YUVACIK BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Maksat, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
MAKSAT
Madde 1 -  Bu Özel Hükümler, içme ve kullanma suyu temin edilen Yuvacık Baraj Gölü ’nün su kalitesinin ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her türlü faaliyetin düzenlenmesine yönelik gerekli hukuki ve teknik esasları oluşturmak maksadıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK
Madde 2 -  Bu Özel Hükümler Yuvacık Baraj Gölü ve Havzasını kapsar. Yuvacık Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen bu Özel Hükümler, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik ile 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 3 -  Bu Özel Hükümlerde geçen;
AAT: Atıksu Arıtma Tesisini,
Akaryakıt istasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerleri,
Akaryakıt dolum istasyonu: Akaryakıt istasyonu olarak hizmet görmeyen, sadece akaryakıt taşıyan taşıtların yüklendiği tesisleri,
Alıcı ortam: Atıksuların doğrudan deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu ve yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevre ile arıtılmış atıksuların verildiği araziyi,
Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,
Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
Baraj Gölü: Yuvacık Baraj Gölü’nün azami su kotu olan 169,30 m. altında kalan alanı,
Basit tamir ve tadilat: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleri,
Belediye : Kartepe, Başiskele, Gölcük, İznik ve Pamukova Belediyelerini,
Biyolojik Mücadele: Kültür bitkilerinde bitkisel üretimde ekonomik kayıplara yol açan zararlı organizmalarla mücadelede doğada bulunan faydalı organizmaların kullanılması,
Biyoteknik Mücadele: Hedeflenen zararlı türlere karşı, tuzak ve tuzak sistemleri, feromonlar, cezbediciler, uzaklaştırıcılar, böcek gelişme düzenleyicileri, beslenmeyi ve yumurtlamayı engelleyiciler kullanılarak yapılan mücadeleyi,
Bölge otoparkları ve genel otoparklar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık veya sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olan kapalı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparkları,
Büyükşehir Belediyesi: Kocaeli, Sakarya ve Bursa Büyükşehir Belediyelerini,
Çevre düzeni planı / Nazım İmar Planı: Özel Hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanmış olan Çevre Düzeni Planları ile 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve plan kararlarını,
Dere Taşkın Sınırı: İhtiyaç halinde,  dereler ve yan kolları için DSİ tarafından belirlenecek taşkın sınırlarını,
Doğal mineralli su: Yerkabuğunun farklı derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda tabii olarak meydana gelen bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne çıkan veya çıkartılan, mineral muhtevası ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, tabii halde toplam mineral muhtevası 1500 mg/L ve daha yüksek olan; tedavi, şifa maksatlarıyla da kullanılan içme suyu, şifalı su ve benzeri adlarla anılan soğuk ve sıcak suları,
DSİ:  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları,
Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları,
Esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir,
Filtrasyon sistemleri: Özellikle geçirimsiz alanlardaki (asfalt, beton, vb.) kirleticileri (yağ ve petrol türevleri vb.) bünyesine alarak kirlenmesi sonucunda oluşan yağmur sularının çeşitli filtrelerin yer aldığı yapılardan geçirilerek filtrelendiği sistemleri,
Filtrasyon şeritleri: Yüzeysel akış sularında bulunan kirleticilerin bitkiler tarafından filtre edilmesi ve yüzeysel akış suyunun infiltrasyonu maksadıyla tasarlanan düzenli olarak derecelendirilmiş ve içerisinde doğal bitki örtüsü, çalılık veya sonradan amenajman çalışmalarıyla yoğun olarak bitkilendirilmiş karasal alanları,
Günübirlik konaklama alanı: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, büfe, lokanta, çay bahçesi, kır kahvesi, duş, gölgelik, soyunma kabini, piknik masası, sızdırmasız foseptikli tuvalet veya seyyar tuvalet, otopark, spor alanı ve çocuk oyun alanı gibi tesislerin bulunduğu alanları,
Havza: Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını,
Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) : İdare tarafından tedbir alarak izin verilecek işletmelere verilen ve bu işletmelerin evsel ve endüstriyel atıksularının uzaklaştırma usulünü ve alınması gereken özel tedbirleri belirleyen belgeyi,
Havza Koruma Alanları: Ek-1’deki haritada belirtilen;
i.            Mutlak Koruma Alanı: Baraj Gölünün azami su kotu olan 169,30 metre kotundan itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki alanı,
ii.            Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanları ile Kaynak Koruma Alanı dışında, Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki alanı,
iii.            Orta Mesafeli Koruma Alanı: Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanları ile Kaynak Koruma Alanı dışında, Kısa Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren yatayda 1000 metre genişliğindeki alanı,
iv.            Uzun Mesafeli Koruma Alanı:  Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanları ile Kaynak Koruma Alanı dışında Orta Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren havza sınırına kadar olan alanı,
v.            Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı: Ek-1’deki haritada gösterilen ve Ek-2’de merkez koordinatları verilen; hem havza sınırları içerisinde yer alan hem de havza sınırları dışında olmakla birlikte havza sınırları içerisindeki alanlarla formasyon bakımından bağlantılı bulunan su yutanlar, obruklar ve dolinler gibi yüksek geçirimliliğe sahip alanı,
vi.          Kaynak Koruma Alanı: Jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan ve bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan kaynak noktalarını merkez almak kaydıyla 100 metrelik çember içinde kalan alanı,
vii.            Dere Koruma Alanı: Yuvacık Baraj Gölü’nü besleyen derelerin, DSİ tarafından belirlenecek taşkın sınırı içinde kalan alanı, 
İdare: Havza sınırları içinde İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü (İSU),
İmar planı: Özel Hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre düzeni ve nazım imar planlarına uygun olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile dolgu imar planı, mevzi imar planları ve plan kararlarını,
İnsani Tüketim Amaçlı Su: Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, şişe veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama ya da diğer evsel amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda maddesinin nihai halinin sağlığa uygunluğunu etkilemeyeceği durumlar haricinde insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda maddelerinin imalatında, işlenmesinde, saklanmasında veya pazarlanmasında kullanılan bütün suları,
İşletme : Sanayi, ticaret, tarım, turizm vb. gibi iş alanlarında sermaye yatırılarak kazanç ya da başka yararlar için kurulan bağımsız bütçeyle yönetilen kuruluş,
İyi tarım uygulamaları: Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,
Kaçak yapı: Özel Hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, imar kanunu, yönetmelikler, yürürlükte olan imar planları ve imar planı notları ile ilgili mevzuata aykırı olarak yapılan yapıları,
Kaynak: Yeraltı suyunun, yeryüzüne tabii haliyle çıkış yerini,
Kaynak suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 36. maddesinde izin verilenler dışında herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yine aynı yönetmeliğin Ek-1' indeki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış maksadı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını, ile tanımlanan suları,
Kuşaklama kollektörü: Yuvacık Baraj Gölü’nü korumak maksadıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve edilecek olan ve havzadan gelen atıksuların toplanarak arıtma tesisine iletildiği atıksu kollektör hattını,
Meskun Konut Alanı (kırsal nitelikli): Kentsel konut alanı dışında kalan, kanuni düzenlemeler öncesi köy ya da köy mahallesi statüsünde olan yerleşik alan sınırları tanımlı kırsal karakterli yerleşme alanlarını,
Mevcut yapı: Kullanım maksadı ayrılmaksızın, Özel Hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olan ve ilgili mevzuata uygun olarak inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni almış yapılar ile 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 11. Madde ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesi 14. bendi kapsamına giren yapıları,  
Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,
Özel Hükümler: Yuvacık Baraj Gölü Havzası Özel Hükümlerini,
Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,
Servis istasyonu: Karayolunda seyreden araçların bakım - onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerin yapıldığı tesisleri,
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) dolum istasyonları: Propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımının üretildiği ve basınç altında depolandığı, depolama tanklarının bulunduğu mahalleri,
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ikmal istasyonları: Sıvılaştırılmış petrol gazlarının sabit tanklarda depolandığı, yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarını kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonları,
Silvikültür: Planlı olarak yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabi olarak yetişmiş ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve bu ormanların kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesi ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmesine ilişkin uygulamaları,
Sökülebilir Takılabilir Nitelikte Yapı: Ahşap, kompozit ve profil malzemeden imal edilmiş, kolaylıkla kurulup, kaldırılabilen, metal veya ahşap direkler üzerine oturtulmuş, sadece bu metal ve ahşap direklerin sabitlenmesi için en fazla 50 cm x 50 cm ebatlarında betonarme kullanılan, zemine temas eden kısmında kalıcı beton temel kullanılmayan yapıları,
Tarımsal amaçlı ilaç hazırlama istasyonları: Zirai ilaçların kontrollü olarak hazırlanması ve hazırlanması esnasında ortaya çıkan sıvı ve katı atıkların ilgili yönetmelikler kapsamında bertarafını sağlamayı amaçlayan ve elektrik, su ve atık konteyneri gibi altyapısı oluşturularak yerleşim biriminin ortak kullanımına sunulan tesisleri,
Tarımsal veya hayvansal entegre tesis: Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminden sonra işlenerek fiziksel veya kimyasal özellikleri değiştirilip bir veya birden fazla yeni ürüne dönüştürülmesi işleminin yapıldığı tesisleri,
Tehlikeli atık: 02/04/2015 tarihli ve 29314 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ve aynı yönetmeliğin Ek-4’ünde altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,
Tehlikeli madde: Su çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik (toksik), kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını,
Tehlikeli madde depoları: Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı maddeler, fiziksel veya kimyasal niteliği bakımından yukarıdakilere benzeyen maddelerin depo edildiği, yükleme ve boşaltmaların yapıldığı tesisleri,
TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
Yeraltı suyu : Yer altındaki durgun veya hareket halinde olan bütün suları,
Zati ihtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili Valilik tarafından belirlenen ticari maksat dışında beslenen azami hayvan sayısını,
2/B alanları: 6831 sayılı Kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri,
ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4 -  Yuvacık Baraj Gölü havzasında; baraj gölünün 169,30 metre azami su kotuna göre Mutlak Koruma Alanı, Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Orta Mesafeli Koruma Alanı, Uzun Mesafeli Koruma Alanı ve Dere Koruma Alanı ile jeolojik yapıya göre Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ve Kaynak Koruma alanı olarak tanımlanmıştır. Yuvacık Baraj Gölü’nün öncelikli olarak içme ve kullanma suyu temini maksadıyla kullanılması esastır.
Madde 5 -  Havzada yeni kaynak suyu ve doğal mineralli su tahsisi yapılamaz, tahsisi yapılmış olan kaynak suyu ve doğal mineralli su tahsislerinin ruhsat süresi uzatılmaz. Yeni yeraltı suyu tahsisine sadece Uzun Mesafeli Koruma Alanında izin verilir.
Madde 6 -  Özel hükümlerin onaylanarak yürürlüğe girmesinden önce kentsel yerleşim alanları ile meskûn konut alanı (kırsal nitelikli) sınırları ile mevcut imar planları aynen geçerlidir. Özel hükümler, mevcut onaylanmış imar planlarına ve plan notlarına aynen işlenir. Yuvacık Baraj Gölü Havzasında yapılacak imar planı değişikliği taleplerinde ve yeni yapılacak imar planlarında bu özel hükümler dikkate alınır. Havzanın tamamında, mevcut yapılar, ilgili Belediyesince bu Özel Hükümlerin Tanımlar Bölümünde yer alan Mevcut Yapı tanımı çerçevesinde değerlendirilecek ve bu duruma uygun olarak gerekli işlemler yapılacaktır.
Madde 7 -  Özel Hükümlerin onaylanarak yürürlüğe girmesinden sonra, Havza Koruma Alanları içindeki çevre düzeni planlarının ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarının bu Özel Hükümlerdeki koşullar çerçevesinde 1 yıl içinde revize edilmesi esastır. Revizyon tamamlanıncaya kadar meri imar planlarındaki kullanım kararları ve yapılaşma koşullarının Özel Hükümlere aykırı olmayan koşulları geçerlidir.
Madde 8 -  Havza genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli olduğu tespit edilen yapılar konusunda Madde (7) esaslarında işlem yapılır.
Madde 9 -   Havza genelinde yoğunluk artırıcı şekilde imar planı yapılmasına izin verilmez. Özel Hükümlerin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak imar planları ve imar planı değişiklikleri için İdare görüşü alınır.
Madde 10 -  Havza içinde kamu niteliğine haiz kurum ve kuruluşlara ait araziler ve askeri alanlar Özel Hükümlere tabidir.
Madde 11 -  Kentsel yerleşim alanları ve meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırlarının farklı koruma alanlarına girmesi durumunda; kentsel yerleşim alanı ve meskun konut alanı (kırsal nitelikli)’nın % 50 dâhil olmak üzere fazlasının girdiği koruma bandının yapılaşma şartlarına tabidir.
Madde 12 -  Bu özel hükümler ile diğer mevzuatta tanımlanan koruma alanlarına ilişkin belirlenmiş olan hükümlerin çakıştığı durumlarda daha kısıtlayıcı olan hükümler geçerlidir.
Madde 13 -  Havza genelinde katı ve/veya tehlikeli atık ve/veya artıkların dökümüne, düzensiz depolanmasına ve bertarafına izin verilmez. Havza genelinde oluşan katı ve/veya tehlikeli atık transfer istasyonları vasıtasıyla havza dışına taşınır. Yeni düzenli depolama sahalarına izin verilmez.
Madde 14 -  Havza genelinde tehlikeli madde depolarına izin verilmez.
Madde 15 -  Havza genelinde araziye, Baraj Gölüne ile Gölü besleyen derelere, yeraltı sularına atık (katı atık, iri atık, hafriyat toprağı, inşaat, yıkıntı atıkları, maden atıkları, tehlikeli atık vb.) ve arıtılmış olsa dahi doğrudan veya dolaylı olarak atıksu boşaltımı yapılamaz.
Madde 16 -  Havza genelinde her türlü faaliyet sonucu oluşan atıksular için atıksu altyapı tesisleri ile noktasal ve yayılı kirliliğin bertarafı, Havza Koruma Planı İş Takviminde belirlenen sürelerde tamamlanır. Jeolojik tabanlı mutlak ve kaynak koruma alanlarında öncelikli önlemler alınır.
Madde 17 -  Havza genelinde yapımı planlanan tüm arıtma ve kanalizasyon sistemleri eş zamanlı işletmeye alınacak şekilde inşa edilir.
Madde 18 -  Havza genelinde yapılardan kaynaklanan bütün atıksular sonu atıksu arıtma tesisi ile sonlanan en yakın yerleşimin kanalizasyon sistemine bağlanır, bu durum teknik ve ekonomik açıdan mümkün değilse atıksular ilgili mevzuata uygun olarak İdarenin belirleyeceği yöntemlerle bertaraf edilir.
Madde 19 -  Havza genelinde, Mutlak Koruma Alanı hariç, gübre ve pestisit kullanmadan, ancak doğal yöntemlerle süs bitkiciliği ve meyvecilik yapılır.   
Madde 20 -  Havza genelinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerince teknik olarak uygun bulunan alanlarda organik tarıma geçilmesi teşvik edilir. Organik tarıma uygun alanlarda 5 yıl içinde organik tarım uygulamalarına geçilmesi zorunludur.
Madde 21 -  Havza genelinde sulama yapılan alanlarda basınçlı sulama sistemlerine geçmesi esastır. Bu kapsamda yapılacak projelere desteklemelerde öncelik tanınır.
Madde 22 -   Havza genelinde hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan sıvı ve katı atıkların sızdırmazlığı sağlanmış depolama alanlarında kompostlaştırma işleminden sonra; Orta Mesafeli Koruma Alanı ve Uzun Mesafeli Koruma Alanındaki tarım alanlarında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin görüşleri doğrultusunda kullanılması veya havza dışına taşınması zorunludur.
Madde 23 -  Baraj Gölü maksimum su sınırından itibaren 5 km’lik mesafede sadece zati ihtiyaca izin verilir,  yeni entegre tarım ve entegre hayvancılık tesislerine izin verilmez. Mevcut entegre hayvancılık ve tarım tesislerinde kapasite artışına izin verilmez.
Madde 24 -  Havza genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanım talepleri hariç,  kamu, hazine ve orman arazilerinin konaklama tesisleri, piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları vb. gibi faaliyetler için kiralama ve tahsisi yapılamaz. İdare uygun görüşü ile kamuya tahsis edilen araziler tahsis maksadı dışında kullanılamaz, 3. kişilere devredilemez. Tahsis yapılan kamu arazilerinde, tahsis süresinin sonunda, sürenin uzatılması için İdare uygun görüşü esastır.
Madde 25 -  Havza genelinde mevcut orman alanlarının korunması esastır ve bu alanlarda yapılacak olan silvikültür çalışmaları tür çeşitliliğini azaltıcı nitelikte olamaz.
Madde 26 -  Havza genelinde çayır, orman ve mera arazileri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerince tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenen araziler yerleşime açılamaz. Ayrıca 2/B niteliğinde olup şahıslarca fiilen kullanılan alanlardaki yapılaşma, bulunduğu havza koruma alanlarının kısıtlamalarına tabidir. 
Madde 27 -  Havza genelinde yeni tarım alanları açılamaz. Kentsel yerleşim alanları ile meskun konut alanları (kırsal nitelikli) dışındaki tarım arazilerindeki ifraz uygulamaları 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğüne göre yapılır. Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı, Kaynak Koruma Alanı ve Dere Koruma Alanı sınırları içerisinde ifraz işlemi yapılamaz.
Madde 28 -  Yuvacık Baraj Gölü ve besleyen derelerden DSİ’nin ve İdarenin su kaynaklarının korunması maksadıyla yapacağı uygulamalar haricinde kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına, işletilmesine ve kırma-yıkama-eleme tesisi gibi kalıcı tesislere izin verilmez.
Madde 29 -  İnsan kaynaklı faaliyetler (madencilik, tarım, imar, vb.)  ya da erozyon gibi doğal yollarla meydana gelebilecek ve havzaya taşkın durumlarında malzeme ve silt taşınımına neden olabilecek olayların önlenmesi için; bu malzemeleri taşıması muhtemel dere yataklarına taşkın ve koruma seddeleri vb. sediment tutucu yöntemlerin uygulanması esastır. Kuru dereler haricinde, bu yapılar balık geçişlerini engelleyici olamaz.
Madde 30 -  Uzun Mesafeli Koruma Alanı hariç olmak üzere, havza genelinde yeni rüzgâr ve güneş enerji santrali kurulmasına ve mevcut rüzgâr ve güneş enerji santrallerinin kapasite artışına izin verilmez. İdare havza sınırları içinde kullanmakta veya planlamakta olduğu tesislerin enerji ihtiyacının karşılanması maksadıyla hidroelektrik ve güneş enerji santrali inşa edebilir.
Madde 31 -  Havza genelinde yeni karayolu inşaatına izin verilmez. İhtiyaç halinde kırsal yerleşim alanlarının ulaşımı maksadıyla grup yolları İdareden izin alınması şartıyla yapılabilir. Mutlak Koruma Alanı dışındaki diğer koruma alanlarında,  sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme, bisiklet ve 1-2 kişilik taşıma kapasitesine sahip ATV tipi motorlu araçlar için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda genişletme işlemi yapılamaz. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.
Madde 32 -  Havza genelinde hiçbir şekilde madencilik faaliyetlerine, maden zenginleştirme işlemlerine ve bu işlemlerin yürütüldüğü maden zenginleştirme tesislerine ve yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmez.
Madde 33 -   Mutlak Koruma Alanı, Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanları ve Dere Koruma Alanı içinde yeni mezarlık kurulmasına izin verilmez.
Madde 34 -  Ek-3’de verilen Havza Koruma İş Planı’nda yer alan eylemlerin, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından planda belirtilen sürede gerçekleştirilmesi zorunludur.
Madde 35 -  Yuvacık Baraj Gölünü besleyen dereler üzerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan mevcut su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri haricinde yeni su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri kurulmasına ve mevcut tesislerde kapasite artışına izin verilmez. Bununla birlikte; bahse konu tesislerin, ruhsat süresi bitiminde İSU Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alması zorunludur.
Madde 36 -  Yuvacık Baraj Gölü Havzasında, Mutlak Koruma Alanı meskun konut alanı (kırsal yerleşim) içinde mevcut ve yeni yapılacak yapılar, Jeolojik Mutlak Koruma Alanı içinde yer alan mevcut yapılar ve Dere Koruma Alanı içinde mevcut ve yeni yapılacak yapılar ile mevcut günübirlik konaklama alanları, kamplar ve konaklama birimi ihtiva eden mevcut işletmelerden kaynaklanan evsel nitelikli atıksular, kanalizasyon şebekesi yok ise, sızdırmaz fosseptiklerde toplanır, kullanıcı ya da idarece periyodik boşaltımı sağlanır. Kullanıcı vidanjör çalıştırma izin belgesini İdareden alacaktır. Kullanıcı bu konuyla ilgili belgeleri 1 yıl boyunca saklamak ve istenmesi halinde ibraz etmek zorundadır. Hazırlanacak projelerin ve yapılacak uygulamaların, Sağlık Bakanlığının Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik - RG: 19.3.1971 – 13783 esaslarında yapılması esastır. Söz konusu sızdırmaz fosseptiklerin boşaltılabilmesi için ulaşılabilir bir yere yapılması gerekmektedir.
Madde 37 -  Yuvacık Baraj Gölü Havzası sınırları içinde, Mutlak Koruma Alanı meskun konut alanı (kırsal yerleşim), Jeolojik Mutlak Koruma Alanı (kırsal yerleşim),Kaynak Koruma Alanı, Dere Koruma Alanı  hariç,  kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde yer alan mevcut ya da yeni yapılacak bireysel konutlara ait atık suların toplanacağı fosseptik projeleri kullanıcı tarafından hazırlanarak İdare onayına sunulur.  
Madde 38 -  Yuvacık Baraj Gölü Havzası içinde her türlü kaçak yapının yıkım işlemleri İSU Havza Yıkım Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirir.
Madde 39 -  İdare, Yuvacık Baraj Gölü Havzasındaki su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için getirilen kısıtlamalara aykırı hareket edenler ve mükellefiyetlere uymayanlar hakkında işledikleri fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
Madde 40 -  İdare, Yuvacık Baraj Gölü havzasında 2872 sayılı Çevre Kanuna aykırı durumlar hakkında tutanak tanzim eder ve tutanak ilgili mülki amirliğe gönderilir.
Madde 41 -  Yuvacık Baraj Gölü havzasında su kaynaklarının korunmasına dair hükümler ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi ile ilgili konular için İdare kendi Havza Koruma Yönergesi, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer yönerge ve yönetmeliklerini uygular.
Madde 42 -  Bu özel hükümlerde yer almayan hususlarla ilgili diğer mevzuatların özel hükümlere aykırı olmayan hükümleri geçerlidir.
Madde 43 -  Havza genelinde, Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanları hariç,  meskun konut alanları (kırsal nitelikli) dışında bulunan ve mevcut yapı tanımı kapsamında değerlendirilen konut maksatlı yapıların basit tamir tadilatına izin verilir. Mevcut konut maksatlı yapının basit tamir ve tadilat ile kullanımı mümkün değilse kirliliğe neden olmadan kaldırılarak, kullanım maksadı ve yapı taban m² si değişmeden, hmax= 3.50 metreyi geçmemek ve doğal yapıya uygun malzemeden inşa edilmesi kaydıyla yenisinin yapımına izin verilir.
Madde 44 -  Havza sınırları içinde yer alan bütün işletmeler Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) ve su kirliliğini önleyecek önlemleri almak zorundadır. Bu alanda yer alan işletmeler atıksularını kollektör hattı yok ise sızdırmaz fosseptikte toplayarak İdare ya da işletmeci tarafından İdarenin göstereceği yere taşımak ve belgelemek zorundadır ve söz konusu belgeler, bir sonraki HAKB yenilenmesine kadar saklanacaktır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Havza Yönergesi ile belirlenir. 
Madde 45 -  Havza genelinde içme suyu tesisine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında hafriyat yapılmasına izin verilmez. İdarece izin verilen uygulamalar sırasında oluşacak hafriyatın, 18/03/2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak bertarafı sağlanır.
Madde 46 -  Havza genelinde yeni servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonlarına, LPG/CNG ikmal istasyonlarına LPG/CNG dolum istasyonlarına izin verilmez.
Madde 47 -  Yuvacık Baraj Gölü Havzasında yapılacak bütün faaliyetler-yapılar için İdarenin uygun görüşünün alınması zorunludur. Söz konusu yapılar için yapılacak müracaatlarda; Belediyenin yürürlükte olan mevzuata göre ruhsata esas değerlendirmesini ve görüşünü bildiren üst yazısı ile birlikte imar durumu belgesi, Genel Hükümler Madde (36) veya Madde (37)’de belirtilen esaslarda 3 (üç) adet fosseptik projesi, yapının başka bir maksatla kullanılmayacağını gösterir taahhütname, parselin hisseli olması halinde hissedarların muvafakatını gösteren muvafakatname, tapu, aplikasyon krokisi gibi bilgi ve belgeler görüş için İdareye verilir. Ayrıca, kümes, ahır ve ağıl vb. talepler konusunda ilgili kurumlardan da uygun görüş alınması mecburidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yuvacık Barajı Koruma Alanlarına Ait Uygulama Esasları
Baraj gölü koruma esasları
Madde 48 -  169,30 metre olan azami su kotunun altında kalan alandır.
Madde 49 -  Baraj Gölünde, güvenlik, araştırma, numune alma ve Baraj Gölü su kalitesini iyileştirme maksadıyla, görevi dışında su içinde bulunmamak ve su dışında da herhangi bir kirlenmeye sebep olmayacak şekilde tedbirlerin alınması kaydıyla akaryakıt ile çalışan kayık, motor gibi araçlar, yine elektrik veya akü ile çalışan tekneler, İdare veya varsa barajı işleten kurumca kullanılabilir. Bu araçların kullanımından oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun Baraj Gölüne boşaltılması yasaktır.
Madde 50 -  İstilacı ve zararlı türlerin Baraj Gölüne bulaşmasının önlenmesi maksadı ile Baraj Gölüne dışarıdan getirilen su taşıtlarına, gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur.
Madde 51 -   Her türlü atık ve artığın baraj gölüne atılması yasaktır.  Arıtılmış olsa dahi baraj gölüne doğrudan atıksu deşarjına izin verilmez.
Madde 52 -   Baraj Gölü’nde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez. İlgili mevzuatlara uyulmak kaydıyla olta balıkçılığı yapılabilir. Yüzme, su sporları vb. faaliyetler İdarenin izniyle yapılabilir. Ancak bütün faaliyetler, su alma ve dolu savak yapılarına 300 metreden daha yakın mesafede yapılamaz.
Madde 53 -  Baraj gölü su kalitesini ve ekolojik dengeyi olumsuz etkilememesi şartı ile İdare tarafından Baraj Gölüne su transferi maksadıyla bağlantılar yapılabilir.
Madde 54 -  Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında bu Özel hükümlerin ilgili maddeleri ve diğer mevzuatlardaki yaptırımlar uygulanır.
MUTLAK KORUMA ALANI
Madde 55 -  Baraj Gölünün azami su kotu olan 169,30 metreden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki alanı kapsar (Azami Su Kotu – 300 metre).
Madde 56 -  Bu alan içinde yer alan kamulaştırılmamış parseller Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılır. Kamu arazilerinin işgali ve parsellerde yer alan mevcut yapılar Havza Yıkım yönetmeliği hükümlerine göre kaldırılır.
Madde 57 -  Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde mevcut olan imar planlarında yer alan kentsel yerleşim alanı, meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırları aynen korunur. Bu kentsel ve kırsal alanlar için yeni gelişim alanları oluşturulmaz.
Madde 58 -  Meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırları içinde yapılacak yeni yapılar için, emsal 0.20 olup hiçbir şartta inşaat alanı 100 m² yi ve kat adedi 2’yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri Belediye tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından, en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımının talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Yapılacak yapılar için Madde (47) geçerlidir.
Madde 59 -  Bu alanda meskun konut alanlarında (kırsal nitelikli) minimum ifraz 1500 m² dir.
Madde 60 -  Bu alanda diğer tarım alanı olarak ayrılmış olan parsellerde, zirai faaliyetlerde kullanılmak üzere yeni yapı inşa edilmesine; tüm müştemilatıyla birlikte 25 m²’yi aşmamak, günübirlik kullanıma esas, sökülüp takılabilir malzemeden olmak şartıyla İdarenin uygun görüşü alınarak izin verilir.
Madde 61 -  Bu alanda, İdare tarafından su-atıksu altyapı tesisleri yapılabilir.
Madde 62 -  Bu alanda bulunan ağaç ve tüm bitki türleri olduğu gibi korunur, çıplak alanların ağaçlandırma çalışmaları İdare uygun görüşü doğrultusunda yapılır. Bu alanda tarım ve hayvancılık faaliyetine izin verilmez. Ancak kırsal konut alanları yerleşik alan sınırları içinde, yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılacak konut dışı yapıların yapımına, hayvan sayılarına, türleri ve yapı büyüklüklerine, İdare, ilgili kurumların görüşü ve mevzuat hükümleri doğrultusunda izin verilir. Bu yapıların atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak ilgili mevzuat kapsamında depolanması ve bertaraf edilmesi zorunludur.
Madde 63 -  Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda genişletme işlemi yapılamaz. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir. Aynı şartlarla balık tutma cepleri yapılabilir. Oluşturulan ceplerde olta balıkçılığı yapılmasına izin verilir.
Madde 64 -  Bu alanda kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler ile hazineye ait yerlerin satışına ve tahsisine izin verilmez. Bu alanda İdarenin koordinasyonunda ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda ağaç dikimi yapılır. İçme ve kullanma suyunu kullanan İdare tarafından gerekli görülen alanlar tel veya çit gibi malzeme ile çevrilir.
Madde 65 -  Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında bu Özel hükümlerin ilgili maddeleri ve diğer mevzuatlardaki yaptırımlar uygulanır.
KISA MESAFELİ KORUMA ALANI
Madde 66 -  Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ve Kaynak Koruma Alanı dışında, Mutlak Koruma Alanın sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki alandır ( 300 metre - 1000 metre).
Madde 67 -  Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde mevcut olan imar planlarında yer alan kentsel yerleşim alanı, meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırları aynen korunur. Bu alanda yeni gelişim alanları oluşturulamaz.
Madde 68 -   Meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırları içinde yapılacak yeni yapılar için, emsal 0.30 olup hiçbir şartta inşaat alanı 140 m²’yi ve kat adedi 2’yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri Belediye tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından, en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımının talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir.  Yapılacak yapılar için Madde (47) geçerlidir.
Madde 69 -  Bu alanda meskun konut alanlarında (kırsal nitelikli) minimum ifraz 1500 m²’dir.
Madde 70 -  Kırsal konut alanlarının ihtiyacı olan zorunlu sosyal-teknik alt yapı alanları gibi kamu tarafından yapılacak-yaptırılacak tesisler İdareden uygun görüş alınması kaydıyla yapılır.
Madde 71 -  Bu alanda diğer tarım alanı olarak ayrılmış olan parsellerde, zirai faaliyetlerde kullanılmak üzere yeni yapı inşa edilmesine; tüm müştemilatıyla birlikte 25 m² yi aşmamak, günübirlik kullanıma esas, sökülüp takılabilir malzemeden olmak şartıyla İdarenin uygun görüşü alınarak izin verilir.
Madde 72 -  Bu alanda, piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları yapılabilir. Bu maksatla yapılacak yapılar sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olmalıdır. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m²  den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz.
Madde 73 -  Bu alanda, piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları olarak düzenlenecek parseller 1500 m² den küçük, 5000 m² den büyük olamaz. Sadece piknik alanlarına hizmet vermek üzere otoparklara sızdırmazlığı sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla izin verilir.
Madde 74 -  Madde (72) ve (73)’ te belirtilen faaliyetlerin alanları için İdareden izin alınır. İzni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa kullanıcı tarafından Madde (36) ya göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.
Madde 75 -  Kırsal konut alanlarında köylünün zati ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla mevcut zirai ve hayvancılık maksatlı yapılar sızdırmazlığı sağlayacak tedbirlerin alınması kaydıyla kullanılabilir. Bu yapılarda hayvansal atıkların sızdırmazlığı sağlanmış depolarda biriktirilmesi gerekmektedir. Söz konusu atıklar gerekli işlemlerden geçirildikten sonra uygun miktarlarda ve uygun uygulama metotları kullanılması ile zirai alanlarda gübre olarak kullanılabilir. Bu yapılarda sızdırmazlık konusunda her türlü tedbirin alınması zorunludur ve bütün uygulamalar ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
Madde 76 -  Bu alanda entegre hayvancılık faaliyetine izin verilmez. Ancak kırsal yerleşik ve gelişim alan sınırları içinde, yerleşik halkın zati ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılacak konut dışı yapıların yapımına, hayvan sayılarına, türleri ve yapı büyüklüklerine, İdare, ilgili kurumların görüşü ve mevzuat hükümleri doğrultusunda izin verilir. Bu yapıların atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak ilgili mevzuat kapsamında depolanması ve bertaraf edilmesi zorunludur.
Madde 77 -  Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya, yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak maksadı ile izin verilir.
Madde 78 -  Bu alanda kamu adına kayıtlı taşınmazların satış, kiralama ve tahsisi için İdarenin uygun görüşünün alınması zorunludur. Kamu veya hazine arazilerinin gerçek ve tüzel kişilerce işgal edilmiş olduğunun tespiti halinde hazineye bildirim yapılarak gerekli hukuksal işlemlerin hazine tarafından takip edilmesi sağlanır.
Madde 79 -  Bu alanda şevlerden kaynaklanabilecek toprak erozyonunu önleyici tedbirler alınır ve yol kenarları ağaçlandırılır.
Madde 80 -  Doğal bitki örtüsü korunur. Bu alandaki hazine arazilerine ve kamulaştırılmış sahalara İdarenin koordinasyonunda ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda ağaç dikimi yapılır.
Madde 81 -  Bu alanda bölge ve genel otopark yapımına izin verilmez.
Madde 82 -  Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında bu Özel hükümlerin ilgili maddeleri ve diğer mevzuatlardaki yaptırımlar uygulanır.
 
ORTA MESAFELİ KORUMA ALANI
Madde 83 -  Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ve Kaynak Koruma Alanı dışında, Kısa Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren yatayda 1000 metre genişliğindeki alandır (1000 metre – 2000 metre).
Madde 84 -  Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde mevcut olan imar planlarında yer alan meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırları aynen korunur ve bu kırsal konut alanları için ilave gelişim alanları oluşturulamaz.
Madde 85 -  Meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırları içinde yapılacak yapılar için emsal 0.40 olup inşaat alanı 160 m²’yi ve kat adedi 2’yi geçemez. Söz konusu parsellerde civarın mevcut yapılaşma şartları çerçevesinde yapı yaklaşma mesafeleri Belediye tarafından belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine esas yapının bulunmaması durumunda parselin tüm cephe hatlarından en az 3.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapımın talebi durumunda; mevcut yapının kirliliğe sebep olmadan yıkılmasına, yıkım sonucu oluşacak atıkların havza dışına taşınmasına ve yukarıdaki şartlara uyulması şartıyla yeniden yapılmasına izin verilir. Yapılacak yapılar için Madde (47) geçerlidir.
Madde 86 -  Meri planlarda meskûn konut alanı (kırsal nitelikli) olarak belirlenmiş alanın dış sınırlarından itibaren 150 m’lik alan içerisinde kalan ve meri imar planlarında Diğer Tarım Alanı kullanımında kalan parsellerde emsal 0.03, hiçbir şartta inşaat alanı 150 m²’yi ve kat adedi 2’yi geçmeyecek şekilde bağ ve sayfiye evi yapılmasına izin verilir. Meri planlarda meskûn konut alanı (kırsal nitelikli) olarak belirlenmiş alanın dış sınırlarından itibaren 150 m’lik alan dışında kalan ve meri imar planlarında diğer tarım alanı olarak ayrılmış olan parsellerde ise, zirai faaliyetlerde kullanılmak üzere yeni yapı inşa edilmesine; tüm müştemilatıyla birlikte 25 m²’yi aşmamak, günübirlik kullanıma esas, sökülüp takılabilir malzemeden olmak şartıyla İdarenin uygun görüşü alınarak izin verilir.
Madde 87 -  Bu alanda meskûn konut alanlarında (kırsal nitelikli) minimum ifraz 1250 m²’dir.
Madde 88 -  Meskûn konut alanlarının (kırsal nitelikli) ihtiyacı olan zorunlu sosyal-teknik alt yapı alanları gibi kamu tarafından yapılacak-yaptırılacak tesisler kırsal konut yerleşik ve gelişim alanı içinde İdareden uygun görüş alınması kaydıyla yapılır.
Madde 89 -  Bu alanda piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları için Kısa Mesafeli Koruma Alanı hükümleri geçerlidir.
Madde 90 -  Bu alanda yapılacak hayvancılık faaliyetleri için Kısa Mesafeli Koruma Alanı hükümleri geçerlidir.
Madde 91 -  Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında bu Özel hükümlerin ilgili maddeleri ve diğer mevzuatlardaki yaptırımlar uygulanır.
UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI
Madde 92 -  Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ve Kaynak Koruma Alanı dışında, Orta Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren havza sınırına kadar olan alandır (2000 metre – Su Toplama Alanı Sınırı).
Madde 93 -   Bu alanda meskun konut alanı (kırsal nitelikli) içinde yapılaşmalar için Orta Mesafeli Koruma Alanı hükümleri geçerlidir.
Madde 94 -  Bu alanda meskun konut alanlarında (kırsal nitelikli) minimum ifraz 1000 m² dir.
Madde 95 -  Meri planlarda meskûn konut alanı (kırsal nitelikli) olarak belirlenmiş alanın dış sınırlarından itibaren 150 m’lik alan içerisinde kalan ve meri imar planlarında Diğer Tarım Alanı kullanımında kalan parsellerde emsal 0.03, hiçbir şartta inşaat alanı 150 m²’yi ve kat adedi 2’yi geçmeyecek şekilde bağ ve sayfiye evi yapılmasına izin verilir. Meri planlarda meskûn konut alanı (kırsal nitelikli) olarak belirlenmiş alanın dış sınırlarından itibaren 150 m’lik alan dışında kalan ve meri imar planlarında diğer tarım alanı olarak ayrılmış olan parsellerde ise, zirai faaliyetlerde kullanılmak üzere yeni yapı inşa edilmesine; tüm müştemilatıyla birlikte 25 m²’yi aşmamak, günübirlik kullanıma esas, sökülüp takılabilir malzemeden olmak şartıyla İdarenin uygun görüşü alınarak izin verilir.
Madde 96 -  Bu alanda, piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları için Kısa Mesafeli Koruma Alanı hükümleri geçerlidir.
Madde 97 -  Bu alanda turizm alanları olarak belirlenecek alanlar ilgili mevzuata uygun olarak imar planlarına işlenir. Yapılacak turistik tesislerin günübirlik tesislere yönelik olması durumunda Kısa Mesafeli Koruma Alanı hükümleri geçerlidir. İmar planlarında konaklama tesisi barındırması düşünülen alanlarla ilgili olarak yapılacak çalışmalar sırasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasından sonra İdarenin görüşünün alınması zorunludur. Bu alanlarda yapılacak yapıların doğal yapıya uygun olması esastır.
Madde 98 -   Bu alanda, mevcut besihaneler ve münferit sanayiler atıksularını, ilgili mevzuatlar doğrultusunda arıtarak havza dışına çıkarmak zorundadır. Bu tesislerin kapasite artırımı için İdare ve Bakanlığın uygun görüşü esastır.
Madde 99 -   Bu alanda,  yatayda ilk 3 kilometrelik kısım içinde Kısa Mesafeli Koruma Alanı hükümlerine uygun hayvancılık faaliyetleri yapılır. Yatayda 3 kilometre sınırı ile su toplama sınırı arasında ise, entegre tesis niteliğindeki hayvancılık işletmelerine, atık ve atıksularının ilgili mevzuatlar doğrultusunda arıtılarak havza dışına çıkarılması kaydıyla izin verilir. Entegre hayvancılık tesislerinin kurulması maksadıyla kooperatifleşme ve hayvansal atıkların kompostlaştırılması özendirilir. Hayvancılık talepleri konusunda Havza yönergesi ve su kalite modeli ile belirlenen esaslarda işlem yapılır.
Madde 100 -  Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında bu Özel hükümlerin ilgili maddeleri ve diğer mevzuatlardaki yaptırımlar uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
JEOLOJİK TABANLI MUTLAK KORUMA ALANI VE KAYNAK KORUMA ALANI
Madde 101 -  Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı, Ek-1’deki haritada gösterilen ve Ek-2’de merkez koordinatları verilen; hem havza sınırları içerisinde yer alan hem de havza sınırları dışında olmakla birlikte havza sınırları içerisindeki alanlarla formasyon bakımından bağlantılı bulunan su yutanlar, obruklar ve dolinler gibi yüksek geçirimliliğe sahip alanlardır.  Kaynak Koruma Alanı jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan kaynak noktalarını merkez almak kaydıyla 100 metrelik çember içinde kalan alandır.
Madde 102 -  Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanında bulunan dolinler, obruklar ve su yutanlar gibi yüksek geçirimliliğe sahip jeolojik birimlerin etrafında 50 metrelik çember içinde kalan alan ile Kaynak Koruma Alanlarında kamu, hazine ve orman arazisi satışı ve tahsisi yapılamaz.
Madde 103 -   Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ile Kaynak Koruma Alanında yer alan mevcut tarım alanlarında organik tarım uygulamalarına geçilmesi zorunludur.
Madde 104 -   İdare Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ile Kaynak Koruma Alanında yapılacak bitki temizliklerini ilgili kurumlar ile birlikte iş makinesi kullanmadan yapar.
Madde 105 -   Bu Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ile Kaynak Koruma Alanında İdarece jeolojik yapılara zarar vermeden yapılacak çalışmalar uzman personel gözetiminde gerçekleştirilir.
Madde 106 -   Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ile Kaynak Koruma Alanı sınırları içinde patlatma yapmak, iş makinesi ile kazı yapmak, temel kazısı yapmak vb. gibi faaliyetler kesinlikle yasaktır.
Madde 107 -  Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanında; ilgili mevzuat çerçevesinde onaylanmış uygulamaya esas planlar ve alınmış tahsisler geçerli olup, bu alanda bulunan dolinler, obruklar ve su yutanlar gibi yüksek geçirimliliğe sahip jeolojik birimlerin sınırlarından itibaren 50 metrelik çember içinde kalan alanlarda yeni yapı yapılmasına izin verilmez, mevcut yapılar dondurulur. Bu alanda 50 metrelik çember dışında kalan kısımlarda plan/tahsis çerçevesinde yapılacak yeni yapılar ile ilgili İSU Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınır. Ayrıca söz konusu alanda yer alacak yapılardan kaynaklanan atık suların alan dışına taşınması/uzaklaştırılması zorunludur.
Madde 108 -   Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ile Kaynak Koruma Alanında yeni karayolu ve demiryolu yapımına ve mevcut yolların genişletilmesine izin verilmez. Mevcut yollarda sadece bakım ve onarım çalışmaları yapılabilir. Mevcut karayollarının altyapılarının korunması maksadıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.
Madde 109 -  Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanında hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak maksadıyla izin verilir. 4342 sayılı Mera Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamı dışındaki alanlarda otlatmaya izin verilmez. Hayvancılık talepleri konusunda Havza yönergesi ve su kalite modeli ile belirlenen esaslarda işlem yapılır.
Madde 110 -  Bu alanlarda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında bu Özel hükümlerin ilgili maddeleri ve diğer mevzuatlardaki yaptırımlar uygulanır.
 
DERE KORUMA ALANI
Madde 111 -  Dere Koruma Alanı, Yuvacık Baraj Gölü’nü besleyen derelerin, DSİ tarafından belirlenecek taşkın sınırı içinde kalan alandır.  
Madde 112 -  Mevcut konut maksatlı yapılar ile ticari işletmeler DSİ tarafından belirlenecek riskler konusunda önlemleri almak zorundadır. Mevcut yapılarda basit tamir tadilat yapılması ile yeni yapılacak bütün yapılar için taşkına karşı alınacak önlemleri içeren projelere ilişkin DSİ ve İdare’nin uygun görüşünün alınması esastır.
Madde 113 -  Dere Koruma Alanında yeni yapı yapılmasına izin verilmez. İlgili Belediyesince bu Özel Hükümlerin Tanımlar bölümünde mevcut yapı tanımı kapsamında değerlendirilen yapılarla ilgili olarak Madde (114), (115) hükümleri geçerlidir.
Madde 114 -  Bu alanda yer alan konut maksatlı bütün yapılar dondurulur. Bu alanda yer alan ve ilgili Belediyesince bu Özel Hükümlerin Tanımlar bölümünde mevcut yapı tanımı kapsamında değerlendirilen konut maksatlı yapıların basit tamir tadilatına izin verilir. Mevcut konut maksatlı yapının basit tamir ve tadilat ile kullanımı mümkün değilse kirliliğe neden olmadan kaldırılarak, kullanım maksadı ve yapı taban m² si değişmeden, hmax= 3.50 metreyi geçmemek ve doğal yapıya uygun malzemeden inşa edilmesi kaydıyla yenisinin yapımına izin verilir. Bu alanda yer alan yapılar su kirliliğini önleyecek önlemleri almak zorundadır. Yapılar atıksularını kollektör hattı yok ise sızdırmaz fosseptikte toplayarak İdare ya da kullanıcı tarafından İdarenin göstereceği yere taşımak ve belgelemek zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Havza Yönergesi ile belirlenir. 
Madde 115 -   Bu alanda yer alan bütün tesisler dondurulur. İlgili Belediyesince bu Özel Hükümlerin Tanımlar bölümünde mevcut yapı kapsamında değerlendirilen tesislere kapasite artışı izni verilmez ve tesislerde basit tamir ve tadilata izin verilir. Mevcut tesisin basit tamir ve tadilat ile kullanımı mümkün değilse kirliliğe neden olmadan kaldırılarak konaklama olmadan günü birlik kullanıma esas sökülebilir takılabilir malzeme ile yapı taban m² si değişmeden, hmax= 3.50 metreyi geçmemek kaydıyla yenisinin yapımına izin verilir. Bu alanda yer alan mevcut tesisler Havza Atıksu Kontrol Belgesi almak zorundadır. Bu alanda yer alan mevcut tesisler su kirliliğini önleyecek önlemleri almak zorundadır. Tesisler atıksularını kollektör hattı yok ise sızdırmaz fosseptikte toplayarak İdare ya da işletmeci tarafından İdarenin göstereceği yere taşımak ve belgelemek zorundadır ve söz konusu belgeler bir sonraki Havza Atıksu Kontrol Belgesi yenilenmesine kadar saklanacaktır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Havza Yönergesi ile belirlenir. 
Madde 116 -  Derelerin doğal yapısını ve akışını engelleyecek yapılar yapılamaz. İdarece belirlenen alanlarda balık tutma cepleri yapılabilir. Oluşturulan ceplerde olta balıkçılığı yapılmasına izin verilir.
Madde 117 -  Bu alanda kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler ile hazineye ait yerlerin satışına ve tahsisine izin verilmez.
Madde 118 -  Hayvancılık faaliyetlerinde Madde (109) esasları geçerlidir.
Madde 119 -  Bu alanda yer alan mevcut tarım faaliyetlerinde Madde (103) geçerlidir.
Madde 120 -  Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu şartlara uymayanlar hakkında bu Özel hükümlerin ilgili maddeleri ve diğer mevzuatlardaki yaptırımlar uygulanır.
 
  
 
 
 

Ek-1: YUVACIK BARAJI HAVZA KORUMA ALANLARI

 

Ek-2: YUVACIK BARAJ GÖLÜ HAVZASINDAKİ SU YUTANLAR, OBRUKLAR VE DOLİNLER GİBİ YÜKSEK GEÇİRİMLİLİĞE SAHİP ALANLARIN MERKEZ KOORDİNATLARI
 
No x y No x y
1 507583 4499986 37 491619 4494049
2 508379 4499919 38 491540 4493827
3 509640 4500893 39 500452 4497599
4 509388 4501137 40 492074 4494194
5 509154 4501094 41 492205 4494273
6 508951 4501365 42 491668 4493964
7 508166 4501869 43 491787 4493888
8 492331 4494543 44 493728 4494689
9 495870 4495353 45 495308 4496026
10 491799 4494134 46 495332 4495935
11 495551 4495546 47 495480 4495976
12 495650 4495741 48 495806 4495598
13 491795 4496102 49 498952 4492515
14 492172 4495780 50 498694 4492077
15 491856 4496019 51 499476 4496556
16 492284 4496002 52 508413 4502371
17 491878 4496126 53 509618 4501003
18 492481 4495949 54 509309 4501481
19 491220 4494780 55 506558 4500572
20 495468 4495694 56 506471 4500229
21 495770 4495687 57 506712 4500210
22 492018 4495948 58 506679 4500286
23 495381 4495528 59 508123 4499847
24 499370 4492541 60 500030 4498062
25 499343 4492249 61 500106 4497990
26 499225 4492626 62 500171 4498031
27 500908 4495912 63 500262 4497831
28 499145 4493412 64 500283 4497888
29 500685 4495886 65 500339 4497817
30 496069 4495157 66 500378 4497965
31 500533 4496578 67 500379 4497891
32 500079 4493725 68 500467 4497924
33 500875 4496494 69 500503 4497873
34 501056 4495619 70 500487 4497775
35 491617 4493749 71 500415 4497707
36 491689 4493833 72 504442 4493715