KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DERİNCE, KÖRFEZ VE DARICA İLÇELERİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BOZULAN YOLLARIN ÜSTYAPI (ASFALT, PARKE, KALDIRIM, YAMA) İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/37134
 
1-İdarenin
a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM; 30.470 ton yeni asfalt, 16.920 ton asfalt yama, 72.700 m2 parke yapılması 2. KISIM; 18.120 ton yeni asfalt, 7.200 ton asfalt yama, 42.950 m2 parke yapılması 3. KISIM; 8.500 ton yeni asfalt, 4.160 ton asfalt yama, 15.580 m2 parke yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KOCAELİ İLİ GENELİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : D-100 KARAYOLU ÜZERİ SEKAPARK NO:59 A BLOK 2. KAT İHALE SALONU İZMİT/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 24.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN A/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
A. Değerlendirme isteklinin “teklif tutarı” ile “kalite ve maliyet yapılarının uyumu” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.

A.1. Teklif tutarı puanlaması
Teklif puanları; TP = (TTmin x 60) / TT formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder.

A.2. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması
Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması, her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere, 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir.
1. Kısım (Derince) İçin Puan Tablosu:

Poz No İş Kalemi Adı Puan İçin Oran Puan
YOL/16 BİNDER TABAKASI YAPILMASI %26-%19 6
YOL/18 ASFALT YAMA YAPILMASI %25-%18 5
YOL/15 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI %15-%11 5
YOL/20 PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM) %13 -%9 4
YOL/19 PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM) %5 - %3 4
YOL/04 TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ %4 - %2,5 3
YOL/10 5 M2'YE KADAR PARKE TAMİRİ YAPILMASI %3 - %2 2
YOL/17 AŞINMA TABAKASI YAPILMASI %3 - %2 2
YOL/22 PREFABRİK BETON BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ %2 - %1,3 1
YOL/14 PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI %1,5 - %0,9 1
YOL/25 İDARE MALI PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM) %1 - %0,5 1
YOL/12 SÜPÜRGE BETON YAPILMASI %1 - %0,5 1
YOL/23 BETON AYIRMA TAŞI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ %0,8 - %0,4 1
YOL/11 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ %0,7 - %0,4 1
YOL/13 İDARE MALI MUAYENE BACALARININ UYGUN KOTA GETİRİLMESİ %0,6- % 0,35 1
YOL/05 ELENMİŞ MALZEME İLE KUM ÇAKIL DOLGU YAPILMASI %0,5 - %0,3                    1
YOL/08 İDARE MALI YAĞMURSUYU IZGARASININ YÜKSELTİLMESİ %0,45-%0,25 1
    TOPLAM :  40
2. Kısım (Körfez) İçin Puan Tablosu:
Poz No İş Kalemi Adı Puan İçin Oran Puan
YOL/16 BİNDER TABAKASI YAPILMASI %21 - %16 7
YOL/18 ASFALT YAMA YAPILMASI %16 - %11 6
YOL/04 TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ %14 - %10 5
YOL/15 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI %13 - %9 4
YOL/20 PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM) %10 - %7 3
YOL/19 PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM) %5 - %3 3
YOL/10 5 M2'YE KADAR PARKE TAMİRİ YAPILMASI %5 - %3 2
YOL/17 AŞINMA TABAKASI YAPILMASI %5 - %3 1
YOL/11 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ %4 -%2,5 1
YOL/13 İDARE MALI MUAYENE BACALARININ UYGUN KOTA GETİRİLMESİ %3 -%1,5 1
YOL/14 PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI %2,5 -%1 1
YOL/12 SÜPÜRGE BETON YAPILMASI %1,5- %0,75 1
YOL/06 İDARE MALI MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI %1,5- %0,75 1
YOL/08 İDARE MALI YAĞMURSUYU IZGARASININ YÜKSELTİLMESİ %1 -%0,5 1
YOL/22 PREFABRİK BETON BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ %1 -%0,5 1
YOL/24 BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI %0,75- %0,4 1
YOL/25 İDARE MALI PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM) %0,5- %0,3                  1
    TOPLAM: 40
3. Kısım (Darıca) İçin Puan Tablosu:
Poz No İş Kalemi Adı Puan İçin Oran Puan
YOL/18 ASFALT YAMA YAPILMASI %22 - %17 7
YOL/16 BİNDER TABAKASI YAPILMASI %21 - %16 6
YOL/04 TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ %13 - %9 5
YOL/20 PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM) %12 - %8 3
YOL/15 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI %11 - %7 3
YOL/17 AŞINMA TABAKASI YAPILMASI %7 - %5 2
YOL/19 PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM) %4 - %2 2
YOL/22 PREFABRİK BETON BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ %3 - %1,5 2
YOL/08 İDARE MALI YAĞMURSUYU IZGARASININ YÜKSELTİLMESİ %2,5 - %1,5 2
YOL/11 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ %2,5 - %1,5 1
YOL/13 İDARE MALI MUAYENE BACALARININ UYGUN KOTA GETİRİLMESİ %2 - %1 1
YOL/14 PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI %1 - %0,5 1
YOL/10 5 M2'YE KADAR PARKE TAMİRİ YAPILMASI %1 - %0,5 1
YOL/12 SÜPÜRGE BETON YAPILMASI %0,75 -%0,4 1
YOL/05 ELENMİŞ MALZEME İLE KUM ÇAKIL DOLGU YAPILMASI %0,5-%0,3                1
YOL/03 HER CİNS ZEMİNDE REGLAJ YAPILMASI %0,5 -%0,3 1
YOL/01 YARMA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ %0,4-%0,25                 1
    TOPLAM: 40
Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması
Değerlendirme puanı (DP), teklif fiyat puanı ile kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanının (DP= TP+MP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDAR MAH. D-100 KARAYOLU ÜZERİ SEKAPARK NO:59 A BLOK KAT:2 A 202 NOLU ODA (İHALE SALONU) İZMİT/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
 

DİĞER İHALELER

  • HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI-19.03.2020-10:30 (CANLI YAYIN)
    HIRDAVAT MALZEMELERİ                           KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIRDAVAT MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
  • CLEARSCADA VE VİEWX İSTEMCİ LİSANS HAKLARI TEMİNİ-26.02.2020 - 10:30 - (CANLI YAYIN)
    CLEARSCADA VE VİEWX İSTEMCİ LİSANS HAKLARI TEMİNİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CLEARSCADA VE VİEWX İSTEMCİ LİSANS HAKLARI TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Ka
  • KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR-24.02.2020 - 10:00 (CANLI YAYIN)
    KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DERİNCE, KÖRFEZ VE DARICA İLÇELERİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BOZULAN YOLLARIN ÜSTYAPI (ASFALT, PARKE, KALDIRIM, YAMA) İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi