T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
HABERLEŞME HİZMETLERİ YÖNERGESİ
2019
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Tahsis
 
Amaç
Madde 1-Bu Yönergenin amacı, İSU Genel Müdürlüğünde kullanılan sabit telefon, GSM, Kurumsal Toplu SMS ve internet (Fiber-VPN devreleri ve ADSL ) hatlarının teknik tesis, bakım ve işletilmesi, bu hatlarla yapılan elektronik iletişim iş ve işlemlerinin belirlenen esaslar uyarınca düzenlenmesi ve evrak kayıt ve teslim işlerini belirlenen esaslar uyarınca düzenlemek ve bu konudaki iş ve işlemlerin güvenlik içinde hızlı olarak yürütülmesini sağlamaktır.
 
Kapsam
Madde 2-Bu Yönerge hükümleri; Kurum içi ve dışı haberleşme, sabit telefon, GSM, VPN Devreleri, Kurumsal Toplu SMS kanalıyla yürütülecek hizmetler, internet üzerinden yapılacak iş ve işlemleri ve kurum içi ve dışı haberleşme işlemlerini kapsar.
 
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, İSU Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 8. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Kurum: İSU Genel Müdürlüğü’nü ifade eder.
b) Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı: İSU Genel Müdürlüğünde Mobil Hatlar, Sabit Hatlar, Toplu SMS işlerini yürüten daire başkanlığını ifade eder.
c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: İSU Genel Müdürlüğünde internet (Fiber-VPN devreleri ve ADSL ) hatlarının iş ve işlemlerini yürüten daire başkanlığını ifade eder.
d) Hat: Kurumda kullanılan sabit telefon, internet (ADSL, VPN devreleri) ve GSM (FCT, Toplu SMS, DATA, APN, M2M) hatlarını ifade eder.
 
Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme Esasları
Madde 5- Bu Yönergenin uygulanmasından tüm birim amirleri ve uygulamanın izlenmesinden Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumludur.     
 
 
 İKİNCİ BÖLÜM
Kurumsal Hatların ( Sabit hat ve internet, GSM Hattı ) Kullanma Esasları
 
Hat ( Sabit hat ve internet, GSM Hattı ) Tahsisi
Madde 6-  Kurumda ihtiyaç duyulan hatlar belirlenerek ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayına istinaden temin edilir.
 
Kullanım Esasları
Madde 7- Sabit Hat ve İnternet
a) Hat açma, hat kapatma ve tarife değişiklikleri, sabit telefonlara yeni numara tahsisi ve sabit hatların dış aramalara açılması ile ilgili tüm işlemler ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayına istinaden yapılır.
b) Sabit hatların kullanıcı değişikliği, tamir ve bakım işleri, ilgili birim amirinin Varlık Yönetim Sistemi üzerinden yapacağı talep doğrultusunda gerçekleştirilir.
c) Tamir edilemeyecek durumda olan telefonların ömrünü doldurduğuna yönelik teknik rapor ve ihtiyaç halinde alınacak yeni telefonlar için teknik şartname hazırlanması ve cihazların kurulumu, iletişim teknik personeli tarafından yapılır. Cihazların talebi ve temini ilgili birim tarafından yapılır.
d) Genel Müdürlük, Şubeler, Şantiyeler, Arıtma Tesisleri, Merkez Laboratuvar, Lojistik Merkezinde santral ve Self Panellerin iletişimi amacıyla kullanılan internet (ADSL, Fiber) yalnızca bu amaçla kullanılmakta olup diğer birimlerin kullanımına açık değildir. Bu hizmetlerin kontrol ve bakımları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının personeli tarafından yapılır.
 
Madde 8- GSM Hattı
a) Hatlar kullanıcılarına Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından hat teslim tutanağı ile teslim edilir.
b) Hatlar; memur, işçi veya sözleşmeli memur personele zimmetle verilir.
c) Kurumun kullanıcılar için belirlediği limitlerin belirlenen tutarları aşması durumunda fark tutarı kullanıcının maaşından kesilir.
d) Tayin, görevlendirme ve işten ayrılma gibi durumlarda kullanıcı değişikliklerinin Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.
e) Kurum hatlarının dış görüşmelere açılması, ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yapılır.
f) Hatlar ile ilgili yedek kart talepleri Varlık Yönetim Sistemi vasıtasıyla yapılır.
g) Kurum GSM hatları kurumsal tarifede bulunduğundan, hatlar üzerinden herhangi bir taahhüt işlemi, bağlayıcılık içeren cihaz kampanya sözleşmeleri, kişisel kullanım amaçlı ekstra paket (dakika, SMS, internet) tanımlamaları yapılamaz.
h) Kullanıcıların kurum hatları üzerinden yapacakları her türlü limit aşımı, tarife dışı kullanımlar vb. durumlarda meydana gelebilecek fark tutarları kullanıcının maaşından kesilir.
i) Hatların limitlerinin belirlenmesi, değişikliklerin yapılması Genel Müdürlük makamının onayı ile yapılır.
 
Madde 9- Cihaz
a) İlgili birimin personeline tahsis ettiği cihaz, kullanacak personele teslim tutanağı ile teslim edilir ve zimmetlenir. Verilen cihazın sorumluluğu kullanıcısına ait olup garanti dahilindeki arızalar hariç personele ikinci bir cihaz verilmez.
b) Kullanıcı kaynaklı arıza durumlarında bakım onarım masrafları kullanıcıya aittir ve bakım onarım süresinde kullanıcı, kurum iş ve işleyişini aksatmayacak şekilde GSM hattını aktif tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı kaynaklı olmayan arızalarda ise bakım onarım işlemleri ilgili birim tarafından yürütülür.
 
Ödeme
Madde 10-  Kurumda kullanılan sabit telefonlar, GSM, Data ve İnternet aboneliklerinin ödemeleri ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir;
a) Kurumda kullanılan sabit telefonlar, GSM, Data ve İnternet aboneliklerinin; limit dahilindeki resmi görüşme bedelleri Kurum bütçesinden karşılanır. Limit dışı yapılan görüşme bedelleri ise hattın kullanıcısı olan personelden alınan taahhüt karşılığında maaşından kesilir.

b)Sabit Hat görüşme bedelleri kurum bütçesinden ödenir.
c) GSM hatlarının açılış ve kapanışları sırasında oluşan vergi, harç ve benzeri ödemeler kurum bütçesinden ödenir.
d) Toplu SMS için tahsis edilen hattın abonelik, vergi ve kullanım bedelleri kurum bütçesinden ödenir.
 
Toplu SMS Hizmeti
Madde 11 - Abonelerin arıza ve kesintiler hakkında bilgilendirilmesi, personelin kendisi ve 1. derece yakınlarının ( anne, baba, eş, çocuk, kardeş, kayınvalide, kayınpeder)  ölüm ilanları, acil kan ihtiyacı durumlarında, personel eğitim ve bilgilendirme mesajları ve bayram-özel günler gibi duyurular için toplu SMS hizmeti kullanılır.
a) Kurum Personeli ve emekliliğinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olan personelin kendisi ya da 1. Derece akrabalarının vefatı durumunda Toplu SMS gönderilir.
b) İlgili Şube Müdürlüğünün arızalarla ilgili ABYS sistemine girdiği planlı ya da ani gelişen kesinti bilgileri talep ve ihtiyaç doğrultusunda, kesinti yapılan ilçenin mahalle ya da köylerine SMS yoluyla bildirilir.
c) Kurum Personeline yönelik hazırlanan eğitim ve seminer programları hakkında bilgilendirme SMS’i, özel günlerde kutlama SMS’i ve gerekli görüldüğü durumlarda personeli bilgilendirme SMS’i Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar
 
Madde 12-  İSU Genel Müdürlüğünde kullanılan sabit telefon, GSM, Kurumsal Toplu SMS ve internet (fiber – VPN devreleri ve ADSL ) hatlarının kullanımında aşağıdaki esaslar geçerlidir.
a) Elektronik İletişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları Genel Müdürlük Makamının onayı alınmadan değiştirilemez.
b) Elektronik İletişim Kaynaklarının herhangi bir amaçla kullanım hakkı, Kurum onay vermeden üçüncü özel veya tüzel kişilere ya da üçüncü şahıslara verilemez.
c) Kurum Elektronik İletişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı, kişilerin ve kurumların fikri ve mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira edici ve karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde kullanılamaz; üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.
d) Kullanıcılar, Kurum tarafından tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı adı ve şifresi, erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden, güvenlik eksikliğinden kaynaklanacak zararlardan, bu kaynakların üçüncü kişilere kullandırılması ile ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.
e) Kullanıcılar, Kurum Elektronik İletişim Kaynakları üzerinde kendilerine verilen kullanıcı kodu, şifresi ve internet protokolü (IP) adresini kullanarak bu kaynaklar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve etkinlikler ile bu kaynaklar üzerinde bulundurdukları veya oluşturdukları bilgi, belge, yazılım gibi her türlü kaynağın içeriğinden, kullandıkları kaynakların kullanım kurallarına uyulmasından şahsen sorumludur. Kullanıcılar Bilişim Kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek, çözmek veya esaslara aykırı davranışları tespit etmek amacıyla yetkili makamlarca kendilerinden talep edilen bilgileri vermek zorundadır.
f) Yönergede yer almayan hususlar Genel Müdürlük Makamının onayına istinaden belirlenir.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük ve Yürütme
Madde 13- Onüç (13) maddeden ibaret olan bu yönerge …/…/2019 tarihinde yürürlüğe girer ve Genel Müdürlük Makamınca yürütülür.

DOKÜMANLAR