T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
HABERLEŞME HİZMETLERİ YÖNERGESİ
2017
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Tahsis
 
Amaç
Madde 1-Bu Yönergenin amacı, İSU Genel Müdürlüğünde kullanılan sabit telefon, GSM, Kurumsal Toplu SMS ve internet (Fiber-VPN devreleri ve ADSL ) hatlarının tesisi, bakım ve işletilmesi, bu hatlarla yapılan elektronik iletişim iş ve işlemlerinin belirlenen esaslar uyarınca düzenlenmesi ve evrak kayıt ve teslim işlerini belirlenen esaslar uyarınca düzenlenmesi ile bu konudaki iş ve işlemlerin güvenlik içinde hızlı olarak yürütülmesini sağlamaktır.
 
Kapsam
Madde 2-Bu Yönerge hükümleri; Kurum içi ve dışı haberleşme, sabit telefon, GSM, VPN Devreleri, Kurumsal Toplu SMS kanalıyla yürütülecek hizmetler ile internet üzerinden yapılacak iş ve işlemlere dair usul ve esasları kapsar.
 
 
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, İSU Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Yönetime Dair Teşkilat Yönetmeliğinin 8. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Kurum: İSU Genel Müdürlüğü’nü ifade eder.
b) Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı: İSU Genel Müdürlüğünde tüm iletişim işlerini yürüten daire başkanlığını ifade eder.
c) Hat: Kurumda kullanılan sabit telefon, internet (ADSL, VPN devreleri) ve GSM (FCT, Toplu SMS, DATA, APN, M2M) hatlarını ifade eder.
d) Tahsis: Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Birim Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Birim Sorumluları ve Genel Müdürlüğün onayı ile uygun görülen diğer personele GSM hattı ve/veya sabit telefon tahsisini ifade eder.
 
Sorumluluk
Madde 5- Bu Yönergenin uygulanmasından tüm birim amirleri, uygulamanın izlenmesinden ise Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı sorumludur.     
 
  
İKİNCİ BÖLÜM
Hat ( Sabit hat ve internet, GSM Hattı ) ve Cihaz Tahsisi,
Ödeme ve Mali Yükümlülükler
 
Hat ( Sabit hat ve internet, GSM Hattı ) Tahsisi
Madde 6-  Kurumda ihtiyaç duyulan hatlar yıllık olarak planlanır ve talepler ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayına istinaden tahsis edilir.
 
Kullanım Esasları
Madde 7- Sabit Hat ve İnternet
a) Hat açma, hat kapatma ve tarife değişiklikleri, sabit telefonlara yeni numara tahsisi, sabit hatların dış aramalara açılması ile ilgili tüm işlemler ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayına istinaden yapılır.
b) Sabit hatların isim değişikliği, tamir ve bakım işleri, ilgili birim amirinin Proje Modülü üzerinden yapacağı talep doğrultusunda gerçekleştirilir.
c) Tamir edilemeyecek durumda olan telefonların ömrünü doldurduğuna yönelik teknik rapor ve ihtiyaç halinde alınacak yeni telefonlar için teknik şartname hazırlanması ve cihazların kurulumu, iletişim teknik personel tarafından yapılır. Cihazların talebi ve temini, ilgili birim tarafından yapılır.
d) Genel Müdürlük Şube, Şantiye, Arıtma Tesisleri, Merkez Laboratuvar, Lojistik Merkezinde santral ve Self Panellerin iletişimi amacıyla kullanılan internet (ADSL, Fiber) yalnızca bu amaçla kullanılmakta olup diğer birimlerin kullanımına açık değildir. Bu hizmetlerin kontrol ve bakımları Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı teknik personeli tarafından yapılır.
 
Madde 8- Cihaz
a) Kurumun personeline tahsis ettiği mobil cihaz, ilgili personele teslim tutanağı ile teslim edilir ve zimmetlenir. Verilen cihazın sorumluluğu kullanıcısına ait olup garanti dahilindeki arızalar hariç personele ikinci bir cihaz verilmez.
b) Kullanıcı kaynaklı arıza durumlarında bakım onarım masrafları kullanıcıya aittir ve bakım onarım süresinde kullanıcı, kurum iş ve işleyişini aksatmayacak şekilde GSM hattını aktif tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı kaynaklı olmayan arızalarda ise bakım onarım süreci Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
 
Madde 9- GSM Hattı
a) Hatlar kullanıcılarına Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından hat teslim tutanağı ile teslim edilir.
b) GSM hatları; memur, işçi veya sözleşmeli memur personele zimmet edilir.
c) GSM hattı kullanıcıları için belirlenen parasal limitlerin EK- 1’de bulunan tutarları aşması durumunda fark tutarı kullanıcının maaşından kesilir.
d) Tayin, görevlendirme ve işten ayrılma gibi durumlarda kullanıcı değişikliklerinin Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.
e) Kurum hatlarının dış görüşmelere açılması ilgili Genel Müdür Yardımcısı onayına istinaden yapılmaktadır.
f) GSM hatları ile ilgili yedek kart taleplerinin proje modülü vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
g) GSM hatları kurumsal tarifede bulunduğundan, hatlar üzerinden herhangi bir taahhüt işlemi, bağlayıcılık içeren cihaz kampanya sözleşmeleri, kişisel kullanım amaçlı ekstra paket (dakika, SMS, internet) tanımlamaları yapılamaz.
h) GSM hatlarının parasal limitleri EK- 1’de bulunan listedeki gibidir ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli değişiklikler Genel Müdürlük Makamının onayına istinaden yapılır.
 
 
Toplu SMS Hizmeti
Madde 10 - Abonelerin arıza ve kesintiler hakkında bilgilendirilmesi, personelin kendisi ve 1. derece yakınlarının ( anne, baba, eş, çocuk, kardeş, kayınvalide, kayınpeder)  ölüm ilanları, personel eğitim ve bilgilendirme mesajları ve bayram-özel günler gibi duyurular için toplu SMS hizmeti kullanılır.
a) Kurum Personeli ve emekli olan personelin kendisi ya da 1. Derece akrabalarının vefatı durumunda gönderilecek olan bilgilendirme SMS’i için, ilgili birim amiri tarafından taziye numarası teyit edilerek mesai saatleri içerisinde ise proje modülü üzerinden mesai saatleri dışında ise ALO 185 Çağrı Merkezi’ne verilen bilgilere istinaden SMS gönderilir.
b) İlgili Şube Müdürlüğünün ABYS sistemine girdiği bilgiler doğrultusunda 3 saat ve üzeri planlı ya da ani gelişen kesintiler, kesinti yapılan ilçenin mahalle ya da köylerine SMS yoluyla bildirilir.
c) Kurum Personeline yönelik hazırlanan eğitim ve seminer programları hakkında bilgilendirme SMS’i, özel günlerde kutlama SMS’i ve gerekli görüldüğü durumlarda personeli bilgilendirme SMS’i Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilir.
 
Ödeme ve Mali Yükümlülükler
Madde 11-  Kurumda kullanılan sabit telefonlar, GSM, Data ve İnternet aboneliklerinin ödemeleri ilgili maddeler aşağıdaki gibidir;
a) Kurumda kullanılan sabit telefonlar, GSM, Data ve İnternet aboneliklerinin; belirlenen limit dahilindeki resmi görüşme bedelleri Kurum bütçesinden karşılanır. Limit dışı yapılan görüşme bedelleri ise hattın kullanıcısı olan personelden alınan taahhüt karşılığında maaşından kesilir.
b)   Sabit Hat görüşme bedelleri kurum bütçesinden ödenir.
c) GSM hatlarının açılış ve kapanışları sırasında oluşan vergi, harç ve benzeri ödemeler kurum bütçesinden ödenir.
d) Toplu SMS için tahsis edilen hattın abonelik, vergi ve kullanım bedelleri kurum bütçesinden ödenir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanma Esasları, Uygulama ve Yaptırım
 
Kullanma Esasları
Madde 12-  İSU Genel Müdürlüğünde kullanılan sabit telefon, GSM, Kurumsal Toplu SMS ve internet (Fiber – VPN devreleri ve ADSL ) hatlarının kullanımını aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır.
a) Elektronik İletişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır. Kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları Genel Müdürlük Makamının onayı alınmadan değiştirilemez.
b) Elektronik İletişim Kaynaklarının herhangi bir amaçla kullanım hakkı, Kurum onay vermeden üçüncü özel veya tüzel kişilere ya da üçüncü şahıslara devredilemez.
c) Elektronik İletişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı, kişilerin ve kurumların fikri ve mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira edici ve karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde kullanılamaz; üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.
d) Kullanıcılar, Kurum tarafında tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı adı ve şifresi, erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden güvenlik eksikliğinden kaynaklanacak zararlardan, bu kaynakların üçüncü kişilere kullandırılması ortaya çıkabilecek yasakmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.
e) Kullanıcılar, Kurum Elektronik İletişim Kaynakları üzerinde kendilerine verilen kullanıcı kodu, şifresi ve internet protokolü (IP) adresini kullanarak bu kaynaklar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve etkinlikler ile bu kaynaklar üzerinde bulundurdukları veya oluşturdukları bilgi, belge, yazılım gibi her türlü kaynağın içeriğinden, kullandıkları kaynakların kullanım kurallarına uyulmasından şahsen sorumludur. Kullanıcılar Bilişim Kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek, çözmek veya esaslara aykırı davranışları tespit etmek amacıyla yetkili makamlarca kendilerinden talep edilen bilgileri vermek zorundadır.
f) GSM hatlarından gerçekleştirilecek aylık konuşmalarda/görüşmelerde geçerli olacak parasal limitler her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu Kararıyla yeniden belirlenir. 2017 yılında aylık konuşmalar/görüşmeler için geçerli olacak parasal limitler Ek-1’deki gibidir.
g) Yönergede yer almayan hususlar Genel Müdürlük Makamının oluru ile belirlenir.
 
Uygulama ve Yaptırım
Madde 13-) Kurum Elektronik İletişim kaynaklarının kullanımı ile ilgili konularda Genel Müdürlük ve Elektronik İletişim kaynaklarını kullanıma sunan birimler bu yönergede yer alan esaslara uyulmayan tüm durumlarda;
a) Kullanıcıyı sözlü ve yazılı olarak uyarır.
b) Kullanıcıya tahsis edilmiş kaynakları süreli veya süresiz olarak kullanımından alır.
c) Soruşturma ve diğer yasal süreçleri başlatır ve sonuçlarını uygular.
d) Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası bu yönergede belirtilen esaslara uyulmayan durumların tekrarına, kaynaklara veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna bağlı olarak belirlenir.
 
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
 
Yürürlük
Madde 14. Bu yönerge, Yönetim Kurulu Kararıyla, karar tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 15. Bu yönerge hükümleri, İSU Genel Müdürü tarafından yürütülür.
 
                                         
                                  
 
 
 
 
 
EK -1 2017 YILINA AİT GSM HATLARI İÇİN AYLIK KONUŞMA LİMİTLERİ
1) Yönetim Kurulu Başkanı LİMİTSİZ  
2) Yönetim Kurulu Üyeleri 150 TL  
3) Genel Müdür LİMİTSİZ  
4) Genel Müdür Yardımcıları 150 TL  
5) Teftiş Kurulu Başkanı / 1. Hukuk Müşaviri / İç Denetim Birimi Başkanı 120 TL  
6) Daire Başkanları 120 TL  
7) İlçe Şube Müdürleri 100 TL  
8) Şube Müdürleri 100TL  
9) Genel Müdürlük Oluru ile (Koordinatör ve Sorumlular) 80 TL  
10) Genel Müdürlük Oluru ile Personele verilen Hatlar 20 TL  
11) Toplu SMS Hattı LİMİTSİZ  
 
 

DOKÜMANLAR