1. KAPSAM
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) hususunda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.) olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca,  kişisel verilerinizin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği ile bireylere ait temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçları esas alınarak işbu bilgilendirme yapılmaktadır.
 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Web Site Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.
 1. Kimlik Bilgileri: Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, TC kimlik numarası, kimlik seri ,kimlik seri no, sosyal güvenlik numarası, sürücü belgesi, imza.
 2. İletişim Bilgileri: İkametgah adresi, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi, fax numarası.
 3. Kurumsal Bilgiler: Kadro unvanı ve derecesi, görevi, çalıştığı yer, sicil numarası, işe ilk başlama tarihi, emeklilik sicil numarası, kıdem tarihi, ayrılış tarihi, ayrılış nedeni, hizmet süresi.
 4. Eğitim Bilgileri: Öğrenim belgesi, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi, sınıfı, derece ve kademesi, mecburi hizmetleri, aldığı takdirname ve ödüller.
 5. Özlük Bilgileri: Askerlik durumu, engel durumu disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, sürücü belgesi.
 6. Abonelik Bilgileri: Abonelik numarası, sayaç numarası, ev sahibi kira durumu, İSU mühür numarası, sözleşme numarası, sayaç son okuma tarihi, abone             başlangıç/bitiş tarihleri, bina kapı numarası, daire numarası, su tüketim miktarı, fatura numarası, fatura tutarı.
 7. Finansal Bilgiler: Banka hesap numarası (IBAN).
 8. Aile Bireyleri ve Yakınlara İlişkin Bilgiler: Asgari geçim indirimi kapsamında eşin adı-soyadı, iş durumu, geliri; bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adı-soyadı, TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, anne ve baba adı.
 9. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Fotoğraf, kan grubu, adli sicil/sabıka kaydı, sağlık durumu bilgisi, sendika üyeliği bilgisi, din bilgisi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
  1. Ürün ve Hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması
  2. Abonelerimiz ile iletişim kurulması, sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi,
  3. Vatandaşlar ve/veya abonelerin soru, talep, şikâyet, arıza bildirimini çağrı merkezi (Alo 185) aracılığıyla iletmesi halinde görüşmelerin kayıt altına alınması suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması,
  4. Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  5. Su aboneliği ve/veya diğer hizmetlerin alımı amacıyla yapmış olduğunuz sözleşmeye dair hak ve yükümlülükler ile diğer yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreçlerinin ve/veya bu doğrultudaki hukuki taleplerin takip edilmesi,
  6. İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
  7. İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, personelimiz olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  8. Kurumumuzu ziyaret ettiğinizde güvenliğin sağlanması ve kimliğinizin tespit edilmesi,
  9. Bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
  10. Abonelik başlatmanız halinde T.C. kimlik numaranızın Abone Bilgi Yönetim Sistemi’ne (ABYS) girilerek Merkezî Nüfus İdare Sistemi ’den (MERNİS) otomatik olarak alınacak kişisel verilerinizin elde edilmesi sureti ile abonelik sözleşmesinin ifası,
  11. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  12. Altyapı çalışmalarımızın ve hizmetlerinin bildirilmesi,
  13. Abonelerden ödeme alınması ile ilgili finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ile bu işlemler sırasında alınan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi,
  14. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespit edilmesi, önlenmesi, incelenmesi ile ilgili hukuki süreçlerin takibi amacıyla adli ve/veya idari makamlara bildirim yapılması,
  15. Abonelerimiz arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  16. Abonelerimiz ile Kurum arasındaki ilişkiyi ilgilendiren değişiklerin bildirilmesi,
  17. Kurum faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, bu metnin (4) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’ nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.
 1. İnternet sitesi üzerinden abonelik formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi, mobil uygulama ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 2. İş başvuru formunun doldurulması.
 3. Çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde ses kaydı alınması.
 4. Kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde yahut abonelik, tahakkuk, tahsilat ve fatura ödeme gibi işlemlerin abone merkezlerimizden veya kiosk cihazları ile gerçekleştirilmesi.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK ’nın 8.2.a maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 1. İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 2. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 3. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 1. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
KVKK ’nda “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK ’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır.
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK ’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 • “D-100 Karayolu Üzeri Seka Park No:59 İZMİT” adresindeki Kurumumuza bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • kocaeliisu@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce İSU ’ya bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle alo185@isu.gov.tr  adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu ’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.