhalesi yapılmış olan işlerde, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabul yapılana kadarki süreçte işlerin kontrolünü ve programa göre tamamlanmasını, bunlarla ilgili her türlü kanuni ve kıymetli evrakın tanzim, muhafaza ve denetimini sağlamak.
f) İhalesi yapılan işlerin SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Aykome, Ukome, Trafik Müdürlüğü, gerektiği takdirde diğer altyapı kuruluşlarına işle ilgili yazışmaları yapmak.
g) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Plan  Proje Dairesi Başkanlığı
Madde 26 - (1) Plan Proje Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Kurum strateji ve hedefleri doğrultusunda Kurumun yetki ve sorumluluğu dahilinde bulunan yerleşim alanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmasına ve atık su kirliliğinin önlenmesine yönelik her türlü isale, ana ve tali şebeke hatları, su kuyuları, arıtma tesisi, pompa istasyonu, enerji tesisleri, su deposu, atık su toplama ve arıtma sistemi, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemi, dere ıslahları, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislerle ilgili uzun ve kısa vadeli yatırım programlarını ilgili Genel Müdür Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde hazırlamak.
b) Kurumun geleceğe yönelik su ve kanalizasyon hizmet hedeflerini gerçekleştirmek üzere, 5 yıllık ve daha uzun vadeli yatırım programlarının hazırlanmasını ve kurumun ilgili birimleri ile diğer ilgili Kamu Kuruluşlarına sunulmasını, izin ve onayların alınmasını sağlamak.
c) Kurumun yetki ve sorumluluğu dahilinde bulunan yerleşim alanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmasına ve atık su kirliliğinin önlenmesine yönelik her türlü baraj, tasfiye tesisi, terfi merkezi, depo, şebeke hattı, tali ve ana kolektör, tünel, içme suyu arıtma sistemi, atık su toplama ve arıtma sistemi, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemi, dere ıslahları, işletme binası vb. tesislerin etüt ve projelerini yapmak veya yaptırmak.
ç) Belediyelerden gelen imar planlarına görüş vermek, kuruma ait gerekli haritaları ve plankoteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, projeleri kontrol ve muhafaza etmek. Yatının programında yer alıp izin ve koordinasyon gerektiren işleri takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
d) İlgili Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde ve desteklerini de alarak fizibilite etütleri onaylanan tüm projelerin teknik detaylarını, riskleri tanımlamak ve buna göre sorumluluk paylaşımlarını belirlemek, teknik şartnameyi hazırlayarak ihale sürecini başlatmak üzere Yatının İnşaat Daire Başkanlığına iletmek. İhale sürecinde ilgili komisyonlara katılmak, sözleşmelerin teknik detayını ve sorumluluk dağılımını belirlemek, proje ve sözleşme yönetimini yapmak.
e) Proje İhalesi yapılmış olan işlerde, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabul yapılana kadarki süreçte işlerin kontrolünü ve programa göre tamamlanmasını, bunlarla ilgili her türlü kanuni ve kıymetli evrakın tanzim, muhafaza ve denetimini sağlamak.
f) Tedarikçilere hazırlattırılan proje ve fizibilite çalışmalarını kontrol etmek ve onaylamak.
g) Planlama aşamasından yatırım aşamasına kadar tüm sürecin proje yönetimini yapmak, yatırım aşamasında Yatının ve İnşaat Daire Başkanlığına destek vermek.
ğ) Teknik incelemelerde bulunarak Kuruma yararlı teknik gelişmeleri takip edip uygulanmasını sağlamak.
h) İSU'nun kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak yapılması gereken kamulaştırmaların, hazırlanan kamulaştırma planlarına göre yapılması nı sağlamak, akarsu, baraj, göl, gölet gibi yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan gayrimenkulleri, Genel Müdürlük veya ilgili Daire Başkanlıklarının talebi doğrultusunda Kamulaştırma yasası hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
I) Yatının programında yer alan kamulaştırma ve irtifak haklarıyla ilişkili her türlü izin, koordinas yon, emlak ve istimlak işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
i) Yatırım programlarında yer alan birim ile ilgili işlerin arazi etütleri, ölçme, harita ve projelerinin yapılmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.
j) Kurumun   sahip  olduğu   tesis,   arsa  ve  arazilerin   envanterlerinin  çıkartılmasını   ve   her türlü
gayrimenkulle ilgili teknik ve hukuki sürecin gerçekleştirilmesini sağlamak.
k) CBS ve SCADA sistemine tanıtılması uygun görülen alt yapı bilgilerinin Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığına bildirimini yapmak.
1) Diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  alt  yapı  yatırımları  ile  ilgili  koordinasyonu gerektirecek
toplantılara yönelik hazırlıkları yapmak ve toplantılara katılmak.
m) İlgili birimlerce bildirilmesi durumunda, İSU arazisi ve arsalarına yapılacak olan tecavüzlerin kaldırılmasını sağlamak.
n) İdaremiz mesuliyet sahasında bulunan, Ata yadigarı çeşme, şadırvan, bent, kemer, su terazileri ve su yolları ile buna benzer diğer tarihi su yapılarının, tespiti ve değerlendirilmesi ile envanterlerinin çıkarılması, yapılan projelerin koruma kurulunca tasdik işlemleri ile bakım onarım restorayon kararı bulunan tarihi su tesislerinin, rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin yapılması veya yaptırılması.
o) Tarihi su tesislerimizi onarmak ve restore ettirmek isteyen hayırsever şahıs, kurum  veya kuruluşlar
ile İdare arasında bu konuda tanzim edilecek protokol esaslarının tespit edilmesi, protokollerin tanzim edilmesi, bütün bu faaliyetler esnasında; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Belediyeler ve diğer ilgili kamu kurumu ve özel kuruluşlar ile yapılan işin gerektirdiği işbirliği ve koordinasyonun, İdare adına temin edilmesi.
ö) İdare taşınmaz malları üzerindeki işgalleri tespit etmek, işgallerin kaldırılması için idari yollara başvurmak veya yasal yollara başvurulmasını sağlamak, ecr-i misil tahakkuk ettirmek ve tahsilini sağlamak.
p) İdare ihtiyacı için kiralanması kararlaştırılan işyerlerinin kiralanmasını ve kiraların zamanında ödenmesini temin etmek.
r) Mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmazların İdaremize gelir getirmek gayesiyle, kamu menfaati vasfını kaybetmemesi şartıyla özel ve tüzel kişilere kiraya verilmesi hususunda Genel Müdüre teklifte bulunmak.
s) Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerinin hazırlanması, yenilenmesi veya feshi için gerekli işlemleri yapmak.
ş) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 27- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) İdarenin harcama birimlerinin genel ihtiyacı olarak belirlenen ve bütçesi tüm harcama birimleri adına bu Başkanlığa tahsis edilmiş olan malların alımı işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek.
b) İdarenin harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımlarının, harcama birimi talebinin daire kayıtlarına alınmasından itibaren sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale işlemlerini yürütmek.
c) İdare harcama birimlerinin doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarında, harcama birimi talebinin daire kayıtlarına alınmasından itibaren sözleşme yapılan hallerde sözleşmenin imzalanması ve siparişin verilmesine kadar olan işlemleri yürütmek.
ç)Yurt dışından temin edilecek mal alımlarının harcama birimi talebinin daire kayıtlarına alınmasından itibaren sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale işlemleri ile sözleşme doğrultusunda ithalat, akreditif, gümrük, sigorta ve malın talep sahibi harcama birimi ambarına nakli işlemlerini yürütmek. _
d) Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek, yatırım programı kapsamındaki malların teşvik işlemlerini ilgili mevzuatına uygun olarak yürütmek.
e) İdarenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin alım, satım, ihale ve kira işlerinin yapımlarını gerçekleştirerek, bunlara ait işlemleri yürütmek. Kesinleşen siparişlerin satın alınmasını, satın alınan malların tesellüm ve muayenelerinin yapılmasını ve gerekli olanların sigorta ettirilmesini sağlamak.
f) İdarenin yatırım programında yer alan yapım işlerinin ilgili birimlerince hazırlanan ihale işlem dosyalarını incelemek, tespit edilen eksikleri gidermek, ihaleleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek.
g) İdarenin, ihalesi yapılmış işlerinin ara hakedişler ve kesin hesaplarının ilgili mevzuat çerçevesinde tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
ğ) İSU Genel Müdürlüğü hizmet binalarının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.
h) İSU Genel Müdürlüğünün yemek, giyim ve servis hizmetleri  ile diğer  sosyal  hizmetlerini  yapmak veya yaptırmak.
ı) İdarenin kullanımdaki bütün tesis ve binaların temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak.
i) İç Hizmetler kapsamında yer alan iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
j) İdarenin harcama birimleri tarafından hurdaya ayrılan taşınırların ilgili mevzuatına uygun olarak; satış, trampa veya başka surette değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
j) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Elektrik, Makine ve Malzeme  İkmal  Dairesi Başkanlığı
Madde 28- (1) Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorum!ulukları:
a) Kurum  strateji ve hedefleri  ile uyumlu olarak su ve kanal hizmetlerini  etkin olarak yönetebilmesi
için, ilgili birimlerin faaliyetlerini ve performanslarını etkileyecek lojistik desteklerin zamanında, kaliteli, doğru ve etkin olarak verilmesini sağlamak, kurum genelindeki tüm depo hizmetleri ve lojistik faaliyetleri merkezi olarak planlanmak, kontrol etmek ve performansını ölçümlemek.
b) Depolara malzemelerin alınması, tanımlanan standartlara uygun olarak yerleştirilmesi ve depo düzeninin sürekliliğini sağlamak.
c) Kuruma ait her türlü malzeme, araç ve gerecin giriş ve çıkış işlemlerinin düzenli şekilde yapılmasını ve malzeme dağıtımını sağlamak. Malzeme ve ekipmanların envanter yönetimini yapmak
ç) Birimlerin sarf malzeme taleplerini almak, kontrol edilip toparlamak ve satın alma taleplerinin yapılmasını  sağlamak.
d) Depolanan malzemelerin her türlü dış etkilere ve yangın durumları da göz önüne alınarak düzgün bir şekilde stoklama ve istifleme işlerini yapmak.
e) Kurum genelinde şubelerde, tesislerde (Baraj, Arıtma, Terfi) bakım, onarım planlamalarını yapmak, yaptırmak, atölye, ambar yönetimi ve akaryakıt, makine ve ikmal planlamasını yapmak ve yönetmek.
f) Kurumun karlılık ve verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamak üzere, kuruma ait araç, ekipman, iş makineleri ve mevcut tesisatın mekanik ve elektrik bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
g) Kurum için gerekli akaryakıt, makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve lojistik işlerinin planlama ve yürütülmesini sağlamak. Kuruma ait araç ve iş makinelerinin organizasyonlarını takip etmek.
ğ) İdarenin motorlu araç ve iş makineleri ihtiyacının tespit, temin ve kiralanması işleri ile araçların tamir/bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
h) İdare mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altındaki bina ve tesislerin ısıtılmasında sarf edilen motorin ile İdareye ait ve idare hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araç, iş makineleri ve taşıtlarında kullanılan akaryakıt ve yağ ihtiyaç kapasitesini tespit etmek, bu çerçevede akaryakıt ve yağ ihtiyacının karşılanmasına yönelik temin, tedarik ve muhafaza işlemlerini ifa ve koordine etmek, akaryakıt ambar işlemlerin, tevzini ve yönetimini gerçekleştirmek.
ı) İdarenin sorumluluğunda bulunan bütün bina ve tesislerin elektrik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
i) İdarenin taraf olduğu elektrik ve doğalgaz abonelik sözleşmelerini ve bu kapsamdaki diğer işlemleri yapmak.
j) İdarenin tüm hizmet binaları ve tesislerinin doğalgaz ve doğal gaz ısıtma sistemleri ile sıvı yakıtlı mekanik sistemlerinin temini, montajı, periyodik bakımı, yenilenmesi, tamiri, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
k) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Bilgi  İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 29- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) İdare iş ve işlemlerinin  otomasyona  geçirilmesi  işlerini yapmak  veya yaptırmak.
b) İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek ve gerekli donanımları temin etmek, kurmak veya kurdurmak.
c) İdarenin iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan yazılımları yapmak, yaptırmak veya tedarik etmek. Yazılımların birimler tarafından kullanımı için gerekli eğitimleri vermek veya verdirmek.
ç) İdarenin tüm birimlerindeki bilgisayar ve çevresel donanımlarının tamir bakımını yapmak veya yaptırmak.
d) İdarenin tüm  birimlerindeki Bilgisayar  Teknolojisi (BT) alt yapılarını  kurmak veya kurdurmak ve bunların devamlılığını sağlamak.
e) Veri güvenliğini sağlamak ve güvenlik politikaları oluşturmak. Veri güvenliğini milli güvenlik politika ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve uygulamak.
f) İdarenin iletişim, veritabanı, intemet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım, paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin standartlarının oluşturulmasını sağlamak.
g) İdarenin e-devlet kavramı içerisinde tam bir elektronik iş akışının sağlanması için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak
ğ) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili birimlerin gerekli elektronik sistem, yazılım ve donanım ile ilgili taleplerine gerekli desteği sağlamak
h) Bilgi  kaybını önlemek  üzere  gerekli  yedeklemelerin yapılmasını sağlamak.
ı) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Çevre Koruma  ve Kontrol  Dairesi Başkanlığı
Madde 30 - (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Kocaeli ili kalkınma ve gelişim planlarını, ilgili tüm mevzuat ve yönetmelikleri, ilin demografik yapısı ve abone beklentilerini dikkate alarak, havza bazında su kaynaklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek ve uzun dönemli korunması ve geliştirilmesi esas alınarak, sucul çevrenin korunmasını, geliştirilmesini sağlayacak ve bozulmasını önleyecek esasları belirleyen Havza Yönetim Planlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
b) İçme suyu havzalarında belirlenmiş olan özel hükümlere yönelik çalışmaların Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak yapılmasını sağlamak, İdarece hazırlanan Özel Hükümlerin uygulanması amacıyla ilgili Daire Başkanlıkları ile kamu kurum kuruluşları nezdinde koordine sağlayarak uygulamaları takip etmek, uygulama sonuçlarından Genel Müdürlük makamına bilgi vermek.
c) Suyun verimli kullanılması ve il genelinde içme suyun hijyeni konusunda tespit, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmasını sağlamak
ç) Yeraltı sularının, toprağın, deniz ve akarsu kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre etki analizleri yapmak, yaptırmak ve bu doğrultuda aksiyon alınmasını sağlamak, içmesuyu havzalarının su ve rüzgar erezyonuna karşı korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurulmasını sağlamak.
d) İSU genelinde ve çevresel risk içeren tüm süreçleri kapsayacak çevre yönetim sisteminin kurulması, etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, İSU genelinde çevre yönetimi bilincinin geliştirilmesini sağlamak.
e) İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yer altı su kaynaklarını her türlü kirletici unsurlardan korunmasını sağlamak amacıyla denetimler yapmak, gerektiğinde numuneler almak suretiyle kirlilik düzeyini tespit etmek, yasal ve idari olarak gerekli önlemler alınmasını sağlamak.
f) Her türlü işletme ve fabrikaların rutin ve plansız denetimlerini yapıp numune almak ve laboratuvara teslim etmek.
g) Havza içerisinde baraj ve gölleri besleyen dereleri denetlemek, numune almak ve analiz sonuçları doğrultusunda  idari ve yasal müeyyide  uygulanmasını sağlamak.
ğ) Kaçak yapı denetimlerini yapıp kaçak yapı tutanağını hazırlamak ,yıkım kararlarının alınması, 2560 sayılı kanun ve Havza Yıkım Yönetmeliği kapsamında yıkım işlemlerini yapmak ya da havza sınırları içinde  ilgili   kurum   ve  kuruluşların   sorumluluğunda  bulunan   yıkım  işlemle  ni  takip  etmek ve sonuçlandırmak.
h) İSU laboratuvarlarının ISO 1725'e uygunluğunu ve akreditasyonunu sağlamak, sistem sürdürülebilirliğini sağlayacak kaynakların ve sistemlerin planlamasını ve teminini yapmak, uygulama etkinliğini sağlamak.
ı) İçmesuyu ve atıksu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü analizleri yapabilecek laboratuar hizmetlerini gerçekleştirmek.
i) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarından, endüstriyel Atıksu kaynaklarından, gerçek ve tüzel kişiler ile İdareye ait su ve atıksu arıtma tesislerinden , barajlardan, göllerden, derelerden ve denizlerden gerek İSU ekipleri gerekse diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından analiz yapılmak üzere atıksu ve temizsu laboratuvarlarına getirilen numunelerin analizlerinin yapılmasını sağlamak.
j) İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklardan, vakıf suları ve yeraltı sularından belli periyotlarla numune alarak, kimyasal ve bakteriyolojik yönden analizlerinin yapılmasını ve analiz neticelerinin değerlendirilmesini  sağlamak.
k) Arıtma tesisleri bünyesindeki işletme laboratuvarları dışında kalan İdarenin Merkez Temizsu ve Atıksu Laboratuvarlarını işletmek, işletilmesini ve yönetimini sağlamak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan kimyasal, biyolojik, bakteriyolojik malzeme, ekip, ekipman, teçhizat ve kaynağın temin, tedarik ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
l) İSU Genel Müdürlüğü'nün mevzuatla ve teknik kriterlerle belirlenmiş kalitede ternizsu ile çevre kirliliğini önleyici standartlarda atıksu hizmetleri verilmesi hususlarında hizmet kalitesi  yönünden araştırma  yapmak ve Genel Müdürlük  Makamına  rapor sunmak.
m) İdarenin görev alanı içerisinde bulunan sanayi, endüstri ve imalata yönelik her türlü  işyerleri, depolama tesisi vb. yerlere yapı ruhsatı için  görüş  almak  üzere  İdareye  yapılan  müracaatları, yürürlükteki  mevzuata  göre  neticelendirerek İSU görüşü bildirmek.
n) Endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak, İSU'nun yetki ve sorumluluk sahası içerisinde gayrisıhhi müessese görüşü almak ve/veya atıksu arıtma tesisi kurmak üzere İdareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını, yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre neticelendirerek İdare adına görüş bildirmek.
o) ÇED görüş raporu ve deşarj kalite kontrol ruhsat taleplerinin değerlendirilip gerekli işlemleri gerçekleştirmek, saha denetimi için yönlendirme yapmak ve süreç sonunda ilgili evrak/belgeleri düzenlemek.
ö) Atık su boşaltım protokollerini hazırlamak, süreci takip edip sonuçlandırmak.
p) Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddelerin belirlenmesi ve içmesuyu alınan havzaların kirlenmeye karşı korunması için İdarece uygulanacak yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak, yürürlükteki mevzuatı da dikkate alarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
r) Su havzalarında yönetmelik ve yönergeler dahilinde inşaat ruhsatlarına, imar planlarına, taş ve maden ocaklarına, yer altı ve kaynak suları vb. ruhsat müracaatları hakkında görüş vermek.
s) Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli irtibatı  kurmak ve alınacak  tedbirleri tespit ederek gereğini yapmak  veya yaptırmak.
ş) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Müşteri  Hizmetleri  ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
Madde 31- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum itibarına ve marka değerine yönelik iletişim strateji ve faaliyetlerini planlamak, iletişim projelerini gerçekleştirmek.
b) Kurumun sosyal paydaşlarına yönelik iletişim hedeflerine ulaşabilmek için bölümler ve birimler arasında bilgi akışını, motivasyonu artıracak, kurum içerisinde stratejik yönetim ilkelerini yaygınlaştıracak ve kurum  iklimini  geliştirecek  stratejik  iletişim  faaliyetlerini planlamak  ve hayata
  geçirmek.
c) Kurumun tüm hedef kitlelerine yönelik (aboneler, paydaşlar, iştirakler vb.) iletişim faaliyetlerini   
  yürütmek, Bu kapsamda; kurumu tanıtan tüm basılı materyallerin - bülten, dergi, kitap, katalog, broşür, afiş, banner, davetiye vb.- içeriklerini, tasarım ve basım süreçlerini takip etmek.
ç) Kurum etkinliklerini, çalışmalarını ve başarılarını içeren ve kurum hakkında bilgi veren basın bültenlerini hazırlamak, Genel Müdür onayını müteakip ilgili basın kuruluşları ile paylaşmak, görsel ve yazılı  medyada etkin  biçimde yer alınmasını  sağlamak, yerel ve ulusal basında  görünürlüğü artırmak.
d) Kurumsal  Sosyal  Medya sayfa yönetimi  ve haber paylaşımı yapmak.
e) Kurumun iletişim proje ve faaliyetlerini projelendirerek medya planlamalarını, organizasyon planlamalarını ve bunlara ilişkin bütçe çalışmalarını yapmak.
f) Web  sitesi  ve  intranet  içeriğini  oluşturmak,  takip  etmek,  geliştirmek,  haber  niteliğindeki tüm
bilgilerin kurumun web sitesinde yayınlanmasını sağlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışı yarışma, organizasyon, etkinlik fuar organizasyonları düzenlemek veya katılmak. Fuar ve organizasyonlarda sergilenecek, kullanılacak broşür, film, CD vb. iletişim malzemelerini  hazırlatmak.
ğ) Çağrı Merkezi  yönetmek  ve Abone memnuniyeti  anket çalışmalarını  yürütmek, abone şikayet ve
dileklerini  almak  ve gerekli faaliyetleri  başlatmak  üzere ilgili  birimleri bilgilendirmek.
h) İdare Çağrı Merkezi Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, çağrı merkezi, İdare resmi İnternet sitesi ve diğer iletişim unsurları vasıtasıyla gelen abone şikayetlerini almak, gelen ihbar ve şikayetlere dair ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak ihbar, talep ve şikayet konularını en kısa sürede cevaplandırmak ve ilgilisini bilgilendirmek.
ı) Kurumsal Hatların (Ses, Data, M2M, SMS, APN, Sabit, ADSL, Fiber) Operatör Bağlantıları (Hat açma, kapatma, devir işlemleri, fatura gruplamaları ve güncellemeleri, yeni grup oluşturma işlemleri), Fatura Takip ve dağıtım işlerini yapmak.
i) Bilgilendirme amaçlı toplu SMS Gönderimi yapmak (Abonelere Kesinti ve borç bilgilendirme, personele eğitim, tebrik, bilgilendirme, Genel Kurul öncesi üyelere bilgilendirme mesajları vb.).
j) İdari Bina ve Tüm İlçe Şube Müdürlüklerinde bulunan İletişim Ekranlarının yönetimi, kullanımı güncellenmesi  ve haber paylaşım  işlerini yapmak.
k) Kurumun tüm santral ve çağrı merkezi sisteminin teknik alt yapısının kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
l) Kuruma  gelen  resmi  evrak,  dilekçe  ve  postaların  elektronik  ortamda  girişini  yaparak  ilgili  birime
havale etmek.
m) Kurum arşiv hizmetlerini  yürütmek  ve gerekli durumlarda  ilgili  birimlere evrakları  temin etmek.
n) İdarenin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlayacak telefon, adres, faks elektronik posta bilgilerini temin ederek güncellemek, kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden Kocaeli halkının haberdar edilmesini sağlamak.
o) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

İşletmeler  Dairesi Başkanlığı
Madde 32- (1) İşletmeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Kurum vizyon ve stratejileri, ulusal ve yerel kalkınma planları, abone beklentileri dikkate alınarak kendisine bağlı ilçelerin içme suyu ve atık su hizmetlerini insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik olarak ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat gerekliliklerini karşılayacak şekilde sağlamak.
b) Bağlı İlçe Şube Müdürlüklerinin yönetim alanında ilçelerin potansiyelinin değerlendirilmesi, ilçe kalkınma ve gelişim planlarının analizi ve bu doğrultuda İlçe su ve kanal ihtiyaçlarını planlamak.
c) İlçe Şube Müdürlüklerinin hedeflerini şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak belirlemek.
ç) İlçe Şube Müdürlüklerinin stratejik hedeflerinin faaliyet ve projelere dönüştürülmesi ve bütçe ile ilişkilendirilmesini  sağlamak.
d) Hedef ve bütçe gerçekleşmelerini takip etmek, performans ve risk değerlendirmelerini yapmak.
e) Bağlı İlçe Şube Müdürlüklerinin içmesuyu ve kanal yönetim süreçleri ile ilgili idari, teknik talep ve problemlerinin çözümü için destek vermek.
f) Bağlı ilçelerdeki mevcut su şebekesinin bakım ve onarımının yapılması ve arızalarının giderilmesi, arıtma sonrası depolara basılan suyun abonelere ulaştırılması için her türlü işletme faaliyetinin etkin ve verimli bir şekilde abone odaklı yürütülmesini sağlamak.
g) Bağlı  ilçelerde  bulunan  mevcut  ve yeni inşa edilecek  su  ve kanalizasyon  şebekelerinin işletilmesini yolu bağlantılarındaki an zalann ,  ücreti mukabilinde  giderilmesini sağlamak.
ğ) Bağlı ilçelerdeki Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıksuların sıhhi şartlara uygun olarak Atıksu Arıtma Tesislerine kadar uzaklaştırılmasını ve atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) Bağlı  ilçelerde  bakım  onarım  gerektiren  su  ve kanalizasyon  hatlarının  ilgili Daire  Başkanlıkları ile birlikte rehabilite edilmesini sağlamak.
I) İşletme esnasında yeni hat ve abone bağlantısı yapılması gerekli görülen yerleşim yerlerini tespit etmek, planlamak. Planlamayı projelendirmek ve ihale etmek üzere Planlama ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı altındaki Planlama ve Projeler Daire Başkanlığına iletmek, işin gidişatını takip etmek ve koordine etmek.
i) Aboneliklerin  tesisi  veya  her  hangi  bir sebeple kapatılması  söz  konusu olduğunda  ana hattan abone bağlantılarının yapılması ve iptal edilmesini sağlamak.
j) Kurum strateji ve hedefleri ile uyumlu olarak bağlı İlçe Şube Müdürlükleri bünyesinde su ve kanal hizmetlerini etkin olarak yönetebilmesi için, ilgili birimlerin faaliyetlerini ve performanslarım etkileyecek lojistik desteklerin zamanında, kaliteli, doğru ve etkin olarak verilmesini sağlamak için ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak.
k) Şubelerin yönetiminde olan depo ve atölyelerin Lojistik ve Ambar Hizmetler Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak işletilmesini sağlamak.
1) Mobil İş Emri sisteminin yönetimi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve istatistiklerin üretilerek ilgili birimlere raporlanmasımn sağlamak.
m) Kendisine bağlı İlçe Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerine ilişkin aylık, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve üst yönetime sunmak.
n) Atıksu Kanalizasyon Şebekesi bulunmayan yerlerde, bölge şartlarına uygun "Atıksu Çukuru" tip projelerini geliştirmek ve aboneler tarafından yapılan uygulama projelerine ve yapılan imalatlara İSU görüşü  vermek.
o) Konusu ile ilgili dokümanlar, teknik resim, projeleri kontrol ve muhafaza etmek, teknik arşiv işlerini yürütmek  ve bu konularda  bütün dairelerle  koordinasyonu sağlamak.
ö) Arıtması olmayan yerlerde ham su yerel su kaynaklarının ve su depolarının insan sağlığına uygun işletilmesini sağlamak.
p) Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesini sağlamak.
r) Su kayıp ve kaçak iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
s) Kanal kollektörlerin işletilmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak. Kanal görüntüleme işlemlerinin  yürütülmesini sağlamak.
ş) İlçe Şube Müdürlüklerinde Abone hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması , tahakkuk, tahsilat, faturalama işlemlerinin ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yerinde, doğru ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini Abone İşleri Daire Başkanlığı ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
t) İlçe Şube Müdürlüklerinde endeks okuma, kayıp ve kaçak takibi, abone borç takibi işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
u) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

İlçe Şube Müdürlükleri
Madde 33- İlçe Şube Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Kurum vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda İlçe Şube Müdürlüğü genelinde kurum kültürü ve yetkinlik geliştirme, kalite ve verimlilik, abone odaklılık bilincinin artırılmasını sağlamak.
b) Şube Müdürlüğünün içme suyu ve atık su/kanal yönetimi alanındaki tüm fonksiyonlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi sürecinde hedef gerçekleşmelerini takip etmek ve raporlamak.
c) Şube Müdürlüğünün içme suyu ve atık su/kanal yönetimi konusunda, verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, faaliyet ve programlara dönüştürülmesi konusunda hedef gerçekleşmelerini takip etmek ve raporlamak.
ç) Şube  Müdürlüğünün  içme suyu ve atık su/kanal  konusunda  verimliliğini  ve karlılığını arttırmak amacıyla kurum ve kamu kaynaklarının optimum düzeyde kullanımını sağlamak.
d) Abone hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, tahakkuk, tahsilat, faturalama işlemlerinin ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yerinde, doğru ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini  sağlamak.
e) İçmesuyu, kanal ve sorumluluğu altındaki her türlü arızanın zamanında, optimum maliyet ve kaynak ile giderilmesini sağlamak. Arıza sayısını azaltacak tedbirler almak, arıza giderme süreçlerinde yapılan faaliyetin kalitesini artırmak.
t) Gerçek ve tüzel kişi ve/veya kuruluşlar tarafından yapılması icap eden, rabıt kanalı ve bağlantısı ile atıksu kanallarının, ilgilisinin talebi halinde bedeli mukabilinde yapılmasını sağlamak.
g) İSU görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış , atıksu bağlantı projesi veya imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen abonelere gereken tebligatı yapm ak ve İSU Atıksu Kanalizasyon şebekesine bağlantı görüşünün verilmesi için gerekli işlemleri tamamlamak üzere süre vermek, görüş almak için müracaatta bulunmayan şahıslara ait yapıların suyunu kesmek ve atıksu bağlantılarını iptal etmek.
ğ) Endeks okuma, kayıp ve kaçak takibi, abone borç takibi işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
h) Su ve kanalizasyon hatlarının işletilmesi esnasında rögar kapaklarının, muayene bacalarının ve diğer
yapıl arın tekniğine uygun ve sorunsuz  çalışmasını  için tedbirler alınmasını sağlamak.
ı) Kendisine bağlı şantiye, ambar ve atölyelerin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak, önleyici bakım kültürünün gelişmesini sağlamak, stok ve envanter yönetimini yapmak ve bu alanlarda Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal/Destek Hizmetler Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak.
i) Kurumun stratejik planı doğrultusunda ilçe Şube Müdürlüğünün yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını hazırlamak ve onay için bağlı olduğu Daire Başkanlığı'na sunmak.
j) Şube Müdürlüğü' nün içmesuyu ve atık su/kanal alanındaki alım satım ve ihale işlerini ilgili birimler ile koordineli olarak gerçekleştirmek.
k) Şube Müdürlüğü' nün içmesuyu ve kanal alanındaki hukuki problemlerinin çözümü konusunda idari birimler ve Hukuk Müşavirliğinden görüş almak suretiyle çözüme kavuşturulmasına destek vermek.
1) Müdürlüğü ile ilgili işleyişin; yasal mevzuat, iç yönetmelikler, yönergeler, Yönetim Kurulu Kararları, genelge ve emirlere uygun olarak yürümesini sağlamak, gerekli koordinasyon ve kontrolleri gerçekleştirmek.
m) Müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetleri gözden geçirmek ve bağlı çalışanlarının performanslarını değerlendirmek.
n) Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kayıtların eksiksiz olarak tutulmasını ve belge ve dokümanların korunmasını sağlamak.
o) Müdürlüğü ile ilgili konulardaki beklenen gelişmelere göre planlar yapmak, gereksinmeleri önceden saptamak öneriler geliştirmek.
ö) Belirtilen görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli bilgileri, iş durumlarını, gelişmeleri ve ortaya çıkan sorunları üstüne rapor etmek ve müdürlüğün faaliyetleri konusunda bilgi vermek.
p) Müdürlüğüne bağlı şefliklerin iş ilişkileri ve iş akışına ilişkin prosedür ve talimatları hazırlamak.
r) Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanmasını sağlamak.
s) Bakım onarım ve yenileme hizmetleri ile ilgili her tülü kontrollük, raporlama ve hakkediş işlerinin takibini ve gerekli her türlü işlemin yapılması
ş) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Daire Başkanın verdiği görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 34 - (1) Bu yönetmelikteyer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 35- (1) İSU Genel Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 2016/14 Sayılı Kararı ile kabul edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 36- (1) Bu Yönetmelik, İSU  Genel Kurulunca kabul ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 37- (1) Bu Yönetmelik  hükümleri  İSU Genel  Müdürü tarafından yürütülür.