TEFRİŞAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
                           KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFRİŞAT MALZEMELERİ ALIMI VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/435832
 
1-İdarenin
a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif tür ve miktarlarda 1. Kısım 53 kalem tefrişat malzemesi 2. Kısım 104 kalem tefrişat malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İSU Genel Müdürlüğü B blok hizmet binasına teslimi ve montajı yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : İhale konusu malzemeler sözleşme imzalanmasına müteakip 60 (altmış ) takvim günü içerisinde montajı yapılarak teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İİSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 İzmit KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 18.10.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. 
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
İhaleye katılacak istekliler teklifleri ile birlikte  Kapasite Raporunu idareye sunacaklardır. Belgelerin eksik olan katılımcıların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekli firmalar Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklifleri ile birlikte idareye sunacaklardır. Belgeleri eksik olan katılımcıların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.3.2. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak istekliler teklifleri ile birlikte aşağıdaki belgeleri sunacaklardır;
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, İş sağlığı güvenliği yönetim belgesi OHSAS 18001( Türkakonaylı ), TSE Belgeleri ( TS EN 527-1 Büro Çalışma Masası, TS EN 5337-1 EN 1335-1Büro Çalışma Sandalyeleri). Belgeleri eksik olan katılımcıların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler İSU genel müdürlüğü A blok bodrum katta bulunan numunelere göre teklif vereceklerdir. İhale dokümanın da yer alan numune görüldü belgesini imzalı ve kaşeli olarak teklifiyle birlikte ihale dosyasında sunacaklardır. İhalede numune görüldü belgesi sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhalede yer alan sabit mobilyalar ile ilgili yerleri ihale öncesi istekliler tarafından incelenecek ve idareden imzalı olarak yer görme belgesi alınacaktır. Bu belge teklif ile birlikte sunulacaktır. Bu alanlarla ilgili teknik şartnamede belirtilen ölçülerde olabilecek değişiklikler için fark ödenmeyecektir.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılan Tefrişat Malzemeleri Alımı ve/veya Mobilya Malzemeleri  Alımı Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 İzmit KOCAELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 İzmit KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

DİĞER İHALELER

  • İZMİT BULVAR YAĞMURSUYU TERFİ MERKEZİ REVİZYON İNŞAATI-12.10.2018-15.00
    ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT BULVAR YAĞMURSUYU TERFİ MERKEZİ REVİZYON İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası   &nbs
  • DİZEL JENERATÖR ALIMI-06.11.2018-10.30
    JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİZEL JENERATÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası : 2018/
  • TEFRİŞAT MALZEMELERİ ALIMI VE MONTAJI-18.10.2018-10.30
    TEFRİŞAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR                            KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFRİŞAT MALZEMELERİ ALIMI VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre a&cced