KÖRFEZ, GEKBZE, ÇAYIROVA, DİLOVASI VE DARICA İLÇELERİ MERKEZ VE MAHALLE STATÜSÜNDEKİ KÖYLERİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BOZULAN YOLLARDA ÜSTYAPI (ASFALT, PARKE, KALDIRIM, YAMA) İNŞAATI
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/708598
 
1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 19.500 ton yeni asfalt, 15.500 ton asfalt yama, 24.300 m2 parke yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli İli Geneli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN A/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
 
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
YARMA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ 1,86% 3,58% 1,15
DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ VE KULLANILMASI 0,33% 0,64% 0,21
HER CİNS ZEMİNDE REGLAJ YAPILMASI 0,31% 0,59% 0,19
TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ 1,57% 3,02% 0,97
ELENMİŞ MALZEME İLE KUM ÇAKIL DOLGU YAPILMASI 0,45% 0,86% 0,27
İDARE MALI MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI 0,23% 0,43% 0,14
İDARE MALI BUŞAKLE VANA KAPAĞININ YÜKSELTİLMESİ 0,19% 0,39% 0,12
İDARE MALI YAĞMURSUYU IZGARASININ YÜKSELTİLMESİ 0,23% 0,45% 0,14
YOL PROJESİ YAPILMASI 0,24% 0,45% 0,15
5 M2'YE KADAR PARKE TAMİRİ YAPILMASI 0,92% 1,84% 0,57
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE
İDAREYE TESLİM EDİLMESİ
0,35% 0,67% 0,21
SÜPÜRGE BETON YAPILMASI 0,52% 1,16% 0,32
İDARE MALI MUAYENE BACALARININ UYGUN KOTA GETİRİLMESİ 0,36% 0,7% 0,22
PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI 0,76% 1,51% 0,47
PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI 6,25% 12,02% 3,85
BİNDER TABAKASI YAPILMASI 16,93% 33,87% 10,42
AŞINMA TABAKASI YAPILMASI 2,67% 5,34% 1,64
ASFALT YAMA YAPILMASI (AŞINMA) 18,08% 36,16% 11,12
PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM) 1,5% 3% 0,92
PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM) 3,75% 7,5% 2,31
İDARE MALI PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE
DÖŞENMESİ (8 CM)
0,05% 0,09% 0,03
PREFABRİK BETON BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 1% 2% 0,62
BETON AYIRMA TAŞI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,2% 0,4% 0,12
BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI 0,83% 1,66% 0,51
İDARE MALI PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE
DÖŞENMESİ (6 CM)
0,09% 0,17% 0,05
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan,
C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi
(beton nakli dahil)
0,1% 0,19% 0,06
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2
dahil)( Nakliyeler dahildir. )
0,26% 0,57% 0,16
PREFABRİK BETON OLUK TAŞI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,1% 0,19% 0,06
ASFALT YAMA YAPILMASI (BİNDER) 3,25% 6,51% 2
SOĞUK YOL ÇİZGİSİ ÇİZİLMESİ 0,47% 0,91% 0,29
TRİMER KAZI YAPILMASI VE DÖKÜM SAHASINA NAKLİ 1,15% 2,2% 0,71
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
 
                                                                                                                                Ali SAĞLIK
Genel Müdür

DİĞER İHALELER