BASKILI TERMAL RULO
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASKILI TERMAL RULO alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/581210
 
1-İdarenin
a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 107.000 adet Baskılı Termal Rulo Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İSU Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'na ait Kartepe Şube Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : Yüklenici termal ruloların üretimini aşağıdaki teslim programına göre yapacaktır. Her partinin seri imalatına başlamadan önce o parti için baskılı termal rulodan 5 (beş) adet örnek basacak ve İdaremizin onayına sunacaktır. İdarenin onay vermesi halinde o partide belirtilen termal rulonun üretimine başlayacaktır. İdaremizin talebi halinde termal rulonun özelliklerinde ve teslim takviminde değişikliğe gidilebilecektir. Yüklenici İdarenin değişiklik bildirimine müteakip yeni format rulodan iki adet örnek basacak ve İdarenin onayı ile o partide belirtilen miktarın seri imalatına geçecektir. Termal rulolar partiler halinde teslim alınacaktır. 1. Parti Baskılı Termal Rulolar Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir. 1. Partinin teslim tarihi itibari ile 15 gün içerisinde de 2. Parti idareye teslim edilecektir. 2. Partiden sonraki partiler bir önceki parti tesliminden itibaren en geç 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir. 1. PARTİ 8750 2. PARTİ 8800 3. PARTİ 8800 4. PARTİ 8850 5. PARTİ 8900 6. PARTİ 8900 7. PARTİ 8950 8. PARTİ 8950 9. PARTİ 9000 10. PARTİ 9000 11. PARTİ 9050 12. PARTİ 9050 Partiler tabloda görüldüğü üzere toplam 107.000 adet olacak şekilde termal ruloların tamamı 1 yıl içerisinde teslim edilmiş olacaktır. İdare 10 gün önceden bildirmek sureti ile teslim programında değişiklik yapabilir. Termal rulolar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı’na ait Kartepe Şube Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İsu Genel Müdürlüğü Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 A Blok Kat:2 A 202 Nolu Oda (İhale Salonu) İzmit/Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 20.10.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihaleden önce İdare tarafından belirlenen numuneyi, İSU Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görecek olup teklifleriyle birlikte numune görüldü belgesini sunacaklardır.
İhale aşamasında, istekliler tarafından 100 adet baskılı termal rulo numune olarak İdareye teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsu Genel Müdürlüğü Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 A Blok Kat:2 A 206 Nolu Oda (İhale Servisi) İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                                                                                                                                           

DİĞER İHALELER

  • BASKILI TERMAL RULO ALIMI-20.10.2021 - 11:00 (CANLI YAYIN)
    BASKILI TERMAL RULO KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASKILI TERMAL RULO alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2021/581210 &