SFERO, KOMPOZİT VE BETONARME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sfero, Kompozit ve Betonarme Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/10687
 
1-İdarenin
a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çeşitli tür ve miktarlarda 1.KISIM: Sfero Malzemeler 2.KISIM: Kompozit Malzemeler 3.KISIM: Betonarme Malzemeler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malzemeler idarenin isteği doğrultusunda peyderpey olarak İSU Solaklar Merkez Ambarına ve İSU Genel Müdürlüğüne bağlı tüm İlçe Şube Müdürlüklerimizin Ambarına ayrı ayrı teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip malzemeler 180 takvim günü içerisinde önceden haber verilmek üzere idarenin isteği doğrultusunda teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSU 42 EVLER ATIKSU ARITMA TESİSİ Sanayi Mah. Korkmazlar Sk. No: 9 İzmit / KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 14.02.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Tüm kısımlardaki ızgara ve baca kapakları için TS 1478 EN 124 standart belgesi tekliflerle beraber sunulucaktır.
İsteklikler betonarme ızgara kanalları için TS EN 1917 belgesini  tekliflerle beraber sunulucaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSU 42 EVLER ATIKSU ARITMA TESİSİ Sanayi Mah. Korkmazlar Sk. No: 9 İzmit / KOCAELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSU 42 EVLER ATIKSU ARITMA TESİSİ Sanayi Mah. Korkmazlar Sk. No: 9 İzmit / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

DİĞER İHALELER

 • POLİETİLEN, KORİGE, PVC BORU VE EK PARÇALARI ALIMI-18.02.2019 - 10:30
  POLİETİLEN, KORİGE, PVC BORU VE EK PARÇALARI KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİETİLEN, KORİGE, PVC BORU VE EK PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhal
 • SFERO, KOMPOZİT VE BETONARME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR-14.02.2019 - 10:30
  SFERO, KOMPOZİT VE BETONARME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sfero, Kompozit ve Betonarme Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Ka
 • BETON YAPI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR- 07.02.2019 - 10:30
  BETON YAPI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON YAPI ELEMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası :
 • TAŞ TOZU, MICIR VE KUM SATIN ALINACAKTIR - 13.02.2019 - 10:30
  TAŞ TOZU, MICIR VE KUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası : 2019/4259   1-İdarenin a) Adresi : D-
 • KÖRFEZ VE YENİKÖY ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ - 05.02.2019 - 10:30
  KÖRFEZ VE YENİKÖY ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Körfez ve Yeniköy Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ye