a) Aboneler, tahakkuk etmiş bütün borçlarını ödeyecek durumda olmamaları ve talep etmeleri halinde taksitlendirme yapabilirler.

b) Taksit sayısı biri taksitlendirme sırasında peşin, geri kalan taksitleri taksit sırası takip edile-rek ödemek şartıyla en fazla 1+11 ( toplam 12) taksittir

c) Bütün abone gruplarında taksitlendirilecek tutarlar;

  200 TL’ nin altında ise taksit sayısı 1+1’ den

 201-500 TL ise taksit sayısı 1+2 ‘ den

 501-1.000 TL ise taksit sayısı 1+5 ‘ ten

 1.001-5.000 TL ise taksit sayısı 1+7 ‘ den

 5.001-50.000 TL ise taksit sayısı 1+9 ‘ dan

 50.001-100.000 TL ise taksit sayısı 1+11 ‘ den fazla olamaz.

 Borçları 100.000 TL’ nin üzerinde olan abonelerin taksitlendirme talepleri yukarı-daki baremlerin haricindedir. Taksit sayısı ve miktarı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 Yukarıdaki taksit gruplarında yer alan meblağlara dair taksit sayıları, mali işlerden mesul Genel Müdür Yardımcısının oluru ile 18’ e kadar artırılabilir.

d) Abone, gecikmiş veya son ödeme tarihi henüz gelmemiş borçlarının tamamını veya bir kıs-mını taksitlendirebilir.

e) Taksitlendirme için müracaat eden abone veya abone yerine borcu ödeyeceğini beyan ve ta-ahhüt eden gerçek ve/veya tüzel kişiler “Taahhüt Senedi” imzalar.

f) “Taahhüt Senedi” ni imzalayacak olanlar, ilave olarak TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Sureti veya fotokopisini idareye verecek ve ikametgâh adresini de beyan edeceklerdir. Taah-hüt senedini imzalayacakların ikametgâh adresleri idare tarafından TC. Kimlik No.ları MERNİS sistemi üzerinden teyit ve tespit edilecektir. Tüzel kişilerde imza sirküleri, yetki belgesi ve Vergi Levhası fotokopisi ibraz edilir.

g) “Taahhüt Senedi” imzalayacaklardan, taksitlendirmeye tabi tutulacak olan toplam tutar üze-rinden, yürürlükteki Damga Vergisi oranında damga vergisi ve varsa Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) v.b gibi tahsilatlarına aracılık edilen belediye gelirleri ve bunların gecikme zamları peşin olarak tahsil edilir.

h) Borçlarını taksitlendirmiş olan Aboneler, taksit ödemeleri devam ederken eski taksitlendir-menin iptaliyle taksitlendirme sonrasında tahakkuk etmiş ve ödenmemiş borçları ile birleş-tirme yaparak yeniden taksitlendirme yapabilirler. Yeni taksit sayısı 4/c maddede belirtilen baremlere uygun olarak tespit edilir.

i) Taksitlendirme yapılmış abonenin taksite bağlanmış borçları sonraki dönem faturalarında eski borç hanesinde gösterilmez. Abone, Taksitlendirme sırasında kendisine verilen ödeme planı ile ödemelerini takip eder.

j) Taksit tahsilatları varsa gecikmiş taksit borçlarından başlayarak yapılır.

k) Taksitlere; Tarifeler Yönetmeliğinin 48. maddesinde düzenlenen oranda vade farkı uygulanır. Taksitlendirmesi yapılmış abone, ödemelerini yaparken henüz vadesi gelmemiş taksitlerinin tamamını veya birkaçını erken ödemek isterse ödemeyi yaptığı tarihe kadar ki vade farkı alı-narak tahsilatı yapılır, o tarihten sonraki vade farkı kaldırılır.

l) Vade tarihi geçen taksitlere Tarifeler Yönetmeliğinin 48. maddesinde düzenlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Taksitlerini zamanında ödemeyen abonelerin suyu kapatılır.

m) Üç taksitinin vadesi geçen ve/veya son taksitinin son ödeme tarihinin üzerinden 60 gün geçen abonelerin taksitlendirmesi iptal edilerek, abonenin dosyası yasal takip başlatılmak üzere 1. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.