İSU Genel Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 2016/2-14 sayılı kararı ile Onaylanan İSU Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği gereğince Laboratuvar Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
  • İçmesuyu ve atıksu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü analizleri yapabilecek laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirmek.
  • İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarından, endüstriyel atıksu kaynaklarından, gerçek ve tüzel kişiler ile İdareye ait su ve atıksu arıtma tesislerinden, barajlardan, göllerden, derelerden ve denizlerden gerek İSU ekipleri gerekse diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından analiz yapılmak üzere atıksu ve temizsu laboratuvarlarına getirilen numunelerin analizlerinin yapılmasını sağlamak.
  • Arıtma tesisleri bünyesindeki işletme laboratuvarları dışında kalan İdarenin Merkez Temizsu ve Atıksu Laboratuvarlarını işletmek, işletilmesini ve yönetimini sağlamak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan kimyasal, biyolojik, bakteriyolojik malzeme, ekip, ekipman, teçhizat ve kaynağın temin, tedarik ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.